Copy

Nieuwsbrief FUMO 24 maart 2016
Lees deze nieuwsbrief in uw browser
FUMO

Wat staat er in deze nieuwsbrief?

Interactieve Veilige Omgeving Game

Het Regioteam Fryslân waar de FUMO onderdeel van uitmaakt heeft een Game ontwikkeld op het gebied van Externe Veiligheid. De Game helpt gemeentelijke medewerkers (stedenbouwkundigen, ruimtelijke ordenaars, projectleiders, verkeersdeskundigen, milieudeskundigen) eventueel aangevuld met bestuurders om zich bewust te worden van het belang van externe veiligheid bij planontwikkelingen. De Game laat zien hoe belangrijk het is om externe veiligheid zo vroeg mogelijk in het proces van planontwikkeling te betrekken. Zo ontstaat er een betere samenwerking tussen ruimtelijke ordenaars en externe veiligheidsdeskundigen. Dit leidt tot een veiligere omgeving. De Game wordt voor de zomer gelanceerd.

Kijk voor de trailer van de Game op Youtube!

FUMO ziet toe op bodemsanering Centrale As

Opdracht OM
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de FUMO opdracht gegeven om, in samenwerking met politie, de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel, een onderzoek in te stellen naar een ernstig geval van bodemverontreiniging in de provincie Fryslân. Er spelen veel belangen, de vervuiling is groot maar de mogelijke dader is in beeld.
 
Asbestverdachte materialen
De  grond is verontreinigd met puin en asbestverdachte materialen. De provincie Fryslân heeft het stuk grond gekocht voor de aanleg van de Centrale As. Het opgeleverde saneringsterrein zal naar verwachting in maart 2016 klaar worden gemaakt voor de verdere aanleg van de Centrale As.
 
Resultaten naar OM
De bodemsanering en het veldonderzoek zijn op 20 januari van start gegaan. Begin februari 2016 is het onderzoek afgerond. De betrokken FUMO-medewerkers gaan de verzamelde en vastgelegde informatie verwerken in een proces-verbaal en voorleggen aan het OM. Het OM bepaalt vervolgens de verdere gang van zaken.

Toetsing bedrijven aan 3e tranche Activiteitenbesluit

Screening 600 bedrijven
In Fryslân zijn 600 bedrijven gescreend op de implementatie van de 3e tranche van het Activiteitenbesluit en gewijzigde Europese wetgeving (Richtlijn Industriële Emissies, RIE). Alle dossiers zijn doorgelicht en er is een risico-inventarisatie gemaakt. Dit heeft geleid tot 88 acties voor aanpassing van vergunningen aan de RIE of voor het opstellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit.
 
Invoering 3e tranche
De screening vond plaats omdat met de vergunningen moesten worden beoordeeld of ze voldeden aan de RIE. Door de invoering van de 3e tranche vallen meer bedrijven onder het Activiteitenbesluit die geen vergunning meer nodig hebben. In de “oude vergunningen” zijn soms extra voorschriften opgenomen, die specifiek zijn voor dat ene bedrijf. Omdat deze voorschriften destijds met een doel zijn opgenomen, is er een overgangsperiode van 3 jaar afgesproken. Deze periode is ingegaan op 1 januari 2013. In de tussenliggende tijd kan het bevoegd gezag checken of er nog steeds behoefte is aan maatwerk voor dat ene bedrijf. Voor zo’n bedrijf worden dan maatwerkvoorschriften gemaakt.

Voorlichting ketentoezicht grond en grondstromen

Op 24 februari 2016 is op verzoek van de Cumula door medewerkers van de FUMO een presentatie gegeven. Cumula is een brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. In de zaal zaten een twintigtal studiegroepleden van de Cumula. Doel van de presentatie was enerzijds het uitwisselen van informatie over wet- en regelgeving op het gebied van Ontgrondingen, het Besluit Bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming en anderzijds de taken en werkwijze van de FUMO toe te lichten.
 
Discussie
Er ontstond een levendige discussie over nut en noodzaak van regelgeving, gekoppeld aan wederzijds begrip voor de praktische problemen in de uitvoering. Vanuit de FUMO werd aangegeven dat goede communicatie en het investeren van tijd en energie in het voortraject van een opdracht (pro-actief) vaak zal leiden tot oplossingsgericht meedenken.

Conclusie
Conclusie van de avond was vooral dat de kennis binnen de FUMO ook gebruikt kan worden in een voortraject van bepaalde projecten / werkzaamheden. Dit voorkomt vertraging en extra kosten in de uitvoering.

FUMO aan de slag met verbeteren communicatie

Voor ons is het belangrijk om te weten wat de deelnemers van ons verwachten. Daarom hebben wij in 2015 een deelnemerstevredenheidsonderzoek gedaan. Ook in de accountgesprekken komt de communicatie met de FUMO aan bod. Daaruit blijkt dat de wederzijdse verwachtingen wel eens verschillend zijn. Wij zijn blij met de praktijkvoorbeelden van onze deelnemers in deze gesprekken. Zo krijgen we scherp wat in de ogen van onze deelnemers beter kan. Met deze verzamelde praktijkvoorbeelden zijn wij vorig jaar aan de slag gegaan.
 
Voorbeelden deelnemers intern besproken
Omdat wij communicatie belangrijk vinden, zijn deze praktijkvoorbeelden intern besproken.  Alle medewerkers die werkzaamheden voor de deelnemers uitvoeren hebben daar aan meegedaan. De voorbeelden zijn in groepjes behandeld. Daar werd besproken hoe je het beste kunt handelen. De groepjes koppelden hun bevindingen terug in het afdelingsoverleg. Veel FUMO-medewerkers hebben aangegeven dat het nuttig was om dit met elkaar te bespreken.
 
Resultaat
De gewenste werkwijze is in een verslag opgenomen. In 2016 gaan wij hiermee aan de slag met als doel om de communicatie te verbeteren op die punten die onze deelnemers belangrijk vinden.

In het kort

Terugblik bijeenkomst Europese Energie Efficiency Regeling (EED)
Op 4 februari 2016 heeft de FUMO een kennisbijeenkomst voor ambtenaren van gemeenten en provincie(s) georganiseerd. Het doel was om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. Beleidsmakers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaven toelichting over de uitwerking van de EED-regeling. De FUMO heeft specialisten in dienst die de Friese gemeenten kunnen ondersteunen. Lees meer.

700 meter illegale netten opgevist uit Markermeer
Opnieuw heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit honderden meters illegale netten in beslag genomen op het Markermeer. Dat gebeurde zaterdag 27 februari tijdens een gezamenlijke visserijcontrole van de FUMO, NVWA, politie, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en de Waddenunit. Sinds juli 2014 gelden er op het Markermeer en IJsselmeer maatregelen om de visstand te verbeteren. De handhavingsinstanties houden sindsdien verscherpt toezicht en hebben inmiddels 8 km illegale netten in beslag genomen. Lees meer.

Stadsregio Leeuwarden stimuleert duurzame sportaccommodaties
FUMO adviseert in het project van Sport Fryslân om sportverenigingen te helpen om hun accommodaties te verduurzamen. Aanleiding hiervoor was onder andere het afschaffen van de korting van de ecotax, waardoor de energiekosten voor sportverenigingen jaarlijks stegen met gemiddeld €1.200,-. Stadsregio Leeuwarden bestaat uit de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel.
 

Even voorstellen: Jan Bronsveld

Na lang in gemeenteland werkzaam te zijn geweest, ben ik sinds 4 januari 2016 naar de FUMO overgestapt. Hier werk ik als hoofd van de afdeling Toetsing en Vergunningverlening. Vanaf het begin heb ik mij bij de FUMO welkom gevoeld. Ik heb dan ook veel zin in deze baan.
 
Ik ben 60 jaar geleden geboren in de kop van Overijssel. Samen met mijn vrouw heb ik twee kinderen en twee kleinzonen. We wonen in Marum, net over de Friese grens in de provincie Groningen. Mijn hobby’s zijn motorrijden op mijn Harley, fietsen, schaatsen en klussen in en om ons huis.
 
Bij mijn vorige werkgever, de gemeente Achtkarspelen, heb ik al kennis gemaakt met de FUMO. Voor de start van de FUMO zat ik in de werkgroep die het bedrijfsplan heeft gemaakt. Een flinke klus. Dit voorjaar zal de tweede versie van het bedrijfsplan verschijnen. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een goede, betaalbare dienstverlening voor deelnemende gemeenten, burgers en bedrijven.
Like ons op Facebook
Volg op ons Twitter
Website
YouTube
Copyright © 2016 FUMO, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor de FUMO nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is verzonden naar <<E-mail:>>

U kunt ons bereiken op:
Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden ▪ J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou ▪ 0566 750 300
info@fumo.nlwww.fumo.nl ▪ NL93 RABO 0135 5152 38 ▪ BTW nr NL 8526.08.263.B.01 ▪ KvK nr 5749 9470

uitschrijven  ▪   Stuur deze nieuwsbrief door  ▪  Voeg ons toe aan uw adressenboek   ▪  inschrijven


Email Marketing Powered by Mailchimp