Copy

Nieuwsbrief FUMO 1 november 2016
Lees deze nieuwsbrief in uw browser
FUMO

Wat staat er in deze nieuwsbrief?

 

Ron van der Helm, nieuwe interim-directeur FUMO

22 September, mijn eerste werkdag bij de FUMO. ’s Ochtends vroeg – 5.45 uur - vanuit mijn woonplaats Zoetermeer stapte ik in de auto richting Grou. Ik werd als 51-jarige geboren en getogen Zuid-Hollander hartelijk ontvangen bij de FUMO. Uitvoeringsdiensten zoals omgevingsdiensten zijn mij niet vreemd.  In opdracht van de provincie heb ik namelijk de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten helpen vormen.

En dan nu echt aan het roer van de omgevingsdienst van Friesland! Leuk. Er is echt heel veel te doen, zo merk ik al snel. Ik tref heel veel betrokken medewerkers, die gelijktijdig grote zorgen hebben over hun FUMO en de relatie met de deelnemers. Daar gaan we dus aan werken! We zullen de komende tijd investeren in onze transparantie om met onze deelnemers open en eerlijk te delen wat er speelt. Maar ook om samen met onze deelnemers de problematiek aan te pakken en koers te zetten naar FUMO 2.0: dé uitvoeringsdienst milieu en omgeving van alle gemeenten, de provincie en het Wetterskip en voor alle Friezen.

Terugblik vergadering algemeen bestuur 13 oktober

Op de agenda van de algemeen bestuursvergadering (AB) van 13 oktober stond onder andere de kennismaking met de nieuwe interim-directeur Ron van der Helm. Hij schetste een beeld van een organisatie, met mensen die begaan zijn met hun werk maar gelijktijdig ook veelal murw zijn door de gang van zaken binnen de FUMO en de spanning tussen FUMO en deelnemers. Een spanning waarbij het “wij-zij-denken” teveel de boventoon heeft gevoerd. Het is teveel buiten beeld gebleven dat de FUMO vooral een organisatie is van en voor de deelnemers. In een sfeer van het bij voortdurend hameren op productie, gebaseerd op onrealistische normen, van de zijde van de deelnemers en het anderzijds doen van te rooskleurige beloften vanuit een te weinig transparante houding van de kant van de FUMO is de ontwikkeling van de organisatie sterk achtergebleven. Daarbij constateerde de interim-directeur ook dat de begroting van de FUMO momenteel niet past bij de fase waarin de FUMO zich nog steeds bevindt. Er is sprake van een krappe going-concernbegroting maar er is nu veel meer behoefte aan een ruimer bemeten ontwikkelingsbegroting.

Het AB heeft uitgesproken dat de productienormen tot nader order van tafel zijn. Dit biedt volop ruimte voor het goede gesprek tussen FUMO en deelnemers over de FUMO 2.0. De FUMO wordt wel meegegeven in ieder geval te sturen op “het verdelen van de pijn”. Waar duidelijk is dat de productie niet bij iedereen zal voldoen aan de verwachting, is het wel zaak zoveel mogelijk elke deelnemer procentueel gelijkelijk te bedelen.

In de wetenschap dat het goed is om met de deelnemers in ieder geval de verwachtingen van dit en volgend jaar in het licht van de AB-uitspraak helder te maken, zullen we met de deelnemers e.e.a. ook actief gaan bespreken. De begroting 2017 is immers reeds vastgesteld en die heeft nog steeds als grondslag de te krap bemeten normen.

Het AB heeft besloten in een extra vergadering op donderdag 27 oktober een aantal extra maatregelen te treffen die de operationele bedrijfsvoering ondersteunen en de start van het traject FUMO 2.0 markeren. Daartoe behoort onder andere het organiseren van een verdiepende AB-vergadering op 15 december a.s., met als doel het doen van richtinggevende uitspraken over de organisatie in Fryslân van komende veranderingen, voortvloeiend uit onder meer het Besluit VTH en de Omgevingswet. Begin volgend jaar volgt dan een bredere werkconferentie waarbij bestuurders verder richting zullen geven aan visie en strategie van FUMO 2.0.
 

FUMO gunt nieuw Leefomgeving Informatiesysteem aan SBA


Uit de aanbesteding die FUMO eind vorig jaar in de markt heeft gezet, is Stadsbeheer Administratie (SBA) als beste leverancier naar voren gekomen.
 
Wat kan het nieuwe systeem voor deelnemers betekenen?
Voor deelnemers van FUMO biedt het nieuwe systeem een geavanceerd dashboard waarmee online / real-time inzicht wordt gegeven in de zaken die FUMO voor de betreffende deelnemer uitvoert. Door gebruik te maken van landelijk ontwikkelde standaarden en koppelvlakken kunnen zaakgegevens en zaakdossiers eenvoudig uitgewisseld worden met het eigen zaak- en documentmanagementsysteem van een deelnemer.
 
Deelnemers kunnen ook gebruik maken van het nieuwe systeem voor de VTH-taken die niet zijn uitbesteed aan de FUMO. De staffelkorting die FUMO in de aanbesteding heeft bedongen, maakt dat iedere deelnemer voor een fractie van de kosten van de bestaande oplossingen op termijn de beschikking kan krijgen over de functionaliteit van dit systeem. Op dit moment wordt de implementatie van het nieuwe systeem voorbereid. 
 
SBA
SBA is al meer dan 10 jaar een gerenommeerde leverancier van toepassingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en heeft o.a. grote gemeenten als Breda, Almere en Amsterdam als klant.  
 

Terugblik zwemwaterseizoen

Het zwemseizoen 2016 zit erop. De provincie heeft 50 locaties in Fryslân aangewezen als officieel zwemwater in oppervlaktewater. De waterkwaliteit op deze locaties werd regelmatig gemeten door Wetterskip Fryslân of Rijkswaterstaat. De FUMO controleerde op hygiene en veiligheid. Bij een overschrijding van de norm voor blauwalg of een bacteriële verontreiniging stelde de FUMO een waarschuwing in of kondigt in ernstige gevallen een negatief zwemadvies af.
 
Het zwemwaterseizoen samengevat in cijfers:
Hele seizoen gesloten:                                                                 2 locaties
Overschrijding blauwalg:                                                            18 locaties
Negatief zwemadvies n.a.v. blauwalg:                                        6 locaties
Negatief zwemadvies n.a.v. bacteriologische overschrijding:     1 locatie
 
Op de website van de FUMO vindt u meer informatie over het zwemwaterseizoen.

In het kort  

Aanschaf tweede trillingsmeter
Het team Leefomgeving had tot voor kort  maar één trillingsmeter (VIBRA+) tot haar beschikking. Voor uitgebreidere trillingsmetingen moet vaak op twee of meer meetpunten gemeten worden. Bij één trillingsmeter moest de collega dan meerdere malen naar de meetlocatie om de meter te verplaatsen en uit te lezen. Dat kost extra tijd en de doorlooptijd van het onderzoek wordt hiermee langer.

Daarom heeft de FUMO besloten een tweede trillingsmeter aan te schaffen. Hiermee kunnen uitgebreidere trillingsonderzoeken efficiënter uitgevoerd worden. De tweede trillingsmeter is de tweede week van oktober ontvangen is direct ingezet voor een uitgebreid trillingsonderzoek.

Wilt u in uw gemeente een trillingsonderzoek uit laten voeren omdat er klachten over trillingshinder of –schade zijn? Dan kunt u bij het team Leefomgeving terecht.

Netwerkbijeenkomst Veilige Omgeving
Op 7 juli vond de Netwerkbijeenkomst Veilige Omgeving in het Abe Lenstrastadion in Heerenveen plaats. Deze netwerkbijeenkomst stond in het teken van de omgevingsveiligheid in de nieuwe Omgevingswet. De bijeenkomst bood een unieke gelegenheid voor informatie, inspiratie, discussie en ontmoeting. Tijdens de bijeenkomst werd de interactieve Veilige Omgeving Game gelanceerd. Meer…

VTH-Netwerkdag goed bezocht
Op donderdag 22 september vond de jaarlijkse Friese VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) Netwerkdag plaats. Het thema was dit jaar “Werken aan netwerken”. Wabo breed kwamen partners van de Toezichtkringen Natuurhandhaving, vergunningverleners, toezichthouders, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en handhavers uit Friesland samen in Eernewoude. Naast verschillende netwerkmomenten waren er ook diverse kennispresentaties. Meer...

Even voorstellen: Renata Mud 


Wie werken er allemaal bij de FUMO?  In deze rubriek stelt een FUMO-medewerker zich kort voor. Deze editie: Renata Mud, senior jurist.

“Sinds de start van de FUMO in 2014 ben ik werkzaam bij de afdeling Specialistisch advies als senior jurist. Met een team van tien juristen zijn we een vraagbaak voor onze collega’s op het brede terrein van het omgevingsrecht en zorgen we dat alle correspondentie de juridische toets doorstaat. Daarnaast kunnen de deelnemers met hun juridische vragen bij ons terecht en kunnen we adviseren in bezwaar- en beroepsprocedures of de gehele behandeling daarvan overnemen.
 
Binnen het team juristen houd ik mij bezig met het Briks- en RO-terrein. Voor enkele deelnemers voeren we taken uit op deze terreinen. Mijn werk bestaat onder andere uit het toetsen van omgevingsvergunningen, het voeren van handhavingsprocedures en het vertegenwoordigen van deelnemers in bezwaar- en beroepsprocedures.
 
De komende tijd staan er veel veranderingen op stapel op het gebied van bouwen. Op 31 oktober 2016 zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (privatisering van het bouwtoezicht) worden behandeld in de Tweede Kamer. Verder wordt eraan gewerkt om via de Invoeringswet Omgevingswet de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ te splitsen in twee onderdelen: een vergunning die wordt getoetst aan de technische regels en een vergunning op basis van het omgevingsplan.”
Copyright © 2016 FUMO, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor de FUMO nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is verzonden naar <<E-mail:>>

U kunt ons bereiken op:
Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden ▪ J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou ▪ 0566 750 300
info@fumo.nlwww.fumo.nl ▪ NL93 RABO 0135 5152 38 ▪ BTW nr NL 8526.08.263.B.01 ▪ KvK nr 5749 9470

uitschrijven  ▪   Stuur deze nieuwsbrief door  ▪  Voeg ons toe aan uw adressenboek   ▪  inschrijven