Copy

Nieuwsbrief FUMO 3 maart 2015
Lees deze nieuwsbrief in uw browser
FUMO

Aanpak visstroperij

Afgelopen maanden heeft er een aantal keer een bericht in de krant gestaan over de aanpak van visstroperij. Dit was het werk van het team ‘Visstroperij’ dat bestaat uit de politie, de landelijke eenheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de FUMO. Ook vanuit het samenwerkingsverband Toezichtkringen Natuurhandhaving Fryslân worden mensen ingezet. Het doel van het visstroperijteam is grove visstroperij in de Friese wateren op te sporen.
 
Bij een redelijk vermoeden van illegaal vistuig vormen genoemde organisaties teams. Bij het invallen van de duisternis gaan deze teams het water op. Waar het mogelijk is, dreggen zij het water af.
Illegale vissers (stropers) houden overdag de gezette vistuigen nauwlettend in de gaten. Bovendien valt het overdag ook teveel op om te stropen. Als tijdens een dregactie illegaal vistuig wordt aangetroffen, dan gaan de teams posten. Het kan soms dagen en nachten duren voordat de visstropers toeslaan.
 
Wanneer visstropers op heterdaad worden betrapt, worden ze aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Dan gaat de zoektocht verder naar de afnemers van de vis.

Lichthinder 

In december 2014 is de nieuwe Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) gepubliceerd. Deze nieuwe Richtlijn bevat een samenvatting van de vijf eerdere publicaties over lichthinder van sportvelden, terreinen, aanstraling van gebouwen, reclame en openbare verlichting. In de Richtlijn zijn de meest actuele lichthinderaspecten opgenomen. Er is onder andere aandacht voor flora en fauna en stalverlichting.

Lees hier meer over deze Richtlijn.

Vliegen met drones in Fryslân

Ze worden steeds goedkoper en ze zijn daarom steeds vaker te zien: drones. Officieel heet zo’n vliegtuigje een Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), een onbemand luchtvaartuig dat door een piloot op afstand wordt bestuurd. In Nederland is het vliegen met drones aan regels gebonden. Aan welke regels voldaan moet worden, hangt af van het gebruik van de drone: hobbymatig of bedrijfsmatig.
 
Het vliegen met drones is niet overal toegestaan. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met aanvliegroutes van vliegtuigen en helikopters rondom vliegvelden. Op de website van de FUMO kunt u de kaart van de provincie Fryslân downloaden waarop staat waar wel en niet gevlogen mag worden.
  
Meer informatie over het vliegen met drones, regelgeving en het aanvragen van vergunningen kunt u vinden op www.fumo.nl.

Actualisatie van gemeentelijke bestemmingsplannen 

Bij een actualisatie of het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is er een aantal milieuaspecten, waarbij de FUMO van dienst kan zijn. De teams Geluid, Licht en Trillingen (GLT) en Leefomgeving van de afdeling Specialistisch Advies kunnen advies geven en berekeningen maken.
 
Praktijkvoorbeeld besparing kosten akoestisch onderzoek
Het team GLT doet onder andere geluidsberekeningen. In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn wettelijke zonebreedtes voor wegen vastgesteld. Binnen deze wettelijke zones is een akoestisch onderzoek verplicht. Door berekening wordt de werkelijke voorkeursgrenswaarde vastgesteld. Meestal wordt de breedte van de zone daardoor kleiner. In dat geval worden dan bij de beoordeling van de mogelijkheden voor bouwplannen een groot aantal verplichte akoestische onderzoeken overbodig.
 
In het verleden zijn door de Milieuadviesdienst en het Servicebureau “De Friese Wouden” voor diverse bestemmingsplannen van gemeenten berekeningen gedaan. De FUMO beschikt over deze historische gegevens. Bij een volgende actualisatie kunnen de daarvoor gemaakte rekenmodellen weer worden gebruikt. Aanvullend kan het team Leefomgeving de aspecten externe veiligheid (EV) en luchtkwaliteit van een bestemmingsplan inzichtelijk te maken. 

Energieakkoord, energiebesparing bij bedrijven 

In september 2013 is het SER Energieakkoord voor duurzame groei afgesloten tussen Rijk en ruim 40 (branche-)organisaties, waaronder de VNG. Speerpunten uit het akkoord zijn betere naleving van het Activiteitenbesluit en het stimuleren van bedrijven om energiemaatregelen te nemen.
In 2014 is een projectplan opgesteld om aan de doelstellingen van het Energieakkoord te werken. Dit projectplan is in samenwerking met de drie Noordelijke provincies en een aantal toezichthouders tot stand gekomen. Toezichthouders gaan meer aandacht aan het thema energie besteden. Bedrijven worden gestimuleerd zoveel mogelijk besparingsmaatregelen te nemen. Verder worden bedrijven geprikkeld om op initiatieven uit de markt in te spelen.
 
Het project Energiek toezicht heeft een looptijd van 2 jaar. In totaal doen ongeveer 40 toezichthouders van gemeenten en FUMO mee. De provincie Fryslân is medeondertekenaar van het projectplan. In april wordt een startbijeenkomst georganiseerd en wordt uitleg gegeven over de uitvoering.

Even voorstellen: Jan Kloosterman

Mijn naam is Jan Kloosterman, werkzaam op de afdeling Toezicht en Handhaving van de FUMO. Ketentoezicht, Besluit bodemkwaliteit, handhaving en opsporing zijn de zaken waar ik mij mee vermaak.
 
Ik ben geboren en getogen in de Wâlden, De Westereen. Ik heb iets met Wietske, samengevoegd hebben wij 6 kinderen en 5 kleinkinderen. Wij wonen in Burgerheide. De oudste en de jongste dochter houden mij fit, met Aafie (oudste) loop ik zo nu en dan hard en samen met Vera survival ik een beetje. Daarnaast schaak ik in competitieverband en ook kladder ik wanneer ik tijd heb iets op het doek.
 
In mijn werkzame leven heeft de mens altijd centraal gestaan. In den beginne heb ik een heleboel beveiligd. Van renbanen tot het gevangeniswezen en nog veel meer. Daarna ben ik voor de AID werkzaam geweest, controle op de binnenvisserij. Alweer 14 jaar geleden ben ik in het milieu beland. Ik heb bouwcontroles gedaan en in mindere mate horecacontroles. Met bouwcontroles heb ik niet veel, ik bin in Wâldman, der libbet dat net sa.
 
Bij milieu ligt dat beduidend anders. Het doet me goed wanneer ik een piepklein steentje kan bijdragen aan een beter milieu. ”Er komen nog vele generaties na ons” zeg ik altijd maar.
 
De heu

In het kort

Dienstverleningsovereenkomsten naar deelnemers verstuurd
Na uitgebreid overleg in de werkgroep Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) zijn de DVO’s met bijlagen naar de deelnemers van de FUMO gestuurd. Het streven is dat de DVO’s voor 1 april getekend zijn.
 
Werkgroep Herziening GR FUMO
De werkgroep GR (gemeenschappelijke regeling) is sinds oktober 2014 drie keer bij elkaar geweest. Alle deelnemers zijn uitgenodigd om hun wensen met betrekking tot de wijziging van de GR aan te geven. Deze oproep heeft een aantal reacties opgeleverd en deze worden betrokken bij de wijzigingsvoorstellen.
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe Wgr zijn binnen de werkgroep besproken. De wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd in de tekst van het aan te bieden wijzigingsvoorstel. Het is de bedoeling dat de wijzigingsvoorstellen na de zomer aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd en vervolgens aan het algemeen bestuur.
 
Kennisbijeenkomst
Op 12 maart is er een kennisbijeenkomst bij de FUMO in Grou van 10.00 tot 12.30 uur. Erik Mossel verzorgt een presentatie over de wijzigende regelgeving voor inrichtingen. In vogelvlucht wordt ingegaan op recente wijzigingen en wijzigingen die binnenkort verwacht worden. Tot 9 maart kunt u zich aanmelden per mail: j.hospes@fumo.nl.

Ondertekening asbestprotocol
Op 19 februari hebben de directeuren van de omgevingsdiensten in Nederland in hun gezamenlijke vergadering een asbestprotocol ondertekend. Met die ondertekening verbinden zij zich aan een aantal minimumkwaliteitseisen. Die maken het mogelijk om, in samenwerking met de asbest certificerende instellingen, snel en effectief ernstige overtredingen van asbestregels te constateren en te kunnen sanctioneren. En dat blijkt nog steeds heel erg nodig.
Lees verder op de website van de FUMO.
 
Like ons op Facebook
Volg op ons Twitter
Website
YouTube
Copyright © 2015 FUMO, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor de FUMO nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is verzonden naar <<E-mail:>>

U kunt ons bereiken op:
Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden ▪ J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou ▪ 0566 750 300
info@fumo.nlwww.fumo.nl ▪ NL93 RABO 0135 5152 38 ▪ BTW nr NL 8526.08.263.B.01 ▪ KvK nr 5749 9470

uitschrijven  ▪   Stuur deze nieuwsbrief door  ▪  Voeg ons toe aan uw adressenboek   ▪  inschrijven


Email Marketing Powered by Mailchimp