Copy
Newsletter / Nyhetsbrev         Unsubscribe from this list
View this email in your browser
The Kastelholm talks 2017 on boundaries and boundlessness

The Kastelholm talks of 2017 will highlight the centenary celebration of Finland, discussing the topic "With Finland as a neighbour - boundaries and boundlessness over the past century". 
On 30 March 2017, the day of Åland’s demilitarisation, the Kastelholm talks will be held for the third time at the Castle of Kastelholm on Åland. The Kastelholm talks will be held in Swedish and the talks consist of two parts. First there will be a panel discussion for invited guests in the castle and second a roundtable discussion in nearby restaurant Smakbyn. The later discussion will be open to the public.
                                    
Kastelholmssamtalen 2017 om gränser och gränslöshet

Kastelholmssamtalen 2017 uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum och hålls under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". I ett samtal som rör sig mellan förflutenhet och framtid diskuteras hur grannarna ser på Finlands utveckling och hur Finland ser på grannarnas. Kastelholmssamtalen 2017, som är de tredje i ordningen, hålls den 30 mars, på Ålands demilitariseringsdag. Liksom tidigare år förs Kastelholmssamtalen på svenska och är indelade i två delar. Det första samtalet är ett panelsamtal som hålls på Kastelholms slott för inbjudna gäster. Efter slottsamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurangen Smakbyn. Till Smakbyn är allmänheten välkommen. Mer info om anmälningar och talare kommer i början av 2017.
                                                    

New report on autonomy in Iraqi Kurdistan and Zanzibar

Using the Åland autonomy as a point of reference, Jaakko Virkkunen and Lotta Valtonen analyse the case of Iraqi Kurdistan and Zanzibar respectively, in the latest report from the Åland Islands Peace Institute. Both Virkkunen and Valtonen have participated in an e-course on territorial autonomy and the Åland Example which was held by the Peace Institute in the beginning of 2016. Read the full report on our web page, here.

Ny rapport om självstyrelse i Irakiska Kurdistan och Zanzibar
I den senaste rapporten från Ålands fredsinstitut analyserar skribenterna Jaakko Virkkunen och Lotta Valtonen Irakiska Kurdistan respektive Zanzibar med Ålands autonomi som referenspunkt. Både Virkkunen och Valtonen har deltagit i en e-kurs om territoriell autonomi och Ålandsexemplet som arrangerades av Ålands fredsinstitut våren 2016.
Rapporten kan laddas ner här.

New blogpost on demilitarisation

The Status of the Åland Island cannot only be seen as a defence policy issue, when it is inseparably linked to the continuity and identity of Finland's foreign and security policy, Saila Heinikoski writes in the latest blog entry on the Åland Peace Blog. Heinikoski is a researcher in the project "Demilitarisation in an increasingly militarised world". A previous version of the text was published in Finnish at politiikasta.fi in the beginning of november.

 

Nytt inlägg om demilitarisering på fredsbloggen

Ålands status kan inte bara ses som en försvarspolitisk fråga eftersom frågan är oskiljaktigt förenad med kontinuiteten och identiteten kring Finlands utrikes och säkerhetspolitik, skriver Saila Heinikoski i det senaste blogginlägget på fredsbloggen. Heinikoski forskar inom projektet "Demilitarisering i en allt mer militariserad värld". En tidigare version av texten publicerades på finska på websidan politiikasta.fi i början av november.

Finnish views on use of force concerns researcher

"The propositions are imprecise and reaching far out from the boundaries of the solidarity clause of EU Law", Sia Spiliopoulou Åkermark comments regarding two law propositions on self-defence and use of force, now pending before the Finnish Parliament. The article was published in Swedish by Hufvudstadbladet in the beginning of December (requires log in).

Lagförslag om vålds-användning oroar forskare

Forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark kommenterar två nya lagpropositioner gällande militärt bistånd och självsförsvar som nu ska behandlas i riksdagen. "De förslagna reglerna är otydliga i fråga om de situationer som avses. De sträcker sig bortom EU-rättens solidaritetsklausul", skriver Sia Spiliopoulou Åkermark i artikeln publiserad den 8 december i Hufvudstadsbladet. Läs hela artikeln här (kräver inloggning)
 
Art work to celebrate peace
82 pupils from grades 5 and 6  in schools in Mariehamn took part in the Lions International 2016-17 Peace Poster Contest, organised locally on Åland by Lions Mariehamn. The theme for 2016 was "A Celebration of Peace". ÅIPI staff participated in the jury. All artworks are exhibited digitally at the library of Mariehamn until 15 January.
Teckningar som firar freden
82 skolelever i årskurs 5 och 6 i Mariehamns skolor deltog i årets upplaga av Lions internationella fredsaffischtävling som ordnades av Lions Club Mariehamn r.f och där fredsinstitutets personal deltog i juryarbetet. Några av teckningarna ska skickas vidare till en teckningstävling ordnad av internationella Lions. Årets tema var ”Fira freden”. Verken är utställda i form av ett bildspel på biblioteket fram till 15.1.2017.
Out and about ...
Fredis i farten ...

Closing seminar for KID project held in Lithuania

On the 17-18th November the closing conference of the project “KID – Equal Opportunity for pre-school boys and girls” was held in Vilnius, Lithuania. The project KID has been implemented by the Åland Islands Peace Institute since 2015 in cooperation with the Waldorf Åland association, the non-governmental kindergarten Nendre in Vilnius, Lithuania and the Star of Hope organisation in the Kaliningrad region, Russia.
During the conference, the partners presented their own work in their respective local kindergartens and shared experiences and lessons learned. Read more about the seminar and the full report on our web page.

Lunchseminar on Turkey, Syria and Iraq

The last lunchseminar of the year was held 30.11 at the restaurant of Hotel Arkipelag. The speaker was Ambassador Dr Michael Sahlin, who spoke about  the situation in Turkey in relation to the wars in Syria and Iraq and experience of working in the region. About 60 people attended the seminar. The lunch seminars will be back next year with new subjects and new interesting speakers.

 

Projektet KID avslutades i Vilnius

Den 17-18 november hölls avslutningskonferensen för projektet ”KID – Lika möjligheter för pojkar och flickor på dagis” i Vilnius, Litauen. Under konferensen presenterade representanterna från de tre daghemmen i Litauen, Ryssland och på Åland som deltagit i projektet sitt arbete under projektet och utbytte erfarenheter och lärdomar. Projektet har pågått sedan januari 2015 och avslutades i höstas. Läs mer om seminariet och hela rapporten från arbetet på Åland på vår hemsida.

Lunchseminarium om Turkiet, Syrien och Irak

Årets sista lunchseminarium hölls i Hotel Arkipelags restaurang onsdagen den 30 november. Föreläsare var Ambassadör dr. Michael Sahlin som talade om situationen i Turkiet i förhållande till krigen i Syrien och Irak utgående från sina erfarenheter av att arbeta i regionen. 60 personer besökte seminariet.
Nu tar lunchseminarierna juluppehåll, men de är tillbaka igen efter årsskiftet med nya ämnen och nya intressanta föreläsare.
 
The Peace Institute office will be low in staff during the last week of 2016 and the first of 2017. We ask for your understanding if we do not get back immediately, and will do so in due time. Season's greetings!

Fredsinstitutet har låg bemanning under två veckor kring jul- och nyårshelgerna. Får du inte tag på oss direkt under den perioden, så återkommer vi så snart vi kan!
God jul och gott nytt!
Share
Tweet
Forward
+1
Copyright © 2016 Ålands fredsinstitut / The Åland Islands Peace Institute, All rights reserved.

Phone: +358 (0)18 15570

info(at)peace.ax
www.peace.ax


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp