Copy
Newsletter / Nyhetsbrev         Unsubscribe from this list
View this email in your browser

Kastelholmssamtal med öppet "eftersnack"

Den 30 mars, på Ålands demilitariseringsdag, arrangerar Ålands fredsinstitut för andra gången Kastelholmssamtal för fred under beskydd av president Tarja Halonen. Kastelholmssamtalet 2016 har rubriken En hållbar fred runt Östersjön – nya tider, nya frågor.  Förutom president Halonen deltar Pekka Haavisto, ledamot i Finlands riksdag och utrikesministerns specialrepresentant för fredsmedling; Lena Ek, ordförande för Södra Skogsägarna och tidigare Sveriges miljöminister; Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet och Hanna Ojanen, Jean Monnet-professor vid Tammerfors universitet. Kastelholmssamtalet, som hålls inför en inbjuden publik, sänds i åländsk tv samma kväll och läggs ut på internet.
Klockan 16.00-18.00 hålls ett uppföljande rundabordssamtal i närliggande Smakbyn, med medverkan av fredsinstitutets två seniorrådgivare, tidigare riksdagsledamot Gunnar Jansson och fredsforskare Pertti Joenniemi samt professor Timo Koivurova som är en av forskarna inom forskningsprojektet ”Demilitarisering i en värld av ökad demilitarisering” som leds av Ålands fredsinstitut. Panelen och publiken från slottet är inbjudna till detta "eftersnack" och även andra intresserade är välkomna att delta. Anmälan till rundabordssamtalet görs på denna länk senast den 18 mars.
Kastelholm talks on sustainable peace in the Baltic Sea region
On 30 March 2016, the day of Åland’s demilitarisation, the Kastelholm talks will be held for the second time at the Castle of Kastelholm on Åland. This year the topic of the discussion will be A sustainable peace around the Baltic Sea – new times, new issues. The Kastelholm talks are held under the patronage of former President of Finland, Tarja Halonen. Besides President Halonen, the panel of 2016 consists of Pekka Haavisto, Member of the Parliament of Finland and the Foreign Minister's Special Representative for Peace Mediation; Lena Ek, chairperson of the Forestry Group Södra and former minister for the environment in Sweden; Said Mahmoudi, professor of international law at Stockholm University and Hanna Ojanen, Jean Monnet professor at the University of Tampere. The president and the panel will discuss before an invited audience. Later in the day, at 4:00 to 6:00 p.m. a follow-up round table discussion will be held in nearby Restaurant Smakbyn. The panel and audience from the castle have been invited, and in addition, other interested parties are welcome to participate. Registration to the round table discussion is to be done on this link no later than 18 March.
Lunch seminar on demilitarisation held in Mariehamn
On 29 February 2016 the Åland Islands Peace Institute hosted a lunch seminar in Mariehamn on the topic of "Demilitarisation in an increasingly militarised world". At the event, Associate Professor Sia Spiliopoulou Åkermark spoke about the proliferation of various forms of civil-military cooperation in the Baltic Sea region, and researcher Saila Heinikoski talked about how the European Union's foreign and security policy has affected the demilitarisation of the Åland Islands and about the position of the demilitarisation in Finnish politics.
Sia Spiliopoulou Åkermark is the research leader and Saila Heinikoski is one of the researchers in a three year research project named “Demilitarisation in an increasingly militarised world. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands", that is funded by the KONE Foundation and Åland's Culture Foundation (Ålands kulturstiftelse). More information about the project can be found here.
Demilitariseringsforskare i lunchseminarium och forskarmöten
Två forskare från det treåriga projektet “Demilitarisation in an increasingly militarised world. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands" medverkade vid ett lunchseminarium som Ålands fredsinstitut arrangerade i Mariehamn 29.2.2016 och som lockade ett trettiotal åhörare. Forskaren Saila Heinikoski talade om hur EU:s utrikes- och  säkerhetspolitik inverkar på Ålands demilitarisering medan projektets forskningsledare, Sia Spiliopoulou Åkermark, talade om civilt-militärt samarbete i Östersjöregionen särskilt vad avser luftrummet.
Tidigare under året deltog de båda forskarna tillsammans med Yannick Poullie i en konferens i Tavastehus ordnad av Finnish International Studies Association och presenterade där sina forskningspapper. I januari höll projektet ett forskarmöte för alla deltagande forskare.
Projektet finansieras av Konestiftelsen och Ålands kulturstiftelse. Mer information om projektet finns här.

Gender equality project held meetings on Åland

Representatives of three partner NGOs participating in the project KID (Kindergartens in Development), “Nendre” in Lithuania, “The Star of Hope” in Russia, and Waldorf Åland Association, spent two intense days in Mariehamn in the beginning of March 2016. They gathered at the Åland Islands Peace Institute, which is managing the project, to discuss the progress and the results of the first project year. The meeting also provided a chance for project partners to share their best practices and challenges of working with kindergarten personnel and children’s parents for reducing gender stereotyping and promoting equal opportunities for all children, both at kindergarten and in the home environment. Danute Mituziene, director of the center for women and children Nendre in Vilnius, Lithuania, was awarded as the Feminist of the Year by the Feminist Academy on Åland and held a speech at the award ceremony at the City hall of Mariehamn. The project is funded by the Nordic Council of Ministers and Emmaus Åland. 

Jämställdhetsprojekt höll möte på Åland

Projektet KID, som har som mål att främja jämställdhet i förskolor, höll projektmöte på Åland i början av mars. Deltagarna diskuterade erfarenheter av jämställdhetsarbetet med dagispersonal och föräldrar under det första projektåret. Företrädare för familjecentret Nendre i Litauen, organisationen Star of Hope i Kaliningrad, Ryssland samt Waldorf Åland, höll möte på Ålands fredsinstitut som är projektansvarig, gjorde studiebesök och deltog i firandet av den internationella kvinnodagen den 8 mars. Nendres föreståndare, Danutė Mituziené, har utsetts till årets feminist av Feministakademin på Åland och fick ta emot sin utmärkelse samt höll anförande i stadshuset i Mariehamn.
Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och Emmaus Åland.

Fredstema i svensk-nordiskt magasin

Årets första nummer av Föreningen Norden Sveriges tidskrift Nordens tidning har temat fred, och en stor del av innehållet är skrivet av partnerorganisationerna i projektet ”Norden för fred?”, som leds av Ålands fredsinstitut. Föreningen Norden Sverige är en av partnerorganisationerna i projektet, som finansieras av Nordiska ministerrådets program Nordplus vuxen.Läs om nordiska självstyrelser, medling, The Nordic Way, fredministerier med mera i tidningen som finns tillgänglig digitalt på Föreningen Norden Sveriges hemsida.
Du kan läsa mer om projektet här.

Reflections on peace in Swedish-Nordic magazine

This year’s first edition of the Norden Association Sweden’s magazine “Nordens tidning” has the theme of peace, and a large part of the content has been written by the partner organizations of the project "Norden for peace?". The project is headed by the Åland Islands Peace Institute and the Norden Association Sweden is one of the partner organizations in the project, which is funded by the Nordic Council of Ministers' program Nordplus Adult.
The magazine is available for downloading on the Norden Association Sweden’s website.
Four new faces in the office
During 2016, the Åland Islands Peace Institute has been welcoming four new people to the office at Hamngatan 4. In the beginning of January Saila Heinikoski took up office as a researcher within the project “Demilitarisation in an increasingly militarized world. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”. In February, the new research coordinator Elias Vartio, the new IT-koordinator Jonny Andersen and a new intern, Karita Kostiainen, started working at the institute.

Fyra nya ansikten på Hamngatan 4

Under 2016 har fredsinstitutet fått tillökning i lokalerna på Hamngatan 4. I januari började Saila Heinikoski som forskare inom projektet "”Demilitarisering i en tid av ökad militarisering”, som är finansierat av KONE-stiftelsen. I februari började Elias Vartio som forskningssamordnare, Jonny Andersen som IT-samordnare och Karita Kostiainen som praktikant. 

Bonairean interest in Åland

In February, Åland and the Åland Islands Peace Institute were paid a visit from Bonaire, an island situated in the West Indies, about 25 kilometres from Venezuela and with about 19.000 inhabitants. The island has the status of a special municipality within the Netherlands. Commissioner Clark Abraham and his team came to Åland to study the Åland regime as an alternative form of governance.

Bonairskt intresse för Åland

I februari fick Åland och Ålands fredsinstitut besök av en delegation från Bonaire, en ö i Västindien med ca 19.000 invånare som ligger ca 25 kilometer norr om Venezuela. Bonaire har status som "särskild kommun" inom Nederländerna. Kommissionär Clark Abraham med följe kom för att studera Ålands självstyrelse och Ålandsexemplet.

Educational activities at the Mediation office

The Åland mediation office has recently participated in and arranged several educational activities. In January, Mediation Officer Justina Donielaite, together with a number of voluntary mediators attended a seminar on violence against women and domestic violence, organized by the Government of Åland. In February, a mediation meeting was held for the voluntary mediators at the Åland mediation office. At the meeting the Peace Institute’s Director Kjell-Åke Nordquist spoke about his experiences of international mediation. In February, intern Karita Kostiainen attended a conference in Helsinki on the development of mediation activities in Finland, organized by the Institute for Health and Welfare in Finland ( THL). The Mediation Office has also received a visit from a group of students from the societal and social program at the Åland Vocational School.

Medlingsbyrån förkovrar sig

Ålands medlingsbyrå har under början av året deltagit i eller ordnat flera fortbildande aktiviteter. I januari deltog Justina Donielaite, vikarierande medlingsansvarig, samt ett flertal frivilliga medlare, i ett seminarium om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som arrangerades av Ålands landskapsregering. I februari hölls en medlarträff för frivilliga medlare vid Ålands medlingsbyrå där fredsinstitutets direktör Kjell-Åke Nordquist berättade om sina erfarenheter av internationell medling. Fredsinstitutets praktikant Karita Kostiainen började sin praktikperiod i februari med att delta i en konferens i Helsingfors om medlingsverksamhetens utveckling i Finland, arrangerad av Institutet för hälsa- och välfärd i Finland (THL). Medlingsbyrån har också fått studiebesök från av en grupp studerande från samhälleliga och sociala programmet vid Ålands Yrkesgymnasium.
Share
Tweet
Forward
+1
Copyright © 2016 Ålands fredsinstitut / The Åland Islands Peace Institute, All rights reserved.

Phone: +358 (0)18 15570

info(at)peace.ax
www.peace.ax


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp