Copy
Newsletter / Nyhetsbrev         Unsubscribe from this list
View this email in your browser

Ny rapport granskar hur EU-rätten påverkar Ålands självstyrelse

I rapporten ”EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland” analyserar folkrättsjuristen Anna-Lena Sjölund om och i så fall på vilket sätt EU-medlemskapet har inneburit att Åland förlorat en del av sin lagstiftningsbehörighet så att den överförts till riket. Rapporten är nummer 1/2016 i rapportserien Rapport från Ålands fredsinstitut och kan laddas ner online i pdf här.
 

New report assesses how EU law is affecting the autonomy of Åland

In report 1/2016 in the series Report from the Åland Islands Peace Institute, international lawyer Anna-Lena Sjölund analyses how EU law is affecting the division of competences between the state of Finland and the autonomous region of Åland. The report, which is published in Swedish, can be downloaded for free here.

Lunchseminarium med Gunilla Herolf:
Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?

Den 17.5.2016 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium med rubriken ”Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?”. Talare är fil. dr. Gunilla Herolf, ordförande för Ålands fredsinstituts forskarråd, som i många år forskat om europeisk integration och det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet, bland annat vid  Utrikespolitiska Institutet i Stockholm och vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).
Lunchseminariet hålls i hotell Arkipelags restaurang. Den som vill äta lunch kan köpa mat i restaurangen och ta med sig till seminariet som börjar kl 11.30 och pågår en timme.

Lunch seminar: PhD Gunilla Herolf on EU security politics

On 17 May, the ÅIPI will arrange a lunch seminar the EU security politics with  PhD Gunilla Herolf. The seminar will be held in Swedish at Hotell Arkipelag in Mariehamn at 11.30.
Gunilla Herolf  is Chair of the Research Council of the Åland Islands Peace Institute. She has been a researcher at the Swedish Institute of International Affairs and at the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Her main fields of interest are European integration and security cooperation.

Call for applications for autumn internships

The Åland Islands Peace Institute offers an opportunity to experience a dynamic and flexible internship during the fall semester of 2016. We are looking for a person who is interested in issues concerning peace, security, minorities and autonomy. The work assignments include arrangements for seminars, spreading of information and website updates, thus suitable fields of study background are i.a. social, legal or political sciences but also IT, communication and information management.Deadline for applications is 9 May. Read more at our homepage.

Praktikansökningar för hösten 2016 tas emot

Ålands fredsinstitut erbjuder en möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under hösten 2016. Vi söker dig som har ett intresse av eller nyfikenhet på frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära deltagande i seminariearrangemang, informationsspridning samt utveckling av vår hemsida. Därför får din studieinriktning gärna vara samhällsvetenskapliga ämnen och/eller IT, kommunikation och informationsförvaltning. Deadline för ansökan är 9 maj. Läs mer på vår hemsida.

Kastelholmssamtalet 2016, där samtalets beskyddare president Tarja Halonen och moderator Sia Spilopoulou Åkermark diskuterade hållbar fred runt Östersjön med Pekka Haavisto, Lena Ek, Said Mahmoudi och Hanna Ojanen filmades och finns online på vår hemsida, där du även hittar bilder och text från evenemanget.

The Kastelholm talk of 2016, where president Tarja Halonen and moderator Sia Spilopoulou Åkermark discussed sustainable peace around the Baltic Sea with panelists MP Pekka Haavisto, Former Minister Lena Ek, Professor Said Mahmoudi and Professor Hanna Ojanen has been filmed and is also otherwise documented on the Peace Institute’s homepage. (Mostly in Swedish, brief translation here.)
 
Out and about ...

Lectures in East Timor/Timor-Leste

On 16-23 April, The Director of the Åland Islands Peace Institute, Associate Professor Kjell-Åke Norquist, visited East Timor/Timor-Leste to lecture at the Dili Institute of Technology on how institutional mechanisms can contribute to stability during the shift from post-conflict to stable societal relations. In this context, experiences from Åland were discussed, as well as possibilities for future contacts between Åland and Timor-Leste.

Workshop in Myanmar/Burma

On 16-21 March, Director of the Åland Islands Peace Institute, Kjell-Åke Nordquist, took part in a Strategic Planning Workshop in Myanmar/Burma, arranged by Union Peace Dialogue Joint Committee, a working group responsible for political dialogue. Minority rights, cultural heritage and returning refugees were among the core topics of the workshop.

OSCE conference on minorities in The Hague

On 20-21 April, Head of Research, Associate Professor of International Law, Sia Spiliopoulou Åkermark took part in the celebrations of the 20th anniversary of The Hague Recommendations Regarding the Education Rights of National Minorities, organized by the OSCE High Commissioner on National Minorities, Astrid Thors, in The Hague. Sia Spiliopoulou Åkermark took part in a high-level panel discussion on the role education when building sustainable diverse societies. Read more here.

Seminar and guest lectures held in Uppsala

During April, the Head of Research of the Åland Islands Peace Institute, Sia Spiliopoulou Åkermark is a research fellow at the Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies and the Faculty of Law. During her stay, she has held guest lectures and has also taken part as a panelist in a seminar on the changing security landscape of Europe, arranged by the Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice at Uppsala university. Read more here.
Fredis i farten ...

Föreläsningar i Östtimor/Timor-Leste

Mellan 16 och 23 april besökte direktör Kjell-Åke Nordquist Östtimor/Timor-Leste för att föreläsa vid Dili Institute of Technology om hur institutionella mekanismer kan bidra till stabilitet vid övergång från post-konflikt till stabila samhällsrelationer. I detta sammanhang diskuterades också åländska erfarenheter och möjligheter till framtida kontakter mellan Östtimor och Åland. Läs mer här.

Workshop i Myanmar/Burma

Mellan 16 och 21 mars medverkade fredsinstitutets direktör Kjell-Åke Nordquist i en Strategic Planning Workshop i Myanmar/Burma, arrangerad av Union Peace Dialogue Joint Committee, en arbetsgrupp med ansvar för den politiska dialogen, och där bl. a. rättigheter för minoriteter, kulturarv och återvändande av flyktingar var centrala frågor.

OSSE-konferens om minoriteter hölls i Haag

Den 20-21 april deltog fredsinstitutets forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, i en konferens som hölls med anledning av att det är 20 år sedan Haagrekommendationerna om nationella minoriteters rätt till utbildning antogs. Konferensen ordnades i Haag av OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter, Astrid Thors. Sia Spiliopoulou Åkermark deltog i en högnivåpaneldiskussion om vilken roll utbildning bör ha i byggandet av hållbara mångfaldssamhällen. Läs mer här.

Seminarium och gäst- föreläsningar hölls i Uppsala

Under april månad är forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark gästforskare vid Centret för Rysslandsstudier och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Under sin vistelse i Uppsala har hon hållit två gästföreläsningar och medverkat i seminariet ”Europas föränderliga säkerhetslandskap – utmaningar och lösningar” arrangerat av Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa vid Uppsala universitet. Läs mer här.

Blog piece and publication on Language Equality and Language Diversity in Europe

It is widely believed that Europe enjoys next to complete linguistic fairness. The reality for speakers of minority languages may however prove to be different. This is one of the arguments forwarded by researchers Johanna Laakso, Anneli Sarhimaa, Sia Spiliopoulou Åkermark and Reetta Toivanen in the blog entry ”The Widely-Cherished Myths of Language Equality and Language Diversity in Europe”, which is based on a large, multi-disciplinary research project on linguistic policy and multilingualism.  Results from the project are compiled in the publication ”Towards Openly Multilingual Policies and Practices”, which was recently launched at the publishing house Multilingual Matters.

Blogginlägg och publikation om språklig rättvisa och flerspråkighet i Europa

Det finns en utbredd uppfattning om att det råder närmast fullständig språklig rättvisa i Europa. Verkligheten för dem som talar minoritetsspråk ser dock ofta annorlunda ut. Det skriver Johanna Laakso, Anneli Sarhimaa, Sia Spiliopoulou Åkermark och Reetta Toivanen i blogginlägget ”The Widely-Cherished Myths of Language Equality and Language Diversity in Europe”, som baseras på ett flerårigt forskningprojekt om språkpolitik och minoritetsspråksanvändning. Resultaten från forskningsprojektet summeras i boken ”Towards Openly Multilingual Policies and Practices” som nyligen utgivits på förlaget Multilingual Matters.
Share
Tweet
Forward
+1
Copyright © 2016 Ålands fredsinstitut / The Åland Islands Peace Institute, All rights reserved.

Phone: +358 (0)18 15570

info(at)peace.ax
www.peace.ax


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp