Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Nye spændende muligheder for kompetenceudvikling HK & TL

For ansatte under Kooperations overenskomster med HK Privat og Teknisk Landsforbund er der nu spændende muligheder for at blive opkvalificeret gennem overenskomsternes kompetencefonde.

Der er nemlig åbnet for, at fondene betaler kursusgebyrer til akademi- og diplomuddannelser, når den ansatte selv ønsker at opkvalificere sig. Akademiuddannelserne og diplomuddannelserne er omfattet af kompetencefondene.

For begge uddannelser gælder det, at du kan få tilskud til kursusgebyret uanset om uddannelsen foregår i arbejdstiden eller i din fritid. Foregår uddannelsen i arbejdstiden, er det en forudsætning, at din arbejdsgiver giver dig fri til at deltage. Læs mere her.


Kursus i personalejura for praktikere

Efterårets kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 29. oktober kl. 10.00 – fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.00. 
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:    

 • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
 • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
 • Brugen af sociale medier
 • Ferieloven
 • Personalepolitik
 • I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.
Undervisere 
Advokat David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lykke Pedersen, Kooperationen

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Pladser og tilmelding
Antal pladser i alt: 20. 
Tilmeldingsfristen er fredag den 25. september 2015.
Tilmeldingen er bindende.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig her

Reminder om entrepriserets kursus

På Udviklingsforeningens årsmøde i Silkeborg 2014 holdt advokat Claus Tolstrup et oplæg - "Introduktion til byggejura". Som forsættelse på oplægget har Udviklingsforeningen og den nye samlede brancheforening arrangeret tre kursusdage om entrepriseret.

Det vil være muligt at fremlægge tidligere eller aktuelle problemstillinger omkring byggesager/byggejura, som kan være baggrund for debat på kurset i samspil med advokat Claus Tolstrup.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ansatte i de kooperative bygge- og håndværksvirksomheder, som i det daglige beskæftiger sig med entrepriseret.

Kursus 3 - Kreditsikring og garantier, konkurs
Torsdag den 3. september 2015 kl. 10.00 – 15.00.
Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Tilmeldingsfrist: Mandag den 10. august 2015.

Tilmeld dig her
 

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

En række partier i Folketinget har indgået en bred politisk aftale om at genindføre håndværkerfradraget (BoligJobordningen) med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Ordningen skal i 2015 have samme udformning som i 2014. Partierne er samtidig blevet enige om, at ordningen fra 2016 skal have en ny og grønnere profil, samt at det samlede mulige fradrag hæves. Læs pressemeddelelse fra Skatteministeriet her

Ikke krav på udbetaling af overarbejde

Sagen handlede om en medarbejder, der havde opsparet 253 timers overarbejde, og som efter sin fratrædelse krævede dem udbetalt af sin tidligere arbejdsgiver. Ifølge arbejdsgiverens ‎retningslinjer skulle medarbejderen løbende afspadsere sine overarbejdstimer, hvilket han imidlertid ikke havde gjort. I stedet havde han noteret overtiden i en notesbog, som han gemt i sin skuffe, uden at orientere arbejdsgiveren herom. 

Om dette udtalte landsretten, at virksomhedens ‎forhold gjorde det muligt at afspadsere overtid løbende, således at ingen medarbejdere ‎behøvede at oparbejde en større overarbejdssaldo. Endvidere fandt landsretten, at medarbejderen var blevet gjort bekendt med arbejdsgiverens retningslinjer om, at ‎eventuelt overarbejde skulle afspadseres løbende. På baggrund heraf var arbejdsgiveren ikke forpligtet til at udbetale overarbejdstimerne.

Dommen viser, at medarbejdere ikke har krav på udbetaling af overarbejde, hvis der er aftalt klare retningslinjer om, at overarbejde skal afspadseres, og hvis medarbejderen er bekendt med disse retningslinjer.

Kilde: Østre Landsrets dom af 26. maj 2015, 7. afd., sag B-2251-14
Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Som medlem af Kooperationen bør I kontakte vores sekretariat, hvis I har spørgsmål vedrørende udbetaling af overarbejde.

Opsigelse ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Som omtalt i Kooperationens nyhedsbrev af 13. februar 2014 tog Sø- og Handelsretten i 2014 stilling til, om opsigelse af to funktionærer efter 120-dages reglen var i strid med forskelsbehandlingsloven. Den ene af de to sager blev anket til Højesteret, der i en dom af 23. juni 2015 har sat et endeligt punktum i sagen.

Ankesagen vedrørte en medarbejder, der havde pådraget sig en piskesmældsskade som følge af en trafikulykke. Skaden medførte en lang periode med sygefravær, og medarbejderen blev som følge heraf opsagt efter 120-sygedagsreglen i funktionærlovens § 5, stk. 2.

Medarbejderens fagforening mente, at der dermed forelå en forskelsbehandling af medarbejderen på grund af et handicap, som medarbejderen havde pådraget sig ved ulykken. Man anså desuden også opsigelsen som værende i strid med funktionærlovens § 2 b. Arbejdsgiversiden påstod frifindelse på alle punkter, og bestred i øvrigt, at der var tale om et handicap. 

Højesteret var enig med fagforeningen i, at medarbejderen konkret havde pådraget sig et handicap, men fandt ligeså konkret, at arbejdsgiveren på opsigelsestidspunktet ikke vidste, og heller ikke burde vide, at medarbejderen havde et handicap. 

Dermed havde arbejdsgiveren ikke tilsidesat den tilpasningsforpligtelse, som arbejdsgivere normalt skal opfylde, for at afhjælpe de ulemper og gener, handicappede medarbejdere har i forhold til andre medarbejdere. Arbejdsgiver kunne derfor lovligt medregne medarbejderens sygedage i opgørelsen over 120-sygedagsreglen, også fordi denne regel, ifølge dommen, ikke i sig selv udgør en forskelsbehandling af handicappede, men derimod er en regel, der giver arbejdsgiver mulighed for at opsige med et forkortet varsel på grund af sygefravær, der som bekendt kan forekomme hos både handicappede og hos ikke-handicappede. 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Som medlem af Kooperationen bør I kontakte vores sekretariat, hvis I har spørgsmål vedrørende handicappede medarbejdere.

BAR Kontor udgiver ny vejledning - Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Det er vigtigt, unge får en god og sikker start på arbejdslivet, og fra starten får tillært sig en sikker adfærd, så ulykker og nedslidning undgås. Som arbejdsgiver er der desuden en række forhold, du skal være opmærksom på, når du har ansat unge under 18 år, da der er særlige regler for at beskytte de unge på arbejdsmarkedet. 
 
BAR Kontor seneste vejledning "Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet" beskriver blandt andet krav vedrørende grundig instruktion, hvad de unge må løfte, de særlige regler for unges arbejdstider, og hvad de må beskæftige sig med. 
 
Reglerne vedrørende ansættelse af unge under 18 år, sondrer mellem følgende tre grupper: 

 • Unge, som er under 13 år. Denne gruppe må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver
 • Unge, der er 13-14 år, og unge under 18 år, der stadig er undervisningspligtige
 • Unge, der er 15-17 år, og som ikke længere er undervisningspligtige. 
Vejledningen kan bestilles på info@barkontor.dk eller købes i Arbejdsmiljøbutikken. Vejledningen kan også downloades her 

Indeksregulering - ja eller nej?

Af et udbud fremgår det, at prisen er fast, uanset om arbejdet varer mere end 1 år. Er det lovligt?

Svar: Er der intet aftalt om, at entreprisesummen skal reguleres, er det korrekt at prisen er fast, uanset hvor lang tid arbejdet varer. 

Dette gælder dog ikke, hvis pris- og tidcirkulærets bestemmelser er gældende. Dette cirkulære gælder som udgangspunkt for statslige bygge- og anlægsarbejder, arbejder der ydes statsstøtte / statslig udgiftsrefusion til m.v.  

Med andre ord, private bygherrer er som udgangspunkt kun omfattet af cirkulæret, hvis de træffer beslutning herom.

Er det bestemmelserne i pris- og tidcirkulæret, der er gældende, vil entreprisesummen være fast  i 12 måneder fra tilbudsdagen. Den del af arbejdet, der udføres herefter, indeksreguleres, men med udgangspunkt i indeksværdien på 6-måneders dagen efter tilbuddets afgivelse.

Ved indeksregulering, reguleres der ikke frem til betalingstidspunktet, men til tidspunktet for arbejdets udførelse, og betaling for reguleringsbeløbet finder sted sammen med afregning for den del af arbejdet, reguleringen vedrører.

Da afregning sker for arbejde udført i en periode, benyttes ved indeksreguleringen indeksværdien for periodens tyngdepunkt, normalt midten af perioden. Hvis eksempelvis en aconto faktura vedrører arbejde udført  i april måned, reguleres der således til indeksværdien pr. 15. april.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Morarenten/procesrenten for 2. halvår 2015

Morarenten/procesrenten, der gælder for perioden 1. juli 2015 - 31. december 2015, er fastsat til 8,05 % p.a..
Morarenten er den forsinkelsesrente, du kan kræve, hvis en kunde ikke betaler til tiden. Er kunden forbruger, udgør morarenten den rente, der maksimalt kan kræves.

Efter AB 92 § 22, stk. 11 er rentesatsen ved forsinket betaling fastsat til rentesatsen i renteloven.

Arbejdsskadestyrelsen godkender markant færre arbejdsulykker - er du rustet til at håndtere deres nye praksis?

Kom på grundkursus i arbejdsskadeloven og lær at navigere i den nye praksis, når Center for arbejdsliv & læring sætter fokus på den nye virkelighed, hvor anerkendelsen af arbejdsulykker er faldet fra 75% til 53% på bare ét år.

På kurset Når skaden er sket får du mere information om selve baggrunden for Arbejdsskadestyrelsens ændrede praksis. Du vil også blive rustet til at anmelde arbejdsulykker rigtig som både tillidsvalgt og medarbejder.

Få også gode råd og vejledning i, hvordan dine kollegaer og dig fremadrettet får et bedre fokus på kontakter til læger m.m. i forbindelse med en arbejdsskade. Læs mere om kurset her.

 

Ny udgivelse fra Cooperatives Europe 

Cooperatives Europe har netop udgivet pjecen "Building Inclusive Enterprises in Africa” i samarbejde med Co-operative College (UK) og en række eksperter fra Cooperatives Europe Development Platform (CEDP), som Kooperationen deltager i. 

I pjecen kan man blandt andet læse 21 succeshistorier fra afrikanske kooperativer og om den betydning kooperativerne får, hvad angår den sociale, politiske og økonomiske udvikling i Afrika. Historierne fremhæver især, hvordan kooperative virksomheder formår at styrke unge og kvinder, forbedrer det lokale samfund, støtter internationale samarbejdsmuligheder og fremmer den økonomiske og sociale udvikling.  
 
Julie Ward, som er medlem af Europa-Parlamentet, skriver blandt andet i forordet: "Publikationen illustrerer på bedste vis, hvordan kooperativer bygger bro mellem den private sektor og civilsamfundet og positivt forandrer de lokale samfund."

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp