Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Informationsmøde om registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder inviterer til informationsmøde om registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder den 28. august 2015 kl. 10-12 i Lyngby. 

Informationsmødet er både for dig, som overvejer eller er i gang med at registrere din socialøkonomiske virksomhed, og for dig som bare gerne vide mere om registreringsordningen.

Læs mere her og tilmeld dig inden den 21. august 2015.

Gå-hjem-møde om nyheder indenfor entrepriseret

Indhold

 • Revisionen af AB92/ABT93/ABR89 – hvad sker der?
 • Introduktion til den nye Udbudslov
 • Nye domme m.v. indenfor entrepriseretten 
Målgruppe
Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Tid og sted
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 14.00 – 16.30.
Blitek A/S, Stenhuggervej 20, 5230  Odense M

Undervisere
Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen
Advokat Thomas Heintzelmann, INTERLEX-advokater i Aarhus

Deltagelse og afbud
Deltagelse er gratis.
Ved manglende afbud opkræves kr. 500,00.

Tilmeldingfrist
Tirsdag den 15. september 2015.

Tilmeld dig her

Kursus i personalejura for praktikere

Efterårets kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 29. oktober kl. 10.00 – fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.00. 
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:

 • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
 • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
 • Brugen af sociale medier
 • Ferieloven
 • Personalepolitik
 • I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.
Undervisere 
Advokat David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lykke Pedersen, Kooperationen

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Pladser og tilmelding
Antal pladser i alt: 20. 
Tilmeldingsfristen er fredag den 25. september 2015.
Tilmeldingen er bindende.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig her

Ledige pladser på kursus i entrepriseret

På Udviklingsforeningens årsmøde i Silkeborg 2014 holdt advokat Claus Tolstrup et oplæg - "Introduktion til byggejura". Som forsættelse på oplægget har Udviklingsforeningen og den nye samlede brancheforening arrangeret tre kursusdage om entrepriseret.

Det vil være muligt at fremlægge tidligere eller aktuelle problemstillinger omkring byggesager/byggejura, som kan være baggrund for debat på kurset i samspil med advokat Claus Tolstrup.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ansatte i de kooperative bygge- og håndværksvirksomheder, som i det daglige beskæftiger sig med entrepriseret.

Kursus 3 - Kreditsikring og garantier, konkurs
Torsdag den 3. september 2015 kl. 10.00 – 15.00.
Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Du kan stadig nå at tilmelde dig.

Tilmeld dig her

Delvis sygemelding og afholdelse af ferie

En medarbejder har været sygemeldt i længere tid, men han er nu begyndt på en gradvis tilbagevenden til arbejdet i takt med, at hans arbejdsevne vender tilbage. Aftalen om gradvis tilbagevending er lavet i samarbejde med kommunen og vores sygemeldte medarbejder, og aftalen indebærer, at han nu arbejder 3 timer hver formiddag og er fraværende på grund af sygdom om eftermiddagen.

Han har en del ferie til gode, og han har et ønske om at holde et par ugers ferie her i efteråret. Ferieloven siger dog, at sygdom er en feriehindring, og derfor vil vi høre, hvad gør vi i denne situation?


Efter Ferieloven er sygdom en feriehindring, og ferie holdes i hele dage, medmindre I har en kollektiv overenskomst, der giver mulighed for afholdelse i timer. Det vil sige, at idet jeres medarbejder arbejder 3 timer hver formiddag og er sygemeldt om eftermiddagen, kan han kun holde ferie, hvis han frivilligt raskmelder sig i de uger, han ønsker at holde ferie. Dette kaldes for en ”teknisk raskmelding”. Der udbetales således ikke sygedagpenge eller refusion i perioden, men i stedet holdes der ferie med løn eller feriegodtgørelse alt efter, hvad jeres medarbejder har ret til ifølge ansættelseskontrakten. Når ferien er slut, er medarbejderen igen delvist sygemeldt.
 
Hvis han ønsker at raskmelde sig i perioden, bør I som arbejdsgiver sikre jer, at medarbejderens bopælskommune kontaktes, før ferien starter, og der laves aftale om en "teknisk raskmelding". Dette bør ske både for at sikre jer mod, at der ikke indtræder en ny arbejdsgiverperiode, hvor I ikke kan få refusion for sygedagpenge efter ferien, men også for at sikre, at ferien ikke  afholdes i en periode, hvor kommunen ønsker, at medarbejderen står til rådighed for møder m.v.. Samtidig kan kommunen vurdere, om ferien forhaler helbredelsen, og det er netop en forudsætning for, at kommunen vil indgå en sådan aftale, at ferien ikke forhaler helbredelsen.

Tilbudsloven og udbud

Vi har deltaget i et udbud, hvor tildelingskriteriet var ”det økonomisk mest fordelagtige bud”. Nu har vi erfaret, at udbyder har forhandlet med 5 tilbudsgivere. Er det lovligt? 

Det fremgår af reglerne i Tilbudsloven, at udbyder kan forhandle med 3 tilbudsgivere eller færre, hvis tildelingskriteriet er ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller færre”. Det er en forudsætning for at forhandle med maksimalt 3 tilbudsgivere, at disse tilbudsgivere ved  licitationen  har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra de vægtede eller prioriterede underkriterier.

Selvom der maksimalt må forhandles med 3 tilbudsgivere, er der dog ikke noget til hinder for, at udbyder som led i sin vurdering af de afgivne licitationsbud fører præciserende og opklarende drøftelser med flere tilbudsgivere eller eventuelt med alle tilbudsgivere.

MEN! Det er vigtigt at understrege, at udbyders forhandlinger ikke må ske med henblik på en ændring af tilbuddene hos alle tilbudsgivere – altså ”spille alle ud mod hinanden”.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg juli 2015

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 13 i juli mod minus 14 i juni. Begge indikatorens komponenter, beskæftigelsesforventninger og ordrebeholdning, er steget. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Siden januar 2000 har indikatoren i gennemsnit ligget på minus 12. Læs mere her.

Byggevirksomheden 2. kvt. 2015

Der har været et fald i både det samlede påbegyndte byggeri opgjort i areal og det påbegyndte boligbyggeri i andet kvartal i forhold til kvartalet før. Det samlede etageareal for det påbegyndte byggeri havde et stort faldt på 21 pct., mens antallet af boliger faldt 7 pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Såvel for det samlede byggeri som boligbyggeriet har der været et fald i påbegyndelser i alle hovedkategorier af bygninger bortset fra påbegyndte boliger i hovedkategorien, Øvrige bygninger. Der er i forbindelse med denne offentliggørelse sket en mindre metodeændring, idet midlertidige bygninger er taget ud af opgørelserne tilbage til første kvartal 2010. Læs mere her.

Omkostningsindeks for anlæg 2. kvt. 2015

Fra første til andet kvartal 2015 steg omkostningerne ved asfaltarbejde med 1,7 pct. I samme periode steg jordarbejde med 0,4 pct., jern- og stålkonstruktioner faldt med 0,5 pct., mens betonkonstruktioner var uændrede. Vejarbejde, som er sammensat af asfaltarbejde, jordarbejde og betonkonstruktioner, steg med 0,9 pct. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp