Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kursus i personalejura for praktikere

Efterårets kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 29. oktober kl. 10.00 – fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.00. 
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:     

  • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
  • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
  • Brugen af sociale medier
  • Ferieloven
  • Personalepolitik
  • I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.
Undervisere 
Advokat David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lykke Pedersen, Kooperationen

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Pladser og tilmelding
Antal pladser i alt: 20. 
Tilmeldingsfristen er fredag den 25. september 2015.
Tilmeldingen er bindende.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig her

Reminder om entrepriserets kursus

På Udviklingsforeningens årsmøde i Silkeborg 2014 holdt advokat Claus Tolstrup et oplæg - "Introduktion til byggejura". Som forsættelse på oplægget har Udviklingsforeningen og den nye samlede brancheforening arrangeret tre kursusdage om entrepriseret.

Det vil være muligt at fremlægge tidligere eller aktuelle problemstillinger omkring byggesager/byggejura, som kan være baggrund for debat på kurset i samspil med advokat Claus Tolstrup.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ansatte i de kooperative bygge- og håndværksvirksomheder, som i det daglige beskæftiger sig med entrepriseret.

Kursus 3 - Kreditsikring og garantier, konkurs
Torsdag den 3. september 2015 kl. 10.00 – 15.00.
Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Tilmeldingsfrist: Mandag den 10. august 2015.

Tilmeld dig her

Det sociale tilsyn

Lov om socialtilsyn har været i kraft siden 1. januar 2014 og 1. maj 2015 trådte vejledningen om loven i kraft. Vedledningen uddyber, hvilke kvalitetselementer socialtilsynene skal lægge vægt på, og bliver dermed også indikator for de tilbud og opholdssteder, der skal føres tilsyn med. Socialtilsynene sikrer, at ”borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud” og fører tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne. 
Læs vejledningen her

Bortvisning af en udeblevet medarbejder 

Hvis en medarbejder udebliver fra arbejde uden gyldig grund, kan arbejdsgiver vælge at anse det som medarbejderens væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet og bortvise medarbejderen. Dette sker altid for arbejdsgivers risiko, f.eks. hvis det efterfølgende viser sig, at medarbejderen slet ikke var at regne som udeblevet, eller hvis medarbejderen havde lovligt forfald. Er det tilfældet, vil medarbejderen typisk have krav på erstatning for løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for den uberettigede bortvisning. 

En nylig afsagt dom fra Vestre Landsret illustrerer problemstillingen. Dommen var en stadfæstelse af byrettens dom, og det er derfor byrettens begrundelse, som der i det følgende henvises til.

Sagen omhandlede en speditør, der i sin ansættelse havde weekendvagter. Forud for en weekendvagt sygemeldte speditøren sig. Arbejdsgiveren fandt imidlertid ud af, at speditøren den pågældende weekend havde deltaget som dommer i et motorshow. Arbejdsgiveren bortviste herefter speditøren på grund af uberettiget udeblivelse fra arbejdet. 

Den bortviste speditør mente imidlertid, at han havde byttet den pågældende weekendvagt med en kollega - hvilket dog ikke fremgik af vagtskemaet - og at han i øvrigt havde haft lovligt forfald, fordi han forinden havde sygemeldt sig.

Retten fandt ud fra de konkrete omstændigheder, at speditøren havde haft mødepligt i weekenden, og at der således ikke var tale om noget vagtbytte. Herefter var det afgørende, om han havde haft lovligt forfald på grund af sygdom. Til støtte for det henviste han til en journaludskrift fra egen læge, hvoraf det blandt andet fremgik, at han umiddelbart inden weekenden havde haft en akut belastningsreaktion. Hertil sagde retten, at kravet til dokumentation for lovligt forfald er medarbejderens, og at det med baggrund i de konkrete omstændigheder, herunder oplysningen om deltagelsen som dommer i motorshowet, ikke ansås for opfyldt. Retten tillagde det også betydning, at udeblivelsen havde været til væsentlig ulempe for arbejdsgiveren, og at dette måtte have stået den bortviste speditør klart. Han havde således groft misligholdt ansættelsesforholdet, og bortvisningen var derfor berettiget. 

Hvad viser dommen?
I en situation, hvor medarbejderen ikke møder ind, er det altid vigtigt at undersøge årsagen for udeblivelsen. Hvis udeblivelsen f.eks. skyldes et lovligt aftalt vagtbytte, kan man ikke anse medarbejderen for udeblevet, og hvis medarbejderen har dokumentation for sin uarbejdsdygtighed, kan man heller ikke bebrejde medarbejderen, da der er tale om lovligt forfald. Man bør også overveje, om andre grunde, f.eks. den ulempe udeblivelsen konkret har medført, taler henholdsvis for eller imod en bortvisning, eller om forholdet i stedet kan sanktioneres på anden vis, f.eks. med en opsigelse eller en advarsel.

I kan som medlemmer af Kooperationen få rådgivning og hjælp til disse vurderinger fra vores konsulenter.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.  

Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2015


De samlede omkostninger ved nybyggeri af boliger er faldet med 0,2 pct. fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015. I perioden faldt byggeomkostningerne for etageboliger med 0,6 pct. og byggeomkostningerne for enfamiliehuse med 0,1 pct. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg juni 2015

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er steget til minus 14 i juni fra minus 16 i maj. Af indikatorens to komponenter er beskæftigelsesforventningerne steget en del i denne måned, mens ordrebeholdningen er faldet en anelse. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Læs mere her.

Kooperationens standardforbehold

I forbindelse med et udbud fremgår det af udbudsmaterialet, at ”ingen former for forbehold  accepteres.” Betyder det, at vi ikke må vedlægge  Kooperationens standardforbehold?

Når man tager forbehold i forbindelse med afgivelse af et tilbud – herunder Kooperationens standardforbehold – afviger man på nærmere specifikke punkter, fra det der fremgår af udbudsmaterialet, og dermed opstår der et problem i forhold til ligebehandlingsprincippet.

Der vil nemlig så være tale om, at man som tilbudsgiver forsøger at fastlægge sine egne vilkår, som ikke har været gældende for de øvrige tilbudsgivere. Hvis udbyderen så uden videre tager hensyn til tilbud, der afviger fra udbudsvilkårene, kan de andre tilbudsgivere jo – med rette! – gøre gældende, at ligebehandlingsprincippet ikke er overholdt, idet tilbuddene ikke er afgivet på samme vilkår.

Når der således  i et udbudsmateriale står, at ”ingen former for forbehold accepteres” skal alle tilbud med forbehold afvises. For den tilbudsgiver, der 100 % overholder udbudsvilkårerne, kan jo med rette hævde, at han kunne have afgivet et meget bedre tilbud, såfremt han havde haft mulighed for at betinge sig sine egne vilkår.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

BYG-ERFA

Fugtsugende vindspærreplader
Byggeplader med magnesium – ofte betegnet „MgO-plader“ – har formodentlig siden 2010 vundet indpas som vindtæt afdækning på et meget stort antal m2 i dansk byggeri. Pladerne har i en række tilfælde vist sig at blive så kraftigt opfugtede af fx udeluft, at der på pladernes overflade udskilles frit saltholdigt vand. Efterfølgende kan vandet dryppe af bag facadebeklædningen eller opfugte vinduer og bagvedliggende konstruktioner samt medføre korrosion af søm, skruer, beslag. Da skadebetingelserne ikke er kendt i detaljer indebærer anvendelse af "MgO-plader" betydelig risiko. Derfor anbefales, disse plader ikke anvendes før problemerne er klarlagt. Erfaringsblad (21) 15 05 05.

Vindspærrer i facader – afdækning i byggeperioden
Utilstrækkelig beskyttelse af vindspærrer under opførelsen har medført fugtproblemer og skimmelvækst. Hvis en vindspærre gennem længere tid udsættes for fugtbelastning, skal den kunne modstå nedbør indtil facadebeklædningen er monteret. En vindspærre udsat for længerevarende fugtbelastning skal kunne modstå nedbør indtil facadebeklædning er monteret.I modsat fald kan fugt trænge gennem vindspærre eller samlinger heri, vindueshuller og andre udsatte facadedele – og ind i bagvedliggende konstruktion.Her kan opfugtning af organiske materialer, fx træskelet, medføre skimmelvækst.I erfaringsbladet (21) 15 05 29 - erstatter (21) 13 12 27 - beskrives, hvor der kræves opmærksomhed ved projektering og valg af vindspærremateriale.

Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen?
Skal der være dampspærre i vægge og lofter i uopvarmede eller periodevis opvarmede bygninger, fx sommerhuse? Spørgsmålet besvares i dette erfaringsblad (29) 15 05 30 - erstatter (29) 04 06 02 - gennem omtale af fugttekniske fordele og ulemper ved anvendelse af dampspærrer i såvel traditionelle som skalmurede træskeletvægge. En dampspærre er overordnet set unødvendig i uopvarmede eller delvis opvarmede bygninger. Alligevel anbefales anvendelse af dampspærre, fordi mange nye sommerhuse på et tidspunkt må forudses at blive benyttet som boliger i henhold til de i dag gældende regler for fx pensionister.

Korrosion af zinktagdækning
Gennem de seneste par årtier er anvendelse af zinkbeklædte tage atter blevet almindeligt. Zinkbeklædninger kan anvendes på både varme og kolde tagkonstruktioner. Undertiden konstateres utætheder som følge af korrosion fra bagsiden. Sådanne korrosionsskader benævnes enten varmtvandskorrosion eller oftest bagsidekorrosion. I erfaringsbladet (47) 15 05 31 beskrives årsager til utætheder som følge af denne korrosion fra bagsiden. Herudover omtales forholdsregler, som kan imødegå skaderne.

Lige muligheder på de kooperative arbejdspladser i Europa

Kvinder og unge arbejdstagere er ofte dårligere stillet på arbejdsmarkedet med hensyn til ligestilling og lige karrieremuligheder, hvorfor kooperative virksomheder bestræber sig på at sikre en harmonisering i opadgående retning og træffe så gunstige foranstaltninger for disse grupper som muligt. Det konkluderer en analyse foretaget i forskellige europæiske lande. 
 
Som eksempel arbejder 43 % af de unge i Spanien i kooperativer og kvinder udgør 50 % af den samlede medarbejderstab. 25 % af de kvinder, der arbejder i spanske kooperativer har ledelsesstillinger, hvilket er 7 % mere end kvinder i traditionelle virksomheder. I Frankrig er 15,5 % af arbejderkooperativer ledet af personer under 35 år, sammenlignet med 11,3 % i traditionelle virksomheder.  
 
Den 16. og 17. juli 2015 mødtes ministrene for beskæftigelse, socialpolitik og ligestilling til et uformelt møde i Luxembourg for at diskutere Ungdomsgarantien og kønspolitikker på arbejdsmarkedet. Ungdomsgarantien skal bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden og sikre, at alle unge under 25 får et godt, konkret jobtilbud senest fire måneder efter, at de har afsluttet en formel uddannelse eller er blevet arbejdsløse.
 
CECOP, som er det europæiske fællesforbund for kooperativer og arbejderejede virksomheder, opfordrer alle kooperative virksomheder til fortsat at fremme ligestillingen på arbejdspladserne. Lucca del Pozzo, formand for CECOP, beder derfor repræsentanterne fra medlemsstaterne til stærkt at overveje den arbejdsindsats, som kooperative virksomheder allerede har ydet ved at fremme ligestilling på det europæiske kooperative arbejdsmarked: ”Kooperative virksomheder kunne bidrage endnu mere til ligestilling på arbejdspladserne, hvis der var et mere favorabelt bagland og bedre politiske tiltag fra de europæiske politikers side”, siger del Pozzo.
 

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp