Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Fællesskaber er med til at styrke den lokale udvikling i landdistrikterne

Tak til alle 115 engagerede deltagere, der den 6. februar 2017 bidrog med viden og inspiration til at genopdage de kooperative forpligtende fællesskaber som et godt redskab til at styrke lokal udvikling i landdistrikterne.

Hør omtalen af Kooperationens konference i Fællessalen på Christiansborg i DR P1 Morgen.

Konferencen gav et billede af de mange nye kooperative initiativer, der i disse år tages lokalt i hele landet. Salg af lokale fødevarer, erhvervsudvikling, boliger, landsbyudvikling har lokale igangsættere skabt andelsrammer for. Det skaber både udvikling lokalt og øget samarbejde med andre kooperativer. Medlemmernes anparter og andelskapital skaber erhverv og omsætning og giver bedre adgang til yderligere ekstern finansiering. Og fællesskabstankegangen har fat i både de unge og de ældre.

I debatten blev der lagt vægt på, hvad der kan gøres politisk for at styrke de forpligtende fællesskaber og samtidigt bevare den styrke, fællesskaberne har lokalt. Susanne Westhausen, direktør i Kooperationen foreslog et rådgivningsklippekort.

Få en lederuddannelse og bliv parat til nye udfordringer i arbejdslivet

Kooperationen udbyder igen den særligt tilrettelagte Akademiuddannelse i ledelse 2017-2019 med start fra april. Uddannelsen består af seks moduler. Et modul per halvår.

Modul 1 - Ledelse i praksis
Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
Modul 3 - Anvendt økonomi og Præsentationsteknik
Modul 4 - Det strategiske Lederskab
Modul 5 - Kvalitet/Miljø/Sikkerhed
Modul 6 - Afgangsmodul

Du kan tilmelde dig for 2 moduler ad gangen. Læs mere og tilmeld dig her.
Fristen for tilmelding til modul 1 og 2 er den 1. marts 2017.

Møde i Kooperationens iværksætternetværk

På mødet vil der bl.a. være oplæg om Crowdfunding v/ Kasper Ganer, Københavns Kommune og Uri Andersen, Permanent Beta.    

Vi skaber rammerne for debat og rådgivning ved opstart af kooperative og/eller socialøkonomiske virksomheder og giver dig mulighed for at realisere dine ideer i fællesskab med andre.

Dato: Tirsdag den 28. februar 2017, kl. 15.00-17.30.
Sted: Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, stuen, 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis.
Læs mere og tilmeld dig på Facebook

Få mere viden om de nye krav til behandling af personoplysninger på gratis workshops

Business photograph designed by Creativeart - Freepik.com

Virksomheder skal leve op til en lang række nye og skærpede krav om behandling af personoplysninger fra maj 2018. Allerede nu bør jeres virksomhed få et overblik over, hvordan I behandler personoplysninger og tilpasse jer de nye krav. Det giver store bøder ikke at overholde reglerne.

Kooperationen tilbyder jer deltagelse i to workshops i Odense.

Workshop 1 - den 29. marts 2017
Dokumentationskrav – persondatapolitikker og persondatamapping

  • Hvordan får man overblik over sin virksomheds datastrømme og behandlinger af personoplysninger?
  • Hvordan skal dokumentationen udformes?
  • Hvad skal indgå i en persondatapolitik?
  • Hvad vil Datatilsynet kigge på, hvis de kommer på besøg?
Workshop 2 - den 19. april 2017
Sikkerhedsbrud/beredskabsplaner og databehandlere/databehandleraftaler 
  • Hvordan forbereder man sig bedst muligt på uforudsete sikkerhedshændelser?
  • Hvordan skal virksomheden forholde sig til Datatilsynet og de personer, som oplysningerne vedrører?
  • Hvad skal man være opmærksom på ved brug af databehandlere?
  • Hvordan skal en databehandleraftale udformes?
Dato: Den 29. marts og 19. april 2017, kl. 14.00 - 16.00.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. 
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingfrist: Den 22. februar 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Kom på kurser og bliv opdateret i entrepriseret

Kursusdag 1 - den 18. april 2017
Entrepriseaftalen
Entrepriseaftaler er komplekse og sammensatte, og fejl og uhensigtsmæssigheder kan give økonomiske udfordringer. Problemer med aftalegrundlaget giver anledning til mange tvister. Hvad regulerer entrepriseaftalen, betydningen af de forskellige entrepriseformer og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 

Kursusdag 2 - den 16. maj 2017
Misligholdelse i entrepriseforhold
Det er ofte store summer, der står på spil i entrepriseforhold, og konsekvenserne af misligholdelse kan være alvorlige. Hvornår er det misligholdelse, og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 
 
Kursusdag 3  - den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger
Mange opgaver sendes i udbud, og de enkelte entreprenører bruger betydelige ressourcer på udbuddene. Kendskab til de grundlæggende udbudsretlige regler for tildeling af opgaver i det forskellige udbudsformer, og konsekvenserne af tilsidesættelse af reglerne har stor betydning for entreprenørerne, både for dem får tildelt opgaven, men ligeledes for dem der ikke får tildelt opgaven.

Dato: Den 18. april, 16. maj og 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingfrist: Den 13. marts 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig

Husk at planlægge sommerferien
Ferieåret 2017/2018 starter den 1. maj 2017. I den forbindelse minder vi om, at medarbejdere ifølge ferieloven har krav på afholdelse af tre ugers hovedferie i perioden fra den 1. maj og frem til den 30. september 2017. Hvis en medarbejder har optjent mindre end 15 dages betalt ferie, er hele den optjente ferie hovedferie.

Det er en god ide at aftale rammen for ferieplanlægning med medarbejderne, fx i form af aftaler om frister for aflevering af ferieønsker. Det er dog arbejdsgiveren, der efter forhandling med medarbejderne, endeligt fastsætter datoerne for feriens afholdelse. Dette skal ske så tidligt som muligt, og senest tre måneder inden hovedferiens afholdelse. 

Husk at få aftalt afholdelsen af eventuel restferie
Den ferie, der ligger udover de 15 dages hovedferie kaldes øvrige feriedage – eller restferie. Disse feriedage skal senest varsles til afholdelse 1 måned før afholdelse. Husk derfor at få overblik over, om medarbejderne har feriedage til gode til afholdelse inden udløbet af indeværende ferieår. Hvis der er tale om optjent ferie ud over 20 dage, kan der, medmindre andet er aftalt i overenskomster, aftales overførsel af feriedagene til det næste ferieår mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. En sådan aftale skal skriftligt indgås senest den 30. september efter udløbet af ferieåret. Husk også, at sygdom og barsel afbryder afholdelsen af ferie, uanset om den er planlagt til afholdelse med de ovenstående varsler.

Hjemsendelse ved vejrlig
Ved såkaldt ”vejrlig”, der er en fælles betegnelse for vejrsituationer, der forhindrer udførelsen af udendørs arbejde, er der i medfør af nogle af Kooperationens overenskomster, under visse betingelser, mulighed for midlertidigt at hjemsende medarbejderne. Ved en sådan hjemsendelse skal arbejdsgiveren, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, i første omgang betale såkaldte G-dage til de hjemsendte medarbejdere. Herefter overgår medarbejderne til dagpenge. Medarbejderne har krav på at genoptage arbejdet, så snart vejret igen tillader det.

Blanket til brug ved hjemsendelse.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du som arbejdsgivermedlem rette henvendelse til Kooperationens konsulenter. Vi opfordrer altid til at kontakte os i konkrete personalespørgsmål. Ovenstående er således alene tænkt som oplysning, er derfor ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Byggevirksomheden 4. kvartal 2016

Fra tredje til fjerde kvartal 2016 steg det samlede påbegyndte etageareal med 24 %, og det samlede påbegyndte boligbyggeri (antal boliger) steg med 50 %. Stigningen i det samlede etageareal skyldes, at påbegyndelsen af beboelses- bygninger er steget markant med 71 %. For erhvervsbygninger og øvrige bygninger (bygninger til undervisning, hospitaler, mv.) er der tale om faldende aktivitet. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Læs mere her.

Ny vejledning og arrangement om offentlige indkøb og socialøkonomiske virksomheder

Det offentlige køber hvert år ind for næsten 300 mia. kr., og særligt kommunerne er en vigtig kunde for mange socialøkonomiske virksomheder. Kommunerne har med den nye udbudslov fået flere og bedre muligheder for at tage sociale og socialøkonomiske hensyn i forbindelse med deres indkøb. 

Vi har derfor udarbejdet en vejledning til vores medlemsvirksomheder, der beskriver de juridiske rammer for, at kommunerne i højere grad målretter deres indkøb mod socialøkonomiske virksomheder. Vejledningen beskriver også kommunernes mulighed for at tage bredere sociale hensyn ved at bruge sociale klausuler i forbindelse med udbud.  

Vi håber, at vejledningen kan være et godt redskab til at få jeres kunder i kommunerne i tale om dette vigtige emne, og at det kan hjælpe med til at øge jeres salg til det offentlige. Du kan kontakte Kooperationens sekretariatet, hvis du ønsker at få vejledningen tilsendt. Eller du kan hente en elektronisk udgave under "Medlemslogin" på hjemmesiden.

Lancering af vejledningen sker torsdag den 30. marts 2017, hvor Kooperationen sætter fokus på kommuners indkøb hos socialøkonomiske virksomheder. Målet er, at du som deltager går hjem med en klar idé om, hvordan din virksomhed kan få bedre gang i det kommunale salg. Det endelige program offentliggøres ultimo februar, men sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

Tid: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 14.00 - 17.30.
Sted: Kooperationens mødesal. Reventlowsgade 14, st., 1651 København V.

Socialøkonomisk netværk i Rummelig imidt er kommet godt fra start

Rummelig imidt’s første netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder blev afholdt tirsdag d. 24. januar med stor succes. Mere end 65 deltagere fra cirka 40 socialøkonomiske virksomheder dukkede op til mødet og bidrog til diskussionerne.

Temaet for første møde var opbygningen af selve netværket, og deltagerne kom med mange forskellige bud på, hvordan netværket kan give værdi for de socialøkonomiske virksomheder. Netværket kommer til at mødes seks gange om året forskellige steder i regionen og vil både byde på interessante oplæg, workshops og mere uformelle muligheder for netværk virksomhederne imellem. Datoer for kommende netværksmøder bliver meldt ud på rummeligimidt.dk.

Netværket for socialøkonomiske virksomheder i Region Midtjylland faciliteres af Kooperationen i samarbejde med Cabi og Den Sociale Kapitalfond.

Ønsker du at høre mere om netværket, kan du kontakte Peter Brandorff fra Kooperationens sekretariat på 22 25 03 53 eller pkb@kooperationen.dk

Socialøkonomisk bryggeri for autister

Vores nye medlemsvirksomhed LevAs, som har mange års erfaring med uddannelse og beskæftigelse af autister, er i gang med at starte et socialøkonomisk bryggeri i samarbejde med Mikkeller i Odsherred.

Støt op om deres spændende initiativ og læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp