Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationen
Årsmøde 2015 - Sæt kryds i kalenderen

Kooperationens Årsmøde 2015 for medlemmer afholdes tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
Nærmere oplysning om årsmødet kommer senere. 

Ny arbejdersangbog

Kom og vær med til at fejre udgivelsen af den 12. udgave af Arbejdersangbogen, fredag den 16. januar kl. 14.30-16.30 i LO, Islands Brygge 32D, København.

AOF og LO markerer udgivelsen af den nye arbejdersangbog med et musikalsk arrangement. Handels- og udviklingsminister, Mogens Jensen og næstformand, Jane Korczak, 3F, giver den nye sangbog et par politiske og faglige ord med på vejen. En række af Arbejdersangbogens bidragsydere synger for på nye og gamle sange: Kaditterkadat, Leif Monnerup, Side by Side, Eva Juul Andersen og Carsten Bo. Erik Juul Andersen, medredaktør af sangbogen, binder eftermiddagen sammen. Der vil være mulighed for en forfriskning. Tilmelding, senest onsdag den 14. januar 2015 på LO's hjemmeside her.

Kurser
Personalejura for praktikere

Forårets kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 10.00 – fredag den 27. marts 2015 kl. 12.00. 

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C
Læs mere her 

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle: 

  • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
  • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
  • Brugen af sociale medier
  • Ferieloven
  • Personalepolitik

I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Undervisere
Konsulent David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig elektronisk her.

Tilmeldingsfristen er fredag den 20. februar 2015. Tilmeldingen er bindende.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med kurset, er du velkommen til at kontakte Kooperationen på tlf. 33 55 77 30 eller via mail på kontakt@koooperationen.dk.

Personalejura
Fedme er som udgangspunkt ikke et handicap

EU-Domstolen afviste i december 2014, at fedme er selvstændigt beskyttet i EU-retten på linje med race og religion. 

EU-Domstolen, der afsagde sin kendelse den 18. december, fastslog også at fedme under visse omstændigheder kan udgøre et handicap, men det er nu op til de danske domstole at afgøre, om dagplejeren Karsten Kaltoft havde et handicap, og om det i givet fald var dette, der var årsagen til, at han blev afskediget. 

Som Kooperationen i et tidligere nyhedsbrev allerede har informeret, startede sagen i november 2010, da Karsten Kaltoft blev afskediget, fordi børnetallet i det distrikt, hvor han arbejdede, var faldet. Karsten Kaltofts arbejdsgiver - Billund Kommune - var derfor tvunget til at skære i antallet af dagplejere.

Den tidligere dagplejer godtog dog ikke kommunens forklaring på afskedigelsen. Karsten Kaltoft, som i 15 år havde udført sit arbejde i kommunen uden problemer trods en vægt på over 160 kg, hævdede nemlig, at opsigelsen reelt var begrundet i hans vægt. Hans fagforening FOA har anlagde derfor sag mod Billund Kommune med henblik på at få erstatning for diskrimination.

Billund Kommune har igennem hele sagen fastholdt, at afskedigelsen alene var begrundet i faldende børnetal og intet havde at gøre med Karsten Kaltofts vægt.

Sagen begyndte ved Retten i Kolding, og FOA stillede krav om, at sagen gik videre til EU-Domstolen. EU-Domstolen har derfor nu i denne principielle afgørelse afvist, at fedme er selvstændigt beskyttet i EU-retten på linje med eksempelvis race eller religion. EU-Domstolen konkluderer endvidere, at hvis en persons fedme har nået en sådan grad, at den hindrer deltagelse i arbejdslivet, kan denne fedme være et handicap.

Det er nu Retten i Kolding, der på baggrund af dommen fra EU-Domstolen, skal foretage en vurdering af den konkrete sag.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Byggejura
Konjunkturbarometer for bygge og anlæg december 2014

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg var på minus 14 i december mod minus 12 i november. Igennem 2014 ses en afmatning oven på stigningen i slutningen af 2013. Især negativ vurdering af ordrebeholdningen trækker nedad, mens beskæftigelsesforventningerne ligger mere jævnt.Læs mere her.

FAQ - Licitation

Efter en afholdt licitation har vi erfaret, at vi ikke vandt den 
pågældende opgave. Har vi som tilbudsgiver ikke krav på at få at 
vide, hvem der har fået arbejdet? 

Udgangspunktet er, at efter tilbudsindhentningen har udbyder en pligt til af egen drift at give meddelelse til tilbudsgiverne om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen. Og den pligt gælder, uanset om der er tale om licitationsbud eller underhåndsbud. 

Derudover gælder der følgende regler: 

- Hvis der er tale om at der har været afholdt en begrænset licitation med prækvalifikation, skal udbyder hurtigst muligt underrette alle ansøge om, hvem der er blevet prækvalificeret. Er man ikke blevet prækvalificeret kan man endvidere anmode om at få en begrundelse for, hvorfor en ansøgning om prækvalifikation er blevet forkastet. 

- Er tildelingskriteriet ved en licitation den laveste pris, giver begrundelsen sig selv. 

- Er der derimod tale om, at tildelingskriteriet har været det økonomisk mest fordelagtige bud, har udbyder pligt til af egen drift af give underretning om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele. 

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

BYG-ERFA

Trækonstruktioner – udbedring efter svampe- og insektangreb
Efter længere tids opfugtning af trækonstruktioner konstateres ofte angreb af trænedbrydende svampe og insekter. I erfaringsbladet (99) 14 12 13 - erstatter (99) 96 03 21 - gennemgås, hvor der forudsættes opmærksomhed ved forundersøgelser inden udbedring af træværk efter svampe- og insektskader. Desuden beskrives såvel typiske skader i bygningsdele med trækonstruktioner som forskellige metoder til efterimprægnering af træværk.

Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering
Helt frem til begyndelsen af 1970’erne er der udført mange terrændæk opbygget uden – eller med et ofte ikke-virkende – kapillarbrydende grus- eller slaggelag til hindring af fugtopsugning fra underliggende jordlag.Herved er konstateret fugtproblemer. Terrændækkets betonplade udsættes også ofte for opfugtning, fx i forbindelse med kondensdannelse, rørskader og oversvømmelser. Efterfølgende renoveringer skal problemerne løses fugtmæssigt – og uden risiko for skimmelvækst. I erfaringsbladet (13) 14 12 12 beskrives undersøgelser, som kan bidrage til beslutningsgrundlaget for valg af effektive og holdbare løsninger samt forslag til udbedring af skader.

Radonsikring – nye bygninger
Landsdækkende undersøgelser viser, at cirka 350.000 bygninger i Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet – de fleste er enfamilie-, række- eller kædehuse. Radonproblemer er især knyttet til rum med gulve og vægge direkte mod jord, fx i kældre eller i stueetagen af bygninger med terrændæk.I erfaringsbladet (99) 14 12 09 - erstatter (99) 02 09 27 - beskrives, hvor der kræves særlig omhyggelig udførelse og opmærksomhed på tæthed i forbindelse med nybyggeri, så radon ikke trænger gennem terrændæk, kældervægge og -gulve. Desuden gennemgås etablering af radonsug – med og uden ventilator – fra et egnet kapillarbrydende lag til aftræk over tag. I nybyggeri er det vigtigt, at disponere omfang og placering af gennemføringer i terrændækket.

Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse
I BR10 kræves indstrømning af radon i nye bygninger begrænset – og desuden anbefales gennemført særlige foranstaltninger i ældre bygninger. Det mest effektive er et radonsug, som kan transportere radonholdig luft i jorden under en bygning gennem et rør til afkast over taget. I erfaringsbladet (13) 14 12 10 beskrives opbygning og funktion af såvel aktivt som passivt radonsug samt hvordan det kan etableres i de fleste enfamilie-, række- og kædehuse.

Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering
Ved indbygning af halogen- og LED-spots i lette, isolerede tagkonstruktioner er det vanskeligt at opnå den fornødne lufttæthed, hvis armaturet gennemtrænger dampspærren. Ved utilstrækkelig lufttæthed trænger fugtig rumluft ud i de koldere dele af tagkonstruktionen – med risiko for øget luftfugtighed og dermed også skimmelvækst .Lufttæthed er også vigtig af energitekniske grunde, idet kravene til klimaskærmens lufttæthed i BR15 og især i BR20 ikke levner mange muligheder for luftlækager i klimaskærmen – og dermed også for utætheder i dampspærren. I erfaringsbladet (39) 14 12 11 - erstatter (39) 02 06 26 omtales brand- og fugttekniske forhold ved indbygning af såvel halogen- som LED-armaturer.

Socialøkonomi
Du kan nu registrere dig som socialøkonomisk virksomhed

Der er nu blevet åbnet for registrering som socialøkonomisk virksomhed. 
Hvis du har en socialøkonomisk virksomhed og registrerer dig nu, kan du om fire uger være blandt de første,der har retten til at kalde dig ’registreret socialøkonomisk virksomhed’.

Registreringen skal ske på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

For at registrere dig skal du gå ind på her.

Herefter bliver du bedt om en række stamoplysninger om din virksomhed. 
Når du har udfyldt disse kan du trykke ’næste’ og gå videre indtil du når fanebladet ’Kapitalnedsættelse / RSV’.

Her kan du vælge muligheden ’Registrer selskabet som registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV)’ og oploade dokumentation for det sociale formål.

Du kan læse mere om, hvordan du kan dokumentere dit sociale formål her.

Du kan læse mere om de fem kriterier for at blive en registreret socialøkonomisk virksomhed her

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp