Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev 


Kooperationen
Velkommen til vores hjemmeside

Kooperationens nye hjemmeside blev lanceret mandag den 17. november 2014.

Vi har gjort den nye hjemmeside enklere, så du nemmere kan finde information. Vi har ændret designet, så du får lettere adgang til de områder, du bruger mest og bedre overblik over dine muligheder, og som noget nyt kan medlemsvirksomhederne få adgang til en medlemsportal.

Nyhedsbrev
Du vil fortsat få et nyhedsbrev hver fjortende dag med information om arrangementer, nyheder og generel viden. Som noget nyt er der nu mulighed for, at du kan tilpasse dit nyhedsbrev med interesseområderne byggejura eller personalejura.

Vi håber, at du får stor glæde af de nye funktioner og nemmere adgang til information og ønsker jer god fornøjelse med den nye hjemmeside!
Se Kooperationens nye hjemmeside her.

Personalejura
Forslag til ændring af forskelsbehandlingsloven

Folketinget har fremsat lovforslag til ændring af forskelsbehandlingsloven. Lovforslaget har til formål at fjerne muligheden for at fastsætte vilkår i kollektive overenskomster og individuelle aftaler, hvorefter der gælder en pligtmæssig fratræden, når en lønmodtager fylder 70 år eller mere. 

Kooperationen vil følge lovforslaget nøje og følge op herpå. 

Varsling af lukning mellem jul og nytår

Såfremt en arbejdsgiver ønsker at holde ferielukket mellem jul og nytår, er der visse forhold arbejdsgiveren skal være opmærksom på i den forbindelse. 

Juleferien skal varsles efter reglerne om restferie i ferieloven med senest 1 måned til feriens begyndelse. Holdes der lukket fra den 29. til den 31. december 2014, skal dette således varsles overfor medarbejderne senest den 29. november 2014.

Foruden reglerne om varsling af juleferie, påhviler der arbejdsgiveren en pligt til at reservere feriedage, såfremt medarbejderen har optjent mere end 15 feriedage. Dette indebærer, at såfremt medarbejderen har optjent mere end 15 feriedage, skal de overskydende feriedage, der svarer til antallet af lukkedage mellem jul og nytår, reserveres til afholdelse i disse dage.  Såfremt arbejdsgiveren har undladt at reservere overskydende feriedage, er medarbejderen berettiget til løn under ferielukningen mellem jul og nytår. 

Såfremt en medarbejder ikke har optjent mere end 15 feriedage, kan medarbejderen pålægges at afholde ferie uden løn i den varslede juleferie. 

Byggejura
Regeringens byggepolitiske strategi

Det skal være nemmere at drive effektiv og bæredygtig virksomhed i byggebranchen, så der kan skabes øget vækst og beskæftigelse i byggeriet. Derfor har regeringen nu lanceret en byggepolitisk strategi med i alt 34 initiativer, som skal styrke det danske byggeri.

Byggesektoren udgør 5 procent af samfundsøkonomien og beskæftiger ca. 150.000 mennesker og har et stort potentiale for vækst. Den nye strategi skal skabe bedre vilkår for konkurrencen i byggeriet, så dansk byggeri står stærkere i forhold til den stigende internationale konkurrence.

Tiltagene skal bl.a. sikre, at reglerne på byggeområdet bliver nemmere at forstå og arbejde med, og at den tekniske byggesagsbehandling bliver mere effektiv. Initiativerne skal også sørge for, at de offentlige myndigheder blive mere effektive og professionelle som indkøbere af byggeri og herigennem bidrager til effektivisering af byggeriet.

Samtidig har strategien fokus på bæredygtighed, da byggeriet kan spille en stor rolle i forhold til reduktion af drivhusgasudledninger og andre klima- og miljøhensyn. Byggeriet står bl.a. for ca. 31 procent af Danmarks samlede mængde affald.

Med de nye tiltag vil regeringen sørge for, at byggebranchen generelt bliver mere ressource- og miljøbevidst.

FAQ - Udbud 

Kan man både hjælpe med udbudsmateriale og deltage i udbuddet? 

Svar: Klagenævnet for udbud har netop fastslået at man som rådgiver godt kan hjælpe med at udarbejde udbudsmaterialet og ikke være inhabil i det efterfølgende udbud af opgaven.

Klagenævnet meddelte i den konkrete sag, at en virksomhed ikke som udgangspunkt ikke er udelukket fra tildeling af opgaven, blot fordi virksomheden har hjulpet med udbudsmaterialet. Det afgørende er nemlig om virksomheden opnår en urimelig konkurrencefordel i forhold til de øvrige tilbudsgivere.

I den konkrete dag have rådgiver kun udarbejdet en del af udbudsmaterialet og det materiale som de havde udarbejdet for bygherren var udsendt til samtlige tilbudsgivere, hvorfor alle havde adgang til det samme materiale og dermed havde de heller ikke haft en konkurrencemæssig fordel. Og med den begrundelse blev klagen afvist og dermed fik klageren ikke medhold.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 21 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp