Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Sidste chance for tilmelding til Kooperationens Lederuddannelse er den 4. november 2015

Kooperationens Lederuddannelse 2015-2018

Kooperationen udbyder en akademiuddannelse i ledelse, som giver dig personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling på et højt niveau.

Uddannelsen er en blanding af teori og praksis og består af samlet seks moduler. Et modul har en varighed af otte dage, fordelt på tre seminarer samt eksamensdag. Det er muligt at tilmelde sig to moduler ad gangen.

Modul 1 - Ledelse i praksis
Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
Modul 3 - Anvendt økonomi og Præsentationsteknik
Modul 4 - Det strategiske Lederskab
Modul 5 - Kvalitet/Miljø/Sikkerhed
Modul 6 - Afgangsmodul

Da uddannelsen er en stor investering, har vi valgt, at uddannelsen lægges i rammen af det ordinære uddannelsessystem, sådan at den kan dokumenteres og anerkendes bredt og give merit til videre uddannelse.

Lederuddannelsen starter i december 2015. Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrist onsdag den 4. november 2015. Læs mere og tilmeld dig her.

Konference - Folkeejet energi

Kooperationen og Middelgrundens Vindmøllelaug inviterer til konferencen ”Den folkeejede og forbrugerejede energisektors udfordringer og fremtid”.

Sted: Folketinget - Fællessalen, 1240 København K
Tid: 16. november 2015, kl. 10.00-16.00
Tilmeldingsfrist: 9. november 2015

Tilmeld dig her  
Læs mere om konferencen her

Hvad vil vi med konferencen?
Formålet med konferencen er at tage initiativ til for første gang at samle de folkeejede og forbrugerejede energiselskaber til en fælles konference om erfaringer med arbejdsbetingelser på tværs af de enkelte forsyningsområder.

Det er vort indtryk, at der er mange fælles udfordringer, og at det politisk kan være svært at komme igennem med f.eks. lovgivningsændringer, der skal fremme det lokale engagement. Vores forventning til konferencen er, at der vil blive taget hul på mange facetter af de folkeejede og forbrugerejede energiselskabers vilkår i Danmark – herunder også etablering af netværk blandt energiselskaberne.

Hvad vil dagen byde på?
Konferencen består dels af tværgående faglige indlæg om energi i Danmark og dels af indlæg fra folkeejede og forbrugerejede energiselskaber. Her kan det blandt andre nævnes professor Frede Hvelplund og professor Poul Alberg Østergaard fra forskningsgruppen for energiplanlægning fra Aalborg Universitet, Per Larsen, formand for Greve Fjernvarmværk, Lea Vangstrup, direktør for Wind People, Marc Roar Hintze, adm. direktør for Assens Fjernvarme og Erik Christiansen, formand for Middelgrundens Vindmøllelaug. Derudover paneldiskussion om sektorens udfordringer og fremtid med blandt andre Folketingsmedlem Lea Wermelin (S), Christian Poll (Å), Søren Egge Rasmussen (EL) samt andre energiordførere fra en bred vifte af partier.Artikel tekst

Sundhedsordning skal højere op på lystavlen

En række medarbejdere og virksomheder modtager her i efteråret et brev om sundhedsordningen i PensionDanmark. Det skal øge kendskabet til ordningen.
 
I alt 160.000 medarbejdere med sundhedsordning i PensionDanmark, som ikke bruger den, vil i løbet af efteråret modtage et brev fra PensionDanmark. Budskabet er: Brug din sundhedsordning, hvis du har smerter i led og muskler. 

Samtidig sendes også et brev til ca. 12.000 virksomheder, hvor medarbejderne bruger ordningen mindre end gennemsnittet.  

”Det er til gavn for alle parter, at medarbejderne bruger sundhedsordningen, hvis der er behov. Og det må i hvert fald ikke være manglende kendskab, der afholder dem fra at benytte mulighederne. Derfor gør vi nu en ekstra indsats for at udbrede kendskabet til ordningen både blandt medarbejdere og virksomheder,” siger kundedirektør Flemming Tovdal Schmidt, PensionDanmark.  

Om PensionDanmark Sundhedsordning 

 • Tværfaglig behandling hos en kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zone-terapeut for medarbejdere, der har problemer i led, muskler og sener. Ingen krav om lægehenvisning. Mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. 
 • Hurtig diagnose hjælper medarbejdere, der er blevet henvist til en special-læge fra egen læge, gennem sundhedssystemet – uden unødig ventetid. 
 • Telefonisk sygeplejerskerådgivning målrettet medarbejdere, der er syge-meldte, eller som ofte må melde sig syge. 
 • Telefonrådgivning, hvor medarbejdere kan få psykologhjælp, misbrugsråd-givning samt vejledning om behandlingstilbud i det offentlige sundhedssy-stem mv. 
Medarbejdere kan læse mere og bestille tid på pension.dk/sundhed eller ringe 7010 0806 alle hverdage mellem kl. 8 og 21.

Personaleforum – Kooperationens netværk med fokus på ansættelsesret


Den 20. oktober 2015 blev der afholdt møde i Kooperationens Personaleforum i Aarhus, hvor blandt andet ophævelse af 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven, status på Arbejdstilsynets intensiverede indsats på det psykiske arbejdsmiljøområde samt persondatapolitik var på programmet sammen med den seneste retspraksis om handicap og anvendelse af 120 dages-reglen og arbejdsgivers adgang til medarbejderes e-mails og sms’er.

Personaleforum giver Kooperationens medlemmer mulighed for at mødes, sparre og netværke med andre medlemsvirksomheder.

Næste møde i Kooperationens Personaleforum afholdes i København i Kooperationens Hus den 10. december 2015 kl. 14.00-16.00, og vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Materiale og deltagelse er gratis for Kooperationens medlemmer.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist fredag den 4. december 2015. Læs mere og tilmeld dig her.

Kursus i personalejura for praktikere

Kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 4. februar 2016 kl. 10.00 til fredag den 5. februar 2016 kl. 12.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C.

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:  

 • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
 • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Ligestillingslovgivningen
 • Brugen af sociale medier
 • Ferieloven
 • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv - også overnatning.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra Kooperationens uddannelsesfond.

Pladser og tilmelding
Antal pladser: 20. Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrist tirsdag den 5. januar 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

FAQ - Fleksjob

Vi har en medarbejder ansat i fleksjob 20 timer om ugen. Vi har nu et driftsmæssigt behov for at opnormere stillingen til 37 timer om ugen, men medarbejderen i fleksjob har på grund af sine begrænsninger ikke mulighed for at arbejde mere end de nuværende 20 timer. Hvad er vi som arbejdsgiver forpligtet til at gøre?

Svar: Det er vigtigt at være opmærksom på, at en ansat i fleksjob har en begrænsning i arbejdsevnen og derfor ofte vil kunne anses for handicappet i medfør af forskelsbehandlingsloven, der blandt andet beskytter handicappede mod afskedigelse. Endvidere foreskriver forskelsbehandlingsloven en pligt for en arbejdsgiver til at foretage hensigtsmæssige foranstaltninger for at give en person med et handicap adgang til beskæftigelse. Eksempler på tilpasningsforanstaltninger er nedsættelse af arbejdstiden, indkøb af særlige hjælpemidler og tilrettelæggelse af arbejdet efter medarbejderens behov. Denne pligt gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren herved bliver pålagt en uforholdsmæssig byrde.

En relevant tilpasningsforanstaltning i den pågældende situation vil være ansættelse af yderligere en medarbejder 17 timer om ugen. Både Ligebehandlingsnævnet og domstolene har haft anledning til at tage stilling til den situation, hvor en arbejdsgiver har undladt at iværksætte denne foranstaltning med begrundelse i, at det i det konkrete tilfælde ville udgøre en uforholdsmæssig byrde for arbejdsgiveren at have to ansatte til at varetage én stilling. Nogle arbejdsgivere har hertil gjort gældende, at det af hensyn til kvaliteten og kontinuiteten af arbejdet, skal være én person, der udfører det, og at det derfor vil være en uforholdsmæssig byrde at dele stillingen op.

I en ny dom fra den 14. september 2015 var Vestre Landsret enig med arbejdsgiveren heri og lagde herefter til grund, at stillingen krævede, at opgaverne som udgangspunkt blev varetaget af én person. 

Imidlertid fandt Ligebehandlingsnævnet i en afgørelse fra den 24. juni 2015, at en arbejdsgiver ikke havde sandsynliggjort, at det ville gå ud over kontinuiteten i arbejdsopgaverne, eller at det ville være uforholdsmæssigt tidskrævende eller en uforholdsmæssigt stor økonomisk byrde, hvis indklagede skulle ansætte endnu en person på nedsat tid.

Afgørelserne viser, at en påstand fra arbejdsgiveren om, at det vil udgøre en uforholdsmæssig byrde at ansætte to deltidsansatte, kan blive efterprøvet nærmere af f.eks. Ligebehandlingsnævnet, og at den derfor aldrig i sig selv kan blive en almengyldig begrundelse for at opsige en medarbejder i fleksjob. 

Arbejdsgivere må derfor i opsigelsessituationer dokumentere, at der har været grundige overvejelser i forhold til opfyldelsen af tilpasningsforpligtelsen, og at de har ført til, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde for virksomheden at dele fuldtidsstillingen blandt flere medarbejdere. I modsat fald risikerer arbejdsgiveren at skulle betale en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, der efter praksis ofte ligger i omegnen af 9 måneders løn. 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. 
Vi anbefaler vores medlemmer at kontakte os i alle spørgsmål vedrørende opsigelse eller stillingsændringer for medarbejdere ansat i fleksjob.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg oktober 2015

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 13 i oktober – ligesom i september. Vurderingen af den forventede beskæftigelse er steget lidt, mens vurderingen af ordrebeholdningen er faldet – det er de to komponenter, der indgår i indikatoren. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Mangel på arbejdskraft bliver angivet som en produktionsbegrænsende faktor af 17 pct. af virksomhederne, hvilket er den højeste andel siden maj 2008.oktober 2015. Læs mere.

FAQ - Hvornår er AB92 aftalt?

I en nyligt afsagt dom synes kravene at være skærpet betydeligt til, hvornår AB 92 skal anses for at være aftalt mellem en forbruger og en entreprenør.

I den pågældende sag skulle entreprenøren foretage en renovering af taget på bygherres hus, herunder udlægge ny isolering samt montere nyt undertag og tagplader. I det accepterede tilbud var der en henvisning til AB 92, og en årrække efter arbejdet var afleveret og betalt, opdagede bygherre i forbindelse med et malerarbejde, at spærene var angrebet af fugt og skimmelsvamp.

Bygherren reklamerede til entreprenøren, som afviste at være ansvarlig for skaderne. Der blev derfor gennemført både syn og skøn anlagt retssag, hvor bygherrens krav var på ca. 200.000,- kr.

Retten nåede frem til, at AB 92 ikke var vedtaget og bemærkede, at det ikke var tilstrækkeligt, at der både var henvist til AB 92 i tilbuddet, og at AB 92 var vedlagt tilbuddet, da bygherren var forbruger.  Dommen fastslog også,  at AB 92/de relevante bestemmelser deri skulle være særskilt forhandlet/drøftet med bygherren, før at AB 92 kunne betragtes som værende en del af aftalegrundlaget. Entreprenøren kunne dog trøste sig med, at han blev frifundet for et ellers meget oplagt erstatningskrav som følge af mangler ved arbejdet, da bygherres krav var forældet.

Ovennævnte dom er en skærpelse i forhold til tidligere praksis, da der tilsyneladende nu stilles krav om, at parterne bl.a. skal have drøftet AB 92 i forbindelse med aftaleindgåelsen, før AB 92 kan finde anvendelse.

Med udgangspunkt i dommen bør man som håndværker - før AB 92 bliver en del af aftaleforholdet med en forbruger – huske:

 • Det skal fremgå klart af tilbud og kontrakt, at AB 92 finder anvendelse på aftaleforholdet
 • Entreprenøren bør sørge for at overdrage et eksemplar af AB 92 til bygherren
 • Det bør fremgå af tilbud og kontrakt, at bygherre har modtaget et eksemplar af AB 92
 • Entreprenøren bør i forbindelse med aftaleindgåelsen drøfte indholdet af AB 92 med den private bygherre
 • Det bør skrives ind i kontrakten, at parterne har drøftet AB 92 i forbindelse med aftaleindgåelsen
Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.
Vi anbefaler vores medlemmer at kontakte os i alle spørgsmål vedrørende byggejura.

Bekæmp madspild og hjælp udsatte - støt fødevareBanken.

Har du lyst til at gøre en forskel for folk, der lever med madfattigdom? Og har du lyst til at hjælpe os med at reducere den danske fødevareindustris store mængde madspild? Du kan gøre en forskel ved at støtte fødevareBanken. For bare 200 kr. kan vi sætte 46 måltider mad på bordet for udsatte borgere. Donationen er fradragsberettiget! Læs mere her

Vil du og din virksomhed tage socialt ansvar? 

Den Sociale Kapitalfond giver kompetencer og kapital til at komme i gang.
 
Den Sociale Kapitalfond investerer i virksomheder og iværksættere, som skaber jobs til udsatte ledige, dvs. ledige med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Samtidig hjælper vi iværksættere og virksomheder med at accelerere deres udvikling gennem vores to forretningsudviklingsforløb Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram.
 
Det er gratis at være med i de to udviklingsforløb, hvis man bliver optaget. Der er ansøgningsfrist 1. december 2015 kl. 12.00.
 
Hop direkte til ansøgningsskemaet eller find informationsmødet nærmest dig på www.densocialekapitalfond.dk under arrangementer.

Netværksmøde med Young European Cooperators Network (YECN) i Bologna

Kasper Herbøl fra KnowledgeWorker deltog i Young European Cooperators Network i Bologna, den 22.- 24. september 2015. Her er hans  beretning:

Europas unge arbejder sammen om den kooperative bevægelses fremtid
Mere end 80 unge kooperatører fra 20 lande mødtes i Bologna for at arbejde videre med udviklingen af Young European Cooperators Network (YECN).

Netværket blev stiftet ved Cooperatives Europes General Assembly i april 2015, og har siden lagt fundamentet til et stærkt samarbejde blandt unge talentfulde ko-operatører på tværs af organisationer i hele Europa.

Som KnowledgeWorkers udsendte medarbejder var jeg meget begejstret over at opleve det enorme potentiale, som var repræsenteret i gruppen, og fandt det meget inspirerende at udveksle ideer og erfaringer med kollegaer fra meget forskelligartede virksomheder og baggrunde. Det er meget berigende at opleve, at der i hele Europa findes unge mennesker med de samme drømme, værdier og udfordringer som en selv, og fornemmelsen af at være med til skabe noget virkelig værdifuldt var med mig under hele forløbet.

Helt centralt i netværket står viljen til at arbejde sammen om at forløse det potentiale, som kooperative arbejdsmodeller udgør på det moderne 
arbejdsmarked, og til at bevise at værdier som åbenhed, autonomi, demokrati og økonomisk ansvarlighed kan bringe mennesker sammen i kreative fællesskaber på tværs af landegrænser, organisationer og politiske forankringer.

De kooperative principper er efter min opfattelse det, der bringer medlemmerne sammen, og som skal udgøre værdigrundlaget for netværket. Dette skyldes naturligvis, at disse principper kan gøre sig gældende bredt inden for forskellige organisatoriske og politiske sfærer, stemmer overens med centrale værdier i et demokratisk samfund, og giver et fingerpeg om, hvorledes fremtidens arbejdsmarked vil tage form.

YECN består af en meget lovende blanding af talent, stærk faglighed, engagement og professionalisme, og for mig at se er dets helt store styrke, at det giver unge ko-operatører mulighed for at dele ideer, viden og erfaringer udenom traditionelle kanaler, at udvikle meget specifikke kompetenceområder, og at skabe nye typer af forretningsforbindelser. Netværket giver simpelthen unge ko-operatører mulighed for at udvikle sig gennem meningsudveksling og læring fra ligesindede.

Hvad bringer fremtiden?
Som jeg ser det, består netværkets største og vigtigste opgave i at udbrede kendskabet til kooperative principper og arbejdsmodeller til nuværende og kommende generationer, og hermed at sikre en bæredygtig og ansvarlig udvikling, ikke bare af arbejdsmarkedet, men af samfundet som sådan. En central del af denne opgave består i udbredelsen af socialøkonomiske tanker og i at gøre det nemmere for iværksættere med sociale og bæredygtige projekter at lære af hinanden.

Det er min overbevisning, at YECN kan bidrage til at løse disse, og mange andre fremtidige udfordringer indenfor den kooperative sfære, og at jeg synes, det er meget spændende, at der nu arbejdes med et dansk netværk for unge kooperative iværksættere.

Endelig ligger der naturligvis en opgave for netværket i at sætte sit præg på den politiske kooperative dagsorden i Europa og at sørge for, at initiativer som fx EU Youth Strategy faktisk kommer ungdommen til gode. Forhåbentlig kan YECN være med til at sørge for, at den kooperative tanke kan blomstre over hele Europa, og at flere unge mennesker bliver sig bevidst om de muligheder, der byder sig til her.

Det var en meget positiv og lærerig oplevelse at deltage i mødet i Bologna, og jeg glæder mig allerede til se mine nye europæiske kollegaer og venner igen til april. Og til at samarbejde med dem i en travl hverdag.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp