Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationen er med igen i år

Den 17. juni 2016, fredag morgen og formiddag
Kooperationen er medarrangør af fredagens program på Demokrati Scenen, som handler om fremtidens virksomheder.

Hvad driver virksomheders samfundsmæssige formål og ansvar? Vi skal diskutere, hvad der definerer rammerne for virksomheders fremtidige rolle i demokratiet. Vi udforsker centrale bevægelser, potentielle game changers, med forskellig oprindelse, der trækker mod mere samfundsansvar på globalt, nationalt og lokalt plan.

Det bliver en debat med udgangspunkt i 4 oplæg:

 • Social Development Goals - fra FN’s 17 verdensmål til forretningsmodeller, v/ Morten Jastrup.
  Hvordan det fra en forretningsmæssig synsvinkel giver mening at inddrage bæredygtig udvikling i virksomhedernes forretningsudvikling.
   
 • B Corp - en verdensomspændende bevægelse med business as a force for good, v/ Nille Skalts. 
  Forretningsmodeller, der forener profit og samfundsmæssigt ansvar, eller hvordan virksomheder konkurrerer om ikke kun at være bedst i verden, men bedst for verden.
   
 • Kooperationen - født med samfundsansvar i blodet, v/ Susanne Westhausen.
  Fællesskabsbaserede virksomheder og de 7 ikoniske principper.
   
 • En lokal bevægelse - Code of Care, v/ Peter Nørgaard.
  Hvordan Code of Care skaber handling og mobiliserer lokalt erhvervsliv til forandring
Den 18. juni 2016, lørdag fra kl. 13.00 til 14.00.
Kooperationen deltager i Alternativets "venligrevolution".

Skab venlige forretningsmodeller
Gennem nye forretningsmodeller og virksomhedsformer, der i højere grad bygger på koncepter som medejerskab, deleordninger, leasing, serviceaftaler eller pant-systemer, vil virksomhederne kunne skabe nye stærkere bånd til deres kunder. Forbrugeren bliver i stedet delagtiggjort som bruger af produktet, og måske medejer af virksomheden, modsat det at være degraderet til simpel konsument af jordens værdifulde naturressourcer.

Kom og hør Susanne Westhausen have en venlige revolution-talks med Rasmus Nordqvist fra Alternativet om behovet for nye forretningsmodeller. Alternativets venlig revolutions-talk minder om de såkaldte TED Talks.
Her er omdrejningspunktet behovet for en revolution, der er empatisk og modig. Og som tør bruge humor.

Invitation til møde i Kooperationens iværksætternetværk

Kooperationens iværksætternetværk er for kooperative og socialøkonomiske iværksættere, der ønsker at være en del af et dynamisk netværk.

Vi ønsker at skabe de bedste rammer for debatter og rådgivning for start af nye kooperative og socialøkonomiske virksomheder og give dig mulighed for realisere dine ideer i fællesskab med andre.

Dato: Den 14. juni 2016
Sted: Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 13. juni 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Bestyrelseskursus blev en succes

I slutningen af maj mødtes 11 friske og motiverede bestyrelsesmedlemmer to dage i Odense. På det vellykkede kursus blev deltagerne først og fremmest gjort bevidste om deres rolle og ansvar som bestyrelsesmedlemmer.

Advokat Ole Borch underviste med stort engagement i, hvordan bestyrelsesarbejdet foregår i praksis, hvad man som bestyrelsesmedlem skal kunne, og hvad man skal forvente.

Deltagerne fik ligeledes indsigt i, hvilket ansvar der ligger i opgaven som bestyrelsesmedlem.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:
Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning. Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler. Ferieloven. Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.

Dato: Den 25. - 26. oktober 2016
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Pris:  Kr. 2.350 alt inklusiv.

Tilmeldingfrist: Den 26. august 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Harmonisering af reglerne om G-dage

I medfør af en lov vedtaget den 3. juni 2016 bliver retten til G-dage harmoniseret. Retten til den tredje G-dag forsvinder helt, så der fremover maksimalt kan udbetales to G-dage. Samtidig forsvinder undtagelsen om, at der ikke skal betales G-dage, hvis ansættelsesforholdet har varet mindre end 3 måneder, men det vil fortsat være et krav, at medarbejderen har været ansat i mindst 4 uger, og i den periode haft arbejde svarende til mindst 2 ugers fuld overenskomstmæssig arbejdstid. 

Loven træder delvist i kraft den 2. januar 2017. Det nærmere tidspunkt for afskaffelsen af den tredje G-dag vil blive fastsat af ministeren.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

Nye regler om brug af e-cigaretter på arbejdspladsen

Folketinget har vedtaget en lov, der per den 7. juni 2016 forpligter ledelsen på alle virksomheder, hvortil offentligheden har adgang, til at udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter (e-cigaretter). Politikken skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende. Det skal fremgå af politikken, hvorvidt e-cigaretter må anvendes på virksomheden og i givet fald de områder, hvor e-cigaretter må nydes. Manglende overholdelse af lovens krav kan i sidste ende straffes med bøde til virksomheden.

Det er op til den enkelte virksomhed, om man vil behandle e-cigaretter anderledes end almindelige cigaretter, men for at leve op til kravet om en skriftlig politik kan man i første omgang vælge at lave en tilføjelse til den eksisterende rygepolitik (der ligeledes er lovpligtig) om, at denne også gælder for brug af e-cigaretter. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller til rygepolitik på arbejdspladsen, kan I som medlemmer af Kooperationen kontakte vores konsulenter.

Er kontrakten bindende?

Vi har vundet et udbud, og bygherren har nu fremsendt en kontrakt. Men nu har han indført i kontrakten, at tidsfristforlængelse ikke accepteres, uanset hvem der er skyld i, at der opstår forsinkelser. 

Det vil vi ikke acceptere. Kan vi ophæve kontrakten?


At udbyder ved fremsendelsen af kontrakten ændrer i indholdet er direkte i strid med reglerne i Aftaleloven. Det fremgår nemlig af Aftalelovens § 6 stk. 1., at ”svar som går ud på at tilbud antages, men som på grund af tillæg, indskrænkninger eller forbehold ikke stemmer overens med tilbuddet, anses som afslag i forbindelse med et nyt tilbud”.

Med andre ord: Der er tale om en uoverensstemmende accept af jeres tilbud. I har nemlig afgivet tilbud på ud fra et sæt regler og lige pludselig, da kontrakten returneres, har bygherren indføjet egne regler. Det betyder, at I som udgangspunkt er frigjort af jeres tilbud, hvilket I omgående skal meddele udbyder.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg maj 2016

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 4 i maj. Den ligger pænt over tidsseriens middelværdi på minus 11, hvilket den har gjort siden november sidste år. Ganske exceptionelt er den ikke-sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator på 2 og dermed positiv for første gang siden oktober 2007. Læs mere.

Danmarks bedste arbejdsmiljø

Har din arbejdsplads har gjort noget ekstra for det psykiske eller fysiske arbejdsmiljø, så er det nu, I kan indstille den til ArbejdsmiljøPrisen.

Indstillingsfristen er den 12. september 2016. Læs mere her.
 

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp