Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationens årsmøde 2015 

Kooperationens Årsmøde 2015 for medlemmer afholdes tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Tid og sted
Tirsdag den 2. juni 2015, kl. 10.00
Hotel Koldingfjord,  Fjordvej 154, 6000 Kolding

Program
Kl. 09.30 Registrering og morgenkaffe
Kl. 10.00 Velkomst v/ John Dahl
Kl. 10.15 Indlæg om lokal forankring v/ Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening
Kl. 11.00 Generalforsamling i henhold til Kooperationens vedtægter
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Udflugter til lokale virksomheder
Kl. 17.00 Øl & pølser – Smagsprøver på lokale specialiteter
Kl. 19.00 Festmiddag og underholdning 

Besøg i lokalområdet
Som noget nyt i år og som led i temaet for årsmødet skal vi besøge to medlemsvirksomheder, nemlig JORTON A/S og A/S Boligbeton og en socialøkonomisk virksomhed - SlotssøBadet i Kolding.

Pris
Pris for deltagelse inklusiv festmiddag med underholdning kr. 1.200.
Pris for enkeltværelse inklusiv morgenmad kr. 1.100.

Tilmelding og besøg
Sidste frist for tilmeldingen er onsdag den 15. april 2015.

Læs mere og tilmeld dig her

Udviklingsforeningens årsmøde 2015

Udviklingsforeningens årsmøde for medlemmer afholdes i 2015 i Middelfart. 

Tid og sted
Torsdag den 21. maj 2015, kl. 10.00 - 15.00.
Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Program
Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst
Kl. 10.15 – 12.00 Generalforsamling
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost
Kl. 13.00 – 14.00 Dagens oplæg
Kl. 14.00 – 14.15 Kaffepause
Kl. 14.15 – 14.45 Spørgsmål og debat
Kl. 14.45 – 15.00 Afslutning

Deltagelse
Deltagelse i årsmødet er gratis.

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er mandag den 23. marts 2015.

Læs mere og tilmeld dig her.

Ikke forskelsbehandling på grund af alder II

I vores seneste nyhedsbrev informerede vi om en nylig dom fra Østre Landsret, hvori en gruppe medarbejdere, der alle var i nogenlunde samme aldersgruppe, påstod sig forskelsbehandlet i forbindelse med, at de alle var blevet opsagt fra deres stillinger. Det fremgik blandt andet af landsrettens begrundelse, at en sådan forskelsbehandling ikke foreligger, hvis arbejdsgiver kan påvise, at der ved opsigelserne er lagt vægt på saglige kriterier.

Den samme problemstilling foreligger i to nye afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet af henholdsvis 21. januar 2015 og 26. januar 2015, men som i stedet for opsigelser omhandlede ansættelsessituationer.  

I den ene afgørelse (21. januar 2015) var der tale om en 65-årig ansøger, der ansøgte en stilling via et online-ansøgningsskema. I ansøgningsskemaet var det obligatorisk at angive sin fødselsdato og dermed sin alder. Ansøgeren gjorde gældende, at han herved var blevet udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af alder. 

I den anden afgørelse var der tale om en 62-årig ansøger der ikke var blevet indkaldt til ansættelsessamtale. Ansøgeren gjorde her gældende, at dette måtte anses for begrundet i ansøgerens alder. 

Ligebehandlingsnævnet fastlog i begge tilfælde, på baggrund af, at arbejdsgiverne kunne redegøre for saglige udvælgelseskriterier, at ansøgerne ikke var blevet forskelsbehandlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Afgørelserne viser, ligesom det er tilfældet i dommen fra Østre Landsret, at det forhold, at en person er omfattet af lov mod forskelsbehandling, ikke samtidig betyder, at den pågældende har et retskrav på at blive positivt forskelsbehandlet. Arbejdsgiveren må imidlertid altid sørge for at kunne fremlægge dokumentation for de udslagsgivende kriterier ved udvælgelsen.
Vidste du, at I som medlem af Kooperationen kan få gratis rådgivning i forbindelse med såvel ansættelser som opsigelser?

Byggejura
Er underentrepriseaftaler ulovlige?

Der har i den senere tid været en del diskussion – blandt andet på baggrund af nogle kartelsager - om underentrepriser nu er ulovlige. På baggrund heraf gennemgås nedenfor nogle af retningslinjerne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Først og fremmest skal man som hoved- eller totalentreprenør se på, om man er i konkurrence med underentreprenøren på den konkrete opgave. Hvis en tømrervirksomhed, som ikke arbejder med murervirksomhed, byder på en opgave i hovedentreprise, er tømrervirksomheden ikke konkurrent til murervirksomheden, og der kan derfor som udgangspunkt indgås en underentrepriseaftale.

Hvis hovedentreprenøren derimod er en tømrer- og murervirksomhed, er han i konkurrence med murervirksomheden. Tømrer- og murervirksomheden kan som hovedentreprenør kun indgå en underentrepriseaftale med murervirksomheden, hvis han ikke selv har kapacitet til at løse opgaven.

Et tredje eksempel kan være, at murervirksomheden i eksemplet ovenfor også byder på opgaven i hovedentreprise. Her er det mere usikkert, om de to hovedentreprenører må bruge hinanden som underentreprenører. Altså at tømrervirksomheden bruger murervirksomheden som underentreprenør på murerarbejdet, og murervirksomheden bruger tømrervirksomheden som underentreprenør på tømrerarbejdet. Det afhænger af en konkret vurdering om samarbejdet skaber effektivitetsfordele, som kommer bygherren til gavn. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg februar 2015


Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er steget lidt til minus 12 i februar 2015 fra minus 15 i januar. Især en forventning om øget beskæftigelse trækker denne måneds tal op. Siden januar 2014 har der dog været en faldende tendens for indikatoren. Tallene er korrigerede for normale sæsonudsving. Læs mere her.

BYG-ERFA

Skybrud og sikring af bygninger
Stadigt flere skybrud øger risiko for oversvømmelser af regn- og spildevand i særligt udsatte områder – og dermed indtrængning af vand i bygninger. Skaderne kan begrænses gennem målrettede foranstaltninger – fx ændring af bygninger og terræn samt effektivt beredskab – som sikrer bygninger mod fugtskader. Ud over kommunale aktiviteter med klimatilpasningsplaner og renoveringer af fælles afløbsanlæg kan den enkelte bygningsejer også bidrage til at sikre bygningen mod indtrængende vand fra terræn og afløb. I erfaringsbladet (99) 14 12 31 beskrives nogle enkle foranstaltninger, som kan reducere risiko for vandskader i bygningen – herunder skader som følge af overbelastede nedløbsrør og regnvandsafløb.

Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner
De senere års hyppige, kraftige regnbyger har i nogle områder medført oversvømmelser i såvel kældre som på terrænet omkring bygninger. I mange kommuner undersøges muligheder for at aflaste kloaksystemerne ved, at de enkelte grundejere håndterer afledning af regnvand på egen grund. I erfaringsbladet (50) 14 12 30 beskrives, hvordan tagvand og regnvand fra terrasser og andre befæstede arealer kan nedsives ved udledning på græsplæne, i regnbede og faskiner – i daglig tale lokal afledning af regnvand (LAR). Desuden gennemgås forudsætninger for nedsivning og nødvendige forundersøgelser før realisering – herunder dimensionering og udformning af anlæg til nedsivning af regnvand. Anlægstyperne kan anvendes ved både parcelhuse og større bebyggelser. 

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp