Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kollaborativ økonomi kan blive en samfundsgevinst

Hvordan kan den kollaborative økonomi sikre bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med, at man sikrer de gængse forbruger- og arbejdstagerrettigheder, så de nye forretningsmodeller kan blive en samfundsgevinst? Svaret er den kooperative forretningsmodel. Se video.

Rummelig imidt i fulde omdrejninger

Socialfondsprojektet Rummelig imidt, er nu i fuld gang.
Kooperationen har blandt andet været ansvarlig for at etablere et netværk af midtjyske socialøkonomiske virksomheder samt at udvikle vejledningsforløb og -materiale om socialøkonomi til de midtjyske kommuner. Læs mere her.

Gaver der gavner

Nu er det muligt for virksomheder at købe socialt eller miljømæssigt ansvarlige firmagaver fra Kooperationens socialøkonomiske medlemsvirksomhed, Huset Venture.

Huset Venture har udviklet et nyt bæredygtigt firmagavekoncept med titlen ”Gaver der gavner”, som består af gaveæsker med luksusprodukter fra socialt og miljømæssigt bæredygtige virksomheder, heriblandt: Bybi, Socialfoodies, Økoladen, Grantoftegaard, Columbani m.fl.

Ved at købe gaverne støtter man fx en bedre og mere giftfri natur, bæredygtig udvikling i ulande, arbejde til socialt udsatte mennesker og mennesker med handicap i Danmark og herudover FN’s verdensmål. Og det koster ikke ekstra. Læs mere om gavekonceptet her.

Et væddemål, jernvilje og reklamer på T-shirten

Henning Duvander og hans træningskammerat Kenneth Liljegren har skubbet Fiat'en på billedet en distance svarende til en marathon. Hvorfor? De indgik et væddemål. Læs mere her.

Læg mærke til reklamerne på deres T-shirts, hvor både Hustømrerne's og Kooperationens logoer er imellem. Det er godt at blive set rundt om i landet.

Det næste på programmet for Henning, nr. 30, er, at han skal han tage 5252 armbøjninger på under 8 timer, når han til oktober fylder 52 år. Armbøjninger var også på programmet med stor succes, da han blev 50 og 51 år. Pengene, som indsamles, går til Kræftens Bekæmpelse. Målet i år er at komme op over 20.000 kr.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

  • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
  • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
  • Ferieloven.
  • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.
Dato: Den 20.- 21. september 2017.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 inklusiv overnatning.
Tilmeldingfrist: Den 26. juli 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Certificering og samfundsansvar

Kooperationen inviterer til workshop om certificering af din virksomheds arbejde med CSR og samfundsansvar. På denne workshop får du en Introduktion til og overblik over eksisterende certificeringer indenfor miljø, samfundsansvar og arbejdsmiljø. Du vil blive introduceret til, hvordan du opbygger et ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar. Du får desuden inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge det praktiske arbejde. Workshoppen giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens ledelsessystem, og hvordan det nemt kan integreres i et eksisterende kvalitets- eller miljøledelsessystem.

Dato: Den 28. september 2017, kl. 15.00 - 17.00.
Sted: Kooperationen, Reventlowsgade 14, st., 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere her og tilmeld dig her.

Bliv opdateret på entrepriseret

Kursusdag 3: Tirsdag den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger

Kurset for medlemmer.

Dato: Den 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig her.

Krav om daglig sygemelding skal være sagligt begrundet

Arbejdsretten har i en ny dom slået fast, at det falder inden for rammerne af arbejdsgivers ledelsesret at administrere sygefraværspolitik på en måde, hvorefter medarbejderen skal sygemelde sig forud for hver enkelt – og efterfølgende – sygedag(e). Men kun, hvis det er driftsmæssigt begrundet.

Virksomheden havde en politik for sygefravær, som foreskrev, at medarbejderen ved sygdom skulle melde sig syg hver dag ved arbejdstids begyndelse. Det betød, at medarbejderen ved efterfølgende sygedage var forpligtet til også at melde dette til virksomheden. Læs mere her.

Første, principielle MgO-sag afgjort.

Voldgiftsretten har den 21. juni 2017 afgjort den første, principielle sag om placering af ansvaret for brug af MgO-vindspærreplader. 

Sagsøger i sagen var en  almen bygherre, der havde anlagt sag mod entreprenør og rådgivere med påstand om,  at de skulle dække omkostningerne til udskiftning af pladerne og udbedring af de skader, pladerne havde forårsaget i den pågældende almene bebyggelse.
Læs mere her.

Beskrivelse af evalueringsmodeller

Horsens Kommune iværksatte i efteråret 2016 et udbud af en 4-årig rammeaftale. Udbuddet blev gennemført som et begrænset udbud efter light-regimet.

Alle fire virksomheder, der havde anmodet om prækvalifikation, blev prækvalificeret, og de afgav alle et tilbud. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud på basis af bedste forhold mellem pris og kvalitet på grundlag af underkriterierne ”Pris” og Kvalitet”. Læs mere her.

Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvartal 2017

Fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017 er de samlede omkostninger til opførelse af en bolig steget med 0,2 %. Det dækker over en stigning i byggeomkostningerne for både enfamiliehuse og etagebyggeri på hhv. 0,2 % og 0,5 %. Læs mere her.

BYG-ERFA

Skimmelvækst – på kolde loftflader under ældre tagterrasser
Erfaringsblad (23) 17 06 01
Tagterrasser i ældre ejendomme har ofte et pladsstøbt betondæk med et vandtætnende lag af fx støbeasfalt. Under dækket er der ofte ingen eller kun ringe isolering med eller uden dampspærre. Loftet kan også være forskalling med puds på beton eller en gipspladebeklædning på forskalling. Loftkonstruktionen over den øverste karnap i ældre ejendomme kan være tilsvarende opbygget. Konstruktionen vil om vinteren give anledning til et højt fugtniveau på undersiden og dermed risiko for skimmelvækst.

Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve
Erfaringsblad (23) 17 06 02
Ved tagterrasser konstateres der ofte vandindtrængen fordi inddækningshøjden mod dør- og facadepartier er for lav. Skybrudslignende situationer medfører desuden behov for hurtig og effektiv vandafledning. I dette blad redegøres for nødvendigheden af at projektere en øget højde på etageadskillelse og gulvopbygning for at opnå tilstrækkelig inddækningshøjde og for at anvende robuste inddækninger, korrekt isolering og sikre effektiv afledning af vand. Kravet om niveaufri adgang skal være opfyldt med de valgte løsninger.

Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer
Erfaringsblad (23) 17 06 03
I dette blad redegøres for principper ved opbygning af tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer.
En væsentlig forudsætning for at få en tæt terrasse er – ud over ovenfor nævnte – også at sikre, at der kan opnås tilstrækkelig inddækningshøjde ved tilstødende bygningsdele. Dette er detaljeret omtalt i [1] i forbindelse med etablering af niveaufri adgang til tagterrassen.

Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage
Erfaringsblad (37) 17 06 04
I de senere år er der i en række tilfælde opstået brand ved renovering eller merisolering af tagpaptage. Brandårsagen har ofte været, at støv og andet organisk materiale (fx edderkoppespind) er blevet antændt i et ventileret hulrum i forbindelse med ”varmt arbejde” på taget. For at undgå brand må det ved projekteringen og udførelsen sikres, at spalter ned til hulrummet, fx mellem ovenlys og tagflade, lukkes brandteknisk tæt, inden der iværksættes ”varmt arbejde”. Bladet beskriver en brandteknisk tæt lukning af spalter med mineraluld og en brandhæmmende fugemasse.

Byggevarer og CE-mærkning – valg af egnede byggevarer
Erfaringsblad (99) 17 06 05
Op mod 80% af alle byggevarer CE-mærkes. CE-mærket sikrer, at byggevarerne deklareres på en ensartet måde. Mærket er primært indført for at sikre fri og lige adgang til det europæiske marked. CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke eller en godkendelse af byggevaren. Desværre tror køberen – bygherren og rådgiveren – dog ofte, at CE-mærket er et kvalitetsstempel. Det betyder, at byggevarer i nogle tilfælde anvendes i løsninger, som ikke fungerer som ventet. Dette erfaringsblad giver en indføring i, hvordan byggevaremarkedet fungerer efter indførelsen af CE-mærket, og hvordan køberen sikrer sig, at relevante krav til byggevarerne er opfyldt.

Lugt i bygninger - kilder til lugt og fjernelse af lugt
Erfaringsblad (99) 17 06 06
Enhver bygning har sin egen lugt af mennesker, mad, rengøringsmidler, parfume mm. Af og til er der fremmede lugte, som ikke kan identificeres. Lugt er kemi i luften, som vi indånder, og den sætter sig i alt, der kan suge - fx tøj, tæpper, polstrede møbler og bygningsoverflader. Lugt kan være kemiske stoffer fra materialer eller biologisk dannede lugtstoffer fra fx dyr og svampe. Der er også stoffer, som ikke lugter, men er farlige at indånde. I dette erfaringsblad gennemgås nogle overordnede retningslinjer for, hvordan ubehagelige lugte i bygninger kan identificeres, håndteres og fjernes.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp