Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Ny hovedaftale er i hus

I den forbindelse har Kooperationen holdt en række informationsmøder rundt om i landet i løbet af april måned.

Vi vil holde endnu et informationsmøde i Odense den 17. juni 2015, kl. 14-16, for de medlemmer, der ikke havde mulighed for at deltage tidligere.

På mødet vil Susanne Westhausen præsentere den nye aftales indhold, og hvordan den får betydning for jeres hverdag.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 11. juni 2015. Tilmelding her.
 
Materiale og deltagelse er gratis, og du er meget velkommen til at dele invitationen med din kollega.

Mødet afholdes hos DCM Malerfirma, Østerbro 12-14, 5100 Odense C

Lovforslaget om lov om ansættelsesklausuler er bortfaldet

På grund af det nu udskrevne folketingsvalg er lovforslaget om lov til ansættelsesklausuler, som var omtalt i sidste nyhedsbrev, bortfaldet. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om forslaget vil blive genfremsat i den nye folketingssamling.

Husk fristen til registrering i Det Offentlige Ejerregister – 15. juni 2015

Registreringspligten gælder for alle ejere af kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber), hvis andel af selskabskapital eller stemmer i selskabet udgør 5 % eller mere.

For yderligere information henvises til Kooperationens nyhedsbrev af 5. december 2014. 

Kampagne #ShareTheBenefit - Fordel 3: Udvikling af lokal ekspertise og overskud

Kooperativernes overskud bruges til at udvikle den kooperative virksomhed, til at tilgodese medlemmerne og til at støtte aktiviteter i lokalsamfundet. I kooperativer gør man en indsats for at videregive erfaringsekspertisen til kommende generationer. Kooperative virksomheder er et effektivt redskab til selvhjælp. 

Kampagnen #ShareTheBenefit indskriver sig i rammen for det europæiske år for udvikling 2015. For organisationer i hele Europa, herunder Cooperatives Europe, er det en uforlignelig mulighed for at vise, hvad kooperativer gør for at bekæmpe fattigdom på verdensplan og for at inspirere flere borgere til at engagere sig i bæredygtig udvikling. Læs mere Cooperatives Europes kampagne her.

Personalejura for praktikere

Efterårets kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 10.00 – fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle: 

  • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
  • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
  • Brugen af sociale medier
  • Ferieloven
  • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Undervisere 
Advokat David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen
Konsulent Lykke Pedersen, Kooperationen

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Pladser og tilmelding
Antal pladser i alt: 20. Du kan tilmelde dig her.
Tilmeldingsfristen er fredag den 25. september 2015.
Tilmeldingen er bindende.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Opsigelse af medarbejder i strid med forskelsbehandlingsloven

I en dom afsagt den 29. april har Sø- og Handelsretten taget stilling til, om en konkret sygdom var omfattet af handicapbegrebet i lov mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedets mv.

Sagen omhandlede en medarbejder, der led af refleksdystrofi (en smertetilstand i et afgrænset område), og som følge heraf var deltidssygemeldt. Medarbejderen blev opsagt med begrundelse i hendes sygefravær og under henvisning til, at arbejdsgiveren ikke kunne tilbyde hende en deltidsstilling.

Medarbejderen mente, at arbejdsgiveren hermed havde overtrådt reglerne i lov mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv., idet hun var at anse som omfattet af handicapbegrebet, og idet arbejdsgiveren ikke forinden opsigelsen havde forsøgt at tilpasse arbejdspladsen til hendes lidelse ved at tilbyde hende den ovennævnte deltidsstilling. 

Arbejdsgiveren henviste til, at medarbejderens lidelse ikke var omfattet af det handicapbegreb, som EU-domstolen fastlog i forbindelse med sagerne Ring-Werge (C-335/11 og C-337/11), idet lidelsen ikke opfyldte kravet om at være af langvarig karakter. Desuden anførte arbejdsgiveren, at det ville udgøre en uforholdsmæssig byrde, at tilbyde medarbejderen en deltidsstilling, idet det ikke ville være muligt, at rekruttere en anden ansat til at varetage den overskydende arbejdstid.

Sø- og Handelsretten fandt på baggrund af lægelige oplysninger, at medarbejderens lidelse, i medfør af kriterierne i den ovennævnte dom fra EU-domstolen, måtte anses for langvarig og medarbejderen derfor var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. I forhold til spørgsmålet om arbejdsgiverens tilpasningsforpligtelse fandt Sø- og Handelsretten, at arbejdsgiveren ikke havde forsøgt at få besat en stilling til supplering af medarbejderens overskydende arbejdstid, men alene på baggrund af interne overvejelser havde besluttet, at dette ikke ville være muligt. Det var herefter ikke muligt at afgøre, om det ville have indebåret en uforholdsmæssig byrde, at ansætte en supplerende medarbejder og idet bevisbyrden herfor påhviler arbejdsgiveren, fandt Sø- og Handelsretten, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Sø- og Handelsrettens afgørelse er en ud af en række afgørelser afsagt af Danmarks Domstole vedrørende spørgsmålet om forskelsbehandlingslovens handicapbegreb. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om dommen er anket. Det er vigtigt at understrege, at dommen er konkret begrundet, og at Kooperationens medlemmer altid bør søge konkret rådgivning hos Kooperationen, hvis man overvejer at opsige en langtidssygemeldt medarbejder. Af samme grund må ovenstående ikke opfattes som juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

Høring om ophævelse af bekendtgørelser om nøgletal 

Bygningsstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 18. maj udsendt forslag om ophævelse af bekendtgørelserne om nøgletal i alment og statsligt byggeri.

Regeringens hensigt med at ophæve bekendtgørelserne er at lette de administrative byrder for virksomhederne og bygherrerne samt at styrke konkurrencen i byggebranchen.

Ophævelsen forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2015.

For byggerier, der er udbudt eller udbydes inden den nævnte dato, finder de nuværende regler fortsat anvendelse.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk eller telefon 33 55 77 30.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg maj 2015

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er i maj uændret på minus 17 som i marts og april. Af indikatorens to komponenter er beskæftigelsesforventningerne faldet en smule over de seneste måneder, mens ordrebeholdningen er steget en anelse. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Læs mere her.

Alle har en stemme og en historie – lyt til Gadens Stemmer

Gadens Stemmer a.m.b.a. tilbyder alternative byvandringer, foredrag og kanalrundfarter i København, hvor guiderne fortæller om deres liv og opvækst og viser rundt i dele af byen, som de har et særligt forhold til. Her får man et unikt indblik i, hvordan det er at leve et liv på skyggesiden af det danske samfund.

Gadens Stemmer a.m.b.a. er en socialøkonomisk virksomhed, der uddanner og beskæftiger mennesker, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme. Guiderne er tidligere misbrugere, hjemløse og kriminelle, der alle ærligt fortæller om deres liv og om de ar på krop og sjæl, som de har fået undervejs. I rollen som guide og foredragsholder hos Gadens Stemmer oplever de, at der bliver lyttet til dem og at der bliver sat stor pris på det arbejde, som de udfører. Jobbet giver dem ligeledes mulighed for delvis selvforsørgelse og for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet igen.

Hos Gadens Stemmer arbejder man for tiden ihærdigt på at skaffe midler fra fonde og donationer for at sikre virksomhedens fremtid, da virksomheden ikke længere får økonomisk støtte fra Københavns Kommune. På længere sigt er det dog målet, at Gadens Stemmer skal blive økonomisk selvfinansierende. Hos Gadens Stemmer er man derfor også meget taknemmelige for, at Kooperationen har tilbudt virksomheden gratis kontor-husly i Kooperationens Hus resten af 2015. 
Læs mere om gadens stemmer og book en tur eller et foredrag her

Socialøkonomiske virksomheder i England klarer sig bedre end traditionelle virksomheder

De foreløbige resultater fra rapporten State of Social Enterprise Survey 2015, den største britiske undersøgelse af viden om socialøkonomiske virksomheder, viser, at når det kommer til vækst og gennemslagskraft, overstiger den socialøkonomiske sektor alle forventningerne. 

I 2014 oplevede over halvdelen af samtlige britiske socialøkonomiske virksomheder en stigning i deres omsætning. Denne udvikling skyldes til dels det faktum, at 59 procent af de socialøkonomiske virksomheder i de senere år har været dygtige til at udvikle nye produkter og ydelser. Her gøres der særligt opmærksom på, at over halvdelen af disse virksomheder har været på markedet i mindre end fem år.

Det samme gør sig gældende, når det kommer til mangfoldighed på arbejdspladsen, idet den socialøkonomiske sektor også på dette punkt overgår de mere traditionelle virksomheder. To tendenser gør sig især gældende, nemlig at hele 40 procent af samtlige socialøkonomiske virksomheder i dag bliver ledet af kvinder, og at 11 procent af lederne kommer fra et etnisk mindretal - i modsætning til henholdsvis 18 procent og 7 procent blandt små traditionelle virksomheder.

I 2014 oplevede sektoren dog et mindre fald i handlen med den offentlige sektor. Imidlertid gør et større antal socialøkonomiske virksomheder i dag forretninger med både den offentlige og den private sektor. Som noget ganske overraskende, især taget i betragtning af, at den socialøkonomiske sektor for det meste består af små lokale virksomheder, eksporterer 14 procent af disse deres produkter eller ydelser til udlandet.

Peter Holbrook, administrerende direktør for Social Enterprise UK, er yderst tilfreds med undersøgelsens foreløbige resultater:

"Socialøkonomiske virksomheder er ved at ændre den måde, vi driver virksomhed på. Denne undersøgelse er et klart bevis på, at vi udvikler os, og at vi er med til at ændre livet for både det enkelte menneske og for samfundet generelt. Især hvad angår kvindelige ledere og ledere fra etniske mindretal, overgår socialøkonomiske virksomheder alle andre. Selvfølgelig er der udfordringer. Men undersøgelsens foreløbige resultater viser, at vores sektor er både stærk og sund.”
 
Undersøgelsens færdige resultater vil blive offentliggjort senere i år. 

Rådet for Socialt Udsatte har udgivet årsrapport 2015

Rapporten udgives tidligere end normalt, fordi rådets forslag tænkes at indgå i de kommende forhandlinger af finanslov og satspulje.

Et afsnit omhandler ”Unge på kanten”, hvor rådet har fået Center for Ungdomsforskning til at undersøge af udsatte unges ungdomsliv. De identificerer 3 ungdomsstrategier, kaldet ”jeg-klarer-mig-selv”, ”isolations-strategien” og ”værdi-strategien”. Unge med en værdistrategi bidrager til at opbygge en alternativ/mod-kultur. Og unge, der oplever sig som nogle, der klarer sig selv, har tættere relationer til normale ungdomsmiljøer. Den vanskeligste gruppe at gøre noget ved, er de unge, der isolerer sig, fordi de offentlige systemer først sent opdager dem.

”Det er for sent nu, at folk vil hjælpe ,mig… jeg har levet 23 år for mig selv. Det er måske lidt sent, at folk prøver at hjælpe mig” Bettina, 23 år.

Rådet foreslår blandt andet, at regeringen nedsætter en kommission, som skal beskæftige sig  med samfundets indsatser for udsatte unge og udarbejde en handlingsplan. Her skal ses på de negative konsekvenser af de stigende krav til adgang til uddannelse, beskæftigelse og hvad samfundet kan gøre for at modvirke dem. Fremover skal elever på erhvervsskoler have et gennemsnit på mindst 2 i dansk og matematik, og hvis ikke de har det, skal de gennemføre en optagelsesprøve. Flere og flere unge registreres som hjemløse og ungdomsledigheden er stor.

AE rådet registrerede i december 2014 at næsten 100.000 unge var uden beskæftigelse og uddannelse i mindst 6 måneder, et tal for at den lange ungdomsledighed er steget siden krisens start. Selv om dette tal formentlig er dalet siden, er der tale om et socialt og beskæftigelsesmæssigt problem for de unge, og det er den situation, Rådet for Socialt Udsatte adresserer.

Socialøkonomi

Den sociale kapitalfond, som er finansieret af Trygfonden, har udgivet rapport om aktiviteter, resultater og perspektiver af de første tre år i Fondens historie. Bestyrelsesformanden for Fonden, Gurli Martinussen skriver i sit forord blandt andet

”Når de sociale virksomheder er bedst, formår de at sikre mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer en plads i arbejdsfællesskabet på et økonomiske bæredygtigt grundlag. Vores mål er at hjælpe virksomhederne med at vokse og skabe flere arbejdspladser til udsatte mennesker. Derigennem vil vi udvikle nue rollemodeller for, hvordan danske virksomheder kan få den økonomiske og sociale bundlinje til at gå hånd i hånd”.

Rapporten opsummerer de investeringer og resultater, Kapitalfonden kan tage æren for og eksemplificerer resultater via gode rollemodeller indenfor socialøkonomien. Læs mere her

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp