Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationens årsmøde 2016

Husk at sætte kryds i kalenderen! Kooperationens Årsmøde 2016 for medlemmer afholdes onsdag den 8. juni 2016 i DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V. 

I år har vi inviteret Morten Albæk til at holde et foredrag om nødvendigheden af at skabe mening, fremdrift og forandring i enhver organisation. Morten Albæk er fem år i træk kåret til en af de 100 mest innovative marketingfolk i verden. 

Efter formiddagens program i DGI-Byen, hvor årsmødet i år afholdes, skal vi spise frokost i Tårnet på Christiansborg. Om eftermiddagen sejler vi med Gadens Stemmer, hvor vi hører på guidens personlige historie fra et liv på bagsiden af samfundet.

Derefter skal vi på besøg hos tre virksomheder, før vi vender tilbage til Vesterbro. Under middagen vil der være rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner, og i løbet af aftenen skal vi sammen opleve noget festligt og spændende. 

Programmet for årsmødet og nærmere oplysninger kommer senere.

Invitation til KoopStarter Nytårskur

Vi inviterer til kickoff-møde i Kooperationens nye KoopStarter - forum for kooperative og socialøkonomiske iværksættere. Her vil vi året igennem sætte vigtige temaer inden for iværksætteri på dagsordenen.

Kooperationen har søsat KoopStarter, fordi vi ønsker at støtte innovative og ambitiøse iværksættere, der går med tanker om at starte virksomhed eller for nylig har startet virksomhed sammen med andre og ønsker et netværk for at dele erfaringer. 

Som deltager i KoopStarter bliver du en del af et dynamisk netværk af iværksættere. Vi vil skabe de bedste rammer for debatter og rådgivning om start af nye kooperative og / eller socialøkonomiske virksomheder og give dig mulighed for at realisere ideer i fællesskab med andre. 

Kom og vær med til at sætte dit præg på KoopStarter.

Hvor?
Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, stuen, 1651 København V.

Hvornår?
Torsdag den 28. januar 2016, kl. 15.00-17.00.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig her.

Pris
Det er gratis at deltage.

Program
Velkommen v/Kooperationen
KnowledgeWorkers grundlæggere kommer for at inspirere og fortælle om udfordringerne som kooperativ iværksætter.
Dagsordenen for næste møde.
Netværk over et glas bobler. 

Lad os sammen sætte gang i et godt og iværksætterrigt 2016!

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Virksomhedspartnerskabet "Sammen om integration"

Hvis man som flygtning skal falde godt til og blive integreret, er det vigtigt, at man kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og det vil mange virksomheder gerne bidrage til.

Men det skal være let og enkelt for virksomheder at gøre en ekstra indsats.
Derfor bliver der nu etableret et landsdækkende partnerskab ”Sammen om integration” hvor alle virksomheder - store som små - der ønsker at bidrage kan henvende sig. 

Som en del af partnerskabet etableres en ekstraordinær landsdækkende virksomhedsservice over de næste to år. Det giver virksomheder mulighed for at indgå en beskæftigelsesrettet integrationsaftale. 

Med integrationsaftalen får virksomheden én indgang til beskæftigelsessystemet og koordineret service på tværs af jobcentre med det klare fokus at sikre, at virksomheden får kontakt med netop de flygtninge, der passer bedst til virksomheden.

Målgruppen for partnerskaberne er flygtninge, som har fået asyl i Danmark og er omfattet af integrationsprogrammet.

Virksomheder, som allerede har et godt samarbejde med jobcentre, kan vælge at fortsætte dette samarbejde, men melde sig til virksomhedspartnerskabet og dermed medvirke til at skabe synlighed om den vigtige opgave med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Læs mere her

Medarbejdernes forsikring ved førtidspension er blevet endnu bedre

Medarbejdere med pension i PensionDanmark kan glæde sig over, at deres forsikring ved førtidspension er blevet endnu bedre. 

Via pensionsordningen i PensionDanmark er medarbejderne sikret en supplerende månedlig udbetaling, hvis de bliver tilkendt offentlig førtidspension. Og pr. 1. januar er beløbet sat op på de overenskomster, hvor de årlige beløb hidtil har ligget på 48.000 kr. eller 66.000 kr. før skat. Fremover vil medarbejderne få 54.000 kr. eller 72.000 kr. årligt, hvis de bliver tilkendt førtidspension. Det svarer til et månedligt beløb før skat på henholdsvis 4.500 kr. og 6.000 kr. og kommer altså oven i den offentlige førtidspension.

100.000 kr. skattefrit ved førtidspension
Som hidtil får medarbejderne – ud over de løbende udbetalinger – også et skattefrit engangsbeløb fra PensionDanmark ved tilkendelse af førtidspension. Beløbet er på typisk 100.000 kr. og er kompensation for, at man i ressourceforløbet op til førtidspensionen alene har levet af offentlig understøttelse. 

Samtidigt sørger PensionDanmark for, at medarbejderne som førtidspensionister fortsat er forsikret ved visse kritiske sygdomme og dødsfald. PensionDanmark sætter også penge ind på deres opsparing hver måned, så de er sikret en god alderspension, selvom de kommer på førtidspension. Beløbet bliver beregnet ud fra gennemsnittet af indbetalingerne, mens medarbejderne var i arbejde. 

Forsikringen er blevet billigere 
Selvom dækningen er blevet bedre, sætter PensionDanmark prisen for forsikringen ved førtidspension ned med ca. 35 pct. 

Læs om forsikring og førtidspension hos PensionDanmark.


Personalejura for praktikere

Kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 10.00 - onsdag den 26. oktober 2016 kl. 12.00. 
First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle: 

  • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
  • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Ligestillingslovgivningen
  • Brugen af sociale medier
  • Ferieloven
  • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Deltagerpris
2.350 kr. alt inklusiv  - også overnatning.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra Kooperationens uddannelsesfonden.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist fredag den 26. august 2016. 

Tilmeldingen er bindende. Der er 20 pladser. Læs mere og tilmeld dig her.

Må chefen læse med i medarbejderens private chat?

I sidste uge bragte flere medier historien om, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afsagt en dom i en sag om en rumænsk medarbejder, der i 2007 havde brugt sin arbejds-pc til at føre private samtaler gennem chatprogrammet ”Yahoo Messenger”. De private samtaler havde fundet sted på trods af, at arbejdsgiver udtrykkeligt havde forbudt dem i virksomhedens interne retningslinjer. Det hører med til historien, at selve bruge af Yahoo Messenger ikke var forbudt, og at programmet indgik som almindeligt kommunikationsmiddel i medarbejderens arbejde.

Et af sagens hovedspørgsmål var, om der ved arbejdsgiverens gennemgang af samtalerne, herunder private samtaler, var sket en krænkelse af medarbejderens ret til privat- og familieliv efter menneskerettighedskonventionens artikel 8. 

Domstolens flertal fandt, at dette ikke var tilfældet, navnlig fordi aktiviteten på chatten udgjorde en sammenblanding af private- og arbejdsrelaterede emner, og at arbejdsgiveren derfor som udgangspunkt havde været berettiget til at se chatten igennem i forhold til det arbejdsrelaterede indhold, og fordi det var et stridspunkt i sagen, om der var blevet ført private samtaler fra en konto, som ifølge retningslinjerne kun skulle benyttes til arbejdsmæssige formål. 

Kooperationen bemærker, at en klar og gennemskuelig IT-politik kan gøre det klart for medarbejderne, hvor grænsen mellem privat- og arbejdssfære går. Udarbejdelsen af en IT-politik bør i dag også omtale brugen af sociale medier, som ikke var en del af problemstillingen i den ovennævnte dom, men som vi sandsynligvis vil se flere sager om i fremtiden, eftersom en meget stor del af chat-kommunikationen nu foregår via disse.

Sociale medier vil være et emne på Kooperationens kommende Personaleforum arrangementer. Læs mere om afholdelsen af disse [ovenfor/nedenfor]

Hvis I som medlemmer af Kooperationen ønsker hjælp til udformning af IT-politik mv., er I meget velkomne til at kontakte vores konsulenter herom.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

Morarenten/procesrenten for 1. halvår 2016

Morarenten/procesrenten, der gælder for perioden 1. januar - 30. juni 2016, er uændret på 8,05 %

Morarenten er den forsinkelsesrente, du kan kræve, hvis en kunde ikke betaler til tiden. Er kunden forbruger, udgør morarenten den rente, der maksimalt kan kræves.

Efter AB 92 § 22, stk. 11 er rentesatsen ved forsinket betaling fastsat til rentesatsen i renteloven.

Fyraftensmøder om ny anmeldeordning og digitalisering

Ved årsskiftet trådte nye regler i kraft for ansøgning om miljøgodkendelse og anmeldelse af maskinværksteder. Fremover skal begge dele finde sted digitalt via Byg og Miljø. Fra 1. maj 2016 skal godkendelses- og tilsynsmyndigheder registrere, indberette og offentliggøre visse oplysninger om miljøgodkendelser, revurderinger og miljøtilsyn via en fælles platform, Digital Miljøadministration.

I forlængelse af disse ændringer inviterer Miljøstyrelsen til fyraftensmøder for alle interesserede, fortrinsvis virksomheder og deres rådgivere. Fyraftensmøderne giver en introduktion til den nye anmeldeordning, Byg og Miljø, platformen Digital Miljøadministration samt deres betydning for miljøgodkendelser og tilsynsoplysninger. 

Fyraftensmøderne afholdes tre steder i landet.

Aarhus
Afholdes den 28. januar 2016, kl. 16-18
Amtsrådssalen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Tilmeld dig ved at sende en mail til mafro@mst.dk senest den 18. januar 2016

Odense
Afholdes den 24. februar 2016, kl. 16-18.
Slottet
Nørregade 36-38
5000 Odense C

Tilmeld dig ved at sende en mail til mafro@mst.dk senest den 10. februar 2016.

København
Afholdes den 30. marts, 15.30-17.30
DI, Mødelokale 19
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

Tilmeld dig ved at sende en mail til agt@di.dk senest den 17. marts 2016.

Se information om fyraftensmøderne .

Du kan læse mere om den nye anmeldeordning, Byg og Miljø samt den fælles portal Digital Miljøadministration på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

Venlighed gavner virksomheden og bundlinjen

En positiv virksomhedskultur gavner ikke bare de ansattes trivsel. Det skaber også en bedre indtjening i virksomheden, viser ny forskning. Venlighed og positiv psykologi virker, hvis man gerne vil have sine medarbejdere til at yde en større indsats og skabe mere lønsomhed i virksomheden.

Forskerne kommer med fire anbefalinger, som fremmer den positive kultur på arbejdspladsen og som giver en mere lønsom virksomhed. Læs mere her.

Dårligt arbejdsmiljø koster din arbejdsplads

Fagforeningen 3F har lanceret en arbejdsmiljøberegner, som giver et overblik over sammenhængen mellem arbejdsmiljø, fravær, forebyggelse og økonomi.

Med arbejdsmiljøberegneren kan du tjekke, hvor mange kroner der triller ud af virksomhedens pengepung på grund af dårligt arbejdsmiljø.

Beregneren er tænkt som et redskab til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Se arbejdsmiljøberegneren her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp