Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Invitation til møde i Kooperationens iværksætternetværk

Kooperationens iværksætternetværk er for kooperative og socialøkonomiske iværksættere, der ønsker at være en del af et dynamisk netværk.

Vi ønsker at skabe de bedste rammer for debatter og rådgivning for start af nye kooperative og socialøkonomiske virksomheder og give dig mulighed for realisere dine ideer i fællesskab med andre.

Dato: Den 14. juni 2016
Sted: Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 13. juni 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Social impact på bundlinjen

Hvordan måler du den miljømæssige og sociale effekt af din virksomheds samfundsengagement? Kom med til minikonference om dokumentation af virksomheders sociale engagement. 

Minikonferencen afholdes af "TANIA ELLIS - The Social Business Company"
i samarbejde med Kooperationen. Læs mere her.

Dato: Den 31. maj 2016
Sted: KPH-Projects, Enghavevej 80, 3., 2450 København SV
Pris:  Kr. 650 - inklusiv rabatpris for Kooperationens medlemmer.

Synliggørelse af bæredygtighed i kooperativer

Der er en stærk sammenhæng mellem de kooperative principper og de centrale ideer i en bæredygtig udvikling. En måde at synliggøre jeres virksomheds bæredygtighed på er at indsamle viden, foretage analyse af data og opsætte en rapport. Ud fra virksomhedens resultater kan ledelse og medarbejdere planlægge den videre udviklingen til gavn for:
Virksomhedens mål, relation til kunder og bidrag til et bedre samfund.

ICA (International Co-operative Alliance) har i marts 2016 udgivet "Sustainability Reporting for Co-operatives: A Guidebook", der kan benyttes som værktøj og inspiration til kooperativer, der ønsker at arbejde for en bæredygtig fremtid. Læs mere her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:
Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning. Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler. Ferieloven. Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.

Dato: Den 25. - 26. oktober 2016
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Pris:  Kr. 2.350 alt inklusiv.

Tilmeldingfrist: Den 26. august 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Målet med kurset er først og fremmest at bevidstgøre dig om din rolle og ansvar som bestyrelsesmedlem og vil blandt andet fokusere på:   

Bestyrelsesarbejdet i praksis. Hvad skal man som bestyrelsesmedlem kunne, og hvad kan man forvente. Hvilket ansvar har man. Hvad skal man have af nøgletal og anden information om virksomheden. 

Underviser er Ole Borch, advokat og forfatter til bogen ”Ny i bestyrelsen”:

Dato: Den 26. og 27. maj 2016
Sted: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense.
Pris:  Kr. 2.600 alt inklusiv. 

Tilmelding: Der er stadig ledige pladser. Læs mere og tilmeld dig her.

Ny vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i store virksomheder
 

Store virksomheder har siden det regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2013 haft pligt til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen. Store virksomheder er grundlæggende virksomheder, der aflægger regnskab efter reglerne for store virksomheder efter regnskabsklasse C i årsregnskabsloven og alle virksomheder, der aflægger regnskab efter samme lovs regnskabsklasse D.

Ved store virksomheder forstås endvidere virksomheder, der overskrider to af følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår, jf. § 7, i årsregnskabsloven: 

  • En balancesum på 156. mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr. og 
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.
Erhvervsstyrelsen har i foråret udgivet en ny vejledning, der udførligt gennemgår, hvad der skal afrapporteres for, og der er særlige underafsnit om blandt andet erhvervsdrivende fonde og koncerner.
Vejledningen kan læses her

Hvis jeres virksomhed har spørgsmål til vejledningen, måltal eller politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, kan I som medlemmer af Kooperationen få rådgivning herom af vores konsulenter.

Byggevirksomheden 1. kvartal 2016

Det samlede påbegyndte byggeri steg med 3 % i første kvartal 2016 i forhold til fjerde kvartal 2015.
Udviklingen skyldes udelukkende en stor stigning på 18 % i det påbegyndte etageareal i beboelsesbygninger, mens der er fald i det påbegyndte areal til både erhvervsbygninger (11 %) og øvrige bygninger (9 %). For det samlede påbegyndte boligbyggeri er der en stigning på 8 %, der alene beror på en stor stigning på 24 % i påbegyndte etageboliger. For enfamiliehuse og øvrige boliger er der derimod tale om mindre fald. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Læs mere.

CSR og samfundsansvar

Kunne du tænke dig at blive inspireret til hverdagens praktiske CSR-indsats gennem gode eksempler og indspark fra brancheforeninger? Plus få gode bud på løsninger til typiske udfordringer for samarbejde, mål, resultater, kommunikation og markedsføring.

Så har du muligheden den 2. juni 2016 i København på konference- og temadagen "CSR i Praksis 2016", hvor årets tema henvender sig til SMV'ere (Små og Mellemstore Virksomheder).

På dagen deltager adm. direktør Susanne Westhausen fra Kooperationen i en paneldebat med tre andre erhvervsorganisationer. Læs også interview med Susanne Westhausen om CSR.

Ny institution overtager opgaver fra Arbejdsskadestyrelsens 

Fra den 1. juli 2016 bliver Arbejdsskadestyrelsens opgaver om behandling af konkrete personskader overtaget af den nyoprettede selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Arbejdstilsynet får ansvaret for udvikling og koordination på arbejdsskadeområdet. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp