Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Åbningstider mellem jul og nytår

Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig betjening fra torsdag den 24. december 2015 til og med fredag den 1. januar 2016.

Ved særligt hastende problemstillinger kontakt venligst Tom Klausen, 22 95 00 08 eller David Bar-Shalom, 25 12 34 52.

Vi ønsker alle medlemsvirksomheder Glædelig jul og Godt nytår.

Settlementet - nyt medlem i Kooperationen 

Settlementet på Vesterbro i København har eksisteret i 104 år og er en erhvervsdrivende fond, som bygger på frivilligt socialt arbejde. Settlementet arbejder for socialt og kulturelt ligeværd i samfundet og for, at der over for alle ydes respekt uanset tanke og tro, for udsatte borgeres rettigheder og behov, og for at sikre borgerne medleven i samfundets fællesskab.
 
Ideen med at etablere Settlementet stammer fra London, hvor frivillige studerende slog sig ned i arbejderkvartererne og støttede og underviste arbejderbefolkningen. I 1911 var Vesterbro et fattigt arbejderkvarter, der var berygtet for sine løsagtige kvinder og grove mænd. Det vakte derfor opsigt, da en gruppe idealistiske akademikere offentliggjorde deres plan. De ville med Kristeligt Studenter Settlement føre studenterne og arbejderne sammen på Vesterbro og gennem et nyopbygget fællesskab bygge bro over den enorme klassekløft i samfundet.

Igennem årene har Vesterbro udviklet sig og det samme har Settlementet. Organisationen er gået fra kun at have en lønnet forstander og frivillige studenter som medarbejdere til i 2015 at være en organisation med omkring 40 fastansatte og ca. 250 frivillige medarbejdere.

Settlementet på Vesterbro er en organisation, der udover at være en synlig del af gadebilledet på Dybbølsgade og Saxogade også har flere projekter fordelt på Vesterbro. Settlementets Børn, Unge og Sport (BUS) tilbyder en række klubaktiviteter for børn og unge. BUS arbejder målrettet med social inklusion og integration. Sultana er et helhedsorienteret projekt, der primært arbejder med kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet Sidegaden er et miljø- og beskæftigelsesprojekt og omfatter fire socialøkonomiske virksomheder og væresteder. Alle butikkerne i Sidegaden drives af en lille gruppe fastansatte og en stor gruppe frivillige samt folk i flexjob og aktivering. Settlementets arbejde omfatter desuden retshjælp, gældsrådgivning, psykologisk rådgivning, misbrugsrådgivning, socialfaglig rådgivning og konfliktrådgivning. 

Velkommen til to nye medarbejdere

Karen Elisabeth Høeg er pr. den 1. december 2015 ansat som socialøkonomisk konsulent i Kooperationen. Hun er uddannet cand.scient.soc og kommer fra en stilling som chefkonsulent i Slagelse kommune, hvor hun havde ansvaret for at udarbejde kommunens strategi for socialøkonomi og CSR (corporate social responsibility). Endvidere har Karen erfaring fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvor hun har været ansat i Center for samfundsansvar. Endelig har Karen sammen med tre partnere drevet egen socialøkonomisk virksomhed. 

Ulrik Boe Kjeldsen er pr. den 2. november 2015 ansat som socialøkonomisk konsulent i Kooperationen.  Ulrik har i de seneste tre år arbejdet med socialøkonomi i hhv. Socialministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Senest som projektleder i Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder, hvor han har haft særligt fokus på socialøkonomisk iværksætteri og forretningsudvikling. Ulrik er uddannet cand.scient.pol. 

De to nye medarbejdere ser frem til at bidrage med at styrke og vækste det socialøkonomiske område i Kooperationen.

Da Mette Frederiksen kom på besøg hos Christiansen & Essenbæk

Stemningen var på sit højeste, da Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (MF, S),  aflagde besøg hos Christiansen & Essenbæk den 9. december 2015. Besøget var et led i en større tur til danske virksomheder rundt om i landet. 

Under besøget hos Christiansen & Essenbæk blev Mette Frederiksen introduceret til virksomhedens to centrale projekter, henholdsvis Trivsel 360 grader og Byg-Op af firmaets adm. direktør, Jon Buch.

Mette Frederiksen var meget positiv overfor Trivsel 360 grader, der på helt nye måder sætter fokus på sundhed, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og lederskab. Jon Buch fortalte om projektets målsætninger og konkrete aktiviteter såsom fitness-træning i arbejdstiden, skurvogns-yoga, IT- og danskundervisning for ordblinde, psykisk APV og trivselsmålinger. 

Derudover blev Mette Frederiksen præsenteret for projektet Byg-Op. Mette var især lydhør over for videreuddannelsesmulighederne for timelønnede i AMU-systemet, hvor ledere træner og uddanner sig til at skubbe magten nedad i organisationen - og samtidig skabe mere interessante jobs for både byggeledere, formænd og timelønnede. 

Mette Frederiksen var også aldeles begejstret for at høre om, hvordan Christiansen & Essenbæk har brudt de traditionelle handlemønstre og adfærd i virksomheden og i det hele taget den nyskabende måde at tænke virksomhed på. Derudover blev udenlandsk arbejdskraft, sygefravær, uddannelse, mangel på arbejdskraft og arbejdsmiljø drøftet.

Endelig blev der også mulighed for en snak med Ali Hassam, som er civilingeniør og projektleder, født i Irak, opvokset i Syrien, gift med en iraner og bosat i Sverige. Sidst men ikke mindst mødte Mette Frederiksen Christiansen & Essenbæks ældste medarbejder, Mogens Sørensen på 75 år, som arbejder halvtid på lageret samt Børge Mogensen, der arbejder som fleksjobber og kun kan løse opgaver siddende. 

Besøget hos Christiansen & Essenbæk viste en meget begejstret Mette Frederiksen, at man godt kan konkurrere på andet end løn og effektivitet alene. Se billederne fra besøget her.

Kursus i personalejura for praktikere

Kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 4. februar 2016 kl. 10.00 til fredag den 5. februar 2016 kl. 12.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C.

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:   

 • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
 • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Ligestillingslovgivningen
 • Brugen af sociale medier
 • Ferieloven
 • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv - også overnatning.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra Kooperationens uddannelsesfond.

Pladser og tilmelding
Antal pladser: 20. Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrist tirsdag den 5. januar 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Ophævelse af 70-årsreglen i forskelsbehandlingsloven træder i kraft 1. januar 2016

Som vi skrev i februar i år, har Folketinget vedtaget lovforslag om en ændring af forskelsbehandlingsloven med virkning fra 1. januar 2016.

Vilkår i gældende individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år bliver ugyldige pr. 1. januar 2016, og det vil efter denne dato være i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige medarbejdere under henvisning til individuelle aftaler om en pligtmæssig fratrædelsesalder.

Hvis der er sådan et vilkår i en kollektiv overenskomst kan vilkåret dog under visse omstændigheder opretholdes. 
 
Vigtig information
Som arbejdsgiver bør du orientere berørte medarbejdere om, at en eventuel bestemmelse i ansættelsesaftalen om pligtmæssig ‎fratræden ved en bestemt alder er bortfaldet med virkning fra 1. januar 2016. Det kan fx gøre ved en e-mail til medarbejderne. Du skal samtidig oplyse medarbejderne om, at de skal betragte e-mailen  som et tillæg til deres kontrakt. 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

Kendelse - entreprenørgaranti

Højesteret har netop afsagt en dom om, hvorvidt en hovedentreprenørs tilbagesøgningskrav var dækket af entreprenørgaranti.

Sagen drejede sig om, at en hovedentreprenør ved en fejl havde udbetalt 526.000,- kr. for meget i entreprisesum til en underentreprenør, som efterfølgende gik konkurs. Hovedentreprenøren krævede derfor beløbet dækket af den garanti, som underentreprenørens garantiselskab havde udstedt i medfør af AB92 § 6.

Højesteret fastslog, at garantiens dækningsområde måtte anses for omfattet af AB92 § 6, stk. 8, hvoraf det fremgår, at ”Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum”.

Det, at fejludbetalingen skyldtes hovedentreprenørens uagtsomhed, afskar ham ikke fra at få dækket sit krav.

Byretten var kommet til samme resultat – Landsretten fandt ikke, at kravet var omfattet af AB92 § 6 stk. 8 – men Højesteret stadfæstede altså Byrettens dom.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. 

Verdens længste mangelliste er fundet

I år var det meningen, at Flughafen Berlin-Brandenburg skulle åbne, men allerede for 2 år siden blev 20.000 mangler konstateret ved en teknisk aflevering.

Mangellisten i 2013 oplistede som nævnt 20.000 mangler, herunder blandt andet:

 • Brandalarmerne har ingen forbindelse til brandslukningssystemet
 • De automatiske branddøre kan ikke lukke automatisk
 • Flugtvejene kan ikke benyttes af personer i kørestol
 • Regnvand flyder direkte ind i klimasystemet
 • Klimasystemet bliver i visse dele af lufthavnen overophedet og stopper af sig selv
 • 33 procent af alle forretninger og restauranter i lufthavnen skal have nye strømkabler – i alt skal der lægges 90 km nye kabler
 • Rulletrapperne mellem lufthavnen og togstationen er for korte
 • Lufthavnens it-system fungerer ikke problemfrit
 • Der er ikke nok check-in skranker i afgangshallerne
 • Bagagehåndteringsanlægget er forkert dimensioneret
 • 1.036 træer er plantet de forkerte steder
 • Der er intet lægehus med tilhørende personale, så al  112 hjælp skal hentes udefra
Dertil kommer, at det i år er konstateret at 4000 rum er nummereret forkert, taget er konstrueret for tungt, så bygningsmyndighederne nu gennemregner tagprojektet, så taget ikke kollapser, 600 brandbeskyttede døre er ikke brandbeskyttet, idet de er udført af et firma, der ikke har godkendelse til at fabrikere dem, hovedentreprenøren er nu gået konkurs og 4 er sigtet for korruption. 

Og prisen er foreløbig oppe på 5.4 milliarder euro – budget sagde 2.8 milliarder euro.

Og sådan kan man blive ved! Afhjælpning af manglerne beløb sig til flere milliarder euro, inklusive de erstatningskrav, som flere flyselskaber og Deutsche Bahn allerede er kommet med, grundet de manglende betalende passagerer.

Og ingen tør spå om størrelse på den endelige regning, når lufthavnen en gang åbner – men indehaverne af  verdens længste mangelliste må være fundet.

BYG-ERFA

Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk
Indvendig efterisolering af ældre, murede ydervægge medfører af flere årsager risiko for skimmelvækst på den „gamle“ indvendige vægoverflade. I erfaringsblad (31) 15 11 15 - erstatter (31) 09 10 29 omtales krav til en ydervæg, så den kan anses for velegnet til indvendig efterisolering – krav som ikke alle ældre murede ydervægge kan opfylde. Her anbefales efterisolering udvendigt eller at der betales en højere varmeregning. Der omtales krav til både eksisterende væg og til materialer, opbygning og udførelse af eventuel indvendig efterisolering.

Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering
Ved isolering af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat.
Årsagen er i nogle tilfælde uensartede retningslinjer fra leverandørerne af isoleringsmaterialer og grundmursplader, fx med hensyn til tilbagefyldningsmateriale, brug af geotekstil, fugtisolering af fundamentsklods og kældervæg samt udførelse af dræn. I andre tilfælde er der fejl i udførelsen, fx af kældervægge med grundmursplade uden etablering af omfangsdræn.
I erfaringsblad (19) 15 11 14 -erstatter (19) 12 11 08 beskrives fugtpåvirkninger, -mekanismer og materialer samt forskellige metoders anvendelse i bygninger med kældervægge udført af beton, letklinkerbeton og fundamentsblokke.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg november 2015

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 9 i november mod minus 12 i oktober. Både vurderingen af den forventede beskæftigelse og ordrebeholdningen er steget lidt i forhold til måneden før. Det er de to komponenter, der indgår i indikatoren. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Læs mere.

Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvartal 2015

De samlede omkostninger ved nybyggeri af boliger er uændrede fra andet til tredje kvartal. I samme periode var også byggeomkostningerne for enfamiliehuse uændrede, mens byggeomkostningerne for etageboliger faldt med 0,3 pct. Læs mere.
 

Stor interesse for den nye udbudslov

Det trak fulde huse da Kooperationen og Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder den 7. december 2015 afholdt fyraftensmøde om den nye udbudslov og dens betydning for det offentliges muligheder for at indkøbe socialøkonomisk.
 
Mange socialøkonomiske virksomheder var mødt op i Erhvervsstyrelsen for at høre, hvordan de kan styrke salget til det offentlige. Ligeledes var en række kommuner interesserede i at høre mere om, hvordan det fremover bliver lettere at indkøbe mere fra socialøkonomiske virksomheder.

Ved fyraftensmødet gav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og advokatfirmaet Horten en introduktion til den nye udbudslov. Loven, der træder i kraft den 1. januar 2016, implementerer EU's nye udbudsdirektiv i dansk lov. Lovforslaget indeholder bl.a. en paragraf, der giver mulighed for at reservere udbud til blandt andre socialøkonomiske virksomheder, der inkluderer ansatte fra udsatte grupper: 

En ordregiver kan stille krav om, at det alene er beskyttede værksteder eller økonomiske aktører, hvis hovedformål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer, der kan deltage i udbuddet (L19, § 54)”

Efterfølgende præsenterede Silkeborg og Frederikshavn kommuner deres erfaringer med samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Her kan nævnes, at Silkeborg Kommune netop har indskrevet socialøkonomiske virksomheder som en prioritet i deres nye indkøbspolitik.

Mere information
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen iværksætter en vejledningsindsats til både myndigheder og erhvervsliv for at understøtte de nye muligheder i lovforslaget bedst muligt. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad udbudsloven betyder for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte Kooperationen for nærmere information og rådgivning på kontakt@kooperationen.dk
 

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp