Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Forsyningskonference om fremtidens demokratiske fællesskaber

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Kooperationen, Middelgrundens Vindmøllelaug, Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme inviterer til Forsyningskonference 2018. Konferencen sætter fokus på vores enestående forbrugerejede forsyningssektor, der giver danskerne lave priser og høj forsyningssikkerhed.

Kom og deltag i debatten om, hvorfor forbrugerejede virksomheder er vigtige for vores velfærdssamfund og for vores fælles fremtid.

Dato: Den 21. marts 2018, kl. 10.00 til 16.00.
Sted: Folketinget - Fællessalen, 1240 København K.
Pris:  Deltagelse er gratis – med et no-show fee på 500 kr.  

Tilmeldingsfrist: Den 16. marts 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Kooperationens årsmøde 2018

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Kooperationens årsmøde 2018 holdes på Konventum i Helsingør den 12. juni 2018.

Under årsmødet afholder Kooperationen generalforsamling. Der vil være inspirationsoplæg og masser af mulighed for at møde kollegaer fra andre kooperative virksomheder.

Sæt et kryds i din kalender
Programmet for årsmødet og yderligere information kommer senere.

Succesfuld Landdistriktskonference 2018

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Sammen kan vi selv! Hele 123 engagerede deltagere trodsede det danske vintervejr med kulde, vind og masser af sne for at tage del i Kooperationens Landdistriktskonference. 

Konferencen blev præget af deltagernes store vilje og aktive indsats for at ville fællesskabet og fællesskabsøkonomierne for at styrke lokal udvikling i landdistrikterne.

Konferencen afspejlede de mange kooperative initiativer, der i disse år blomstrer lokalt i hele landet. Fra salg af lokale fødevarer, fiskeri, istandsættelse af boliger til et operahus på Samsø har lokale igangsættere taget ejerskab for dermed at skabe rammerne for den nye andelsbevægelse, der skal sætte gang i landsbyudviklingen. I debatten blev der lagt vægt på, hvordan man styrker borgerinddragelse og skaber ny selvtillid, der vil udmunde i opstart af nye, lokale kooperativer og andelsorganiseringer. 

Akademiuddannelse med økonomisk tilskud

Kooperationen tilbyder vores medlemsvirksomheder mulighed for, at medarbejdere kan deltage i ”Akademiuddannelse i Ledelse” med økonomisk tilskud.

Akademiuddannelsen kan medarbejderen tage sideløbende med arbejdet. Den giver personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling på et højt niveau. Uddannelsen er en blanding af teori og praksis og består samlet af seks moduler. Eksempelvis moduler i "Ledelse i praksis", "Arbejdsmiljø" og "Organisations- og arbejdspsykologi".

Ét modul består af tre semimarer af to-tre dages varighed, to studiedage samt en eksamensdag fordelt ud over ½ år. Seminarerne foregår som internat med overnatning og fuld forplejning på Konventum ved Helsingør. Læs mere her.

Invitation til workshop om Design Thinking 

Kooperationens iværksætternetværk inviterer til workshop
Herhjemme praktiserer B&O med stor succes Design Thinking i deres PLAY division, som har opnået langt større vækstrater end hovedbrandet. IBM praktiserer ”Garager” baseret på Design Thinking. Københavns Kommune har etableret Innovationshuset, der arbejder designtænkningsbaseret. Hvorfor? Fordi de ønsker at tage udgangspunkt i brugernes behov. Det er det, designtænkning kan; Fokus på empati og forståelse for kunden samt hurtig afprøvning af ideer gennem prototyping og test.

Kom og hør om metoden bag Design Thinking og oplev, hvordan det virker i praksis på vores workshop.

Dato: Den 13. marts 2018.
Sted: Kooperationen, Reventlowsgade 14, st.th., 1651 København V.
Pris:  Gratis. Læs mere og tilmeld dig her

Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig

Husk at planlægge sommerferien
Ferieåret 2018/2019 starter den 1. maj 2018. I den forbindelse minder vi om, at medarbejdere ifølge ferieloven har krav på afholdelse af tre ugers hovedferie i perioden fra den 1. maj og frem til den 30. september 2018.
Hvis en medarbejder har optjent mindre end 15 dages betalt ferie, er hele den optjente ferie hovedferie.

Det er en god ide at aftale rammen for ferieplanlægning med medarbejderne, fx i form af aftaler om frister for aflevering af ferieønsker. Det er dog arbejdsgiveren, der efter forhandling med medarbejderne, endeligt fastsætter datoerne for feriens afholdelse. Dette skal ske så tidligt som muligt, og senest tre måneder inden hovedferiens afholdelse. 

Husk at få aftalt afholdelsen af eventuel restferie
Den ferie, der ligger udover de 15 dages hovedferie, kaldes øvrige feriedage – eller restferie. Disse feriedage skal senest varsles til afholdelse 1 måned før afholdelse. Husk derfor at få overblik over, om medarbejderne har feriedage til gode til afholdelse inden udløbet af indeværende ferieår. Hvis der er tale om optjent ferie ud over 20 dage, kan der, medmindre andet er aftalt i overenskomster, aftales overførsel af feriedagene til det næste ferieår mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. En sådan aftale skal skriftligt indgås senest den 30. september efter udløbet af ferieåret. Husk også, at sygdom og barsel afbryder afholdelsen af ferie, uanset om den er planlagt til afholdelse med de ovenstående varsler.

Hjemsendelse ved vejrlig
Ved såkaldt ”vejrlig”, der er en fælles betegnelse for vejrsituationer, der forhindrer udførelsen af udendørs arbejde, er der i medfør af nogle af Kooperationens overenskomster, under visse betingelser, mulighed for midlertidigt at hjemsende medarbejderne. Ved en sådan hjemsendelse skal arbejdsgiveren, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, i første omgang betale såkaldte G-dage til de hjemsendte medarbejdere. Herefter overgår medarbejderne til dagpenge. Medarbejderne har krav på at genoptage arbejdet, så snart vejret igen tillader det.

Blanket til brug ved hjemsendelse.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du som arbejdsgivermedlem rette henvendelse til Kooperationens konsulenter. Vi opfordrer altid til at kontakte os i konkrete personalespørgsmål. Ovenstående er således alene tænkt som oplysning, er derfor ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Beskyttelse af personoplysninger

Til maj 2018 træder de nye regler om beskyttelse af personoplysninger i kraft. I dette nyhedsbrev behandles de nugældende regler for virksomheder i forhold til persondataloven.

I dag skal der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Læs mere her.

Antallet af byggefejl er igen stigende

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Af de byggerier, der bliver afleveret til tiden, er 5,3 % behæftet med så alvorlige fejl og mangler, at de er forstyrrende i forbindelse med ibrugtagningen. Det fremgår af en ny analyse fra Byggeriets Evaluerings Center. Dette er det højeste tal over de seneste 18 måneder. Tallet er steget pludseligt, og dette skal byggeriets parter være opmærksomme på og gøre noget ved, så man ikke ender i samme morads som i 00'ernes slutning, hvor omfanget af fejl og mangler blev ekstraordinært stort, fremgår det af analysen. Byggeriets Evaluerings Center løfter en advarende pegefinger på baggrund af disse målinger.

Byggevirksomheden 2., 3. og 4. kvartal 2017

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Årsagen til, at Byggevirksomheden for kvartal 2 og 3 ikke er udsendt tidligere, er, at overgangen til den ny version af BBR (1.8) inklusiv ny datamodel har givet Danmarks Statistik en række udfordringer, som først nu er løst. 

For såvel det samlede fuldførte etageareal og det samlede fuldførte boligbyggeri (antal boliger) steg aktiviteten fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 markant (læs om usikkerhed i BBR under Særlige forhold ved denne offentliggørelse). For det samlede fuldførte etageareal var stigningen på 21 % i antal m2. For antal boliger var stigningen 16 %. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for erhvervene februar 2018

Konjunkturbarometer for erhvervene afløser de hidtidige fire selvstændige konjunkturbarometre for bygge og anlæg, industri, serviceerhverv og detailhandel. I det nye barometer er blandt andet beregnet en fælles tillidsindikator ud fra erhvervs- og forbrugerforventninger. Mængden af data i Statistikbanken er uændret

Konjunkturbarometer for erhvervene februar 2018
Konjunkturindikatoren for industrien stiger fra minus 3 til 0 i februar. Det er efterhånden tydeligt, at stigningen, der sås i første halvår af 2017, har tabt pusten, uden at det dog er alarmerende. Udviklingerne er forskellige i industriens sektorer. Både serviceerhverv og bygge og anlæg holder deres positive udvikling og tillidsindikatoren, der sammenfatter erhvervene og forbrugerforventningerne, er oppe på december måneds niveau med indikatortallet 1,23. Læs mere her.

 

Tysk byggeskandale fortsætter

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Den nye Berlin-Brandenburg Lufthavn er, som tidligere omtalt i nyhedsbrevet, blevet en byggeskandale af dimensioner. Lufthavnen er fortsat endnu ikke færdig, men udskiftningen af rådgivere og entreprenører mv. burde, ifølge de tyske myndigheder, føre til at lufthavnen bliver færdig på et tidspunkt. For tiden er byggeriet dog gået mere eller mindre i stå, da der mangler 5,7 mia. kr. til at færdiggøre byggeriet. Med denne sidste kapitalindsprøjtning vil den samlede pris for lufthavnen blive 54 mia. kr. Det oprindelige budgetoverslag var under 15 mia. kr., så nu søger de tyske myndigheder efter syndebukke for den største tyske byggeskandale siden 1945.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp