Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Personaleforum om ansættelsesret

Kooperationens netværk Personaleforum afholder gå-hjem-møder i København, Odense og Aarhus med fokus på ansættelsesret.

I Personaleforum sætter vi vigtige temaer inden for ansættelsesretten på dagsordenen og opdatere jer på ny lovgivning og vigtige domme.

Temaerne er:

 • Ny lovgivning inden for HR-området og dens praktiske konsekvenser
 • Den seneste retspraksis
 • Nyt fra EU
Med udgangspunkt i hvad der rører sig her og nu i medlemsvirksomhederne, i Folketinget eller i Kooperationen, tager vi på hvert møde et emne med særlig aktualitet op til behandling, men drøfter også aktuelle problemstillinger og f.eks. voldgiftssager.

Målgruppe
Kooperationens Personaleforum henvender sig til dig, der i det daglige beskæftiger sig med reglerne for ansættelse, overenskomster og aftaler på virksomhederne.

Deltagelse er gratis
Deltagelse og materiale er gratis for Kooperationens medlemmer, og du er meget velkommen til at tage din kollega med.

København
Onsdag den 23. september 2015 kl. 14.00 – 16.00.
Kooperationen, Reventlowsgade 14, 1651 København V
Tilmeldingsfrist: Fredag den 18. september 2015.

Odense
Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 14.00 – 16.00.
DCM malerfirma A/S, Østerbro 12-14, 5000 Odense C
Tilmeldingsfrist: Mandag den 5. oktober 2015.

Aarhus
Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 14.00 – 16.00.
HUSTØMRERNE A/S, Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 15. oktober 2015.

Tilmeld dig her

Høringssvar til Retssikkerhedspakke I vedrørende kontrolbesøg

Ifølge et netop fremsat regeringsforslag skal SKAT fremover ikke have adgang til private haver. SKAT skal ikke kunne kræve at få oplyst cpr-nummer af de arbejdende personer, de møder i den private have. Endvidere bortfalder kravet om skiltning med, hvem der udfører den pågældende entreprise.

Som det er i dag, skal SKAT ved deres kontrolbesøg i private haver sikre sig, at den pågældende husejer ikke har inviteret useriøse byggefirmaer uden respekt for skattebetaling, arbejdsmiljø og overenskomster. 

Muligheden for myndighederne  til at kontrollere på privat grund, hvis der er begrundet mistanke om, at der foregår ulovligheder, er utrolig vigtig. Denne mulighed har gjort sig gældende i flere år og har været en succes. Det kan i den forbindelse nævnes, at BAT-Kartellet  ved en aktion på 700 arbejdspladser konstaterede, at i Nordsjælland havde man en rekord i brug af sort arbejde og social dumping. Kun 30 procent af de udenlandske firmaer arbejdede lovligt nord for København. Læs mere.

Kooperationen følger nøje lovforslaget og har afgivet et høringssvar.

Kooperationen kan ikke støtte lovforslaget, blandt andet fordi:

 • Useriøse byggefirmaer uden respekt for skattebetaling, arbejdsmiljø og overenskomster, fremover lettere vil kunne arbejde uden risiko for at blive opdaget.
 • Bortfald af kravet om skiltning på byggepladsen blandt andet vil betyde, at man ikke kan identificere, hvem det er der arbejder på det pågældende byggeri. Er det firmaer, der følger reglerne, eller et firma der er ligeglad med overenskomster, arbejdsmiljø og skattebetaling? 
Læs mere om lovforslaget her.         

Læs Kooperationens høringssvar her.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

DHL 2015

Kooperationen stillede igen i år op med fælles DHL-Stafet: I alt fire hold i København, 11 hold i Aarhus og to hold i Odense. Igen i år har vi i fællesskab vist det Kooperative flag ved deltagelse fra en række medlemsvirksomheder.

I København var Christiansen & Essenbæk A/S, Murersvendenes Aktieselskab, KnowledgeWorker A.m.b.a. og Kooperationens sekretariat på banen. I Aarhus havde MC Malerforretning A/S, A/S Boligbeton og BoligGruppen strammet snørrebåndene, og i Odense var BLITEK A/S helt fremme i skoene.

Resultater: KøbenhavnAarhus og Odense

Kooperationen ønsker alle stort tillykke og takker holdene for den vilde kampgejst og ikke mindst deres deltagelse.

fødevareBanken
Traditionen tro uddelte DHL-stafetten madkasser til de 115.000 løbere i København. Da mange af de deltagende firmaer selv lavede grillaftener på løbsdagene, donerede DHL-stafetten alle uafhentede madkasser til medlemskollegaerne i fødevareBanken. Maden bliver uddelt til socialt udsatte. Læs mere.

Gå-hjem-møde om nyheder indenfor entrepriseret

Indhold

 • Revisionen af AB92/ABT93/ABR89 – hvad sker der?
 • Introduktion til den nye Udbudslov
 • Nye domme m.v. indenfor entrepriseretten 
Målgruppe
Kurset henvender sig til jer, der i det daglige har med byggeri og entrepriseret at gøre.

Tid og sted
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 14.00 – 16.30.
Blitek A/S, Stenhuggervej 20, 5230  Odense M

Undervisere
Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen
Advokat Thomas Heintzelmann, INTERLEX-advokater i Aarhus

Deltagelse og afbud
Deltagelse er gratis.
Ved manglende afbud opkræves kr. 500,00.

Tilmeldingfrist
Tirsdag den 15. september 2015.

Tilmeld dig her

Kursus i personalejura for praktikere

Efterårets kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 29. oktober kl. 10.00 – fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.00. 
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle: 

 • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
 • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
 • Brugen af sociale medier
 • Ferieloven
 • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Undervisere 
Advokat David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lykke Pedersen, Kooperationen

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv - også overnatning.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Pladser og tilmelding
Antal pladser i alt: 20. 
Tilmeldingsfristen er fredag den 25. september 2015.
Tilmeldingen er bindende.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig her

Opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Opsigelse med forkortet varsel efter 120-sygedagereglen af en medarbejder med leddegigt var i strid med forskelsbehandlingsloven.

I vores nyhedsbrev af 9. juli 2015 skrev vi om Højesterets dom af 23. juni 2015 i den såkaldte Ring og Werge-sag, hvor forholdet mellem reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2, den såkaldte 120-sygedagsregel, og forskelsbehandlingslovens regler mod forskelsbehandling på grund af handicap blev afklaret efter, at EU-Domstolen havde udtalt sig om fortolkningen af det direktiv, som forskelsbehandlingsloven bygger på. 

Højesterets nye dom af 11. august 2015 vedrørte en medarbejder, der under sin ansættelse som afdelingsleder i et supermarked fik konstateret leddegigt, hvilket forårsagede en del sygefravær, ligesom medarbejderen ikke længere kunne varetage kassefunktionen. 

Efter oplysning herom fra medarbejderen foreslog arbejdsgiver ændringer i arbejdsopgaverne i et forsøg på at fastholde medarbejderen i beskæftigelse. 
Medarbejderen afslog forslagene under henvisning til sygdommen, og foreslog i stedet selv en række andre arbejdsopgaver, som arbejdsgiver imidlertid afslog under henvisning til, at medarbejderen ikke havde den nødvendige erfaring.
Medarbejderen blev herefter fuldtidssygemeldt og efterfølgende afskediget med 1 måneds varsel i henhold til 120-sygedagesreglen i funktionærlovens § 5 stk. 2.

Højesteret fandt, at opsigelsen i henhold til 120-sygedagereglen var i strid med forskelsbehandlingslovens regler, og dømte arbejdsgiveren til at betale yderligere lønkrav som følge af den forkortede opsigelsesperiode (dog med modregning af sygedagpenge i perioden) samt en godtgørelse på 9 måneders løn efter reglerne i forskelsbehandlingsloven.

Begrundelsen herfor var, at det havde været muligt for arbejdsgiver at etablere en deltidsstilling med ændrede arbejdsopgaver, og at dette ikke ville have udgjort en uforholdsmæssig byrde for arbejdsgiveren. Arbejdsgiver havde dermed ikke opfyldt den såkaldte tilpasningsforpligtelse, som skal foretages, hvis man som arbejdsgiver ved eller burde vide, at der er tale om en medarbejder med et handicap.

Hvad viser dommen
Det er vanskeligt for en arbejdsgiver at vurdere, om en medarbejders sygefravær blot er almindeligt sygefravær, eller om der i stedet er tale om sygdom eller lidelse, der bringer forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap i anvendelse. Dette ikke mindst fordi, man som arbejdsgiver ikke må spørge til medarbejderens diagnose, og fordi handicapbegrebet er bredt og ikke kun omfatter den pågældende medarbejder selv, men f.eks. også finder anvendelse, hvis medarbejderen har børn, som er handicappede.

Det er også vanskeligt for arbejdsgiveren at vurdere, om man i bekræftende fald har opfyldt tilpasningsforpligtelsen.

Vores jurister kan hjælpe med at undersøge alle disse forhold nærmere, så en beslutning om at anvende 120-sygedagereglen kan tages på et oplyst grundlag. Ellers kan det, som dommen også viser, blive en meget bekostelig affære for arbejdsgiveren.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg august 2015

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 14 i august mod minus 13 i juli. Af indikatorens komponenter er beskæftigelsesforventninger faldet, og ordrebeholdningen er steget. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Siden januar 2000 har indikatoren i gennemsnit ligget på minus 12. Læs mere.

Under hjelmene

I arbejdsmiljøavisen "Under Hjelmene", som udgives af Dansk Byggeri og 3F, fortæller lærlinge, håndværkere, ledere, bygherrer og rådgivere konkrete historier om arbejdsmiljø ude fra byggepladser og virksomheder. "Under Hjelmene" skal være med til at skabe større sikkerhed i byggebranchen gennem erfaringer fra byggepladserne. Læs mere.

MgO-plader kan blive til en milliardregning

Konsekvenserne af brugen af de tidligere ellers så populære MgO-plader begynder nu for alvor at vise sig, hvor sager om fugtskader popper op i forskellige medier.

Fagbladet Ingeniøren går så vidt som at kalde det for årtiers værste byggeskandale med baggrund i de enorme skadesomkostninger, det samlet løber op i.

Problemet med de magnesiumholdige vindspærreplader -  MgO-plader - er, at de opsuger fugt fra luften, så det i perioder ligefrem løber ned af dem og trækker salte ud af pladerne. Det kan så igen medføre skimmelvækst, trænedbrydning, misfarvninger og korrosion på metaldele - eksempelvis skruer, beslag og stålskelet - når vandet opfugter bagvedliggende konstruktioner.

Kooperationen vil nøje følge sagens udvikling og holde vore medlemmer løbende orienteret. Læs mere.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

VÆKSTUDFORDRINGEN - klar til vækst?

Er din socialøkonomiske virksomhed klar til vækst?

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder giver dig mulighed for at afklare din virksomheds vækstpotentiale og få sparring fra nogle af Danmarks dygtigste erhvervsfolk den 5. november 2015.

VÆKSTUDFORDRINGEN er både for iværksættere og etablerede virksomheder. Tilbuddet tager udgangspunkt i din virksomheds planer og vækstpotentiale.

For at deltage skal du ansøge inden den 5. oktober 2015. Læs mere.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp