Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Konsulent søges til Kooperationen

Fællesskaber med stærke værdier 

Vi arbejder med rådgivning og service til moderne kooperativ virksomhedsdrift på tværs af et meget bredt spekter af store og små virksomheder med meget forskellige forretningsområder. En del af virksomhederne arbejder indenfor byggebranchen, andre er i den finansielle sektor og atter andre beskæftiger sig med konferencevirksomhed, uddannelse eller forskellige grene af socialøkonomi.

Vi har nu brug for en ny kollega til at styrke vores medlemsrådgivning.

Det daglige arbejde vil bl.a. bestå i en kombination af:

  • At rådgive og servicere medlemsvirksomhederne i forhold til ansættelsesretlige og overenskomstmæssige forhold
  • Behandling af fagretslige sager herunder deltagelse i tvistløsninger
  • At indsamle, systematisere og videreformidle information og nyheder på området
  • Uddannelsesaktiviteter, herunder også undervisning på Kooperationens egne uddannelsesaktiviteter
  • At facilitere og koordinere forskellige netværksaktiviteter
Læs mere her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:
Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning. Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler. Ferieloven. Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.

Dato: Den 25.- 26. oktober 2016
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Pris:  Kr. 2.350 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 26. august 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Uacceptabel adfærd fra en tillidsrepræsentant førte til opsigelse 

I en faglig voldgift tilkendegivelse fra juni måned dette år kom opmanden frem til, at en tillidsmand havde optrådt groft illoyalt over for sin arbejdsgiver og dermed tilsidesat overenskomstens bestemmelser om at fremme et rolig og godt samarbejde på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten havde henvendt sig til virksomheden og dennes eksterne konsulent i forbindelse med en medarbejderundersøgelse, som sidstnævnte havde afholdt på virksomheden. 
Virksomheden fandt henvendelserne meget upassende og indledte derfor fagretlig behandling med påstand om opsigelse af tillidsrepræsentanten, hvorefter 11 af virksomhedens medarbejdere nedlagde deres arbejde i to dage i protest mod ”opsigelsen” af tillidsrepræsentanten.

Opmanden fandt, at henvendelsen til den eksterne konsulent, både efter sin karakter og indhold, var groft illoyal. Det bemærkes i den forbindelse, at tillidsrepræsentanten ikke forud for sin henvendelse havde indhentet virksomhedens accept til at kontakte konsulenten direkte.

I forhold til den efterfølgende arbejdsnedlæggelse fandt opmanden, at tillidsrepræsentanten også havde tilsidesat sin særlige pligt til at gøre medarbejderne opmærksomme på, at han ikke var blevet opsagt, men at der alene var indledt en fagretlig procedure om opsigelse. 

Herefter fik virksomheden medhold i, at opsigelsen af tillidsrepræsentanten kunne ske med henvisning til tilsidesættelsen af de aftalte overenskomstregler og de deraf følgende tvingende grunde for afskedigelse.

Opmandens tilkendegivelse viser, at en tillidsrepræsentant skal optræde loyalt og samarbejdsvilligt i forhold til arbejdsgiver og ikke lade følelserne løbe af med sig, når der fra tid til anden opstår en uenighed med ledelsen. Sådanne uenigheder skal i sidste ende løses fagretligt.

Tilkendegivelsen viser også, at det kan få betydning for en tillidsrepræsentant, hvis denne ikke griber ind over for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og i den forbindelse skal man lægge mærke til, at opmanden tillægger det selvstændig betydning, at tillidsrepræsentanten ikke forklarede sagens rette sammenhæng til sine kollegaer, og dermed ikke effektivt påbød dem at genoptage arbejdet.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Hvis I som medlemmer af Kooperationen ønsker rådgivning om tillidsrepræsentanters rettigheder og pligter, skal I kontakte vores konsulenter.

Tilbudsloven og evalueringsmodel

Vi har i Nyhedsbrevet den 26. maj 2016 oplyst, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde offentliggjort et notat, hvoraf det fremgik, at offentliggørelse af evalueringsmodellen også gælder for licitationer omfattet af tilbudsloven, dvs. for indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver under EU’s tærskelværdi.

Men en ny dom fra EU-Domstolen bevirker nu, at der i licitationer efter tilbudslovens regler ikke gælder en pligt til at offentliggøre evalueringsmodellen allerede i udbudsmaterialet.

Det blev med den nye udbudslovs § 160 obligatorisk for udbyder allerede i udbudsmaterialet at offentliggøre den evalueringsmodel, der påtænkes anvendt til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 

En sådan pligt fremgår ikke af udbudsdirektivet, men er indført på baggrund af Udbudslovsudvalgets anbefalinger som "en tydeliggørelse af de pligter", der følger af de grundlæggende udbudsretlige principper om gennemsigtighed og ligebehandling.

Selvom det ikke er eksplicit reguleret, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - med henvisning til Udbudslovsudvalgets begrundelse for at indføre reglen - tidligere udtalt, at udbudslovens § 160 finder analog anvendelse i licitationer efter tilbudsloven, da lovgiver med tilbudsloven har haft til hensigt at skabe regler med samme indhold som reglerne i udbudsdirektivet.

Det er denne fortolkning, der nu er bortfaldet.

Dommen har givet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anledning til at ændre deres oprindelige vurdering.

Som Styrelsen skriver: ”Indholdet af reglerne i udbudsdirektivet fra 2004 vedrørende offentliggørelsen af ordregivers evalueringsmetode er nu fastslået i EU-Domstolens dom af den 14. juli 2016 og således også de tilsvarende regler om oplysninger om tilbudsevaluering i tilbudsloven. Udbudslovens § 160 finder derfor ikke analog anvendelse på licitationer omfattet af tilbudsloven, og der er ikke pligt for ordregiver til at offentliggøre sin evalueringsmetode i licitationsmaterialet."

Med andre ord: Udbydes et arbejde efter tilbudsloven, har man som tilbudsgiver ikke ret til at få oplyst evalueringsmetoden forud for afgivelse af ens tilbud.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg juli 2016

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er i juli uændret i forhold til juni og ligger igen på minus 9. I denne måneds Nyt er der fokus på mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsende faktor. I takt med flere lønmodtagere ansættes i bygge og anlæg, stiger manglen på arbejdskraft også. Læs mere her.

Byggevirksomheden 2. kvartal 2016

Fra første til andet kvartal 2016 faldt det samlede påbegyndte etageareal med 23 pct., og det samlede boligbyggeri faldt med 42 pct. De store fald skyldes primært mere end en halvering af antallet af påbegyndte etageboliger, hvorimod det påbegyndte etageareal til både erhvervsbygninger (minus 2 pct.) og øvrige bygninger (2 pct.) nærmest er uændret. Det store antal påbegyndte etageboliger på 3.174 boliger i første kvartal er ekstraordinært og ikke set siden starten af 2006. For enfamiliehuse er der et fald på 17 pct., mens der er tale om en stigning på 80 pct. for øvrige boliger, hvilket nærmest opvejer hinanden. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp