Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Konferencen om ”Den folkeejede energisektors udfordringer og fremtid” blev en stor succes

Den 16. november 2015 blev konferencen om ”Den folkeejede energisektors udfordringer og fremtid” afholdt i Fællessalen i Folketinget. Konferencen blev organiseret af Kooperationen i samarbejde med Middelsgrundens Vindmøllelaug. Med mere end 60 deltagere og seks indlæg var der lagt op til en dag med gode indlæg og en livlig debat, og det må siges, at disse forventninger til fulde blev indfriet.

Professor Poul Alberg Østergaard fra Aalborg Universitet gav en meget fyldestgørende orientering om fremtiden for den vedvarende energi i Danmark. Og hans indlæg blev suppleret med professor Frede Hvelplunds syn på, hvorfor en styrkelse af det forbrugerejede er nødvendigt for at nedbringe omkostningerne ved anvendelsen af mere vindkraft.

Formanden for Middelgrundens Vindmøllelaug, Erik Christiansen, gav sit syn på, hvordan forbrugerejede selskaber er en fordel for konkurrencen for andre aktører i energiforsyningen. Erik Christiansen påpegede bl.a., at enkelte vindmøllelaug bevidst har valgt de store serviceselskaber fra for at fremme konkurrencen på servicemarkedet, så mindre servicefirmaer kan få del i leverancerne uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejderne.

Per Larsen, formand for Greve Fjernvarmeværk, talte om brugerindflydelsen i fjernvarmeselskaber, hvor der er en bred opbakning hos både brugerne og borgmestrene om, at forbrugerne skal have en bestemmende indflydelse på energiforsyningen. 

At eksistensen af en folkejet energisektor er afgørende for Danmarks velfærd, kunne man som tilhører ikke være i tvivl om efter at have hørt direktør for Vind og Velfærd Lea Vangstrup. Man blev som tilhører revet med i hendes spændende fortælling om de muligheder, udfordringer og modstand, som den folkeejede vedvarende energisektor står overfor, og hvordan det hele gribes an.

Fortællingen om det forbrugerejede selskabs indvirkning på lokalsamfundet og den enkelte borgers interesse – eller måske nærmere manglende interesse – for at deltage aktivt i dette arbejde blev fortalt med humor og indsigt af den adm. direktør for Assens Fjernvarme, Marc Roar Hintze.

Dagen blev afsluttet med en paneldiskussion med folketingsmedlemmer fra Alternativet, Enhedslisten og Socialdemokratiet - de øvrige partier i Folketinget var også blevet inviteret, men havde meldt afbud.Der var fra politisk hold bred enighed om, at det er meget væsentligt at være fælles om at styrke og fastholde det fællesskab, der skabes af vindmøllelaugene, solcellelaugene og fjernvarmeværkerne. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at huske, at det er de små energifællesskaber, der er spredt ud over hele landet, der producerer grøn og billig energi til samfundet. Fællesskaber, der drives af engagerede mennesker og som er til stor gavn for vores fælles velfærd og vigtigst af alt vores fælles fremtid.

People's Business

Kooperationen, FEPS og Mutuo havde den 20. november 2015 samlet interessenter fra otte europæiske lande i Den Sorte Diamant i København til en konference under titlen "The People's Business".

Konferencen er én ud af i alt seks, der afholdes rundt om i Europa, og det overordnede formål for konferencerne er, at tale om betydningen af kooperativer i Europa, og hvordan vi får kooperativer som en positiv forretningsmodel på dagsordenen blandt Europas politikere. Du kan læse mere om projektet på FEPS’ hjemmeside her

Hustømrerne A/S med til at gøre Aalborg 9220 til ’Cool East’

Cool East er et socialt projekt startet af ishockeyholdet Aalborg Pirates. Det tager udgangspunkt i Aalborg bydelen Aalborg Øst, 9220. En bydel, der udadtil kan synes rå, men som også er et spændende område med en kæmpe kulturel mangfoldighed. 

Med fokus på både sundhed, kultur og social sammenhørighed vil ishockeyholdet gennem en lang række aktiviteter gøre Aalborg Øst til ’Aalborgs bedste bydel’, både for børn, voksne og ældre. Projektet blev sparket i gang i september og kører foreløbig for sæson 2015-16.

Men ishockeyholdet står ikke alene. En række virksomheder, heriblandt Hustømrerne A/S, har givet deres støtte til projektet. Både økonomisk, men også i form af kræfter til en styregruppe sammensat af repræsentanter fra de støttende virksomheder og Aalborg Pirates. Selvom ’piraterne’ allerede havde en lang liste over aktiviteter, er der derfor masser af muligheder for at sætte sit præg og byde ind med nye ideer. 

Fra Hustømrerne A/S er det afdelingsleder i Aalborg Morten Sort Mouritsen, som sidder med i styregruppen: "Aalborg Pirates’ passion for 9220 passer perfekt til Aalborg afdelingen, som netop i høj grad er en lokal spiller og ønsker at være det fremover. Og her er er det mere end bare profit, der betyder noget. Samtidig passer det til Hustømrerne A/S kooperative baggrund. For vi interesserer os for samfundet, og vi vil vores lokalområder". 

Projektet har allerede haft tiltag i gang, bl.a. ekstra aktiviteter ved skolerne idrætsdag, hvor også Hustømrerne A/S deltog og bidrog med en målportal til motionsløb.

Personaleforum – Kooperationens netværk med fokus på ansættelsesret

Den 20. oktober 2015 blev der afholdt møde i Kooperationens Personaleforum i Aarhus, hvor blandt andet ophævelse af 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven, status på Arbejdstilsynets intensiverede indsats på det psykiske arbejdsmiljøområde samt persondatapolitik var på programmet sammen med den seneste retspraksis om handicap og anvendelse af 120 dages-reglen og arbejdsgivers adgang til medarbejderes e-mails og sms’er.

Personaleforum giver Kooperationens medlemmer mulighed for at mødes, sparre og netværke med andre medlemsvirksomheder.

Næste møde i Kooperationens Personaleforum afholdes i København i Kooperationens Hus den 10. december 2015 kl. 14.00-16.00, og vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Materiale og deltagelse er gratis for Kooperationens medlemmer.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist fredag den 4. december 2015. Læs mere og tilmeld dig her.

Kursus i personalejura for praktikere

Kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 4. februar 2016 kl. 10.00 til fredag den 5. februar 2016 kl. 12.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C.

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:   

 • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
 • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Ligestillingslovgivningen
 • Brugen af sociale medier
 • Ferieloven
 • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv - også overnatning.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra Kooperationens uddannelsesfond.

Pladser og tilmelding
Antal pladser: 20. Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrist tirsdag den 5. januar 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Fyraftensmøde om den nye udbudslovs betydning for socialøkonomiske virksomheder

Vil du styrke din socialøkonomiske virksomheds salg til det offentlige?
Eller vil du som kommune gerne købe flere socialøkonomiske produkter? 

Kom til fyraftensmøde med Kooperationen og Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder og bliv klogere på den nye udbudslov og dens betydning for det offentliges muligheder for at købe socialøkonomisk. Læs mere.

Tid
Mandag den 7. december 2015, kl. 14.00 – 17.00.

Sted
Erhvervsstyrelsen, Langelinje Allé 17, 2100 København Ø

Tilmelding
Fristen for tilmelding er torsdag den 3. december 2015.  Der er et begrænset antal pladser. Læs mere.

Dette har EU-domstolen fastslået i en dom af den 10. september 2015, der omhandlede arbejdstidsdirektivets bestemmelser om arbejdstid og hviletid, som er implementeret i dansk ret gennem arbejdstidsloven og arbejdsmiljøloven.

Sagen omhandlede en spansk virksomhed, der beskæftigede sig med installation og vedligeholdelse af sikkerhedssystemer. Virksomheden lukkede alle regionale kontorer, hvorefter medarbejderne var knyttet til hovedkontoret i Madrid. 

Medarbejderne havde herefter ikke noget fast arbejdssted, men havde en firmabil til rådighed, hvori de hver dag kørte fra deres bopæl ud til kunder. Afstanden mellem medarbejdernes bopæl og kunden kunne variere betydeligt, og transporttiden var i visse tilfælde 3 timer. Virksomheden medregnede ikke transporttiden mellem medarbejdernes bopæl og kunden som en del af arbejdstiden, idet arbejdsgiveren mente, at transporttiden måtte betragtes som hviletid, da der ikke blev udført arbejdsopgaver under transporten. 

EU-domstolen fandt, at medarbejderne under transporten var underlagt arbejdsgiverens instruks, idet arbejdsgiveren blandt andet kunne ændre rækkefølgen af kunder eller annullere eller tilføje en aftale. 

På den baggrund fastslog EU-domstolen, at transporttiden mellem medarbejdernes bopæl og den første og sidste kunde udgjorde arbejdstid i arbejdstidsdirektivets forstand, hvor transporttiden skulle medregnes i medarbejdernes arbejdstid. 

Afgørelsen viser, at arbejdstid for medarbejdere uden noget fast eller sædvanligt arbejdssted under konkrete omstændigheder kan omfatte transporttid, hvor det afgørende synes at være, hvorvidt medarbejderne kan anses at være underlagt arbejdsgiverens instruks under transporttiden.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. 

Malerforbundet vinder sag i en langvarig strid om prislisten mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Arbejdsretten har den 24. november 2015 afsagt dom i sagen om justering af prislisten. Her mente Danske Malermestre, at Malerforbundet var løbet fra en aftale i forbindelse med sidste års overenskomstforhandlinger 

Efter fire ugers betænkningstid er Arbejdsretten i dag nået frem til en afgørelse i sagen, hvor Danske Malermestre havde anklaget Malerforbundet for at løbe fra en aftale i 2014 om, at der skulle ske ændringer i den fælles prisliste. Uagtet hvordan det gik i de sideløbende overenskomstforhandlinger: 

Ny prisliste
Sideløbende med overenskomstforhandlingerne havde parterne igennem længere tid haft et udvalgsarbejde i gang. Det gik ud på at finde en revision af priserne på forskellige maleropgaver.

Parterne var nået frem til en enighed, og begge var parate til, at der kunne skrives under. Men så brød de ordinære overenskomstforhandlinger sammen, idet malermestrene fik nej fra Dansk Arbejdsgiverforening til at skrive under på en overenskomst, som indeholdt kædeansvar og akkordafsavnstillæg.

Kan – ikke ’skal’
I det lys ønskede malerforbundet ikke at skrive under på den forhandlede prisaftale, og man benyttede sig af aftalens bestemmelse om, at den kunne, men ikke skulle skrives under, hvis der ikke kom noget igen i overenskomsten – i dette tilfælde kædeansvaret og akkordafsavnstillægget.

Frost i malerbranchen
Det fik temperaturen til at fryse helt ned mellem parterne, og malerforbundet måtte se sig indklaget for Arbejdsretten. Godt halvandet år efter nåede retten så til denne konklusion: 

Malerforbundet har ikke forbrudt sig mod aftalerne, men blot benyttet sig af muligheden for ikke at skrive under på prislisten.

”Danske Malermestre mente, at ændringerne i prislisten skulle ske lige meget hvad, men vi var af den overbevisning, at vi skulle have noget til gengæld. Og da overenskomstforhandlingerne i 2014 bryder sammen, så mener vi heller ikke, at aftalen længere er gældende. Det har vi dag fået rettens ord for,” siger forbundssekretær Carsten Niebuhr. 

Du kan læse hele afgørelsen her på Arbejdsrettens hjemmeside.

BoligJobordningen består i en grøn udgave

Regeringen (V) har netop indgået en aftale om en ny grøn BoligJobordning for 2016 og 2017 med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative.

Installation af luft-til-luftvarmepumper, energirådgivning til energiforbedringer, installation af ladestik til el-biler og installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring. Det er et udpluk af de nye grønne tiltag, som danskerne i 2016 og 2017 kan få fradrag for. Endvidere udvides ordningen med nedgravning af kabler mv. til etablering af velfungerende bredbåndsforbindelser i hele landet. 

Fradraget i den nye BoligJobordning bliver todelt, så danskerne i 2016 og 2017 kan få fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv., mens fradraget for serviceydelser i hjemmet som rengøring og børnepasning udgør op til 6.000 kr. pr. person. 

Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.

Den nuværende BoligJobordning fortsætter uændret i 2015.

Ændringerne i de omfattede håndværksydelser vil få virkning for arbejde, der udføres fra den 1. januar 2016. Ordningen finansieres på finanslovene for 2016 og 2017.

Så er det atter vinter

Byggeri i vinterperioden (1. november 2015  - 31. marts 2016) kan være underlagt vinterbekendtgørelsen, der gælder i perioden 1. november 2015 - 31. marts 2016 for:

 • Ny-, om- eller tilbygning på 500 m2 bruttoetageareal eller mere.
 • Alle indendørs arbejder, uanset bruttoetagearealets størrelse, når etageadskillelse eller tagkonstruktion er udført og vandtæt.
 • Anlægsarbejder med en samlet anlægsudgift på over 4 mio. kr. ekskl. moms, bortset fra jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder.
 • Når det er aftalt, at vinterbekendtgørelsen finder anvendelse.
Vær opmærksom på, at vinterbekendtgørelsen ikke tager stilling til entreprenørens eventuelle ret til betaling for vinterforanstaltninger. Det skal parterne tage stilling til gennem deres aftale.

Rådgivning
Kooperationen har en aftale med Teknologisk Institut om, at vores medlemmer kan få gratis telefonvejledning fra Teknologisk Instituts vinterkonsulenter om vinterbyggeri. Teknologisk Institut kan kontaktes på VINTER-telefon 72 20 22 30.
 
Man kan få nærmere oplysning om vinterbyggeri på Vinterkonsulenternes hjemmeside, der kan findes på www.teknologisk.dk/vinterkonsulenterne. På hjemmesiden kan der hentes relevante dokumenter til anvendelse ved vinterbyggeri samt findes links til anden vinterrelevante information. 

Danmarks første udbudslov vedtaget

Folketinget har i dag den 19. november 2015 vedtaget Danmarks første udbudslov. Loven træder i kraft den 1. januar 2016 og sætter rammerne for mere effektive offentlige indkøb til gavn for både de offentlige myndigheder selv og det private erhvervsliv. 

Af nyheder i den nye Udbudslov kan blandt andet nævnes:

Mindre brug af papir - som tilbudsgiver kan man nøjes med at erklære, at man overholder de fastsatte krav, når man afgiver sit tilbud. Det er kun det vindende tilbud, der skal fremlægge dokumentation for, at kravene bliver overholdt. Denne regel vil gøre papirbunkerne markant mindre hos både tilbudsgivere som udbydere.

Større gennemsigtighed – det, at udbydere fremover på forhånd skal vise den model, de anvender til at evaluere de indkommende tilbud og til at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil betyde en større gennemsigtighed omkring valget af det endelige tilbud og hjælpe tilbudsgiverne til at målrette deres tilbud. Indtil nu har det kun været gennem tilbudsfasen, at man som virksomhed kunne følge med. Selve valget af de endelige tilbud har været mørklagt, men det vil den nye udbudslov ændre på.

Egnethedskrav - udbyder kan fastsætte egnethedskrav, der omhandler 1) egnethed til at udføre det pågældende erhverv 2) økonomisk og finansiel formåen 3) teknisk og faglig formåen. 

For så vidt angår krav til økonomisk og finansiel formåen, kan udbyder ikke kræve, at en ansøgers eller en tilbudsgivers minimumsomsætning pr. år er højere end den dobbelt anslåede værdi af kontrakten, medmindre der er særlige risici forbundet med bygge- og anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller vareleverancerne.

Tildelingskriterier – den nye Udbudslov fastsætter,  at en udbyder skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Begrebet ”økonomisk mest fordelagtig” anvendes således som et overordnet begreb.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud anvende ét af følgende kriterier:
1. Pris
2. Omkostninger 
3. Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Ved at anvende tildelingskriteriet "pris" er det således fortsat muligt for ordregiver at vælge, at tilbuddet alene skal vurderes på prisen. 

Ved anvendelse af tildelingskriteriet "omkostninger" kan alle former for omkostninger, herunder priser og livscyklusomkostninger, inddrages.

Ved anvendelse af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" vurderes tilbuddet på grundlag af underkriterier som for eksempel kvalitative, miljømæssige eller sociale aspekter.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp