Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Tilmelding til Kooperationens årsmøde 2017

Kooperationens årsmøde 2017 for medlemmer afholdes den 8. juni 2017 i Aarhus. Kom til generalforsamling, lyt til oplæg og deltag i fællesskabet.

Dagens oplæg:

 • Mogens Lykketoft vil tale om FN’s nye globale bæredygtighedsmål.
   
 • Kristian Weise fra Cevea giver et bud på fremtidsperspektiverne for Kooperationen.
Efter formiddagens program og frokost tager vi igen på virksomhedsbesøg:
 • Det Nye Universitetshospital, den største arbejdsplads i Aarhus Kommune. Byggeriet af det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende grøn bydel.
   
 • Vækstpark for Socialøkonomi, det nye kraftcenter for iværksætteri, socialt entreprenørskab og nye veje til beskæftigelse.
   
 • Sager der Samler, et hus for aktive medborgere og hverdagsaktivister med et ønske om fællesskab og at gøre en synlig forskel.
Om aften er der festmiddag i hyggelige omgivelser, hvor der som altid er rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner, og i løbet af aftenen skal vi sammen opleve noget festligt og spændende.

Tilmeldingfrist: Fredag den 21. april 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Find løbetrøjen frem til DHL Stafetten 2017

Der er nu åbnet for tilmeldingen til årets DHL arrangementer. Kooperationen følger succesen op fra tidligere år og inviterer igen til fælles stafet og spisning i Aarhus, Odense og København. 

Vi håber, at mange medlemmer igen i år har lyst til at samles med os til en hyggelig og festlig dag!

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 19. april 2017. Læs mere og tilmeld jer her

Personalejura for praktikere til september

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

 • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
 • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
 • Ferieloven.
 • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.
Dato: Den 20.- 21. seprtember 2017.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 26. juli 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Bliv opdateret i entrepriseret

Kursusdag 1: Tirsdag den 18. april 2017
Entrepriseaftalen

Kursusdag 2: Tirsdag den 16. maj 2017
Misligholdelse i entrepriseforhold
 
Kursusdag 3: Tirsdag den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger

Du kan tilmelde dig kurserne enkeltvis eller samlet.
Kurserne er for medlemmer.

Dato: Den 18. april, 16. maj og 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig her.

Nye regler om syn og skøn

Den 13. december 2016 vedtog Folketinget at udvide muligheden for, at parterne i en rets- eller voldgiftssag kan anvende sagkyndige erklæringer og sagkyndige personer mv. som led i bevisførelsen. 

Lovforslaget medfører også ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn, idet der eksempelvis indføres udvidet mulighed for anvendelse af to eller flere skønsmænd. Endelig bliver domstolenes praksis vedrørende fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer nu fastsat ved lov.
Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg marts 2017

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg ligger uændret på minus 4 som i februar og som i marts sidste år. Man skal tilbage til 2008 for at finde højere niveauer. Bygge- og anlægsbranchen er præget af udbredt mangel på arbejdskraft. Som det belyses i denne nyt, så gælder dette ikke kun for Danmark, men også andre EU-lande.
Læs mere her.

BYG-ERFA

Varmt brugsvand i større anlæg - bakterievækst, vandkvalitet og temperatur
(53) 17 03 05
Hvis temperaturen i et større anlæg til varmt brugsvand er for lav, er der risiko for, at der opstår bakterievækst i vandet. Der kan eksempelvis opstå Legionella, der kan forårsage alvorlig sygdom og dødsfald. Derfor er det vigtigt, at det varme brugsvand i større anlæg er mindst 50° C. Det nye erfaringsblad gennemgår funktionskrav til anlæg for varmt brugsvand, hyppige fejl og afhjælpning, samt hvordan anlæggene kontrolleres og vedligeholdes. Læs mere her.

Installationer i varme tage – en risikofyldt løsning som bør undgås
(37) 17 03 06
Det er en uheldig tendens, at isoleringen i et varmt tag opfattes som et hulrum, der kan benyttes til indbygning af installationer. Det må der advares imod, fordi vedligeholdelse og reparation af installationerne m.m. bliver en meget krævende opgave. Erfaringsbladet beskriver, hvorfor indbygning af installationerne betragtes som en risikobehæftet byggeteknisk løsning og, hvilken løsning der i stedet kan anvendes. Læs mere her.

Store træspær – tværafstivning af tagkonstruktioner
(47) 17 03 07
De senere år er flere store tage kollapset. Det skyldes manglende tværafstivning af spærene i store tagkonstruktioner, særligt ved anvendelse af spær med løs top. Omkostningerne til udbedring har været meget betydelige, og samtidig har der været stor risiko for personskade og tab af menneskeliv. Det nye erfaringsblad redegør for principperne for det afstivende system.
Læs mere her.

Blæredannelse på malede overflader – forebyggelse og udbedring
(49) 17 03 08
Når f.eks. vinduer og døre bliver vedligeholdt med maling, kan det ske, at der opstår blærer kort tid efter, at malearbejdet er afsluttet. Det på trods af at både projekterende og udførende mener, at de har gjort, hvad de kunne for at undgå, at det skulle ske. Det nye erfaringsblad forklarer, hvordan blæredannelsen opstår, og hvordan den kan udbedres. Læs mere her.

Asbest – sundhedsfare og vejledning i arbejde med asbest
(99) 17 03 10
Asbest er stærkt skadeligt for den menneskelige organisme, og indånding af støv ved arbejde med asbestholdige materialer har været årsag til blandt andre lungesygdommene asbestose og lungekræft. Det nye erfaringsblad gør rede for sundhedsskaderne ved arbejdet med asbestholdige materialer, og hvilke foranstaltninger, der skal tages ved planlægning og håndtering af arbejde med asbest. Læs mere her.

PCB i byggematerialer – undersøgelser og faldgruber
(99) 17 03 11
Byggeaffald, som indeholder PCB, skal håndteres efter reglerne om forurenet og farligt affald. Reglerne stiller krav til begrænsningen af støv fra arbejdsområdet og brug af værnemidler. Det nye erfaringsblad giver et overblik over de materialer og emner, som skal undersøges for PCB, når en bygning screenes. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp