Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationen
Årsmøde 2015 - Sæt kryds i kalenderen

Kooperationens Årsmøde 2015 for medlemmer afholdes tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
Nærmere oplysning om årsmødet kommer senere.

Velkommen til et nyt medlem - Merkur Andelskasse

Merkur Andelskasse kombinerer klassisk bankdrift med et ønske om at påvirke samfundet i en bæredygtig retning og fokuserer på finansiering af sociale, kulturelle og miljøvenlige projekter. Det kan for eksempel være en vindmølle, en fri efterskole eller et økologisk landbrug, der lånes penge til på erhvervsfronten. Derudover tilbyder Merkur almindelige bankydelser til private kunder. 

Merkur har eksisteret i over 30 år og overgik i 1985 til at være andelskasse og dermed åben for offentligheden. I dag ejes Merkur af godt 5.000 andelshavere og har over 24.000 kunder. Andelskassen har afdelinger i København, Aarhus, Aalborg og Odense. Læs mere på merkur.dk

Kurser
Personalejura for praktikere

Forårets kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 10.00 – fredag den 27. marts 2015 kl. 12.00. 
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:

  • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
  • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
  • Brugen af sociale medier
  • Ferieloven
  • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Undervisere 
Advokat David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Pladser og tilmelding
Antal pladser i alt: 20. Du kan tilmelde dig elektronisk her.
Tilmeldingsfristen er fredag den 20. februar 2015. Tilmeldingen er bindende.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Personalejura
Rækkevidden af arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse

I medfør af forskelsbehandlingsloven påhviler der arbejdsgivere en tilpasningsforpligtelse i forhold til en ansat med et handicap. I en nylig afsagt dom skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, hvor langt arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse rækker.

Sagen omhandlede en skibsassistent der var farveblind og som følge heraf blev afskediget, idet skibsassistenten herved ikke opfyldte lovmæssige krav. Der var tale om en arbejdsplads med få ansatte, hvor fire personer, herunder to skibsassistenter arbejdede i en fleksibel døgnturnus i to uger ad gangen ude på havet. Under arbejdet på havet var der behov for, at skibsassistenterne kunne holde udkig, hvilket den pågældende skibsassistent i medfør af de lovmæssige krav ikke var i stand til. 

Skibsassistentens fagforening gjorde gældende, at farveblindhed er et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, hvorfor den ansatte var omfattet af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling og arbejdsgiveren herved havde undladt at iagttage sin tilpasningsforpligtelse, f. eks omplacering af medarbejderen. 

Sø- og Handelsretten fastslog, at farveblindhed er et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Endvidere blev det fastslået, at idet der var tale om en arbejdsplads med få ansatte samt, at den eneste reelle afhjælpningsmulighed var ansættelse af yderligere en skibsassistent, ville det indebære en uforholdsmæssig stor byrde for at arbejdsgiveren, at træffe foranstaltninger der kunne afhjælpe skibsassistentens handicap.
 
Dommen fastsætter således en grænse for, hvor langt arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse rækker, og viser, at arbejdsgiveren i visse tilfælde kan fritages for tilpasningsforpligtelsen.

Det er vigtigt at understrege, at dommen er konkret begrundet og det anbefales derfor altid, at søge rådgivning vedrørende tilpasningsforpligtelsen. 

Afskaffelse af G-dage

Hidtil har medarbejdere der er medlemmer af en A-kasse haft ret til betaling af 3 G-dage, såfremt medarbejderen indenfor de sidste 4 uger før arbejdsophør har arbejdet 74 timer hos arbejdsgiveren.

Folketinget har vedtaget lovforslag om afskaffelse af G-dage for medarbejdere med mindre end tre måneders ansættelse. Afskaffelsen sker gradvis således at i årene 2015-2016 skal arbejdsgiveren betale for 1. og 2. G-dag, og i 2017 for 1. G-dag. Fra 2018 er G-dagene helt afskaffet.
 
De medarbejdere der tidligere ville have været berettiget til betaling af G-dage, vil i stedet modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Ændring af reglerne om sygeferiegodtgørelse

Folketinget har vedtaget lovforslag om ændring af ferieloven med virkning fra 1. januar 2015. 

Efter de tidligere regler i ferieloven, optjente lønmodtagere der ikke havde ret til fuld løn under sygdom, sygeferiegodtgørelse, hvis sygdommen medførte et fravær på mere end 3 dage. Dog skulle arbejdsgiveren højst betale sygeferiegodtgørelse for fravær op til 4 måneder.

Ændringen af loven indebærer, at kravet om sygefraværets varighed på 3 dage afskaffes, ligesom der ikke længere er loft over, hvor mange måneder arbejdsgiveren skal betale sygeferiegodtgørelse. Retten til sygeferiegodtgørelse optjenes fra 2. sygefraværsdag, medmindre lønmodtageren i løbet af kalenderåret har haft mere end 52 perioder med sygefravær, idet lønmodtageren i så fald har ret til sygeferiegodtgørelse allerede fra 1. fraværsdag.

Byggejura
FAQ - Kan man annullere en licitation?

En bygherre har netop annulleret en afholdt licitation -  kan han blot gøre det? Vi har brugt mange timer på at udregne et tilbud og synes det er ”at gøre grin med de bydende” at han nu annullerer licitationen.

Det er ikke muligt for en bygherre frit at annullere en licitation – der skal helt klart foreligge en saglig begrundelse. Baggrunden for, at der skal foreligge en saglig begrundelse skyldes blandt andet at tilbudsgiverne – som du også anfører i dit spørgsmål – ikke unødigt bør kunne påføres de ofte betydelige omkostninger der anvendes på tilbudsudregning.

Derudover kan ligebehandlingsprincippet blive krænket, når en annullering af licitationen iværksættes med henblik på efterfølgende at foretage ny licitation over det samme arbejde. Det vil jo blandt andet medføre, at tilbudsgiverne ved de nye licitation vil jo så afgivet et tilbud med kendskab til tilbuddene på den tidligere, men annullerede licitation.

Den saglige begrundelse der kræves for at kunne annullere kan for eksempel være, at byggeriet ikke skal gennemføres på grund af en uforudset udvikling. Derudover foreligger der en saglig grund, såfremt de tilbudte priser er for høje i forhold til budgettet, eller bygherren har undervurderet den pågældende byggeopgave, eller der i forbindelse med licitationen ikke har været den fornødne konkurrence.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp