Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til Kooperationens årsmøde 2016 - frist den 1. april 2016!

Kooperationens årsmøde holdes den 8. juni 2016 i DGI-Byen i København. Tilmeldingfrist er den 1. april 2016. Du kan som medlem tilmelde dig her.

Programmet indeholder generalforsamling, oplæg og hyggeligt samvær.

Filosof og erhvervsmand Morten Albæk holder oplæg om "Nødvendigheden af at skabe mening og forandring i enhver organisation".

Efter generalforsamling og oplæg er der frokost i Tårnet på Christiansborg efterfulgt af kanalrundfart med Gadens Stemmer og besøg hos enten fødevareBanken, Carlsberg Byen eller RETRO Nørrebro. 

Om aftenen bydes på festmiddag og underholdning. Under middagen vil der som altid være rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Målet med kurset er først og fremmest at bevidstgøre dig om din rolle og ansvar som bestyrelsesmedlem og vil blandt andet fokusere på:   

  • Hvordan bestyrelsesarbejde foregår i praksis, hvad man som bestyrelsesmedlem skal kunne, og hvad man skal forvente.  
  • Hvornår man er i risiko for ansvar.
  • Hvad man skal have kendskab til af nøgletal og anden information om virksomheden.
Kurset holdes af Ole Borch, advokat og partner hos Bech Bruun, og forfatter til bogen ”Ny i bestyrelsen”, der udkom i slutningen af sidste år.

Tid og sted
Den 26. og 27. maj 2016
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense.

Tilmelding og pris
Tilmeldingsfristen er den 21. april 2016.
Kr. 2.600 alt inklusiv.

Tilmeldingen er bindende. Antallet af pladser er begrænset.

Læs mere og tilmeld dig her.

Køb og salg af aktiver og materialer

Arbejder du med byggeledelse til hverdag, og beskæftiger du dig i det daglige med køb og salg af aktiver og materialer?

Kurset "Køb og salg af aktiver og materialer 1" blev afholdt før påske. Nu har du til maj mulighed for at deltage i "Køb og salg af aktiver og materialer 2".

På kurset får du opdateret din viden på området, og det vil være muligt at fremlægge og debatere tidligere eller aktuelle problemstillinger omkring byggesager/byggejura i samspil med underviser advokat Claus Tolstrup.

Tid og sted
Den 17. maj 2016, kl. 10.00 - 15.00
Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Tilmelding og pris
Tilmeldingfristen er den 14. april 2016.
Deltagelse er gratis.

Læs mere og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

  • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser - herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler
  • Ferieloven
  • Ligestilling- og forskelsbehandlingslovgivning
  • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Tid og sted
Den 25. - 26. oktober 2016
First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C

Tilmelding og pris
Tilmeldingsfristen er den 26. august 2016.
Kr. 2.350 alt inklusiv.

Tilmeldingen er bindende. Antallet af pladser er begrænset.

Læs mere og tilmeld dig her.

Bortvisning for køb af private ydelser via arbejdsmobiltelefon

Højesteret har i en ny dom af 17. marts 2016 fastslået, at det var berettiget, da en virksomhed valgte at bortvise en medarbejder, der havde ladet virksomheden betale for hans forbrug af private transportudgifter(på lidt over 1.200 kr.). Betalingen skete over abonnementet for en arbejdsmobiltelefon, som var stillet ham til rådighed af virksomheden. 

Højesteret var enig med landsretten i, at det burde have stået medarbejderen klart, at han ikke kunne påføre arbejdsgiveren disse udgifter uden virksomhedens forudgående accept.
Det er værd at notere, at byretten i første instans havde fundet bortvisningen uberettiget. Dette begrundede byretten nærmere med, at arbejdsgiveren ikke havde fastlagt retningslinjer for brug af arbejdsmobiltelefoner. 

Fra et arbejdsgiversynspunkt er det derfor positivt, at de efterfølgende instanser ikke fulgte byrettens synspunkt, og i stedet lagde vægt på, at konsekvensen af misbruget burde have stået medarbejderen klart, uanset at det ikke af personalepolitik eller andre regler fremgik, at medarbejderen herved groft havde misligholdt ansættelsesforholdet. 

Hvis I som medlemmer af Kooperationen ønsker rådgivning om udarbejdelsen af personalepolitik og/eller retningslinjer for medarbejderes brug af blandt andet mobiltelefoner og andre arbejdsredskaber, er I meget velkomne til at kontakte vores konsulenter herom.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning. Kontakt altid Kooperationens konsulenter for konkret juridisk rådgivning.

eESPD er klar

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) er en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og eventuelt udvælgelse. 

Det vil sige, at det er en formel erklæring om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er i en af de situationer, hvor man vil blive udelukket, at man opfylder de relevante egnethedskriterier, og at man opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som eventuelt er opstillet med henblik på at begrænse antallet af i øvrigt kvalificerede ansøgere, som opfordres til at deltage.

Ansøgere og tilbudsgivere skal være opmærksomme på udbydernes krav i udbudsmaterialet, da det er styrende for, hvad der skal udfyldes i ESPD. Det vil derfor også som udgangspunkt kun være den vindende tilbudsgiver, der skal fremsende den endelige dokumentation for, at disse kriterier er opfyldt. 

Udbyder kan dog på ethvert tidspunkt under proceduren bede tilbudsgiver om at indsende dele af eller hele dokumentationen, hvis det er nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af proceduren.

Formålet med ESPD er at mindske den administrative byrde, som opstår, når virksomhederne bliver mødt med et krav om at fremlægge et stort antal certifikater eller andre dokumenter i forbindelse med udelukkelses- og egnethedskriterier.

For at gøre det nemmere for både udbydere og tilbudsgivere har Konkurrence- og Forbrugerstyrelse udarbejdet en vejledning til såvel udbydere, der skal oprette et eESPD som til virksomheder,  der skal byde på en opgave og dermed udfylde et eESPD.

Ansøgere og tilbudsgivere får i vejledningen hjælp til, hvordan et eESPD udfyldes korrekt og videreformidles til ordregiveren, og vejledningen kan hentes her

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg marts 2016

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 3 i marts mod minus 4 i februar. Det er stort set uændret, men den opadgående tendens, der er set over det seneste år, bekræftes. Læs mere her.

En god feedback-kultur handler om relationen mellem mennesker

God feedback gør os bedre. Alligevel holder mange sig tilbage. Hvordan afleverer man kritik, og hvordan bliver den modtaget? Ofte er det svært for både afsender og modtager. 

"Vær hård ved problemet, men blød ved personen", siger Anders Stahlschmidt, journalist og forfatter til bogen ”Førstehjælp til Feedback”.

Det handler om at vise respekt og venlighed som mennesker. Vi skal tale med hinanden på en ligeværdig og respektfuld måde.

Det kan både nedbringe sygefraværet, øge effektiviteten, styrke kunderelationen, udvikle virksomheden og rette op på fejl.

Feedback bør være noget, som virksomheder prioriterer højt. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp