Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Sidste chance for tilmelding til den første konference om folkeejet energi i Danmark i Folketingets Fællessal

Kooperationen og Middelgrundens Vindmøllelaug inviterer til konferencen ”Den folkeejede og forbrugerejede energisektors udfordringer og fremtid”.

Sted: Folketinget - Fællessalen, 1240 København K
Tid: 16. november 2015, kl. 10.00-16.00
Tilmeldingsfrist: 13. november 2015, kl. 12.00.

Tilmeld dig her
Læs mere om konferencen her

Hvad vil vi med konferencen?
Formålet med konferencen er for første gang at tage initiativ til at samle de folkeejede og forbrugerejede energiselskaber til en fælles konference om erfaringer på tværs af de enkelte forsyningsområder.

Det er vort indtryk, at der er mange fælles udfordringer, og at det politisk kan være svært at komme igennem med f.eks. lovgivningsændringer, der skal fremme det lokale engagement. Vores forventning til konferencen er, at der vil blive taget hul på mange facetter af de folkeejede og forbrugerejede kooperative energiselskabers vilkår i Danmark – herunder også etablering af netværk blandt energiselskaberne.

Hvad vil dagen byde på?
Konferencen består dels af tværgående faglige indlæg om energi i Danmark og dels af indlæg fra folkeejede og forbrugerejede energiselskaber. Her kan det blandt andre nævnes professor Frede Hvelplund og professor Poul Alberg Østergaard fra fra Aalborg Universitet, Per Larsen, formand for Greve Fjernvarmværk, Lea Vangstrup, direktør for Wind People, Marc Roar Hintze, adm. direktør for Assens Fjernvarme og Erik Christiansen, formand for Middelgrundens Vindmøllelaug. Derudover paneldiskussion om sektorens udfordringer og fremtid med blandt andre Folketingsmedlem Lea Wermelin (S), Christian Poll (Å), Søren Egge Rasmussen (EL) samt andre energiordførere fra en bred vifte af partier.

Personaleforum – Kooperationens netværk med fokus på ansættelsesret

Den 20. oktober 2015 blev der afholdt møde i Kooperationens Personaleforum i Aarhus, hvor blandt andet ophævelse af 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven, status på Arbejdstilsynets intensiverede indsats på det psykiske arbejdsmiljøområde samt persondatapolitik var på programmet sammen med den seneste retspraksis om handicap og anvendelse af 120 dages-reglen og arbejdsgivers adgang til medarbejderes e-mails og sms’er.

Personaleforum giver Kooperationens medlemmer mulighed for at mødes, sparre og netværke med andre medlemsvirksomheder.

Næste møde i Kooperationens Personaleforum afholdes i København i Kooperationens Hus den 10. december 2015 kl. 14.00-16.00, og vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Materiale og deltagelse er gratis for Kooperationens medlemmer.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist fredag den 4. december 2015. Læs mere og tilmeld dig her.

Kursus i personalejura for praktikere

Kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 4. februar 2016 kl. 10.00 til fredag den 5. februar 2016 kl. 12.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C.

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:   

  • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
  • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Ligestillingslovgivningen
  • Brugen af sociale medier
  • Ferieloven
  • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv - også overnatning.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra Kooperationens uddannelsesfond.

Pladser og tilmelding
Antal pladser: 20. Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrist tirsdag den 5. januar 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en butikschef efterlyste en ”en sød pige og supersælger” på Instagram

En butikschef postede følgende opslag på sin private Instagram profil: ”Kender jeg/I en sød pige og supersælger der mangler et deltidsjob med mange timer i (virksomheden)?". En af butikschefens mandlige følgere på Instagram klagede over opslaget til Ligebehandlingsnævnet. Klagen var ikke rettet mod butikschefen selv, men derimod den butikskæde, som hun på det tidspunkt var ansat i.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at opslaget på Instagram måtte sidestilles med annoncering i ligebehandlingslovens forstand, og at butikschefen handlede på butikskædens vegne, da hun postede opslaget.

Herefter var opslaget i strid med ligebehandlingsloven, hvilket efter praksis udløser en godtgørelse, såfremt klageren også havde søgt stillingen. Det havde klageren imidlertid ikke, så virksomheden slap med Ligebehandlingsnævnets påtale af forholdet. 

Afgørelsen er et eksempel på nødvendigheden af at have klare og aftalte retningslinjer for ansattes omtale af virksomheden på sociale medier. Kontakt vores konsulenter, hvis I som medlemmer af Kooperationen ønsker rådgivning om udarbejdelse af en politik for sociale medier.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. 

Skal vi både give fri og betale løn til en medarbejder, der fungerer som lægdommer ved domstolene?

Hvervet som lægdommer er en borgerpligt, og hvis en medarbejder er blevet udvalgt til at være lægdommer ved domstolene har han/hun krav på at blive fritaget for arbejde de dage, hvor lægdommerhvervet skal varetages. Arbejdsgiveren skal omvendt ikke betale løn for den tid, hvor medarbejderen ikke er på arbejde som følge af hvervet som lægdommer.
Du kan finde yderligere informationer til arbejdsgivere om lægdommere her.

Byggevirksomheden 3. kvartal 2015

Det samlede etageareal for det påbegyndte byggeri havde en stigning på 8 pct. i tredje kvartal i forhold til kvartalet før. For påbegyndte beboelsesbygninger faldt det samlede etageareal med 17 pct. Dette blev dog mere end opvejet af stigninger i påbegyndelsen af erhvervsbygninger på 31 pct. og øvrige bygninger på 26 pct. Antallet af påbegyndte boliger faldt 13 pct. For det påbegyndte boligbyggeri var der et fald i antal etageboliger på 10 pct. og 46 pct. for boliger i øvrige bygninger. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving med mindre andet er nævnt. Læs mere.

En tastefejl, der ikke blev anerkendt som en tastefejl

Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver skal der ganske meget til, før udbyderen anses for at være i ond tro. 

Ifølge aftalelovens § 32, stk. 1, er tilbudsgiveren ikke bundet af sit tilbud, hvis modtageren faktisk indså eller burde have indset, at tilbuddet havde et andet indhold end tilsigtet. Med andre ord er tilbudsgiveren ikke bundet, hvis modtageren er i ond tro om fejltagelsen. 

Store prisudsving er ikke ualmindelige, og selvom en stor prisforskel mellem lavestbydende og næstlavestbydende kan indgå som et tungtvejende moment, når tilbudsmodtagerens gode tro skal bedømmes, medfører en stor prisforskel ikke i sig selv ond tro. Det viser en nyligt afsagt kendelse

Men en entreprenør kom på sit licitationstilbud  til at taste posten ”kranudgift” som 58.000 kr. i stedet for 5.800.000 kr. 

Udbyder fastholdt tilbudsgiver på hans tilbud og sagen endte derfor i Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed-

Under sagen forklarede bygherrens rådgiver, at han faktisk var opmærksom på, at kranudgiften var usædvanlig lav og derfor foretog en ekstra gennemgang af tilbuddet. Rådgiveren fandt dog ikke grund til at tro, at der var tale om en fejl, blandt andet fordi entreprenørens tilbud på et andet underpunkt var væsentligt højere end tilbuddet fra næstlavestbydende. 

Rådgiveren mente, at der kunne ligge strategiske overvejelser bag en lav udgift til kraner, og at udgiften kunne være dækket under andre poster. 

Blandt andet på baggrund af denne forklaring, og fordi tilbuddets underpost, hvori kranudgiften var indeholdt, samlet set ikke var lavere end næstlavestbydendes – underposten var tilmed en smule højere – fandt Voldgiftsretten ikke, at bygherren og dennes rådgivere indså eller burde have indset, at tilbuddet havde et andet indhold end tilsigtet. 

Bygherren var altså ikke i ond tro, og entreprenøren var derfor bundet af den lave kranpris og fik ikke entreprisesummen forhøjet. 

Afgørelsen bekræfter den eksisterende praksis, hvorefter entreprenøren ved tilbudsgivning som det klare udgangspunkt er bundet af det indhold, som hans tilbud har fået, og at der skal meget til, før han kan blive frigjort herfra.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.
Vi anbefaler vores medlemmer at kontakte os i alle spørgsmål vedrørende byggejura.

Mental sundhed på arbejdspladsen

Flere og flere bukker under med stress, angst og depression. Det kræver et nyt perspektiv på, hvad der skal til for at gøre danskerne mere robuste, lyder budskabet i en ny bog ”For mental sundhed – et nyt perspektiv” fra Statens Institut for Folkesundhed.

Cirka halvdelen af danskerne vil komme til at opleve stress, angst eller depression i løbet af deres liv, og tallet er stigende. Nøgleordene for at fremme mental sundhed på arbejdspladsen handler i følge forfatterne om følelsen af meningsfuldhed, håndterbarhed og fællesskab. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp