Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationen
Åbningstider mellem jul og nytår

Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig betjening fra onsdag den 24. december 2014 til og med torsdag den 1. januar 2015. 

I nødstilfælde kontakt venligst Lars Tolstrup, 22 25 00 06, Tom Klausen, 22 95 00 08 eller David Bar-Shalom,  25 12 34 52. 

Kooperationen ønsker alle medlemsvirksomheder Glædelig jul og Godt nytår.

Feriekortet bliver digitalt

Fra ferieåret 2015/2016 skal I ikke længere sende feriekort ud til lønmodtagere.

Feriepengeinfo sender i stedet et brev som digital post til lønmodtageren med oplysninger om, hvor mange feriedage lønmodtageren har til gode og hos hvilke arbejdsgivere.
 
Den nye løsning er for lønmodtagere, der:

  • får feriegodtgørelse
  • fratræder og har haft ferie med løn
Link til virk/feriepengeinfo
Link til Præsentation

Indberetning af feriepenge
Feriepengeinfo er en ny løsning, hvor lønmodtagere, der får feriepenge (feriegodtgørelse) for fremtiden skal betjene sig selv digitalt. Her får lønmodtagerne et samlet overblik over deres feriepenge og feriedage.

Lønmodtagere skal fra ferieåret 2015/2016 søge digitalt om at få udbetalt feriepenge, som er optjent i 2014 og frem. 

Det sker på den fællesoffentlige portal www.borger.dk som Feriepengeinfo har valgt som kanal for selvbetjeningsløsningen. Læs mere her

Udbetaling af feriepenge
I næste ferieår skal alle ansøgninger om feriepenge foregå digitalt. 
Som feriepengeudbetaler modtager I fremover ansøgninger fra lønmodtagere digitalt via Feriepengeinfo. 

Lønmodtagerne skal søge om udbetaling af feriepenge på borger.dk. Herefter sender Feriepengeinfo ansøgningen til jer som rette feriepengeudbetaler. Læs mere her

Selvbetjeningsløsningen bliver tilgængelig på Virk.dk fra midten af marts 2015. Læs mere her

Placerer I feriepenge i det korrekte ferieår?
I marts 2015 vil dine medarbejdere for første gang få et feriebrev fra Feriepengeinfo med oplysninger om de feriepenge, du har indberettet for dem i eIndkomst. Det kommende feriebrev vedrører feriepenge til ferieåret, der går fra 1. maj 2015 til 30. april 2016. Feriepengene er optjent i kalenderåret 2014.

Placering af feriepenge
Ifølge ferieloven skal feriepengene placeres i det år, de er optjent og ikke i det år, hvor lønnen er udbetalt til medarbejderen. Dvs. feriepengene skal placeres efter optjeningsperiodens slutdato og ikke efter udbetalingsdato. Vær opmærksom på dette, hvis I udbetaler løn henover et årsskifte. Her skal I følge ferieloven.

Eksempel 1:
Lønmodtager arbejder i en 14 dages periode i 2014, der ender lige før årsskiftet. Lønnen bliver udbetalt den 7. januar 2015. Selvom lønnen er udbetalt i 2015, hører feriepengene til i 2014, hvor de er optjent. De må ikke henføres til 2015. Lønmodtageren har ret til feriepengene i ferieåret 2015/2016.

Eksempel 2:
Lønmodtager arbejder i en 14 dages periode, der starter i december 2014 og ender i januar 2015. Feriepengene skal placeres efter periodens slutdato – i 2015. Lønmodtageren har ret til feriepengene i ferieåret 2016/2017.

Se film om problemstillingen her 

Yderligere oplysninger hos Tom Klausen, tk@kooperationen.dk

Malernes SH og feriefridage

I løbet af januar 2015 skal der udleveres feriefridagskort og SH kort til medarbejder som er ansat på malernes overenskomst, for kalenderåret 2014.

I skal være opmærksomme på, at beregningen af SH godtgørelsen. Skal baseres på to forskellige SH satser, idet satsen pr. 1. marts 2014 blev ændret til 7,05 procent.

Der skal derfor beregnes 6,75 procent af den ferieberettigede løn for januar og februar 2014 og 7,05 procent for resten af året.

SH kortene kan på sædvanligvis rekvireres ved henvendelse på kontakt@kooperationen.dk

Invitation til informationsmøde om Feriepengeinfo

Som det fremgår ovenfor, skal alle lønmodtagere fra ferieåret 2015/2016 søge digitalt om at få feriepenge udbetalt. Som arbejdsgiver, indberetter og/eller udbetaler af feriepenge, er det vigtigt, at du er klar til de nye processer omkring indberetning og udbetaling af feriepenge, så lønmodtagerne får deres penge til tiden. Feriepengeinfo inviterer derfor til informationsmøde om den nye digitale feriepengeløsning. 

Vær opmærksom på, at informationsmødet udelukkende er for de, der har en overenskomst med feriekortordning og selv administrer feriepengene. 

Tid og sted - Informationsmøderne bliver afholdt følgende steder:
Aalborg: Aalborg Kongrescenter, den 26. januar kl. 13.00
København: Den Sorte Diamant, den 27. januar kl. 13.00
Den Sorte Diamant, den 5. februar kl. 13.00
Nyborg: Nyborg Strand, den 2. februar kl. 13.00
Vejle: Munkebjerg Hotel og Konferencecenter, den 3. februar kl. 13.00

Agenda
Kl. 13.00 - Dørene åbnes
Kl. 13.15 - Velkomst
                 Lovens rammer for feriepenge
                 Indberetning til Feriepengeinfo
Kl. 14.15 - Pause og stående workshop
Kl. 14.45 - Hvad skal lønmodtagerne gøre
                 Hvad skal feriepengeudbetalerne gøre
Kl. 15.45 - Afslutning 
Kl. 16.00 - Mulighed for uddybende spørgsmål

Tilmelding og praktiske oplysninger
Tilmelding skal ske via www.fpitilmeld.dk

Her kan I også læse om praktisk information for de enkelte steder. Deadline for tilmelding er torsdag den 15. januar 2015. 

Vil du vide mere
Læs mere om Feriepengeinfo på www.virk.dk/feriepengeinfo. Du kan løbende se svar på oftest stillede spørgsmål om informationsmøderne på www.fpitilmeld.dk. Øvrige spørgsmål kan stilles til fpiinfo@atp.dk.

Ændring af ferielovens regler om sygeferiegodtgørelse

Kun relevant for medarbejder, der ikke har ret til fuld løn under sygdom
Efter reglerne i ferieloven har en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiegodtgørelse. 

Anciennitetskrav
Hidtil har det været en betingelse for at opnå ret til sygeferiegodtgørelse, at medarbejderen har 12 måneders anciennitet. Den betingelse fjernes, så alle medarbejdere uanset anciennitet har ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.
Ingen grænse for, hvor længe der skal beregnes sygeferiepenge

Fra 1. januar 2015 skal virksomhederne beregne sygeferiepenge fra medarbejderens 2. sygedag og indtil medarbejderen bliver rask. De hidtidige grænser, hvor der kun skulle betales sygeferiepenge i maksimalt 4 måneder for samme sygdom og maksimalt 4 måneder inden for et kalenderår, bortfalder således.

Sygeferiepengenes størrelse ændres ikke
Sygeferiepengene beregnes ud fra medarbejderens løn 4 uger før, at medarbejderen blev syg. Sådan er det også i den nye bestemmelse om sygeferiepenge. Den del af bestemmelsen kan imidlertid fraviges ved kollektiv overenskomst. Der er en del overenskomster, som indeholder bestemmelser. Hvor feriepengene beregnes anderledes eller fastsættes ved aftale mellem DA og LO.

Bestemmelser om sygeferiepenge i overenskomsterne
Ændringen af ferieloven får betydning for de overenskomster der indeholder vilkår om anciennitet for  retten til sygeferiepenge, og hvor der i overenskomster er en begrænsning i den periode, hvor medarbejderen får sygeferiepenge.

Hvor der findes sådanne bestemmelser i overenskomsterne, vil de ikke være gældende efter  den 1. januar 2015. I stedet vil det være reglerne i ferieloven § 25, som beskrevet ovenover der er gældende.

Bestemmelser i overenskomsterne om sygeferiepengenes størrelse, der afviger fra ferielovens bestemmelser, vil fortsat være gældende efter 1. januar 2015
De nye regler træder i kraft 1. januar 2015.

Byggejura
Antallet af klager over udbud er faldet markant

I en ny rapport ”Status for offentlig konkurrence 2014,” som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen netop har offentliggjort fremgår det, at klager over offentlige udbud er faldet markant.

I 2013 skabte offentlige myndigheder konkurrence om opgaver til en samlet værdi af 100 milliarder kroner. Det svarer til 25,4 procent af de udbudsegnede opgaver.Der er stor forskel på, hvor mange opgaver kommuner og regioner sender i udbud. For regionerne varierer tallet fra 18,3 procent i Region Midtjylland til 23,4 procent i Region Syddanmark. Blandt kommunerne varierer tallet fra 42,3 procent til 17,4 procent.

For første gang siden 2009 er antallet af afgørelser i Klagenævnet for Udbud faldet. I 2013 blev der afsagt 80 kendelser mod 109 året før. Det er f.eks. væsentligt lavere end hos vore naboer på den anden side af Øresund, hvor der klages over en langt større andel af udbuddene.

En forklaring på faldet herhjemme kan være en lovændring i begyndelsen af 2013. Lovændringen betød at klager fremover risikerer at skulle betale sagsomkostninger, hvor det tidligere alene var udbyder, der bar risikoen. Og derudover er gebyret for at klage er sat op. Disse to faktorer har således været med til at mindske antallet at ”kværvulantklager”uden reelt indhold.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvartal 2014

De samlede omkostninger ved nybyggeri af boliger er steget med 0,5 pct. fra andet til tredje kvartal. Materialeomkostningerne steg med 0,8 pct., mens arbejdsomkostningerne ved nybyggeri var uændrede. Læs mere.

Ekspertudvalg klar med forslag til et moderne arbejdsskadesystem

Hurtigere afgørelser i arbejdsskadesager og en bedre indsats til mennesker med en arbejdsskade skal sikre, at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det er hovedbudskabet fra et ekspertudvalg, der i dag offentliggør en rapport med 27 nye forslag til, hvordan arbejdsskadeområdet kan moderniseres.

Ekspertudvalget anbefaler blandt andet, at den tilskadekomne får en tidligere og bedre koordineret indsats, hvor arbejdsgiveren bliver inddraget langt mere end i dag.

Eksperterne foreslår også, at erstatningen skal udmåles, så den understøtter fastholdelse på arbejdsmarkedet, ligesom udvalget peger på, at hurtigere afgørelser af erstatningens størrelse og en tidlig afklaring af den enkeltes muligheder vil være med til at mindske det pres, som mange tilskadekomne oplever, når de venter på at få afgjort deres sag.

Beskæftigelsesministeren vil indlede drøftelserne med arbejdsmarkedets parter i begyndelsen af 2015.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Anvendelse af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor

Regeringen indgik 28/11-14 aftale med Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.I aftaletekstens forudsætninger indgår, at den almene boligsektor har til formål at stille boliger til rådighed til en pris, der er til at betale for lave og almindelige indkomster.
 
Det er derfor vigtigt at sikre, at der løbende er fokus på at forbedre sektorens konkurrencedygtighed gennem øget produktivitet og effektivitet både i nybyggeriet og i driften af de eksisterende boliger. Parterne er enige om at gennemføre initiativer, som styrker kommunernes, boligorganisationernes og beboernes fokus herpå, således at huslejerne holdes på lavest mulige niveau. 

Aftalen indeholder blandt andet følgende elementer: 

  • Renovering 
  • Praktik- og lærlingepladser 
  • Boligsocial indsats 
  • Socialøkonomiske virksomheder 
  • Nedrivninger 
  • Nybyggeri 
  • Forsøgspulje 
Om socialøkonomiske virksomheder hedder det:
”Parterne er enige om, at boligorganisationerne kan være et centralt omdrejningspunkt for koordinering af socialøkonomiske virksomheder med eksisterende boligsociale aktiviteter, rekruttering af de beboere, der ansættes i virksomheden og evt. også i kontakter til offentlige myndigheder mv. På den baggrund peger parterne på mulighederne i at styrke boligorganisationernes samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder. ”

Parterne er  enige om, ”at der med sigte på at styrke boligorganisationernes samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder foretages en kortlægning af muligheder og barrierer for det lokale samarbejde i de udsatte boligområder mellem boligorganisationer og socialøkonomiske virksomheder for herigennem at styrke arbejdsmarkedsparathed og beskæftigelsesmuligheder for de beboere i de udsatte boligområder, som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet.”
Læs mere her

Socialøkonomi
Virksomheders sociale engagement

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd måler hvert år. Målingen undersøger, i hvilket omfang virksomheder og medarbejdere bidrager til fastholdelse af medarbejdere med en arbejdsevnenedsættelse og indslusning af personer, der har problemer med at fastholde eller opnå beskæftigelse. Hvert andet år måles virksomhederne og hvert andet år er der medarbejderne, der spørges. 2014 målingen er af medarbejdernes holdninger.

Målingen viser, at medarbejderne generelt er positive overfor ny-ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne. Dog er mange medarbejdere skeptiske overfor ansættelse af personer med psykiske lidelser, således udtrykker 39% skepsis overfor at skulle arbejde sammen med en person, der lider af skizofreni eller maniodepressivitet. 

Danskkundskaber hos mennesker med anden etnisk baggrund end dansk har betydning når medarbejderne skal have nye kolleger. Knap en fjerdedel af lønmodtagerne er negative over for ansættelse af personer med sådanne karakteristika. Her adskiller unge lønmodtagere sig, idet de er mere positive end ældre lønmodtagere, når der spørges til ansættelser af personer med anden etnisk baggrund end dansk med mangelfulde danskkundskaber. For alle grupper gælder det, at holdningerne bliver markant mere positive, når lønmodtagerne har konkrete erfaringer med fx kollegaer med anden etnisk baggrund og kollegaer med mere varige psykiske lidelser.

Medarbejdernes erfaringer med og holdninger til det sociale engagement giver indblik i, hvordan det sociale engagement opleves på arbejdspladserne, og dermed også, hvad der ligger til grund for virksomheders bidrag til det sociale engagement eller mangel på samme. 

Medarbejdernes positive holdning er af central betydning, når beskæftigelsespolitikken forudsætter virksomhedernes deltagelse – og tilmed gerne en øget deltagelse – i indslusningen af borgere, der har vanskeligheder med at bevare eller at opnå en arbejdsmarkedstilknytning.

Undersøgelsen er foretaget ved at Danmarks Statistik udtrak 9.253 lønmodtagere i alderen 15-64 år, hvoraf 6.029 har besvaret spørgeskemaet.
Læs mere her 

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp