Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Årsmøde 2015 - Sæt kryds i kalenderen!

Kooperationens Årsmøde 2015 for medlemmer afholdes tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding. Nærmere oplysning om årsmødet kommer senere.

Ikke forskelsbehandling på grund af alder

I forbindelse med en afskedigelsesrunde i staten blev 5 medarbejdere opsagt. Alle medarbejderne var over 50 år. I medfør af forskelsbehandlingslovens § 2 gælder der blandt andet et forbud mod afskedigelse begrundet i alder. De opsagte medarbejdere mente, at staten havde overtrådt dette forbud.
 
Medarbejderne indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, der gav dem medhold i, at opsigelserne var udtryk for forskelsbehandling på grund af alder. 

I afgørelsen henviste nævnet blandt andet til en overrepræsentation af ældre medarbejdere blandt de opsagte. Staten nægtede at acceptere Ligebehandlingsnævnets afgørelse, og derfor indbragte Ligebehandlingsnævnet afgørelsen for domstolene med påstand om, at staten skulle anerkende nævnets afgørelse.

Sagen blev henvist til Østre Landsret, fordi den blev anset som principiel. Landsretten lagde i dommen af 23. januar 2015 (sag nr. B-2951-13) vægt på, at medarbejderne ikke var blevet udvalgt til opsigelse på grund af deres alder, men på grund af en række nærmere fastlagte - og saglige- kriterier, hvorefter der foretoges en samlet vurdering af, hvem der bedst kunne undværes. 

Landsretten bemærkede i øvrigt, at Ligebehandlingsnævnet ikke havde kunnet pege på forhold ud over den aldersmæssige fordeling af medarbejderne til støtte for, at der forelå aldersdiskrimination.

Staten blev derfor frifundet. 

Dommen viser, at forskelsbehandling på grund af alder ikke i sig selv foreligger, blot fordi der i en gruppe af medarbejdere er en overrepræsentation af medarbejdere med en bestemt alder.
 
Arbejdsgiveren skal dog i det tilfælde løfte bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Denne bevisbyrde fandt landsretten konkret, at staten havde løftet.
Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om dommen vil blive anket til Højesteret.

Ophævelse af 70-årsreglen i forskelsbehandlingsloven

Folketinget har vedtaget lovforslag om en ændring af forskelsbehandlingsloven med virkning fra 1. januar 2016. 

Ændringen indebærer, at det fra den 1. januar 2016 ikke længere vil være muligt at indgå individuelle aftaler eller kollektive overenskomster med vilkår om pligtmæssig fratræden for medarbejdere der fylder 70 år.

Vilkår i gældende individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år bliver ugyldige pr. 1. januar 2016 og det vil efter denne dato være i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige medarbejdere under henvisning til individuelle aftaler om en pligtmæssig fratrædelsesalder. Overtrædelsen kan føre til, at lønmodtageren kan rejse krav om godtgørelse. 

Hvis en ansættelsesaftale indeholder vilkår om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år, er vilkåret ugyldigt pr. 1. januar 2016.
 
Vigtig information:
Er der i overenskomster indgået inden den 28. december 2004 fastsat vilkår om pligtmæssig fratræden ved en bestemt alder, kan vilkåret imidlertid fortsat opretholdes, såfremt aldersgrænsen er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål indenfor rammerne af dansk ret, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

I forhold til overenskomster indgået efter den 27. december 2004 der indeholder vilkår om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år, vil vilkåret være gyldigt frem til det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør. 

Kooperationens medlemmer opfordres til at kontakte Kooperationen i alle spørgsmål vedrørende pligtmæssig afgangsalder og lovændringen, da ovenstående ikke kan erstatte juridisk rådgivning. 

Er det et krav at ekstraarbejder aftales skriftligt?

Der skal ikke herske tvivl om, at man som entreprenør som udgangspunkt både har en ret og en pligt til at udføre ekstraarbejder jf. AB92. Dog er det en klar forudsætning, at ekstraarbejderne har en naturlig tilknytning til de arbejder man som entreprenør udfører ifølge entrepriseaftalen. 

Betalingen for ekstraarbejderne afhænger af, hvad der fremgår af selve entrepriseaftalen og ved mange entrepriser er det tillige et særligt krav, at ekstraarbejder kun anerkendes og dermed betales, når der foreligger en aftaleseddel underskrevet af såvel bygherren som entreprenøren.

Formålet med denne bestemmelse er, at man som bygherre skal være sikker på, at der ikke lige pludselig kommer uforudsete ekstraregninger.

Som ordene ”aftaleseddel underskrevet af såvel bygherren som entreprenøren” siger, må ingen være i tvivl om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at man som entreprenør kan få honoreret de udførte ekstraarbejder. Men skulle det ske, at man ikke har en underskrevet aftaleseddel, er man dog ikke afskåret for at kræve betaling for de pågældende ekstraarbejder.

MEN, bevisbyrden for at der er indgået en aftale, og at der er tale om ekstraarbejder, påhviler entreprenøren. Voldgiftnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed kom i 2014 med en kendelse, hvoraf det fremgik:”efter praksis er en entreprenør ikke afskåret fra at kræve betaling af en uunderskrevet aftaleseddel, men bevisbyrden for, at der er indgået en aftale, og at der er tale om ekstraarbejder, påhviler ham”.

Altså med andre ord: Er der ikke som krævet en aftaleseddel underskrevet af bygherren og entreprenøren, påhviler det entreprenøren at bevise, at ekstraarbejderne er aftalt. Det kan ske ved vidneforklaringer, fremlæggelse af timesedler m.v. – og dette kan ofte være ”op ad bakke”.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Udenlandsk arbejdskraft

Er jeres virksomhed klar til de kulturelle og sproglige udfordringer, der følger med ved

  • ansættelse af udenlandsk arbejdskraft
  • indleje af udenlandske medarbejdere
  • kontrahering med en udenlandsk underentreprenør eller med en dansk underentreprenør, der bruger udenlandsk arbejdskraft
Hvor skal de udenlandske medarbejdere bo og hvad med registrering og anmeldelse? 

Der kan være mange gode årsager til at hente udenlandsk arbejdskraft. I mangler måske medarbejdere med specifikke kvalifikationer eller I har svært ved at finde tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.

Uanset baggrunden, så er der en række forhold, som I bør overveje, da det kan få store konsekvenser for jer, hvis regelsættene ikke følges og udlejningsvirksomheden eller underentreprenøren ikke har orden i sagerne.

Dansk Byggeri har lavet en række vejledninger om udenlandsk arbejdskraft - også til brug ved kontrahering med en dansk underentreprenør med udenlandske folk.

Indleje af udenlandsk arbejdskraft
Hvis der indlejes vikarer fra et vikarbureau, er de fleste klar over, at der er tale om vikarer. Men udover, at overenskomstbestemmelserne om vikararbejde træder i kraft, er der også en række andre forhold, som skal være i orden.
Hent vejledning om indleje af udenlandsk arbejdskraft her

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft
Er du og din virksomhed klar til de kulturelle og sproglige udfordringer med udenlandske medarbejdere? Hvor skal de bo, hvad med fritiden, hvilke løn- og ansættelsesforhold skal de have og hvad med skat og social sikring? Spørgsmålene kan være mange og bør naturligvis afklares, inden du tager den endelige beslutning.
Hent vejledning om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft her

Kontrahering med udenlandske underentreprenører
Inden man kontraherer med en udenlandsk underentreprenør eller en dansk underentreprenør, der har udenlandsk arbejdskraft, er det vigtigt at overveje, hvilke konsekvenser og udfordringer, der kan følge med.

Hent vejledning om kontrahering med udenlandsk underentreprenør her
Hent vejledning om kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft her
 

Byggevirksomheden 4. kvartal 2014


Såvel det påbegyndte boligbyggeri som det samlede påbegyndte etageareal er faldet i fjerde kvartal i forhold til tredje kvartal. Faldet i det påbegyndte boligbyggeri på 42 pct. (33 pct. i samlet etageareal) skal ses på baggrund af den ekstraordinære stigning i tredje kvartal (se Nyt fra Danmarks Statistik 2014:556); antallet af påbegyndte boliger er nu tilbage på niveauet for de seneste par år. Faldet i det samlede påbegyndte etageareal på 18 pct. skyldes foruden den ekstraordinære situation for beboelsesbygninger et stort fald i påbegyndelsen af fabrikker, værksteder og landbrugsbygninger. Læs mere her.

Omkostningsindeks for anlæg 4. kvartal 2014

Fra tredje til fjerde kvartal 2014 faldt omkostningerne ved asfaltarbejde med 5,4 pct. I samme periode faldt jern- og stålkonstruktioner med 1,5 pct., jordarbejde faldt med 1,1 pct., mens betonkonstruktioner havde et fald på 0,7 pct. Vejarbejde, som er sammensat af jordarbejde, asfaltarbejde og betonkonstruktioner, faldt 2,9 pct. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp