Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Undersøgelse om effekten af deleøkonomi for kooperativer

Sammen med det italienske udviklingsagentur Lama, foretager Cooperatives Europe en undersøgelse om deleøkonomiens indvirkning på kooperative virksomheder. 

Formålet med undersøgelsen er dels at analysere og forstå de ændringer, der bryder frem i kølvandet på deleøkonomiens opståen, dels at identificere nye bæredygtige muligheder indenfor social og digital innovation, der kan gavne kooperativer. 

Resultaterne af projektet vil blive præsenteret på en konference om social innovation. Konferencen finder sted i Glasgow, England, den 5.-7. september 2016.
 
Deleøkonomi er en ny økonomisk tendens blandt forbrugere og virksomheder, hvor man deler produkter og services, men også innovative forretningsmodeller. Deleøkonomien blev udnævnt i 2011 af den amerikanske nyhedsmagasinet TIME til at være én blandt 10 ideer, som ville ændre verdenen. Dengang anså TIME, at den ændrede forbrugeradfærd ville åbne op for en ny pallette af forretningsmuligheder for virksomheder. Det vurderes, at i 2025 vil deleøkonomien omsætte for 335 mia. dollars på verdensplan.

Kooperativer fremmer vores fælles bæredygtige fremtid

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon anerkender kooperativernes vigtige rolle med henblik på at opfylde FN’s globale bæredygtige udviklingsmål.

Ban Ki-moon understreger, at gennem den kooperative forretningsmodel, som er baseret på etiske værdier og principper, er kooperativer med til at skabe bedre integration og fremme den bæredygtige udvikling. Kooperativer værner desuden om principperne om lighed og demokrati og er af den grund, ifølge Ban Ki-moon, indbegrebet af FN's globale bæredygtige udviklingsmål. 

"Jeg opfordrer regeringerne til at gøre det muligt for kooperativerne at trives og udvikle sig. Lad os udnytte kooperativernes styrke til at opnå de globale bæredygtige udviklingsmål og dermed skabe en verden baseret på værdighed og muligheder for alle," udtalte Ban Ki-moon i en pressemeddelelse. 

Monique F. Leroux, præsident for Den Kooperative Alliance (ICA) er taknemlig for Ban Ki-moon’s støtte. Hun finder, at kooperativer skal forpligte sig til at præge fremtiden positivt og sætte en stopper for den ekstremme fattigdom:

Kooperativer er unikke i det de kombinerer økonomisk fremgang med demokratisk ledelse og omsorg for lokalsamfundet. Dette gør kooperativer bæredygtige virksomheder og vigtige sociale og økonomiske aktører", fremhævede Leroux

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:
Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning. Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler. Ferieloven. Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.

Dato: Den 25.- 26. oktober 2016
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Pris:  Kr. 2.350 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 26. august 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Fænomenet Pokémon GO

Aviserne skriver for tiden den ene artikel efter den anden om de udfordringer, som det nye app-spil, Pokémon GO, blandt andet giver arbejdsgivere.

Mens det næsten siger sig selv, at man som arbejdsgiver kan afvise uvedkommende, herunder Pokemon-jægere, fra arbejdspladsen, melder spørgsmålet sig, hvad arbejdsgivere skal stille op med ansatte, der fx tilsidesætter egen eller kollegaers sikkerhed på deres jagt efter en sjælden figur i spillet.

Her vil arbejdsgiveren ultimativt kunne blive erstatningsansvarlig for skader, der er indtruffet på grund af ansattes skødesløshed. Hvis man som arbejdsgiver bliver opmærksom på, at medarbejderne spiller spillet på arbejdspladsen, er det vigtigt, at forholde sig til de eventuelle risici der følger med, og gøre de ansatte opmærksomme på, at det fx kan være helt forbudt at spille spillet på arbejdspladsen.

Som i alle arbejdsmiljøspørgsmål bør man forud for drøfte spørgsmålet med de valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Hvis I har konkrete spørgsmål til udformning af en politik for de ansattes brug af Pokémon Go, eller lignende spil, er I som medlemmer af Kooperationen velkomne til at kontakte vores konsulenter. 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

BYG-ERFA

Vandbelastede sokler, tæthed og bortledning af overfladevand 
Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan medvirke til beskadigelse af terrændæk – ofte med fugtfølsomme gulve på strøer – når vand er trængt gennem en utæt sokkel ved kraftig nedbør. Ved nyt byggeri må derfor i større udstrækning end tidligere udføres foranstaltninger, som reducerer risiko for vandindtrængen gennem soklen.
Se erfaringsblad (13) 16 06 20.

Brandsikring ved indvendig efterisolering af ydervægge 
Indvendig efterisolering udføres ofte for at spare energi og/eller for at opnå forbedret komfort i bagved liggende rum. For at undgå forringet brandsikkerhed skal der anvendes isoleringsmaterialer – og eventuelt beskyttende beklædninger og bygningsdele – så en brand ikke medfører unødig risiko for hverken beboere eller brandfolk. 
Se erfaringsblad (21) 160621.

Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning 
For at reducere risikoen for at en brand kan sprede sig til – og i – taget, er det vigtigt at sikre mod brandspredning i undertaget. Brande i bygninger spreder sig sjældent længere end til den brandmæssige enhed, hvori den er startet – fx en lejlighed, et kontor eller en butik – og her er det muligt at standse og slukke branden uden at den nødvendigvis er altødelæggende for bygningen. 
Se erfaringsblad (27) 160622.

Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation 
I Grønland er krybekældre på grund af terrænforholdene en meget anvendt funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst – i såvel selve krybekælderen som inde i bygningen på den nederste del af ydervæggens inderside. Her forekommer skimmelvæksten normalt, hvor et krybekælderfundament af beton fortsætter ubrudt op i en betonbagvæg. 
Se erfaringsblad (27) 160622  -  erstatter(19) 13 06 07. 

Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvartal 2016

De samlede omkostninger ved nybyggeri af boliger er steget med 0,3 pct. fra fjerde kvartal 2015 til første kvartal 2016. I samme periode steg byggeomkostningerne for enfamiliehuse også med 0,3 pct., mens byggeomkostningerne for etageboliger steg med 0,2 pct. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg juni 2016

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 9 i juni. Indikatoren er faldet med 5 point i forhold til marts, der med indikatortallet minus 4 opnåede den højeste værdi i to år. Dog er niveauet løftet siden juni 2015, hvor tallet var på minus 13. Blandt brancherne markerer anlægsentreprenørerne sig med en særdeles negativ sammensat konjunkturindikator. Læs mere her.

Ny finansieringsmulighed for socialøkonomiske virksomheder

Iværksættere og socialøkonomiske virksomheder kan se frem til oprettelsen af to nye puljer med i alt knap 10 mio. kr. Pengene uddeles af Erhvervsstyrelsen og kommer fra overskuddet fra salg af erindringsmønter i anledning af Dronningens 70 og 75 års fødselsdage. Den socialøkonomiske pulje vil blive udmøntet af Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst og forventes at være klar til september. Læs mere her.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er klar til brug

Virksomheder kan fra den 1. juli 2016 ansætte flygtninge på den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU). IGU er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Uddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. En virksomhed, som har ansat en udlænding i et IGU-forløb, kan få udbetalt en bonus fra staten. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp