Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Årsmøde 2016 

Husk at sætte kryds i kalenderen! Kooperationens Årsmøde 2016 for medlemmer afholdes onsdag den 8. juni 2016 i DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V. 

I år har vi inviteret Morten Albæk til at holde et oplæg om nødvendigheden af at skabe mening, fremdrift og forandring i enhver organisation. Morten Albæk er fem år i træk kåret til en af de 100 mest innovative marketingfolk i verden. 

Efter formiddagens program i DGI-Byen, hvor årsmødet afholdes, skal vi spise frokost i Tårnet på Christiansborg. Om eftermiddagen sejler vi med Gadens Stemmer, hvor vi hører guidens personlige historie fra et liv på bagsiden af samfundet.

Derefter vil deltagerne have mulighed for et spændende besøg hos én af tre virksomheder. Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til Vesterbro. Her byder vi på festmiddag med udsigt over Kødbyens tage - lige midt i København.

Under middagen vil der som altid være rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner, og i løbet af aftenen skal vi sammen opleve noget festligt og spændende. 

Programmet for årsmødet og nærmere oplysninger kommer senere.

Feriepenge 2016/2017

Husk at I ikke skal sende feriekort ud til medarbejderne

Feriebrev for 2016/2017
Feriepengeinfo sender feriebreve, som digital post til lønmodtagere i perioden den 22. februar - 11. marts 2016. 

Regler om udbetaling af feriepenge
I feriebrevet vil medarbejderne blive oplyst om, hvor mange feriedage lønmodtageren har til gode, hos hvilke arbejdsgivere, og hvordan de får dem udbetalt.

Lønmodtageren skal herefter søge om udbetaling af feriepenge på borger.dk.
Feriepengeinfo sender ansøgningen videre til feriepengeudbetaleren.

Det er feriepengeudbetalerens ansvar, at feriepengene bliver udbetalt til lønmodtageren rettidigt, når man har modtaget besked om ansøgningen.

Husk at feriepengeudbetaleren kun må udbetale feriepenge, der er indberettet til e-indkomst, når der modtages besked fra feriepengeinfo om, at lønmodtagere har ansøgt via borger.dk

Overførsel af ferie
I henhold til ferieloven skal den optjente ferie som udgangspunkt holdes i ferieåret. Såfremt visse betingelser er opfyldt, er der dog mulighed for at overføre optjent ferie ud over 20 dage (den 5. ferieuge), som ikke er afholdt i ferieåret, til det næste ferieår.

Der kan dog være overenskomster, som indeholder begrænsninger i hvor mange feriedage, der kan overføres fra et ferieår til det efterfølgende, hvis der tidligere har været overført feriedage.

Sådan gør I
Hvis der er et ønske om at overføre ferie, skal der laves en skriftlig aftale med mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Det kan gøres ved at udfylde en blanket, hvor det angives hvor mange feriedage, der skal overføres til næste ferieår.
Blanketten på borger.dk er kun tilgængelig i perioden, hvor det er muligt at søge om overførsel af ferie - dvs. fra den 1. april til den 30. september.

I kan læse mere her

12 timer på cykel i den gode sags tjeneste

Af Julie Luna Bayer - Hustømrerne
Diskolys, sved, høj musik og omkring 150 mennesker der hjuler derudaf. Det var scenen ved weekendens ’bike marathon’ i Nordjylland, arrangeret af Team Rynkeby, til fordel for børnecancer Fonden. Konceptet var simpelt: Støt ved at købe en cykel, som enkeltperson eller som hold. HUSTØMRERNE A/S deltog 5 mand høj og cyklede ’fra morgen til aften’.  

Eventen som blev afholdt på Vester Mariendal skole i Aalborg, startede kl. 9 om morgenen og kørte til kl. 21. I en stor gymnastiksal var der opsat 155 cykler, som på skift var besat af næsten 600 mennesker, som oksede der ud af enten 1, 2 eller sågar 3 timer, mens forskellige spinning instruktører guidede dem igennem. Hustømrernes deltagere var helt høje, efter på skift at have besat cyklerne, iført træningstrøjer med beskeden: Død over cancer. Med sig i ånden havde de Kooperationen, organisation High five, sponsorprojektet Cool East og ikke mindst Team Alabu, som er vant til at cykle i den gode sags tjeneste. 
’’Det var en kæmpe oplevelse, både for os og de næsten 200 hold der var tilmeldt. Stemningen var høj og alle havde en fest’’ siger Morten Sort Mouritsen, afdelingsleder i Hustømrerne Aalborg.

Team Rynkeby støtter på flere måder arbejdet omkring børnecancer, som endnu er en meget ukendt sygdom. En del af dagens overskud på næsten 100.000 kroner går derfor til forskning.  Men også familier med kræftramte børn får en del af overskuddet, så de med Team Rynkebys ord kan ’få overskud til at leve, og ikke bare overleve’. 

Ny i bestyrelsen - kursus

Vi har fornøjelsen af at tilbyde dette spændende kursus til nye bestyrelsesmedlemmer. Kurset holdes af Ole Borch, advokat og partner hos Bech Bruun, og forfatter til bogen ”Ny i bestyrelsen”, der udkom i slutningen af sidste år.

Målet med kurset er først og fremmest at bevidstgøre deltagerne om deres rolle og ansvar som bestyrelsesmedlemmer, og vil blandt andet fokusere på 

 • Hvordan bestyrelsesarbejde foregår i praksis, hvad man som bestyrelsesmedlem skal kunne, og hvad man skal forvente. 
 • Hvornår man er i risiko for ansvar
 • Hvad man skal have kendskab til af nøgletal og anden information om virksomheden
 • Hvor meget man må stole på sin mavefornemmelse
Kurset afholdes over to dage den 26. og 27. maj 2016 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig på vores hjemmeside

Tilmeldingsfristen er torsdag den 21. april 2016.

Prisen pr. deltager er 2.600 kr. alt inklusiv – også overnatning.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Personalejura for praktikere

Kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 10.00 - onsdag den 26. oktober 2016 kl. 12.00. 
First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle: 

 • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
 • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Ligestillingslovgivningen
 • Brugen af sociale medier
 • Ferieloven
 • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Deltagerpris
2.350 kr. alt inklusiv  - også overnatning.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra Kooperationens uddannelsesfonden.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist fredag den 26. august 2016.

Tilmeld dig gerne allerede nu, så har du det i kalenderen.

Tilmeldingen er bindende. Der er 20 pladser. Læs mere og tilmeld dig her.

Personaleforum - Kooperationens netværk med fokus på ansættelsesret

Vi inviterer hermed til nyt møde i Kooperationens Personaleforum, hvor vi igen vil sætte vigtige temaer inden for ansættelsesretten på dagsordenen og opdatere jer på ny lovgivning og vigtige domme.

Ud fra hvad der rører sig her og nu i vores medlemsvirksomheder, i Folketinget og i Kooperationen, tager vi på hvert møde et emne med særlig aktualitet op til behandling. 

Denne gang skal vi blandt andet se nærmere på de nye regler om ansættelsesklausuler samt adfærd, ansvar og ansættelsesret i forhold til sociale medier. 

Kooperationens Personaleforum henvender sig til dig, der i det daglige beskæftiger sig med reglerne for ansættelse, overenskomster og aftaler på virksomhederne.

Som deltager i Personaleforum vil du være opdateret på:

 • Ny lovgivning inden for HR-området og dens praktiske konsekvenser
 • Den seneste retspraksis
 • Nyt fra EU
Hvor og hvornår
Møderne holdes som ”gå-hjem-møder” i tidsrummet 14-16, og vi glæder os til at byde dig velkommen i enten

Aarhus
Mandag den 4. april 2016
JORTON A/S, Robert Fultons Vej 16, 8200 Aarhus N

Odense
Onsdag den 6. april 2016
Sted ikke fastlagt

København
Mandag den 11. april 2016
Kooperationen, Reventlowsgade 14, st. 1651 København 

Læs mere og tilmeld dig her.
Materiale og deltagelse er gratis for Kooperationens medlemmer, og du er meget velkommen til at dele invitationen med din kollega. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Fleksjobber var ikke handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand

Ligebehandlingsnævnet har i en afgørelse fra efteråret igen slået fast, at klager har bevisbyrden for, at han eller hun lider af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

I den konkrete sag var klageren, der var ansat i et fleksjob som pædagogmedhjælper, blevet afskediget i forbindelse med en sparerunde. Klageren mente, at der forelå forskelsbehandling på grund af handicap, og fremlagde til støtte herfor sin lægejournal i en periode på 7 år. Hendes sygdom og funktionsniveau var dog ikke beskrevet deri.

Nævnet udtalte, at selvom klageren var ansat i fleksjob på tidspunktet for afskedigelsen, var der ikke fremlagt dokumentation for, at hun på tidspunktet for afskedigelsen havde begrænsninger på grund af sygdom, som hindrede hende i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og at disse begrænsninger havde været af lang varighed. Hun havde derfor ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og fik allerede af denne grund ikke medhold.

Mange fleksjobbere vil i sagens natur have fysiske eller psykiske forhold, der vil medføre, at de er at anse som omfattet af handicapbegrebet, men afgørelsen gør op med myten om, at fleksjobbere altid skal anses for omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven.

Vi anbefaler vores medlemmer altid at søge vores rådgivning i situationer, hvor det overvejes at afskedige en medarbejder i fleksjob.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

Privatkørsel i gulpladebil er blevet meget populær

SKAT solgte i 2015 næsten 35.000 dagsbeviser til privat kørsel i gulpladebiler. Denne stigning skyldes blandt andet en nyudviklet app, der gør køb af beviserne enklere. At bruge virksomhedens bil med gule plader til en weekendtur, en flytning eller et andet privat ærinde er blevet populær.
 
Et dagsbevis koster 225 kr. for et køretøj med en totalvægt på op til 3.000 kg, hvis virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb eller leje af køretøjet.

Dagsbeviserne sælges på SKAT’s hjemmeside og skal købes senest 1 time og tidligst 45 dage før brug, og der skal købes beviser til alle de dage, hvor bilen står til rådighed for privat brug. Der kan maksimalt købes 20 dagsbeviser pr. bil om året.

Du kan læse mere om dagsbeviser her.

Udbudsloven - overblik over muligheder og ændringer

Udbudsloven trådte i kraft den 1. januar 2016. Der har ikke tidligere været en dansk lov om udbud. Hidtil har det bagvedliggende EU-direktiv været implementeret direkte ved en bekendtgørelse. Når udbudspraktikere, advokater, dommere m.fl. har skullet tage stilling til, hvilke muligheder udbudsreglerne stiller til rådighed eller lovligheden af et konkret udbud, har de fortolket direkte på EU-direktivets ordlyd og formål. 

Med udbudsloven har lovgiver i Danmark fortolket EU-udbudsdirektivet med det formål at skabe et regelsæt, der skal sikre større klarhed og fleksibilitet for virksomheder og ordregivere, herunder i forhold til nye udbudsformer. Regelsættet skal i videst muligt omfang føre til større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lavest mulige transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører. 

Udbudsloven medfører en række væsentlige ændringer i forhold til den måde, udbud gennemføres på i dag. Herudover indeholder loven  en række præciseringer af hidtil gældende ret. Det betyder, at de fleste vil have behov for at opdatere viden om muligheder, pligter, processer, skabeloner mv. 

Det er nu muligt at få et overblik over en række udvalgte ændringer, du særligt bør være opmærksom på. Det kan du læse om her.

Gennemgangen er tænkt som et hurtigt overblik og er ikke udtømmende. 

Ønsker du et udvidet kendskab til hver enkel bestemmelse, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgivet en vejledning på 275 sider. Den kan du læse her

Kendelse - Forbigået tilbudsgiver tilkendt millionerstatning

Forbigået tilbudsgiver tilkendt millionerstatning.
Direktoratet for Kriminalforsorgen udbød i 2014 en fagentreprise i forbindelse med opførelsen af det nye statsfængsel på Nordfalster. Direktoratet modtog tre tilbud og tildelte kontrakten på baggrund af tildelingskriteriet ”laveste pris”. 

Entreprisen angik udvendigt facadearbejde på bygning FK samt udvendige døre/vinduer og porte på alle bygninger. Tildelingskriteriet var ”laveste pris”. 

Tilbudsgiverne skulle som anført alene udfylde de fortrykte tilbudslister med de tilbudte priser. Indklagede har i strid hermed i de dele af tilbudslisterne, der vedrørte fugearbejdet, egenhændigt tilføjet mængder (og enhedspriser på disse mængder) foruden den samlede ”I alt” pris.Tilbudsgiverne skulle alene udfylde de fortrykte tilbudslister med de tilbudte priser.

Den næstlavest bydende tilbudsgiver indgav efterfølgende klage til Klagenævnet for Udbud og fik medhold i, at det vindende tilbud var ukonditionsmæssigt som følge af en tilføjelse i tilbudslisten, og derfor skulle have været afvist. 

Klager nedlagde herefter påstand om, at Direktoratet skulle betale ca. 8,7 mio. kr. i erstatning, idet det var ansvarspådragende at tildele kontrakten til en ukonditionsmæssig tilbudsgiver. 

Klagenævnet gik ikke ind i en dybere analyse af, hvorvidt Direktoratet havde handlet ansvarspådragende, men konstaterede en overtrædelse af udbudsreglerne. Klagenævnet fastslog, at klager skulle have erstattet sin mistede fortjeneste på entreprisen, idet klager umiddelbart have været lavestbydende. 

Når klager fik sandsynliggjort, at de ville have tjent 6 mio. kr. på entreprisen, skyldes det primært hans detaljerede og udførlige opgørelse af "fortjenesten" og dokumentation for tidligere konstaterede dækningsbidrag 4 år forud for Direktoratets projekt.

Kendelsen understreger vigtigheden af, at udbyder er grundige i deres tilbudsevaluering og i tvivlstilfælde får skabt rygdækning for deres beslutning, fx i form af et notat. Det gælder især, når det drejer sig om vanskelige spørgsmål om håndtering af forbehold, og hvorvidt tilbuddet er i strid med grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. 

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg januar 2016

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 6 i januar mod minus 7 i december. Konjunkturindikatoren består af to komponenter, som er vurdering af den forventede beskæftigelse og vurdering af ordrebeholdningen. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
Læs mere.

Byggevirksomheden 4. kvt. 2015

Det samlede etageareal for det påbegyndte byggeri faldt 16 pct. i fjerde kvartal i forhold til kvartalet før. Udviklingen skyldtes især et fald på 27 pct. i det påbegyndte etageareal for erhvervsbygninger. For det påbegyndte etageareal for beboelsesbygninger ses et mere beskedent fald på 5 pct., mens det påbegyndte etageareal for øvrige bygninger er faldet med 13 pct. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Læs mere.

BYG-ERFA

Efterisolering af vandrette lofter - ventilerede tagrum
Efterisolering af lofter mod et uudnyttet tagrum er ofte rentabelt – men ved efterisoleringen „berøves“ tagrummet imidlertid varme, så den relative luftfugtighed i tagrummet stiger under vinterforhold. Det medfører risiko for skimmelvækst på overflader i tagrummet.Risikoen øges, hvis dampspærren i loftkonstruktionen er utæt, så fugt fra underliggende rum kan trænge op i tagrummet gennem loftkonstruktionen.
I erfaringsbladet (37) 15 12 30 redegøres for, hvordan fugtproblemer kan opstå og om nødvendigheden af en lufttæt dampspærre i loftkonstruktionen.

Dampspærrer - monteringsdetaljer
Dette erfaringsblad (39) 15 12 29 - erstatter (39) 08 06 30 beskriver gennem eksempler, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af almindeligt anvendte detaljer i dampspærrer.Gennem „trin-for-trin-illustrationer“ vises 27 bygningsdetaljers udførelse i praksis. Beskrivelserne supplerer BYG-ERFA bladet „Dampspærrer – fugttransport og materialer“, som gennemgår principielle forhold, fx lufttæthed, fugtdiffusion og -konvektion, forskellige typer af dampspærrer og materialeegenskaber.

Dampspærrematerialer og fugttransport - væg- og loftkonstruktioner
I erfaringsbladet (39) 15 12 28 - (39) 07 10 29 gennemgås fugt-transport i væg- og tagkonstruktioner samt deraf følgende krav til dampspærrer. Desuden omtales forskellige typer dampspærrer og deres egenskaber - som supplement til erfaringsbladet ”Dampspærrer – monteringsdetaljer”. 

Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer
De fleste undertagsproblemer skyldes erfaringsmæssigt uhensigtsmæssige detaljer i forbindelse med udførelsen. I erfaringsbladet (27) 15 12 27 - erstatter: (27) 97 11 25 gennemgås de vigtigste konstruktive forhold for de mest almindelige detaljer.Beskrivelserne er suppleret af illustrationer, som viser ”trin-for-trin” udførelse af undertagsdetaljer, hvor der ofte konstateres fejl i byggeriets praksis.

fødevareBanken når ud med mad til 100 organisationer

Non-profit-organisationen fødevareBanken, der i 2015 uddelte overskudsmad svarende til over 1,5 mio. måltider til herberger, væresteder og krisecentre, kan fejre at have rundet organisation nr. 100, som modtager faste forsyninger af overskudsmad. 

Med den officielle ruteåbning til Viborg kunne fødevareBanken i januar føje fire nye sociale organisationer til sit netværk af blandt andet væresteder, krisecentre og herberger, som modtager friske overskudsfødevarer fra organisationen. Det betyder, at fødevareBanken nu kan fejre at levere mad til 100 organisationer hver eneste uge i en række danske byer.
 
For fødevareBanken er det en milepæl, som ifølge fødevareBankens direktør Karen Inger Thorsen viser, hvilken positiv udvikling organisationen har oplevet på ganske kort tid, og hvor stor opbakning der er til fødevareBankens tilbud blandt de sociale organisationer rundt om i landet, som blandt andet tæller krisecentre for voldsramte familier, herberger og varmestuer for hjemløse, bosteder for udsatte unge, tilbud for folk i misbrug og sindslidende.
 
"Vi har flyttet os utroligt langt på ganske kort tid. Både geografisk og i
antal af organisationer, som får mad fra fødevareBanken. Det er en fremgang, vi havde forventet over en periode på to år, som vi nu kan konstatere allerede
efter ét år. Det er for mig et godt tegn på, at fødevareBanken leverer et godt
og brugbart tilbud af overskudsfødevarer til de mange steder, som hjælper
socialt udsatte," fortæller direktør i fødevareBanken Karen Inger Thorsen.
 
Det er Viborg Krisecenter, som bliver organisation nummer 100, der fast hver uge får leveringer af de mange forskellige overskudsvarer fra fødevareBanken. Her fortæller leder Jane Lindhardt Madsen om, hvorfor krisecentret har valgt at bruge fødevareBanken:  
 
"Det sjovt at få varer fra fødevareBanken, for man ved aldrig, hvad bilen har med. Vi skal være kreative hver gang.  Det sætter gang i tankerne og køkkenet for at finde på nye retter. Vi vil også gerne være med til at bekæmpe madspild og endelig giver det også en bedre økonomi i køkkenet."

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp