Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Du kan stadig tilmelde dig VN Konference 2015.
Tema: CSR i virksomhederne.

Samarbejdsrådet for Kooperationen og LO indbyder til konference for ledelses- og medarbejderrepræsentanter i de kooperative virksomhedsnævn.

Konferencen sætter fokus på, hvordan CSR skal forstås, hvordan CSR kan bruges i virksomheder og VN’s rolle i dette arbejde.

Det bliver en dynamisk dag med diskussion, erfaringsudveksling og faglige oplæg. Du får stof til eftertanke og input til dit virksomhedsnævns arbejde med CSR.

Tid og sted
Onsdag den 18. november 2015, kl. 10.00 - 16.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Det er gratis at deltage i konferencen.

Læs mere og tilmeld dig her.

Kooperationens Lederuddannelse 2015-2018

Kooperationen udbyder en akademiuddannelse i ledelse, som giver dig personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling på et højt niveau.

Uddannelsen er en blanding af teori og praksis og består af samlet seks moduler. Et modul har en varighed af otte dage, fordelt på tre seminarer samt eksamensdag. Det er muligt at tilmelde sig to moduler ad gangen.

Modul 1 - Ledelse i praksis
Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
Modul 3 - Anvendt økonomi og Præsentationsteknik
Modul 4 - Det strategiske Lederskab
Modul 5 - Kvalitet/Miljø/Sikkerhed
Modul 6 - Afgangsmodul

Da uddannelsen er en stor investering, har vi valgt, at uddannelsen lægges i rammen af det ordinære uddannelsessystem, sådan at den kan dokumenteres og anerkendes bredt og give merit til videre uddannelse.

Lederuddannelsen starter i december 2015. Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrist den 30. oktober 2015. Læs mere og tilmeld dig her.

Center for Klageløsning er nu en realitet

Pr. den 1. oktober 2015 startede Center for Klageløsning. Centeret er placeret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der er tale om en upartisk instans, der skal bistå en forbruger og en virksomhed med at finde en fælles løsning, når der opstår et problem. 

Center for Klageløsning kan dog kun hjælpe med at løse en forbrugertvist, hvis forbrugeren forinden forgæves har forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende. Altså er initiativet til at løse tvisten hos forbrugeren.

Der er dog ikke tale om en egentlig sagsbehandling, og der bliver heller ikke foretaget en vurdering af den påståede fejl eller mangel af en sagkyndig fra branchen - processen er alene baseret på de to parters forklaring og deres vilje til at indgå en fælles løsning, som begge kan være tjent med. 

Formålet er således at høre parternes forklaringer og bidrage til, at deres forhandling foregår i en positiv atmosfære. Altså en form for konfliktløsning, hvor processen typisk vil foregå via et telefonmøde.

Center for Klageløsning kan behandle klager over:

 1. Sundhedsydelser
 2. Uddannelser udbudt af det offentlige
 3. Tvister, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig
 4. Køb af fast ejendom.
Endvidere er der fastsat maksimums- og minimumsbeløbsgrænser, således at varens eller ydelsens pris skal være på mindst 1.000 kr. og højst 100.000 kr. 

Og så skal det ikke glemmes, at hvis parterne ikke kan blive enige om en løsning, kan forbrugeren vælge at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller anlægge en sag ved domstolene. 

Hvis parterne ikke kan blive enige om en løsning, kan forbrugeren vælge at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller anlægge en sag ved domstolene. 

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup lt@kooperationen.dk

Personaleforum om ansættelsesret

Kooperationens netværk Personaleforum afholder gå-hjem-møder med fokus på ansættelsesret.

I Personaleforum sætter vi vigtige temaer inden for ansættelsesretten på dagsordenen og opdatere jer på ny lovgivning og vigtige domme.

Temaerne er:   

 • Ny lovgivning inden for HR-området og dens praktiske konsekvenser
 • Den seneste retspraksis
 • Nyt fra EU
Med udgangspunkt i hvad der rører sig her og nu i medlemsvirksomhederne, i Folketinget eller i Kooperationen, tager vi på hvert møde et emne med særlig aktualitet op til behandling, men drøfter også aktuelle problemstillinger og f.eks. voldgiftssager.

Overskriften for det næste møde er "Ophævelse af 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven - hvordan påvirker lovændringen jeres virksomhed?"

Målgruppe
Kooperationens Personaleforum henvender sig til dig, der i det daglige er beskæftiget med reglerne for ansættelse, overenskomster og aftaler på virksomhederne.

Deltagelse er gratis
Deltagelse og materiale er gratis for Kooperationens medlemmer, og du er meget velkommen til at tage din kollega med.

Tilmeld dig her.

Aarhus
Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 14.00 – 16.00.
HUSTØMRERNE A/S, Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N
Tilmeldingsfrist: Mandag den 19. oktober 2015

Kursus i personalejura for praktikere

Kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 4. februar 2016 kl. 10.00 til fredag den 5. februar 2016 kl. 12.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C.

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle: 

 • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
 • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Ligestillingslovgivningen
 • Brugen af sociale medier
 • Ferieloven
 • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv - også overnatning.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra Kooperationens uddannelsesfond.

Pladser og tilmelding
Antal pladser: 20. Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfristen er den 5. januar 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Lovprogrammet for 2015/2016 er offentliggjort

Regeringen har nu offentliggjort lovprogrammet for det nye folketingsår. Det indeholder en række væsentlige lovforslag til ændringer indenfor det ansættelsesretlige område.

De væsentligste ændringer er:

 • Genfremsættelse af lovforslaget om ansættelsesklausuler. Den tidligere regering fremsatte i foråret 2015 forslag til lov om ansættelsesklausuler. Dette lovforslag bortfaldt som følge af folketingsvalget, men genfremsættes nu allerede i denne måned. Lovforslagets indhold er omtalt i Kooperationens nyhedsbrev af 13. maj 2015.
 • Forslag til ændring af arbejdsmiljøloven. Lovforslaget indeholder blandt andet bestemmelser, hvorved der kan ske offentliggørelse af navne på virksomheder, der er under skærpet tilsyn fra Arbejdstilsynet. 
 • En ændring af deltidsloven i forbindelse med implementeringen af EU’s deltidsdirektiv, som skal sikre, at deltidsansatte ikke behandles mindre gunstigt end sammenlignelige fuldtidsansatte. Lovforslaget fremsættes i december 2015. 
 • En modernisering af hele arbejdsskadeområdet. Lovforslagene ventes fremsat i februar 2016.
 • Forslag til ændring af ligelønsloven, hvor der med forslaget vil være pligt til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik for virksomheder med mindst 35 ansatte og 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion. Lovforslaget fremsættes i december 2015.
Kooperationen vil følge lovforslagenes behandling og naturligvis følge op, når eller hvis de enkelte lovforslag bliver vedtaget. 

Slut med krav om nøgletal

Regeringen har besluttet, at virksomheders pligt til at indberette nøgletal for alment og statsligt byggeri ophører med udgangen af oktober 2015. Siden 2004 har entreprenør- og håndværksvirksomheder, der udfører byggeopgaver over en vis størrelse for staten, skullet oplyse nøgletal for de pågældende opgaver - siden 2007 har det også været gældende for alment byggeri. 

Men i 2014 blev en evaluering af nøgletalssystemet afsluttet, og på baggrund af den evaluering har man vurderet, at kravet om at bruge nøgletalssystemet for det almene og statslige byggeri ikke har fungeret efter hensigten, og på den baggrund har regeringen valgt at ophæve reglerne med virkning fra den 1. november 2015. 

Dog skal det huskes, at for byggerier, der er udbudt eller udbydes inden den 1. november 2015, gælder de nuværende regler fortsat, hvilket betyder, at indgåede aftaler om evalueringer skal overholdes. 

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

MgO-vindspærreplader

Som tidligere omtalt i Nyhedsbrevet har det siden marts 2015 været kendt, at der er problemer med vindspærreplader baseret på magnesiumoxid, såkaldte MgO-plader. 

Siden sidste nyhedsbrev har Byggeskadefonden fået en rapport udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Bunch Bygningsfysik, og heri lyder den sammenfattende konklusion om pladerne: 

 • De er uegnede til anvendelse som vindspærre i det danske klima 
 • De indeholder saltet MgCI2, som er vandsugende 
 • De afgiver vand efter cirka syv døgn ved 90 % RF, hvilket optræder store dele af vinterhalvåret i Danmark 
 • De vil med tiden miste deres sammenhængskraft, fordi deres bindemiddel dekomponerer ved relative fugtigheder 
 • Det vil medføre korrosion på tilstødende ikke rustfri metaldele, når pladerne afgiver saltholdigt vand 
 • Det vil også medføre at tilstødende trædele bliver mere fugtsugende end normalt træ, når de opsuger saltholdigt vand 
 • Og endelig kan anvendelsen af dem medføre skimmelvækst, fordi deres PH-værdi ofte er lavere end de anførte ca. 10 i produktbladene, hvilket ellers ville have forhindret skimmelvækst. Der er desuden et relativt højt indhold af træfibre i pladerne. Yderligere vil PH-værdien med tiden falde på grund af optagelse af CO2 fra luften. 
Rapporten konkluderer, at pladerne har været: 
 • Anvendt af element-producenter 
 • Anvendt af Box-modulproducenter 
 • Anvendt af facadeentreprenører 
 • Foreskrevet af rådgivere 
 • Accepteret af rådgivere som konvertering 
Det vurderes, at der samlet er anvendt ca. 1 mio. m2 MgO-plader frem, til brugen blev stoppet i marts 2015. 
De samlede udbedringsomkostninger er vanskelige at fastslå, men man skønner forsigtigt omkostningerne til udbedring i den almene boligsektor til formentlig ca. 800 mio. kr. og et tilsvarende beløb til offentlige institutioner og byggerier. Hertil kommer udbedringer i den private boligmasse. 

Hvorfor er det kommet så vidt? 
MgO-plader har flere attraktive egenskaber. De er lette i vægt, lever op til brandkrav for fleretagebygninger, er velegnede at skrue i og derved lette at montere mv. 

Pladerne har været anset for et godt byggemateriale, og den udbredte anvendelse har været i overensstemmelse med almindeligt anerkendte byggemetoder. Den udbredte anvendelse vidner om, at pladerne blev anvendt uden mistanke om de uheldige fugtegenskaber. 

MgO-plader har været anvendt i mange lande, og i mange byggekontrakter har rådgivere direkte anført MgO-plade som foreskrevet materiale. 
I Danmark er pladerne leveret med produktdatablade, der angiver en række gode egenskaber, og leverandørernes beskrivelser tegner et billede af et godt og let anvendeligt materiale. 

Fremtiden 
Der er anlagt flere retssager, som skal placere ansvaret for anvendelsen af pladerne. I en række byggerier har pladerne været foreskrevet direkte af rådgiverne, i andre har entreprenørerne fået rådgivernes accept af at bruge pladerne, og i andre igen har entreprenøren selv valgt materialerne. 

Uanset hvem der har ansvaret, bliver det økonomisk byrdefuldt for den enkelte ansvarlige. Kooperationen vil fortsat orientere om MgO-vindspærrepladernes ”skæbne”.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Gode arbejdspladser tager hånd om stress

I uge 43 er der fokus på arbejdsmiljø over hele Europa under overskriften ’Gode arbejdspladser tager hånd om stress’.
Stress er et af de største arbejdspladsrelaterede helbredsproblemer i Europa. Ifølge tal fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur anslås dårligt psykiske arbejdsmiljø at være skyld i mere end halvdelen af alle sygedage i Europa.

En kampagne, der er igangsat af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, skal hjælpe de europæiske virksomheder med at sætte fokus på, hvordan man forebygger og håndterer arbejdsrelateret stress. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp