Copy
Sveriges seniorer kan lösa bokrisen
Se nyhetsbrevet i din webbläsare
Ny spade och nya tag!
Den soliga sommaren 2016 har snart passerat och det har varit få nyheter om initiativ för seniorer som önskar sitt drömboende. Bostadsbyggandet når dock nya rekord i antal lägenheter men bostadsköerna är fortfarande långa, i Stockholm beräknas det behövas 16 år i kö för att få ett erbjudande om hyreslägenhet. Bostadsminister Peter Eriksson beskriver nedan flera åtgärder som kommer under hösten men hur mycket påverkar det?
Det är inte bara bostäder som behövs utan god service i en levande och social stad och genomtänkta stadsdelar. SeniorVärlden fortsätter arbetet med att visa på alternativ och innovation och möjliga lösningar. Jag har nu skaffat ny spade och kommer att gräva med nya krafter efter sommarens soliga uppehåll.

Välkomna till en höst med nya inlägg, debatter och intressanta artiklar i SeniorVälden!

Pontus Bilén
Redaktör, SeniorVärlden
12 Paneldebatt avslutning
Du hittar presentationerna från årets konferens på vår dokumentationssida. Du kan se filmade sessioner och ta del av föreläsares presentationer.
Se filmade sessioner, dokumentation, gå till konferens 2016 >>
Vinnare 2016 av SeniorVärlden's stipendie på temat
– boende för äldre

Årets bästa studentuppsats 2016 tilldelas

Anneli Lillsjö Andersson och Malin Gröndahl

”Miljöns betydelse för närståendes delaktighet i
den äldres liv i ett särskilt boende”

"Vi är otroligt glada över att vår uppsats blev uppskattad och att den har fått priset för bästa uppsats 2016.  Det har varit intressant och lärorikt att få utforska miljöns alla dimensioner samt få förståelse för hur dessa påverkar varandra.  Vi är väldigt stolta över motiveringen och att vår studie utmärker sig. Precis som motiveringen antyder är vår uppfattning att det finns flera miljöaspekter inom den äldres boende som behöver lyftas fram, då dessa har stor betydelse för närståendes delaktighet och den äldres välbefinnande. "
Läs hela vinnarkommentaren på seniorvarlden.com >>

SeniorVärlden är ett forum för samhällsbyggnadsfrågor på temat åldrande utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service och innovation. Den centrala verksamheten är en årlig konferens – SeniorVärldskonferensen. På konferensen kommer stipendie för årets bästa studentuppsats på temat boende för äldre att delas ut. Priset består av ett stipendium om 8 000 kr. Priset tilldelas uppsatsförfattaren i form av ett diplom och en prischeck.

Syftet med stipendierna är att stimulera till ökad spetskunskap, innovation och kreativ utveckling inom ämnesområdet boende för äldre. Huvudaktörerna bakom SeniorVärlden är C.L.A. Sweden AB, EY, FEI och Chalmers. Till övriga aktörer hör bl.a. Göteborgs Stad och Karlstads Universitet.

Bostadsministern - Peter Eriksson lovar fler åtgärder i höst
Den rekordartade ökningen av bostadsbyggandet gläder bostadsminister Peter Eriksson. I en intervju med SvD utlovar han fler åtgärder för att klara bostadskrisen. Byggandet måste upp ännu mer. Men lösningen finns också i befintligt bestånd.

Det är inte utan förtjusning som den nye bostadsministern Peter Eriksson tar emot SCB:s pinfärska siffror som pekar på ett rekordår. Första halvåret 2016 hade Sverige det största bostadsbyggandet sedan miljonprogrammets dagar. Men han lägger snabbt till att i höst vill regeringen ändå lägga fler förslag både för att lindra bostadskrisen och få upp byggandet på en varaktigt ännu högre nivå.

Peter Eriksson är förstås medveten om att byggandet till största delen är marknadsdrivet, och därmed konjunkturkänsligt.

– Det är fler bostadsrätter än hyresrätter som byggs, men ökningen i byggandet gäller också hyresrätter. För mig är det inte avgörande vilken sort som byggs, det viktiga är att det blir fler bostäder, säger Peter Eriksson.

Kärnfrågan är förstås om Peter Eriksson har några nya recept när så många står på kö efter bostad. Han gör klart att "en lång rad förslag för att göra det billigare och snabbare att bygga kommer i höst och vinter", åtgärder som följer av det 22-punktsprogram om främst regelförenklingar som regeringen la fram före sommaren.

– Det blir ganska mycket, lovar Peter Eriksson som säger att det krävs ett "långsiktigt åtagande för att Sverige ska komma upp i en nybyggnadstakt vi inte har haft under mycket lång tid".

Praktiskt taget alla experter säger att bostadsbristen är så stor att den främst måste lösas i befintligt bestånd…

– Jag håller med om det. Även om vi lyckas öka byggandet ordentligt, behöver vi använda det befintliga beståndet effektivare. Jag kommer att arbeta för förslag om detta, svarar Peter Eriksson som säger att han delar mycket av synen på läget som Christer Jansson, tidigare vd i Fastighetsägarna framförde på SvD Debatt häromdagen.

Sammanfattningsvis ser regeringens nye bostadsminister just nu som sin mest prioriterade uppgift att "jobba mycket närmare kommunerna". Han vill ha koll på hur mycket olika kommuner gör och vilka som jobbar smartast och effektivast för att lösa bostadskrisen, samt bidra till att kunskaper sprids. Men Peter Eriksson är också tydlig om en annan av de just nu mest angelägna uppgifterna:

– Att ha tryck på både kommunerna och länsstyrelserna så att de förstår att bostadsförsörjningsansvaret är väldigt viktigt.

Läs hela artikeln på SvD.se >>
Åldersvänlig tät stad: seniorperspektivet i stadsutveckling
I samarbete med KTH bjuder Göteborgs Stad in till ett kostnadsfritt kunskapsseminarium den 6 oktober. Ett inspirerande kunskapsseminarium som belyser vikten av att bredda äldreperspektivet i stadsplanering och som riktar sig till näringsliv, akademi, offentlig sektor samt politiker.

Åldersvänlig tät stad
Snart är en fjärdedel av befolkningen över 65 år. Samtidigt förtätas både Stockholm och Göteborg i hög takt. Att ha med seniorperspektivet i stadsplaneringen är därför en nödvändighet.

Som första svenska stad har Göteborg anslutit sig till WHO:s globala nätverk för åldersvänliga städer för att göra staden till en optimal plats att åldras på. Vilken kunskap och vilka metoder behövs för att utveckla funktionella livsmiljöer? Svaren utmanar alla led i planerings- och byggprocessen.

Världen blir äldre - stadslivet förändras
Det krävs nytänk när befolkningen åldras, inte minst inom samhällsplanering och stadsbyggnad. Tidigare har starkt fokus legat på själva bostadens form och funktion, men frågan behöver breddas och även inkludera äldres livssituation utanför bostaden.

Det handlar dels om utformning av offentliga rum och bebyggelsestruktur, dels om lokalisering av bostäder i förhållande till andra viktiga funktioner som gör det möjligt för äldre att leva ett aktivt, socialt och självständigt liv med hög livskvalitet.

Mer kunskap och högre kompetens
Äldreperspektivet saknas i svensk stadsplanering. Såväl offentlig som privat sektor behöver bli bättre på att förstå äldres behov och önskemål. Det behövs en ökad kompetens och förändrade arbetssätt för att integrera äldreperspektivet
i stadsplaneringen.

Det kan handla om att organisera planeringen på ett annat sätt, bjuda in äldre och personal inom vård- och omsorg att aktivt medverka i design- och planprocesserna i tidigt skede, samarbete med bostadsföretag med flera för att få bättre design- och beslutsunderlag och därmed bättre miljöer att leva i.

Läs mer på GRKOM.se >>
Vart ska alla seniorer ta vägen?

Få koll på svensk äldreomsorg på 90 sekunder. Se filmen på SVT.se >>
Christer Jansson - Bostadskrisen kan inte byggas bort
I den politiska bostadsdebatten ­dominerar önske­tänkandet att krisen kan lösas med tillräckligt stort byggande. Men en viktig del av lösningen är avregleringar för att ­utnyttja de ­befintliga bostäderna bättre, skriver Christer Jansson, tidigare vd för Fastighetsägarna Stockholm.

Nu fylls medierna av de traditions­enliga katastrofrapporterna om bristen på studentbostäder. Denna brist är allvarlig, men bara ett delproblem i den svenska bokrisen. Skulle den ordinarie bostadsmarknaden fungera normalt, fanns det ingen brist på bostäder för studenter. Det gör det dock. Men inte bara för studenter utan för alla de människor som inte är insiders i ett sönderreglerat system.

Alla vet detta. Allt för lite görs.

Boverket bedömer att Sverige behöver 710 000 fler bostäder på tio år. Byggtakten ökar något – men ingen tror på allvar att det kommer att byggas över 700 000 bostäder under tio år. Bokrisen kan inte ­byggas bort. I den politiska retoriken är det dock byggandet  – nyproduktionen – som ska lösa den förödande situa­tionen på bostadsmarknaden. Helst i form av ”små och billiga” lägenheter, vilket är en speciellt avan­cerad form av politiskt önsketänkande.

Regeringen har nyligen presenterat 22 olika åtgärder för fler bostäder i Sverige. Av dessa rör 20 nyproduktion och två rörligheten i de befintliga bostäderna, varav en av de senare är en temporär insats. Det är lätt att förstå den politiska förtjusningen i att med kraftfulla åtgärder ”bygga bort” problemen. Det ger också bra medialt utrymme att visa sin handlingskraft genom att sätta spaden i jorden och klippa band. Att försöka förklara värdet av större omflyttning i redan byggda bostäder, betydelsen av flyttkedjor och att därmed nyttja bostadsbeståndet effektivare, så att fler kan få en passande bostad – det är inte lika enkelt och politiskt glamoröst.

I dag ligger nyproduktionen av bostäder på cirka 1 procent av det befintliga beståndet. Detta är ett historiskt högt tal. Men det visar också på svårigheten att bygga ikapp en bristsituation som utvecklats under decennier. Denna insikt får dock inte leda till fortsatt politisk apati i frågan utan i stället till en seriös­ prövning av hur man skapar ett effektivare nyttjande av de bostäder som redan är byggda. De 99 procenten måste vara en del av lösningen.
Regeringen skriver i 22-punktsförslaget att  ”situa­tionen på bostadsmarknaden kräver ett mer effektivt utnyttjande av redan befintligt bestånd”. Men varför då inte föreslå fler och mer kraftfulla åtgärder?

Skälen till den låga rörligheten, och därmed det in­effektiva nyttjandet av befintligt bestånd, är väl ­kända. För ägda bostäder är den så kallade flyttskatten den helt avgörande faktorn. För hyresrätten är det den oöverskådliga och ologiska hyressättningen som är resultatet av mer än 60 års hård hyres­reglering.

Till detta har i senare tid tillkommit amorteringskrav och lånetak, vilka båda anses ha en hämmande effekt på rörligheten. Det ironiska är att dessa regler har tillkommit för att dämpa prisutvecklingen på ägda bostäder, vars snabba uppgång är ett logiskt resultat av ett fundamentalt efterfrågeöverskott  som till del beror på låg rörlighet. Nu späds denna bristande rörlighet på ytterligare. Och bokrisen förvärras.

Regeringen säger alltså att det nu krävs ett mer effektivt utnyttjande av redan befintligt bestånd. Låt oss anta en ökad effektivitet i nyttjandet av det befintliga beståndet med blygsamma 2 procent, vilket i grova drag motsvarar närmare 100 000 bostäder. För många bostadssökande skulle detta vara en vinstlott. Äntligen en bostad.

I takt med att bostadsbristen förvärras borde därför flyttskatten avvecklas, och ersättas med en kommunal fastighetsskatt, hyresregleringen varsamt avskaffas, amorteringskrav och lånetak omgående avvecklas. Därutöver borde uthyrning av bostad i del av villa eller bostadsrätt, bli i praktiken skattefri. I Norge har man på detta sätt kunnat skapa många tiotusentals enklare och billigare bostäder, framför allt på studentorter.

Nyproduktion av bostäder är naturligtvis nöd­vändig för att möta den efterfrågan på bostäder som finns. Men det går inte att samtidigt reglera sönder förutsättningarna för att de 99 procenten av bostadsmarknaden ska fungera väl. Erfarenheterna av att regleringar läggs på regleringar är avskräckande. Nu behövs ett nytt synsätt. Annars kommer bokrisen att bestå, samt dess förödande effekter för det svenska samhället.

Christer Jansson
tidigare vd, Fastighetsägarna Stockholm, senior advisor på konsultbolaget Nordic Public Affairs

Läs artikeln på SvD.se >>
Åldersoptimering – perspektiv på en åldrande befolkning
Det FRISKA åldrandets myter kontra åldrandets förändring över tiden. Varför är det så svårt att förutse åldersförändringar? Åldrandets karraktär förändrar sig och vi vet bara hur åldrandet såg ut tidigare och hur det ser ut idag men inte hur morgondagens åldrande ser ut i generationer framöver.


Börje Bjelke, Professor Geriatrik- Universitetet i Oslo
Talare på SeniorVärldskonferensen 2016
REPLIK: Så undviker vi bostadshaveri - ”Fel om bokrisen – politiker har styrt för mycket”
Vi kan nu se resultaten av en politisk styrning av den svenska bostadsmarknaden under lång tid. Regleringar är orsaken till dagens problem – inte lösningen. Det skriver flera forskare i en replik. I debattartikeln Så undviker vi bostadshaveri (13/6) lyfter en grupp bostadsdebattörer flera viktiga problem på den krisande svenska bostadsmarknaden. De har huvudbudskapet att de problem som finns på svensk bostadsmarknad i dag beror på för lite bostadspolitik under senare år och hävdar att:

”…politikerna måste återta kontrollen över allmännyttan och använda den som ett redskap för att motverka bostadsspekulationens socialt söndrande och orättvisa effekter. Dessutom behövs en kraftfull nationell bostadspolitik som bland annat med lagstiftningens hjälp stärker hyresgästers rättigheter och inflytande.”

De menar också att den uppfattningen är vitt spridd bland forskare:

”…enligt en i det närmaste enig forskarkår är dagens kris i stället ett resultat av den stegvisa nedmontering av bostadspolitiken och utförsäljning av allmännyttan som ägt rum sedan 1990-talet.”

Vi vill hävda att de har fel på båda punkterna. Dels menar vi att de drar fel slutsatser om orsakerna till dagens situation – vilket vi kommer att argumentera för i det följande. Dels har debattörerna uppenbart fel i sitt påstående om att de har ”en i det närmaste enig forskarkår” bakom sig. Det är svårt att förstå motiven till att de skriver så, debattörerna är väl belästa och kan rimligen inte själva tro på det påståendet. Vi har inte plats att här redogöra för forskningen i ämnet men vi kan hänvisa till exempelvis Boverkets rapport ”Bostadsbristen och hyressättningssystemet – ett kunskapsunderlag” från november 2013, som utöver rapportens egen analys även erbjuder en fyllig referenslista. Dessutom utgör undertecknade, som alla är forskare med intresse för bostadsmarknaden, ett motbevis i sig. Vi är inte alls eniga om att mer bostadspolitik är lösningen; tvärtom är bostadspolitik orsaken till dagens problem, vilket vi ska belysa i några punkter nedan.

Dagens problem på bostadsmarknaden har sitt ursprung i den hyresreglering som inte avvecklades efter andra världskrigets slut. I stället för att avveckla hyresregleringen i likhet med annan krigstidslagstiftning lät man den vara kvar. Det icke-beslutet skapade en kedja av händelser som leder fram till dagens situation. Ingen borde bli förvånad över att det uppstår köer till varor som säljs till ett pris under marknadsvärdet. Ingen borde heller bli förvånad över att det uppstår en svart marknad med de här varorna där de som har dragit vinstlotterna i bostadstombolan ogärna delar den med andra. Ingen borde heller bli förvånad över att produktionen av de här priskontrollerade varorna upphör. Tvärtom är det exakt vad vi förväntar oss ska ske, och exakt vad vi kan observera har skett i Sverige.

När man analyserar problem på bostadsmarknaden måste man ha i åtanke att bostäder är en speciell sorts vara med en livslängd på som minst 50 år och oftast mycket mer. Det årliga tillskottet av bostäder ligger på 1–2 pocent av beståndet. Det är därför helt ologiskt att tro att problem observerade i dag skulle kunna vara orsakade av regelförändringar angående allmännyttans avkastningskrav införda 2011, eller ens mindre utförsäljningar av allmännyttans bostäder sedan 1990.

Läs hela debattinlägget SvD.se >>

Slutsatsen är att den svenska bostadsmarknaden inte behöver regleras mer av politiker. Det har prövats tidigare under lång tid och resultaten kan vi se nu. I stället bör marknaden få ett större spelutrymme, där exempelvis hyror tillåts förändras i större grad efter utbud och efterfrågan. De negativa aspekter som ändå uppstår, exempelvis ökad inkomstsegregation, kan motverkas av mer effektiva politiska åtgärder, såsom riktade bostadsbidrag till resurssvagare hushåll.
Twitter
LinkedIn
cla-sweden.se
SeniorVärldskonferensen arrangeras av företaget CLA Sweden AB i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Karlstads universitet och Oslo universitet. Till arrangemanget har även ett antal institutioner, företag och organisationer kopplats genom sponsorskap.
Huvudsponsor

Sponsorer

Partner

Copyright © 2016 Seniorvärldskonferensen CLA Sweden AB, Alla rättigheter reserverade.


nej tack ta bort mig från detta utskick    uppdatera min profil

Email Marketing Powered by Mailchimp