Copy
Toon de nieuwsbrief in uw browser

NIEUWSBRIEF 1 - oktober 2014

Inleiding

Naast de opdrachten die we voor de scholen mochten verzorgen, hebben we ons aanbod op een rijtje gezet en gezocht naar een manier om het helderder te presenteren. We willen graag de ontwikkeling van kinderen, die u begeleidt, ondersteunen door op allerlei manieren uw werk te verlichten of te verrijken. Dat betekent dat we met een klein team een breed palet aan trajecten, diensten en materialen aanbieden. Daar waar je als school of als leraar niet aan toe komt, daar willen we graag een bijdrage leveren. Dat beslaat de gebieden VVE, PO en VO en gaat over het geven van cursussen, het publiceren van materialen en het vormgeven van trajecten, ondersteuning van de zorg aan leerlingen, het doen van onderzoek tot het begeleiden van een bouw. Het is zoveel dat het ons verstandig leek opnieuw te kijken op welke manier u dit makkelijk kunt vinden. We denken dat we met de aanbodwaaier en de website een goed middel hebben gevonden om uw zoektocht te  vergemakkelijken. Daarnaast krijgen we steeds veel vragen en proberen ontwikkelingen, onderzoeken en nieuwe producten onder de aandacht te brengen. Kennis delen-mensen verbinden daar staan we voor. Met de hele opzet van een nieuwe huisstijl een nieuwe website en de verduidelijking van ons aanbod hebben we ook een nieuwe nieuwsbrief gemaakt. We zullen regelmatig via deze nieuwsbrief met u communiceren over de laatste ontwikkelingen, over gedeelde ervaringen en nieuwe producten. We wensen u veel leesplezier en mocht u vragen hebben, bel of mail ons dan.
 
Even voorstellen – Loïs Eijgenraam
 
Sinds 1 augustus ben ik werkzaam bij BVS-schooladvies als adviseur. Hiervoor ben ik vanaf 1985 werkzaam geweest (met een onderbreking toen mijn kinderen werden geboren) als kleuterleerkracht. Bij BVS-schooladvies richt ik mij, naast het werk voor de kleuterklassen, ook op het werkveld 0-4 jaar. Voor de antroposofische kinderopvang ben ik betrokken bij een project voor Vroege Voorschoolse Educatie (VVE). Hoe kan het werken in de antroposofische kinderopvang beschreven en eventueel aangevuld worden, opdat de kinderopvang VVE kan bieden met behoud van de eigen visie op de ontwikkeling van het jonge kind en het aanbod dat daarbij past. Voor BVS-schooladvies verzorg ik o.a. coaching, scholing, implementatie en visievorming m.b.t. VVE voor de kinderopvang en scholen. Voor de kleuterklassen binnen de vrijescholen werk ik aan een nieuw protocol leerrijpheid. Verzorg ik cursusdagen rondom taal, rekenen, spel ontwikkeling en begeleiding middels spel in de eigen kleuterklas, HGW, coach en begeleid ik kleuterleerkrachten. Een volgende keer vertel ik graag meer over het werk 0-7 jaar.
 
Voor meer informatie: E l.eijgenraam@bvs-schooladvies.nl –  
M (06) 26 94 77 14


 
Een nieuw schoolplan?

Voor veel scholen is tijd weer aangebroken om het schoolplan te vernieuwen. Een stevige klus die vooral voor de schoolleiding veel tijd vraagt. Veel schoolleiders stellen het op prijs om dit in samenwerking met anderen te doen of om individueel geadviseerd te worden.
BVS-schooladvies biedt verschillende mogelijkheden:
  • Een individueel begeleidingstraject om te komen tot een schoolplan dat een goede afspiegeling is van de beoogde kwaliteitsontwikkeling voor de komende vier jaar.
  • Groepen scholen (bijvoorbeeld onder één bestuur) om te komen tot een afgestemd plan.
Ook qua inhoudelijke vormgeving kunnen keuzes gemaakt worden:
  • Een eenvoudig schoolplan dat voldoet aan de eisen van de wet.
  • Een school(beleids)plan dat de cyclische kwaliteitszorg duidelijk over het voetlicht brengt.
  • Een plan gebaseerd op het kwaliteitssysteem WMK-PO.
  • Een plan op basis van “Mijn Schoolplan”. Dit is een digitaal systeem dat ontwikkeld is door de ontwerpers van WMK-PO.
Het resultaat is in alle gevallen een schoolplan dat een weerspiegeling is van het streven van de school over de komende 4 jaar.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gunnar Gijbels: E g.gijbels@bvs-schooladvies.nl
M (06) 19 68 25 53

 
Even voorstellen – Gerben Deenen Groot
 

Ik werk sinds 1 augustus voor BVS-schooladvies als junior adviseur. Na het afronden van mijn opleiding tot leraar op Hogeschool Helicon (nu de Vrijeschool PABO), heb ik gewerkt als klassenleerkracht op Vrijeschool Widar in Delft. Daar ben  ik nu een van de leerkrachten van klas 1. Naast mijn werk heb ik de ECHA-opleiding, tot specialist in (hoog)begaafdheid gevolgd. De afgelopen jaren ben ik op Widar en in de gemeente Delft actief bij het tot stand brengen van een goede leer- en ontwikkelomgeving voor deze kinderen. Bij BVS-schooladvies zal ik mij vooral bezig houden met het rekenonderwijs, (hoog)begaafdheid, differentiatie en het begeleiden van teams en individuele leerkrachten.
 
Voor meer informatie: E g.deenen@bvs-schooladvies.nl – T (030) 281 96 56

 
Rekenspecialisten

Inmiddels zijn we met het vierde jaar van de rekenspecialisten bijeenkomsten begonnen. Athena stelde vier jaar geleden een vraag. Een vraag naar specialisten binnen de school. In dit geval rekenspecialisten. Met erg veel enthousiasme ben ik in deze groep gestapt. Een groep van ongeveer tien mensen. Allen vertegenwoordigen zij een Athenaschool, allen hebben zij een voorliefde voor het vak rekenen. Vijf keer komen we jaarlijks bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we aan verschillende onderdelen gewerkt.

Allereerst, vanzelfsprekend, hebben we gewerkt aan de visie die ten grondslag ligt aan het onderwijs in rekenen-wiskunde. Elke bijeenkomst keken we weer vanuit een andere blik naar deze visie. We keken vanuit het rekenvermogen, vanuit de zintuigen, vanuit het zich ontwikkelende etherlichaam, vanuit het leerplan, vanuit de verschillende leerstijlen, vanuit de temperamenten enz. Deze insteek maakte dat mensen meer en meer gingen zeggen: ‘Ik zie het grotere geheel’. Daarnaast werkten we natuurlijk aan het opzetten en vormen van de doorgaande leerlijn van kleuteronderwijs naar bovenbouw. We onderzochten en onderzoeken eveneens hoe we kunnen kijken naar de referentieniveaus, het dyscalculieprotocol, het werken aan en met rekenproblemen. Natuurlijk hebben we binnen al deze thema’s gekeken naar passende didactische vormen. Tot slot keken we elke bijeenkomst vanuit een intervisieachtige setting naar het uitvoeren van de taak als rekenspecialist in de school.
Dit is een snelle blik in de keuken die nog meerdere smaken bevat. Ik zie deze groep meer en meer als specialisten op rekengebied binnen de vrijeschool. In Eindhoven is een tweede groep gestart en wellicht gaat er eind 2014 een derde groep starten. Binnenkort zal het aanbod van BVS-Schooladvies in de vorm van een kleurige waaier ‘op de deurmat’ vallen. Ik hoop dat elke school in een netwerk van rekenspecialisten zal stappen zodat vrijescholen in Nederland op rekenniveau in een netwerk verbonden zullen zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Paul van Meurs: E p.v.meurs@bvs-schooladvies.nl  – M (06) 13 54 29 06

 
Kinderliteratuur

Na enkele jaren intensief aan het verbeteren van opbrengsten spelling en lezen te hebben gewerkt, richt ik nu de blik op het goud dat in onze grond gevonden wil worden: de periodeteksten die we kinderen leren schrijven. Beste vakantie huiswerk was dan ook voor dit nieuwe BVS-SLO project waar ik aan werk: het schrijven van periode teksten door het opbouwen van genrekennis en tekstkenmerken uit de kinderliteratuur. Ik kom graag in de tweede helft van het schooljaar lerarenteams een middag inspireren hiermee!
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Annechien Wijnbergh: E a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl  – M (06) 52 05 59 43

 
Even voorstellen - Lisette Stoop
 
Ik ben werkzaam bij BVS-schooladvies als adviseur. Ik werk sinds 1999 met  veel plezier als leerkracht op de Zeister Vrije School. Daarvoor heb ik bijna 15 jaar gewerkt als invaller op verschillende vrijescholen in Nederland. De afgelopen jaren heb ik in alle onderbouwklassen les  gegeven.  Van klas 1 t/m 6 heb ik de rijkdom mogen ervaren van het vrijeschoolleerplan en de vele ontwikkelingsmogelijkheden die hierin voor de kinderen besloten liggen. In mijn werk als leerkracht kwam ik in aanraking met de Regenboog training en heb daarmee  leren werken in mijn eigen klas en andere klassen.  Het afgelopen jaar heb ik me geschoold in de methodiek van José Schraven ZLKLS en samen met Annechien Wijnbergh deze cursus ook gegeven.

Voor meer informatie: E l.stoop@bvs-schooladvies.nl – M (06) 14 14 13 93

 
Parnassys en de module leerlijnen

Diverse gebruikers van het leerlingvolgsysteem Parnassys hebben aangegeven gebruik te maken van de module leerlijnen. Graag ziet men dat deze modulen gevuld wordt met de leerlijnen uit Volglijn, het leer- en onderwijs volgsysteem dat ontwikkeld is voor de vrijescholen. Parnassys en BVS-schooladvies zijn bezig dit mogelijk te maken. Het blijkt echter dat bij Parnassys de onderliggende structuur van het systeem verbeterd moet worden. Bij grotere pakketten leerlijnen wordt het systeem heel traag. Wanneer een en ander klaar is kan men nog niet zeggen. Het zal zeker enige maanden gaan duren. Uiteraard houden wij u via deze weg op de hoogte.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gunnar Gijbels: E g.gijbels@bvs-schooladvies.nl
M (06) 19 68 25 53
 

 
Copyright © 2014 BVS-schooladvies


U kunt zich hier afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp