Copy
In deze nieuwsbrief:

Preventie van radicalisering

Op 3 april 2015 keurde de Vlaamse Regering het ‘Actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen
die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme’ goed. Dit actieplan bevat engagementen van alle betrokken beleidsdomeinen, waaronder ook onderwijs. Sindsdien werd er al heel wat gerealiseerd. Binnen onderwijs werd onder andere ingezet op het aanbieden van handvatten voor eerstelijnswerkers die in de praktijk geconfronteerd worden met radicalisering. Deze handvatten kunnen ook nuttig zijn voor het volwassenenonderwijs.

 • Meer informatie rond preventieve acties en de aanpak van radicalisering vind je in het draaiboek radicalisering dat ontwikkeld werd door het Departement Onderwijs. Dit draaiboek voorziet in contactgegevens en rijkt handvatten aan voor de omgang met radicalisering, het opzetten van een preventief beleid en wat te doen bij acute problemen.
 • Er werd een online radicaliseringsdossier opgemaakt met info rond het fenomeen radicalisering, getuigenissen, tips rond aanpak, preventie, signaalherkenning en hulpkanalen. Daarnaast bestaat er ook een duidelijke website met informatie rond de aanpak van radicalisering binnen onderwijs.
 • Sinds 1 oktober 2015 kunnen onderwijsinstellingen ook gratis beroep doen op het netwerk van islamexperten. Deze mensen hebben een grondige kennis van de islamitische theologie en zijn vertrouwd met de leefwereld van jongeren en jongvolwassenen. Zij kunnen duiding geven rond de islam, de islamitische normen en waarden en radicalisering. Zij geven een vorming op maat aan leerkrachten/eerstelijnswerkers, klasgroepen of gaan het gesprek aan met individuele cursisten.  Aanmelden kan via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be
 • Heb je hulp nodig bij het duiden van signalen of bij het bepalen van een plan van aanpak? Bij het  centraal aanspreekpunt kun je terecht met vragen waarop je lokaal geen antwoord vindt: deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be.
 • Bij acute signalen of ongerustheden rond het veiligheidsaspect neem je best contact op met de lokale politie.  Alle politiezones beschikken over een vast aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen, waar je terecht kan met vragen en bezorgdheden.

Canvas noodplanning: wat te doen bij terroristische dreiging?

De wet voorziet dat elke onderwijsinstelling over een actueel noodplan moet beschikken met voorzorgsmaatregelen. Het is aangeraden dit noodplan op regelmatige basis bij te sturen en samen met de preventie-adviseur en het personeel te overlopen. Het Canvas noodplanning voor scholen en internaten kan hierbij een hulpmiddel zijn. Hoewel het initieel opgesteld werd voor het leerplichtonderwijs, kan het canvas zeker ook inspiratie bieden voor het volwassenenonderwijs.

Het canvas is een verzameling van actiekaarten met informatie en tips voor het opstellen van een noodplan.  Naast actiekaarten rond wat te doen bij brand, AMOK en een bommelding, worden nu ook actiekaarten aangereikt om te kunnen omgaan met terroristische dreigingen. Meer concreet wordt de volgende informatie voorzien: wat te doen bij dreigingsniveau 3 en 4;  wat te doen bij een terroristische aanslag en wanneer mag/moet een school of centrum sluiten of de lessen schorsen.

Betaald educatief verlof bij de nieuwe ICT-opleidingen


Het uitgangspunt van de regelgeving betaald educatief verlof (BEV) is dat een module slechts éénmalig recht kan geven op BEV.
De modules van de nieuwe ICT-opleidingen die sinds 1 september ingevoerd zijn, tellen standaard 60 lestijden, verkort 40 lestijden en extra verkort 20 lestijden. Bij die laatste ligt de focus op het updaten van bepaalde competenties. Voor deze nieuwe opleidingen werd het volgende bepaald m.b.t. BEV:

1. Een werknemer dient aan minimaal 32 lestijden van een bepaalde opleiding per schooljaar te komen om recht te hebben op BEV.

2. Wat wél kan (want inhoud verschilt enigszins):
 • de module 1 keer volgen aan 40 OF 60 lestijden;
 • de module 1 keer volgen aan 40 OF 60 lestijden ÉN 1 keer aan 20 lestijden
3. Wat niet kan (want de inhoud is gelijk):  
 • een module van 20 OF 40 OF 60 lestijden meerdere keren volgen.
4. Cursisten die al modules van de drie bestaande ICT-opleidingsprofielen volgden met BEV, kunnen opnieuw modules van de negen nieuwe ICT-opleidingsprofielen volgen met recht op BEV. Het gaat immers om nieuwe modulebenamingen en -codes. 

Om de transparantie naar de cursist, de werkgever en de Dienst BEV te behouden, is het belangrijk dat centra de getuigschriften van regelmatige inschrijving en van nauwgezetheid correct invullen:
 • gebruik voor de modules van 40 of 60 lestijden de officiële modulebenaming en de code van het opleidingsprofiel;
 • gebruik voor modules van 20 lestijden de officiële modulebenaming met daaraan toegevoegd ‘verkort 20 i.f.v. update’ en de DAVINCI-code van de modulevariant ‘verkort 20’ (deze variant heeft immers geen aparte opleidingsprofiel-code).
  Op onze website vind je meer informatie over de toepassing van BEV in het algemeen.

Rappel: hoe registreer je het wegvallen van een les?


Er is een verschil in registratie van lessen en participaties in DAVINCI en de wijze van invullen van het ‘getuigschrift van nauwgezetheid’ i.f.v. het betaald educatief verlof (BEV). In DAVINCI is het belangrijk dat de lessen en participaties correct geregistreerd zijn i.f.v. de verificatie. Voor BEV registreer je vanuit een ander perspectief, met name het recht van de werknemer op educatief verlof. We concretiseren dit voor een les die wegvalt wegens ziekte van de leraar.
 
Geregistreerde data zijn in DAVINCI een weerspiegeling van de realiteit. Wanneer een lesgever ziek is, dan registreert het centrum de reeds geplande les als afgelast. Cursisten kunnen niet aanwezig, afwezig of verantwoord afwezig zijn op een afgelaste les.
 
Voor het recht op betaald educatief verlof maakt de Dienst BEV het onderscheid tussen het moment dat de cursist op de hoogte was van de afgelasting:
 • Als de ziekte van de leraar pas op het laatste moment gekend is en de cursist tevergeefs naar het leslokaal komt, dan wordt hij op het getuigschrift als aanwezig genoteerd voor die (eerste) ziektedag;
 • Was de ziekte wel gekend of duurt ze een langere periode, dan worden de lessen vervangen door andere lesdata of wordt de cursist op het getuigschrift als gewettigd afwezig genoteerd in het geval de lessen niet vervangen worden.
 Als een centrum het getuigschrift automatisch invult op basis van de DAVINCI-gegevens, dan moet het een manuele correctie doorvoeren op het formulier zodat de cursist zijn recht op BEV behoudt. In het eerste geval hierboven telt de les toch mee voor ‘Aantal cursusuren die werkelijk werden gegeven’ en voor ‘Aantal uren aanwezigheid’. In de tweede situatie telt de les toch mee voor ‘Aantal cursusuren die werkelijk werden gegeven’ en voor ‘Aantal uren gewettigde afwezigheid’.
In elk geval dient op het getuigschrift het aantal aanwezige lesuren + gewettigde en/of ongewettigde afwezigheden steeds gelijk te zijn aan het werkelijk gegeven aantal lesuren.

World Teacher's Day


Op 5 oktober vierde EPALE World Teachers’ Day in het Atomium in Brussel, samen met meer dan honderd leraren, begeleiders, trainers en coaches uit de volwasseneneducatie uit de drie Belgische gemeenschappen. Het verslag van deze dag, alle presentaties en de foto’s vind je op de website van EPALE.

Kris Van den Branden, KULeuven professor en auteur van het boek ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’ was keynote spreker op dit event. Hij schreef na afloop een blog op EPALE met als titel: ‘Adult education for the 21st century: keep the wheel on turning’.

Stand van zaken NT2


In de vorige nieuwsbrief werd al aangegeven dat bij de opmaak van de begroting 2017 het voorstel werd ingediend om in 2017 opnieuw extra middelen toe te kennen i.f.v. de aanpak van de asielcrisis. De definitieve beslissing hierover door het Vlaams Parlement wordt pas in december verwacht. Om de continuïteit zo goed als mogelijk te garanderen ontvingen de betrokken NT2-centra een aantal richtlijnen over hoe ze deze middelen dienen in te zetten en te registreren. Je vindt deze aangepaste richtlijnen ook terug op de website volwassenenonderwijs.

Nieuwigheden DAVINCI

De controle op het wettig verblijf is zowel voor de centra als de verificatie een arbeidsintensief proces. Met de aanpassingen die eind oktober in DAVINCI werden doorgevoerd willen we dit proces administratief vereenvoudigen. De vernieuwde DAVINCI vraagt daartoe bijkomende gegevens op in het Rijksregister, wat samen met de reeds beschikbare informatie de mogelijkheid biedt om van bepaalde personen met zekerheid vast te stellen dat ze wettig in het land verblijven. Dat gegeven wordt met de centra uitgewisseld via de centrumsoftware. Voor cursisten waarvoor DAVINCI de verblijfsstatus niet automatisch kan afleiden, moet het centrum zelf nog de nodige stavingstukken verzamelen en bewaren in het cursistendossier, op papier of digitaal.
 
In de vernieuwde DAVINCI werden ook een aantal logische wijzigingen in het algoritme van de automatische verificatie van de participatie aangebracht. De centra werden via een mailing eind oktober uitgebreid op de hoogte gebracht van beide aanpassingen. Ondertussen werd ook het afsprakenkader verificatie aan deze vernieuwingen aangepast.

Les op 24 december?

Kerstmis valt dit jaar op een zondag. Daardoor begint de kerstvakantie op maandag 26 december en is zaterdag 24 december een gewone lesdag in het volwassenenonderwijs, cfr. de regelgeving daaromtrent.

Een CVO bepaalt autonoom de planning van zijn cursusaanbod. Het centrum kan dus beslissen een geplande les - bijvoorbeeld de lessen die op zaterdag 24 december in de late namiddag doorgaan- te verplaatsen naar een ander tijdstip. Het is aangewezen om het nieuwe lesmoment in samenspraak met de betrokken cursisten te bepalen. Voor de registratie in DAVINCI moet het centrum de geplande les annuleren en een nieuwe les inplannen. Deze nieuwe les moet wel binnen het tijdsbestek van de module vallen, dus eventueel moet de einddatum van de module ook aangepast worden.

Inschrijven nieuwsbrief

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in het verleden ook de postbusmededelingen ontving die op regelmatige tijdstippen werden verstuurd vanuit de afdeling Volwassenenonderwijs of omdat je via mail liet weten dat je de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Indien je deze nieuwsbrief wenst te ontvangen op een ander emailadres of een collega wenst in te schrijven voor de nieuwsbrief kijk dan even op deze link.

Je kan je ook uitschrijven voor deze nieuwsbrief via de link onderaan de pagina.

Voor meer info kan je terecht bij volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

Een nieuwsbrief gemist? Je kan ze ook terugvinden op onze website.

Copyright © 2016 AHOVOKS / afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs, All rights reserved.