Copy
Kui uudiskiri ei avane korrektselt, siis saab seda hiljem vaadata ka veebis SIIT.
Sotsiaaltöö
ajakirja uudiskiri 6/2019
UUDISED
Valitsus kinnitas 30. mail tegevusprogrammi, milles on oluline osa ülesannetest sotsiaalministri vastutusel. Fookuses on inimkeskse ja tõhusa tervishoiu arendamine, pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika kaasajastamine, eakate toimetuleku ja heaolu tõstmine, tööhõive suurendamine ja oskuste arendamine ning liikumisharjumuste suurendamine ja vaimse tervise probleemide ennetus.
Loe sotsiaalministeeriumi uudist
Tutvu tegevusprogrammiga

Uus valitsuskoalitsioon otsustas, et rahvastikuminister Riina Solmani üheks vastutusvaldkonnaks saab olema perepoliitika ja laste sündimuse arvu kasvatamine. Siseministeeriumis luuakse rahvastiku- ja perepoliitika osakond, mis võtab üle osa sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna ülesandeid. Loe lähemalt Postimehe artiklist (tasuline)

Lastekaitsepäeva puhul tunnustati inimesi, kes on muutnud laste käekäiku paremaks. Jagati „Lastega ja lastele” tunnustusauhindu: auhinna „Lapse suur tegu” pälvisid Sander ja Sigrid Salundo; muutuste looja auhinna pälvis lasteabitelefoni üks loojatest Mari-Liis Mänd; elutööpreemia pälvis lastekaitseliikumise eestvedaja Ene Tomberg; laste ja noorte tunnustuse vanemliku hooleta jäänud laste abistaja Inge Ojala. Eripreemiad said kohtutäitur Risto Sepp ja abiprokurör Elle Karm. Loe lähemalt

Tallinnas tunnustati parimaid lastekaitsetöötajaid. Linna parima lastekaitsetöötaja tiitli pälvis Tallinna Kesklinna Valitsuse lastekaitse talituse juhataja Marge Rungi. Loe lähemalt
Meedias ilmus mitmeid artikleid, mis tutvustavad ja tõstavad esile lastekaitsetöötajate tegevust.Tutvu artiklitega meediakajastuste rubriigis.
 
MTÜ Lastekaitse Liit uus juhataja on Varje Ojala. Loe lähemalt

29.–31. maini toimus avaliku sektori probleemide lahendamisele suunatud arendusüritus Digiriigi häkaton 2.0. Esimese koha sai Guardtime, kes lõi lahenduse, mis võimaldab perevägivalla ohvritel salvestada tõendeid (videoid, pilte, helisalvestisi) nutitelefoniga otse pilve, ilma et seadmesse sellest ühtegi jälge jääks. Kui vägivalla all kannataja on kogunud piisavalt jõudu ja julgust, saab tõendeid ametlikult kasutada. Vaata ürituse kodulehte; loe ingliskeelset kokkuvõtet
 
President Kersti Kaljulaid ja justiitsminister Raivo Aeg tunniustasid vägivalla ennetusse panustajaid. Auhinna sai kuus inimest, kellest mitmed tegelevad perevägivalla ohvrite ja lastega. Loe lähemalt
AJAKIRJASkaas 2/2019
Uus number! Mai lõpus ilmunud ajakirja Sotsiaaltöö numbrist (2/2019) saab lugeda, kuidas on läinud kogukonnas elamise teenusele asunud psüühikahäiretega inimestel; mida tähendab ülimitmekesisus; kui suureks probleemiks on Eestis püsivaesus; kuidas on eakate üksildus seotud majandusliku toimetuleku, tervise jt näitajatega jpm teemadel. Loe numbri tutvustust ja mõningaid artikleid täismahus.
 
Järgmine number (3/2019) ilmub septembri lõpus. ÜRO lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmise 30. aastapäevale pühendatud numbri artiklites arutletakse, kuidas paremini tagada laste õigused eri valdkondades: osalemine otsuste vastuvõtmises, väärikas kohtlemine, turvalisus ja kaitse vägivalla eest, õigus vanematele ja kodule, haridus, puuetega lapse õigus erihoolele jt.
 
Kui sa ei ole veel ajakirja tellija, siis VORMISTA TELLIMUS! Täida ankeet ning saadame sulle meiliga arve. Aastatellimuse (4 numbrit) hind on 15 eurot, üliõpilastele 10 eurot. Kolme eksemplari aastatellimus samale tellijale maksab 29 eurot, soovi korral saab tellida ka varasemaid numbreid. Ajakirja saab tellida ka postkontorites üle Eesti.
ESTA UUDISED
ESTA kutsub taotlema Võlanõustaja, tase 6 kutset. Dokumentide vastuvõtt 9.–22. septembrini. Sotsiaalhoolekande seaduse §45 lg1 järgi peab võlanõustamise teenust vahetult osutaval isikul olema kas kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täienduskoolitus.
Tutvu kutse taotlemise protsessi, juhendite ja vormidega ESTA kodulehel.
 
ESTA õnnitleb 2019. aasta I poolaastal sotsiaaltöötaja kutsetunnistuse saanuid.
  • Airiin Allikmäe, Kaire Smirnova ja Riina Kaur – sotsiaaltöötaja, tase 6, laste ja perede heaolu
  • Annegrethe Alp, Ellen Hansen, Helgie Mandzolo Saar, Kadi Lilienthal, Kristi Mägi-Sepp, Kristiina Puistaja, Maret Sildala, Maria Viidebaum ja Aljona Kazakova – sotsiaaltöötaja, tase 6, lastekaitse
  • Lagle Aim – sotsiaaltöötaja, tase 6, lastekaitse; valitud kompetents: praktika juhendamine
  • Tiia Peebo – sotsiaaltöötaja, tase 7, laste ja perede heaolu; valitud kompetents: teenuste juhtimine
  • Marina Raid – sotsiaaltöötaja, tase 7, sotsiaaltöö maakogukonnas
  • Velli Ehasalu – sotsiaaltöötaja, tase 7, sotsiaaltöö laste ja peredega
31. mail ESTA Kesk-Eesti teemapäeval arutati koduteenuse arendamisvõimalusi. Teenuse korralduse kogemusi jagasid Türi, Kastre, Tori ja Põhja-Sakala vald. Marie Johanson ja Heli Ferschel tutvustasid valmivat koduteenuse kvaliteedijuhist ning SKA KOV nõustamisüksuse plaane toetada teenuse arendamist. Kõlama jäi vajadus koduteenuse korralduse ühtsete põhimõtete ja miinimumstandardi järele. Nt mõnes piirkonnas on keeruline koduteenuse osana saada isikuabi. Teenusele õigustatuse hindamisel on erinev praktika, kuidas arvestada pereliikmete olemasolu ja abivajaja sissetulekutega. Mõnes omavalitsuses eeldatakse pereliikmetelt rahalist ja füüsilist panust hooldamisse, teistes aga lähtutakse ainult abivajaja võimalustest. Omaosaluse kehtestamisel on igal omavalitsusel oma lähenemine, mistõttu teenuse eest küsitava tasu suurus on väga erinev. Tuleks välja töötada üle-eestiline teenuse hinnastamise mudel ja ühtsed klientidelt omaosaluse võtmise põhimõtted.

ÜLIKOOLIDES
Kui varem õpetati sotsiaalpedagoogikat Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis, siis alates uuest õppeaastast on sotsiaalpedagoogika bakalaureuseõppekava kolinud Tallinnasse haridusteaduste instituuti. Õppetöö toimub sessioonõppes, mis on sobilik ka töötavale üliõpilasele. Õppekava lõpetajatele omistatakse sotsiaalpedagoogi, tase 6 kutse. Vastuvõtt algab pärast jaanipäeva. Lisainfo
 
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudengid korraldasid 23. mail Pärnus erivajadustega noortele ööklubis disko. Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja Heli Kallasmaa ideed teostasid sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala 2. kursuse üliõpilased ning neid aitasid vabatahtlikud Kaari Pulst, Gerti Marus ja Marliis Miilimäe ning ööklubi A.P.T.E.K. koos Madis Sitiku ja tema kollektiiviga. Eriliste noorte diskost võttis osa kokku u 50 noort MTÜst Maarjakodu, Viira kodust ning Pärnu Sotsiaalkeskusest, kelle jaoks oli disko ööklubis pikaaegse unistuse täitumine. Loe lähemalt; vaata AK saatelõiku
 
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli üliõpilased said sellel kevadel arendada rahvusvahelise projekti Healing Greenery kaudu teadmisi ja oskusi sotsiaalse ettevõtluse ning green care metoodika rakendamises, mida saab kasutada eakate elukeskkonna kujundamisel ja sotsiaalteenuste pakkumisel. Tudengimeeskonnad disainisid praktilise ülesande käigus virtuaalses modelleerimisprogrammis Väike-Maarja Hooldekodu klientidele sobiva elukeskkonna. Loe lähemalt
SOTSIAALMINISTEERIUMIS
Valitsus võttis teadmiseks sotsiaalministri esitatud pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamise ettepanekud. Süsteemi kaasajastamisega plaanitakse arendada edasi kodus elamist toetavaid hoolekandeteenuseid, pakkuda omastehooldajatele senisest enam tuge ja vaadata üle omavalitsuste sotsiaalkaitse rahastus, sh inimeste omaosalus sotsiaalteenuste eest tasumisel. Valitsus kinnitab lahendusettepanekud aasta lõpus. Loe lähemalt
 
Suure hooldusvajadusega psüühilise erivajadusega inimestele luuakse üle Eesti 75 päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta. Sotsiaalministeeriumi korraldatud konkursile esitasid taotlusi nii kohalikud omavalitsused kui teenuseosutajad. Loe lähemalt
 
Sotsiaalministeeriumi ajaveebis
Üle 1200 hooldustöötaja on saanud erialase väljaõppe, pooltuhat vajab täiendõpet. Ketri Kupper. Loe postitust
 
Kuidas naabrid psüühilise erivajadusega inimestega läbi saavad? AS Hoolekandeteenused kommunikatsioonispetsialist Ave Lillemäe. Loe postitust; loe artikli täisversiooni, mis ilmus ajakirja mainumbris.
 
Kas töötushüvitistest on inimestele abi? Kadi Kanarbik. Loe postitust
 
Inimene peab saama elada väärikalt oma kodus. Häli Tarum. Loe postitust

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETIS
Maikuu KOV uudiskirjas kirjutatakse puude määramise mõjust sotsiaalkaitsele, STARi arendustest, sotsiaaltöötaja väärtustamisest jt teemadel. Loe uudiskirja
 
Värske sotsiaalteenuste uudiskiri vahendab sotsiaalsele rehabilitatsiooni, abivahendite, erihoolekande ja ekspertiisi uudiseid. Loe uudiskirja
 
Ohvriabi ja ennetusteenuste osakond otsib uusi teenusepakkujaid ja partnereid, et arendada kinnise lasteasutuse teenust. Plaanis on luua väiksemaid pere- ja ravikodu tüüpi kinniseid üksusi. Peagi on valmimas teenustele suunamise juhis lastekaitsetöötajatele, prokuröridele ja kriminaalhooldajatele. Loe lähemalt KOV uudiskirjast
 
28. mail lõppes leping, mille alusel sotsiaalkindlustusamet täitis Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASSi kohaliku esindaja ülesandeid. EQUASSi puudutavate küsimustega tuleb edaspidi pöörduda otse peakontorisse Brüsselisse: EQUASSi administraator ja koordinaator Sarah Vansimpsen, Skype: EQUASS, svansimpsen@epr.eu, www.equass.be ja www.epr.eu. Loe lähemalt KOV uudiskirjast
 
Alates aprillist saadab amet regulaarselt kohalikele omavalitsustele nende territooriumil elavate puudega tööealiste ja vanaduspensioniealiste inimeste andmeid, et omavalitsused oleksid teadlikud inimeste võimalikust abivajadusest ning oskaksid planeerida neile asjakohaseid meetmeid. Puuetega laste andmeid on saadetud KOVidele juba varem. Loe lähemalt KOV uudiskirjast
 
Inimestele, kellel tuvastati puue, saadetakse koos teavituskirjaga nüüd ka puudega isiku kaart. Loe lähemalt
 
Alates maist pakub amet vähenenud töövõime ning kuulmislangusega viipekeelsetele inimestele ESFi toel Skype’i vahendusel viipekeele kaugtõlke teenust. Loe lähemalt
 
Alates 13. maist asub sotsiaalkindlustusameti Tallinna kontor aadressil Paldiski mnt 80 G4S-majas. Aadressile Endla 8 jäid edasi klienditeenindus ja teabehalduse osakond. Loe lähemalt
 
TERVISE ARENGU INSTITUUDIS
Hooldus- ja eestkosteperede lugudel põhinevat dokumentaallavastust „Südames sündinud” saab nüüd vaadata täispikkuses portaalis tarkvanem.ee. Vaata lavastust
 
4. juunil Tallinna Kultuurikatlas toimunud tervisedenduse konverentsil arutati, kuidas jõuda selleni, et keskkond kodus, lasteaias, koolis, töökohal, kodukohas, riigis aitab edendada ja säilitada tervist ning soodustab tervislikke valikuid, sõltumata inimeste haridusest, soost, vanusest või elupiirkonnast. Vaata konverentsi videosalvestust. Ettekannete failid lisatakse jooksvalt konverentsi lehele Terviseinfo portaalis. Edaspidi lisatakse sinna ka videosalvestused.
 
Narkootikumide tarvitajatele suunatud tugiisikuprogramm SÜTIK laienes Ida-Virumaale. Loe lähemalt
Loe ka Sotsiaaltöö mainumbri artiklit

ASTANGU KRKs
3.–5. juunini Tallinnas toimunud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi aastakonverentsil arutati läbiva teemana, kuidas väiksemate ressurssidega osutada kvaliteetset teenust. Peamised märksõnad olid tehnoloogia ja innovatsioon ning sellega kaasnevad ohud. Konverentsi kokkuvõtet saab lugeda konverentsi kaaskorraldaja Astangu keskuse kodulehelt.
 
Astangu keskus ootab õppima tööealisi erivajadusega inimesi, kel soov saada tööeluks vajalikke oskusi, õppida kutseõppes või kes vajavad tuge õige eriala valikul ja igapäevaoskuste omandamisel. Loe lähemalt
SÜNDMUSED JA KOOLITUSED
19. juunil Toilas sotsiaalteenuste arendamise pilootprojekti mõttetalgud
10.–12. juulini Kauksis ESJN suvekool
15. juulist 2. augustini Tallinna Ülikooli suveülikool
18.–21. juulini Türisalus MTÜ Igale Lapsele Pere suvepäevad
30.–31. juulini Nelijärve Puhkekeskuses Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu suvekool
9.–10. augustini Paides Arvamusfestival
12.–13. augustini Saaremaal Vaimse tervise esmaabi koolitus
14. augustil Tallinnas koolitus Arenduskoosolekute läbiviimise meetodid meeskonnas
15.–16. augustini HIVi ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide XI suvekool
17. augustil Viljandis XI Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu
21.–25. augustini Käärikul Metsaülikool 2019 – Tarkus tarviline vara
21. augustist 1. oktoobrini Tartus koolitus Töö tulemuslikkuse arendamine ja grupicoaching
22. augustil Tallinnas koolitus Tööstressi ja läbipõlemisega toimetulek
27.–29. augustini Tartus ISCI konverents Children of the World: The Touch of Change. Theories, Policies, Practices
27. augustil Tallinnas LVTK seminar Kuidas mõista ja aidata suitsidaalset noorukit ning tema võrgustikku

27. augustist 8. novembrini Tartus Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega
27. augustist 16. septembrini Mõdrikul koolitus Psüühikahäirega eaka abistamine ja hooldus
27. augustist 12. detsembrini Mõdrikul koolitus Hooldustöö alused
28. augustist 15. novembrini Tallinnas Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega
28. augustil Pärnus koolitus Vähem antidepressante, rohkem suhtlust
29. augustil Tallinnas koolitus Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod
30. augustil Tallinnas seminar Lapse heaolu indikaatorid
augustist novembrini Mõdrikul koolitus Ettevalmistus hooldustöötaja kutseeksamiks
3.–5. septembrini Suurbritannias Nottinghamis konverents Refocus on Recovery 2019
30. oktoobril Tallinnas noortekonverents „Avatud silmadega”

ESF TAT tasuta kursused täiskasvanutele
MTÜ CIF-Estonia võtab vastu taotlusi sotsiaalvaldkonna ja sellele lähedaste erialade töötajatelt, kes soovivad osaleda rahvusvahelistes vahetusprogrammides.

Eesti Töötukassa sündmused
 
AVATUD TAOTLUSVOORUD
26. augustini on avatud taotlusvoor Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine kohalikele omavalitsustele.
Loe eluruumide kohandamise plaanidest Tartus.
 
1.–15. augustini on avatud sotsiaalministeeriumi hasartmängumaksu väikeprojektide toetuste taotlusvoor.
2019. aasta HMN suurprojektid ja I taotlusvooru tulemused
 
29. augustini on avatud ESFi taotlusvoor Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused. Toetust antakse projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid: koduteenus; tugiisikuteenus; isikliku abistaja teenus; väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus; nõustamisteenused ja tugigrupid hoolduskoormusega inimesele; integreeritud hoolekandeteenused.
 
Uudsete lahenduste väljatöötamise väiketoetuse taotlusvoor on avatud kuni 31. detsembrini või kuni toetusraha lõppemiseni. Toetuse saajad (seisuga 15.05.2019)
 
Taotlusvoor Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused on avatud kuni toetusraha lõppemiseni.

PROJEKTID
2018. aasta augustis alustati kuues Eesti piirkonnas – Haabersti linnaosas Tallinnas, Tartus, Toris, Rakveres, Saaremaal koos Muhu ja Ruhnuga ning Tõrvas koos Valga ja Otepääga – pilootprojektiga, kus hoolduskoordinaator on toeks keerulise hooldusvajadusega inimesele. Kuidas projektil on läinud, saab lugeda Gerli Aaviku artiklist ajakirjas Sinuga
 
SA Lapse Heaolu Arengukeskus viib läbi projekti, mille käigus soovitakse käivitada ennetus- ja perekeskused (nn perepesad) Põltsamaal, Türil ja Viljandis. Juunikuust hakatakse korraldama pere lahendusringe. Loe lähemalt veebilehelt ja Facebookist
 
Ida-Virumaal käivitatakse KOV sotsiaalteenuste arendamise pilootprojekt. Loe lähemalt

Riik hakkab eraldama raha maapiirkondades lagunenud kortermajade taastamiseks. Loe lähemalt

SEADUS / EELNÕUD
Alates juulist saavad põetus- ja hooldusabivahendite ning lihtsamate liikumisabivahendite vajadust tuvastada ka õed, kes on läbinud sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Õdede Liidu poolt korraldatud abivahendite alase täiendkoolituse. Loe lähemalt
 
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanitakse viia nii pensionitunnistus kui ka puudega inimese kaart üle ühisele plastkaardisüsteemile. Seni on sotsiaalkindlustusamet väljastanud mõlemat eraldi. Plastkaardile üle minnes ei kaota oma kehtivust senised paberil olevad pensionitunnistused, mistõttu pole muudatuste jõustudes vaja minna taotlema uut kaarti. Loe lähemalt
 
Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tagatakse edaspidi kuriteokahtluse alla sattunud laste individuaalne hindamine ning nende teadlikkus oma õigustest. Samuti täiendatakse võimalusi Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate kuritegude menetlemiseks. Loe lähemalt
RIIGIKOHTU LAHENDID
Kohtuasi 2-17-5184
Kinkija ja kostja sõlmisid korteriomandi kinkelepingu ning asjaõiguslepingu, millega kinkija kinkis oma korteriomandi kostjale. Mõni aeg hiljem ei olnud kinkija enam võimeline iseseisvalt hakkama saama ja asus elama hooldekeskusesse. Kuivõrd tema pensionist kohatasuks ei piisanud, tasus hooldekeskuse arvete eest osaliselt hageja (omavalitsus). Kinkija tegi kinkelepingust taganemise avalduse, et tasuda hooldekeskuse arveid kinnisvara arvel, kuid kostja korteriomandit kinkijale ei tagastanud. Ajaks, mil kinkija suri, oli hageja tasunud hooldekeskuse arvete alusel ligi 4500 eurot. Hageja taotles kostjalt selle summa hüvitamist, millest viimane keeldus. Riigikohus saatis asja uuele läbivaatamisele; asja käik sõltub sellest, kas kinkija kinkelepingust taganemine tunnistatakse kehtivaks või mitte.
 
Kohtuasi 1-10-8154
Isik esitas kohtule taotluse statsionaarse psühhiaatrilise sundravi lõpetamiseks ja tema üleviimiseks hooldekodusse. Riigikohus jättis muutmata maa- ja ringkonnakohtu otsuse jätta taotlus rahuldamata, kuna isik on jätkuvalt ohtlik ning vajab sundravi. Otsuses selgitatakse, et sundravi ja ööpäevaringne erihooldus on kaks eri liiki teenust, mille osutamise eeldused on erinevad.

Kohtuasi 1-18-9343
Isikut kahtlustatakse karistusseadustiku järgi selles, et ta edastas kannatanule järjepidevalt solvava, häiriva ja ähvardava sisuga elektroonilisi sõnumeid. Selliseid sõnumeid saatis ta ka kannatanu emale ning kannatanu uuele elukaaslasele. Sõnumid sisaldasid ka tapmisähvardusi kannatanu alaealiste laste suhtes. Kannatanu esitas isiku suhtes taotluse ajutise lähenemiskeelu kohaldamiseks, mida viimane vaidlustas. Kohus jättis lähenemiskeelu jõusse.
 
Kohtuasi 2-19-548
Psühhiaatriakliiniku valvearst esitas maakohtule taotluse puudutatud isiku suhtes esialgse õiguskaitse rakendamiseks isiku tahtest olenematu ravi kohaldamiseks nelja päeva vältel ja selle pikendamiseks 40 päevani. Puudutatud isik esitas määruskaebuse, milles vaidlustas valvearsti õiguse taotluse esitamiseks. Kohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

ÕIGUSKANTSLERI SEISUKOHAD
Perekonnaseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmine
 
Eluruumi tagamine
 
Ligipääs e-teenustele
 
Süütuse presumptsiooni põhimõte ja väljendusvabadus
ANALÜÜSID / UURINGUD
Töötuskindlustuse põhimõtete analüüs vaesuse ennetamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks. (2019). Poliitikauuringute Keskus Praxis. Loe aruannet; loe tutvustust
 
In-work poverty in Europe. A study of national policies. (2019). European Social Policy Network. Loe aruannet (ingl)
 
Vanemlusprogrammi „Imelised aastad” 2018. aasta tulemused (2019) Tervise Arengu Instituut. Loe aruannet
 
Programmi „Kainem Ja Tervem Eesti” vahehindamine. (2019). Civitta Eesti AS. Loe aruannet
 
Risks that Matter. Main Findings from the 2018 OECD Risks that Matter Survey. Loe aruannet (ingl) uuringu veebileht

STATISTIKA
Eesti leibkonna eluruumidega kaasnevad probleemid. Statistikaameti blogi 16.05.19. Loe postitust
 
Töötute arv Eestis kahaneb. Loe Statistikaameti pressiteadet
 
Kolmandaid lapsi sünnib järjest rohkem. Statistikaameti blogi 03.06.19. Loe postitust

PUBLIKATSIOONID
Society at a Glance 2019. OECD Social Indicators. Loe kogumikku (ingl)
 
Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö. (2019). Käsiraamat kohalikele omavalitsustele. Politsei- ja piirivalveamet. Loe käsiraamatut
 
Turvaline ja vaba elu. Mida teha, kui kannatad lähisuhtevägivalla all. (2019). Sotsiaalkindlustusamet. Loe brošüüri
 
MTÜ Lastekaitse Liit valmistas koostöös justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga materjalid toeks lapsele, kelle vanem on vanglas. Lapsed ja vangistus; Lapsed ja vangistust (vene k); Lasteleht; Lasteleht (vene k)
 
Alaealiste karistusõiguse reform Eestis: materiaalõigus, menetlus ja sotsiaaltöö. Jaan Ginter, Jaan Sootak. Juridica 3/2019. Loe artikli kokkuvõtet
 
Kellele on Eestis vaja vanemaealisi mehi? Tiina Tambaum, Iris Pettai. Riigikogu Toimetised nr 39, 2019. Loe artiklit
 
Puude taga on inimene. Liina Pääbo. Vikerkaar, mai 2019. Loe artiklit
 
Ajakiri Sinuga, kevad 2019
 
Ajakiri Märka Last, mai 2019

MEEDIAKAJASTUSED

Lastekaitsetöö kajastused

TESTI ENNAST | Kuidas käituksid Sina lastekaitsetöötajana? Perejakodu.delfi.ee 01.06.2019. Täida test
 
Tõnu Poopuu: Lapsed on oma õiguste, soovide, vajaduste ja oskustega samaväärsed täiskasvanutega. Pärnu Postimees 01.06.2019. Loe tasulist artiklit
 
Ükski laps ei tohi jääda abita! Lastekaitsjate imelised lood sellest, kuidas lapsi kaitsta. Õhtuleht 31.05.2019. Loe artiklit
 
Lastekaitsespetsialist Helve Keel: kõige kurvem on, kui vanemad ei soovigi koostööd teha. Harku Valla Teataja 22.05.2019, lk 6. Loe artiklit
 
Kuidas leitakse kodu ja perekond lapsele, kes on eraldatud oma sünniperest? Pärnu linna praktika. Ajakiri Märka Last, mai 2019. Loe artiklit

Teised teemad
Kuidas kaasatakse vabatahtlikke sotsiaalvaldkonnas Helsingis? 23. mail toimunud õppereisi kokkuvõte. Eha Paas, Anu Viltrop. Vabatahtlikud.ee. Loe artiklit
 
Seksuaalselt väärkoheldud lastele mõeldud majade rajamine ootab rahandusministeeriumi prognoosi. Delfi.ee 04.06.2019. Loe artiklit
 
„Lauri ja Martti on jälle siin. Tulete ehk enne, kui nad sodima hakkavad?” Pärnu Postimees 30.05.2019. Loe tasulist artiklit
 
Hooldekodud püsti hädas: töötajaid napib, veel vähem leiab koolitatud hooldajaid. Õhtuleht 26.05.2019 Loe tasulist artiklit
 
Hais, vägivald ja lugematu arv ettekirjutusi: Eesti probleemseimast hooldekodust on jäänud kadunuks kolm inimest. Postimees 24.05.2019. Loe tasulist artiklit
 
Ületöötamine: õpi ütlema õigel hetkel „ei”. Tööelu.ee 15.05.2019. Loe artiklit
 
Sest nad saavad. Eero Epner kohtus kahe kuu jooksul paarikümne spetsialistiga ning kuulis neilt kõigilt erakordseid lugusid kohutavast vägivallast Eesti kodudes. Eesti Ekspress 08.05.2019. Loe artiklit
Jaga
Säutsu
Edasta
Ajakiri Sotsiaaltöö
© 2019 Tervise Arengu Instituut 

Soovid muuta uudiskirja saamist?
Uuenda oma andmeid või kustuta end uudiskirja listist.

Email Marketing Powered by Mailchimp