Copy
Kui uudiskiri ei avane korrektselt, siis saab seda hiljem vaadata ka veebis SIIT.

Sotsiaaltöö
ajakirja uudiskiri 2/2016
UUDISED
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) kuulutab välja konkursi sotsiaalvaldkonna parimate töötajate tunnustamiseks. Tunnustused antakse välja kategooriates: elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas, aasta sotsiaaltöötaja 2015, aasta lastekaitsetöötaja 2015, aasta tegevusjuhendaja 2015, aasta hooldustöötaja 2015, aasta hoolekandeasutuse juht 2015, parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2015, parim sotsiaaltöö praktikajuhendaja 2015, parim sotsiaaltöötaja koostööpartner 2015, parim sotsiaalala uurimistöö autor 2015, parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2015, aasta ESTA liige 2015. Vormikohased taotlused saata hiljemalt 22. veebruariks meiliaadressile tegevjuht@eswa.ee.

Aasta parimad noorsootöö tegijad pälvisid tunnustuse. Loe lähemalt

Kuni 7. märtsini saab esitada ESTAle taotlusi kutsekvalifikatsioonidele sotsiaaltöötaja, tase 6sotsiaaltöötaja, tase 7hoolekandeasutuse juht, tase 6. Avaldus koos nõutavate dokumentidega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile sotsiaaltootaja@eswa.ee. Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega toimub 13. aprillil. Täiendav teave kutse andmise ja nõutud dokumentide (sh dokumendivormid) kohta on kättesaadav ESTA kodulehel.

Tervise Arengu Instituut korraldab sellest aastast tervisekuusid, mis on mõeldud abiks tööandjatele tervist toetavate tegevuste elluviimiseks. Loe lähemalt

Rõuge vallas kutsutakse elanikke üles kampaania korras tervisetunde koguma. Kui vallakodanikud suudavad üheskoos koguda 10 000 tervisetundi, investeerib vald 5000 eurot, et täita üks vallarahva ühine soov. Loe lähemalt

Paides hakatakse pakkuma puudega laste hooldusteenustVaata Reporter.ee videot

Süüteoennetuse nõukogu toetas ettepanekuid, millega tahetakse suurendada õigusrikkumisi toime pannud laste endi vastutust toime pandud tegude eest. See tähendab, et tulevikus peaks alaealiste õigusrikkujate puhul vähenema trahvide ja teiste ebaefektiivsete karistuste tähtsus ning olulisemaks saama kahjude hüvitamine ja heastamine ohvritele. Loe lähemalt

Veebruarist algatab siseministeerium programmi STEP, mis aitab õigusrikkumise taustaga noortel taas tööle või õppima asuda. Loe lähemalt

Justiitsministeerium otsustas toetada 151 000 euroga kolme mittetulundusühingut ja üht sihtasutust, kes hakkavad sel aastal pakkuma tasuta õigusnõuLoe lähemalt
SOTSIAALMINISTEERIUMIS
26. jaanuaril toimus Riigikantseleis hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma esimene kohtumine. Rakkerühma juht Anniki Lai tutvustas rühma ülesandeid, töökorraldust ja ajakava; sotsiaalministeeriumi esindajad riigi sotsiaal- ja tervisepoliitika eesmärke ja lähiaastate tegevusi. Samuti tutvustati rakkerühma töö aluseks olevat koos Maailmapangaga läbiviidavat pikaajalise hoolduse uuringut. Loe kohtumise materjale
Järgmise kohtumise teemad on InterRAI hindamissüsteemi ja pilootprojekti tutvustamine, ülevaade puudega laste valdkonnas toimuvatest arengutest ning hariduse seostest hoolduskoormusega.

Sotsiaalkindlustusamet alustas jaanuarist sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamistega.
Loe uudist
Loe Postimehe ülevaadet

Sotsiaalministeerium alustab sellest aastast kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele supervisioonide pakkumist.
Loe lähemalt ajakirja veebruarinumbrist.

Sotsiaalministeerium hakkab analüüsima kogukondliku erihoolekande arendamise ideidLoe lähemalt

Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014–2020 on plaanis Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” raames luua 1400 kvaliteetset erihoolekande teenusekohta.
Loe erihoolekande taristu arendamisest pikemalt ajakirja veebruarinumbrist.

22. jaanuaril toimus Pärnus järjekordne ligipääsetavuse nõukogu koosolek, kus arutati võimalusi ligipääsetavuse tagamiseks. Lisaks nõukogu liikmetele osalesid Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu puuetega inimeste organisatsioonide esindajad. Koosolekul rõhutati, et ligipääsetavusega tuleks arvestada ka arengukavades. Vaja on erivajadusega inimeste endi aktiivsust ja kohalike omavalitsuste tuge. Info juba ligipääsetavaks muudetud objektidest võiks olla lihtsasti leitav. 
Sotsiaalministeeriumi juurde loodud ligipääsetavuse nõukogusse kuuluvad ministeeriumite, riigiasutuste, puuetega inimeste organisatsioonide, ülikoolide ja MTÜde esindajad. Nõukogu ülesanne on teha ettepanekuid ligipääsetavuse parandamiseks, nõustada arengukavade koostamist ning edendada valdkonda ühiskonnas laiemalt.
AJAKIRJAS
Veebruari lõpus ilmub 2016. aasta esimene number, mille põhiteemaks on deinistitutsionaliseerimine. Käsitletakse nii asutusest iseseisvasse ellu suundumist kui ka ennetavaid vajadusel põhinevaid teenuseid kogukonnas. Lisaks saab lugeda lastekaitse juhtumikorraldusest STARis, abivahendite uuest süsteemist ja 1. juulist jõustuvast töövõime hindamisest; uurimistulemusi perevägivallast ja integratsioonipoliitikast jpm.
Numbrit saab tellida meiliaadressil ajakiri@tai.ee.

Ajakiri ootab avaldamiseks artikleid sotsiaaltöö praktikutelt, uurijatelt ja korraldajatelt. Soovime lähiajal käsitleda mh selliseid teemasid nagu juhtumikorraldus ja võrgustikutöö eri sihtrühmade puhul; huvikaitse; uute seaduste rakendamise kogemused; mitmesugused sotsiaaltöö kui elukutse arendamisega seotud küsimused. Mainumbrisse saab artikleid esitada 5. aprillini.

TELLI AJAKIRI 2016. AASTAKS! Vaid paberil ilmuvast ajakirjast saad lugeda põhjalikke analüüsivaid artikleid sotsiaaltöö teooriatest ja meetoditest, sotsiaalpoliitikast, sotsiaaltöö uurimustest, tööst eri sihtrühmadega, eriala arendamisest jpm. 2016. aastal ilmub 4 korralist numbrit, lisaks saadetakse kõigile tellijatele tasuta “Heaolu arengukava 2016–2030” erinumber. Aastatellimuse (4 numbrit) hind on 15 eurot, tudengile 10 eurot, tellimus kolmes eksemplaris samale tellijate 29 eurot. Tellimuse saab vormistada Omniva e-teeninduses või kirjutades toimetuse meiliaadressil ajakiri@tai.ee.
SEADUS/EELNÕU
2016. a algusest jõustus ravikindlustuse seaduse muudatus, mille kohaselt on võimalik ravikindlustus saada ka neil, kes töötavad ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel (nt kunstnik, kes teeb väikeste lepingutega tööd mitmele tööandjale; koristaja, kes töötab väga väikese koormusega mitme tööandja juures jne) või on ühe või mitme juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed. Kindlustuse saamise eelduseks on, et kõigilt lepingutelt kokku arvestatuna on sotsiaalmaksu miinimummäär (tänavu 128,70 eurot) kuus täidetud. Loe lähemalt

Jaanuaris asuti Euroopa Liidu nõukogu sotsiaalküsimuste töögrupis menetlema Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu ettepanekut ühiste ligipääsetavuse nõuete kehtestamiseks valitud toodete ja teenuste osas. Direktiiv sätestaks ühtsed nõuded ELi tasandil näiteks arvutitele ja operatsioonisüsteemidele, audiovisuaalmeedia teenustele (teleülekanded ja sellega seotud tarbija seadmed, digitaaltelevisiooniteenused ja -seadmed, telefoniteenused ja sellega seotud seadmed, e-raamatud), iseteenindusterminalidele (panga-, pileti- ja registreerimisautomaadid), e-kaubandusele, pangandusteenustele ja reisijaveoteenustele (bussi-, lennu-, raudtee- ja meretransport). Ühtsed nõuded lihtsustavad toodete ja teenuste piiriülest pakkumist ning toetavad liikmesriike puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisel võimaldades üha rohkem juurdepääsetavaid tooteid ja teenuseid konkurentsivõimelise hinnaga. 
Loe Euroopa Komisjoni pressiteadet 
PROJEKTID
Töötukassa kuulutas välja kaitstud töö pakkujate leidmise hanke. Loe lähemalt

Töötukassa kuulutas välja töövõime hindajate leidmise täiendava hanke. Loe lähemalt
ÕIGUSKANTSLERI SEISUKOHT
Soovitus: vanema teavitamine lapse haiglas viibimisest. Loe lähemalt
RIIGIKOHTU LAHENDID
Kohtuasi 3-2-1-166-15 
Pärnu linn esitas avalduse, milles palus paigutada raske liikumispuude ja raske psüühikahäirega M. B tahte vastaselt kinnisesse asutusse saama ööpäevaringset erihoolekandeteenust. Kohus rahuldas taotluse. AS Hoolekandeteenused vaidlustas otsuse ja esitas Ringkonnakohtule määruskaebuse. Riigikohus analüüsis, kas hoolekandeasutus võib esitada määruskaebuse maakohtu määruse peale.

Kohtuasi 3-2-1-153-15 
Pooled vaidlevad selle üle, kas kostja peab hagejat ülal pidama sellest tulenevalt, et hageja on kostja lahutatud abikaasa, kes muutus abielu ajal osaliselt töövõimetuks ning vajab abi mh seetõttu, et ei saa endale lisasissetulekut hankida, kuna hooldab poolte täisealist puudega last. Riigikohus märgib, et õigus nõuda lahutatud abikaasalt elatist tekib üksnes siis, kui abikaasal ei ole endal sissetulekut või vara, mille arvel end ülal pidada, ning ei saa eeldada, et ta enda vajaduste rahuldamiseks ise sissetuleku hangiks, sest ta ei suuda seda oma terviseseisundi tõttu teha. Seejuures sõltub lahutatud abikaasa ülalpidamisõiguse kestus ja ulatus PKS § 72 ja § 73 lg 2 järgi otseselt sellest, kui kaua ja millises ulatuses piirab terviseseisund lahutatud abikaasal sissetulekut hankida.
JURIIDILISED NÕUANDED
Laps vanemate lepingutes. Loe lähemalt

Mis on perelepitus? Loe lähemalt
SÜNDMUSED JA KOOLITUSED
Sotsiaalministeeriumi teabepäevad maakondades:
16.02 Lääne-Virumaa, 17.02 Järvamaa, 18.02 Põlvamaa, 25.02 Raplamaa, 1.03 Tallinn, 3.03 Jõgevamaa, 8.03 Läänemaa Lisainfo 

18. veebruaril Töötukassa ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse koostööpäev

18. veebruaril Tallinnas noorteseire aastakonverents Erivajadustega noored noorsootöös

19. veebruaril Tartus Herbert Masingu koolis konverents Tabamata mure 

3.–4. märtsil Tallinnas koolitus Huvikaitse tervises

4. märtsil Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse avatud uste päev 

7. –11. märtsil Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis rahvusvaheline nädal

10. märtsil Tallinnas konverents Uued lõiked noorsootöös!

10.–11. märtsil Tallinnas rahvusvaheline konverents Elu lähedasega, kellel on dementsus – kes aitab, kust saada abi?

15. märtsil Tartus rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva tähistamine. Jälgi infot ESTA kodulehel

15. märtsil Tallinnas seminar Üle lävepaku

16.–17. märtsil Linnade-valdade päevad. Üheks peateemaks suured muutused sotsiaaltöös. 

29. märtsil Haapsalus koolitus Autistliku lapse mõistmine ja toetamine 

30. märtsil Haapsalus koolitus Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine 

CIF Estonia ootab sotsiaalvaldkonna töötajate avaldusi rahvusvahelistest vahetusprogrammides osalemiseks. 
ANALÜÜSID, UURINGUD
Praxis osaleb MOPACT (Mobilising the Impact of Active Ageing in Europe) projektis, mille raames toimunud fookusrühmadest on valminud lühikokkuvõte Sotsiaalne innovatsioon pikaajalises hoolduses.

Uuring: Erivajadustega noorte siirdumine koolist tööle. Loe lähemalt
Loe Postimehe artiklit uuringust

Uuring: Soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamine. Loe lähemalt

Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring. Loe lähemalt
Loe uuringu akajastusi:
Postimees+ artikkel
Postimehe arvamuslugu
Justiitsministeeriumi uudis

Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute keskuse (RASI) eestvedamisel on käimas rahvusvaheline projekt „Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad”. Loe tutvustust, projekti raames läbi viidud analüüsi (ingl).
PUBLIKATSIOONID
Abivahendi teatmik on arstile abistavaks töövahendiks tõendi väljakirjutamisel.

Kriminaalpoliitika portaalis on uus teemaleht noortele lähisuhtevägivalla teemal.

Lastekaitse Liidu eestvedamisel tõlgiti eesti ja vene keelde ÜRO lapse õiguste konventsiooni üldkommentaar nr 13. Kommentaaris on selgitatud, mida tähendab konventsioonist tulenev lapse õigus kaitsele igasuguse vägivalla eest.
Üldkommentaar eesti keeles ja vene keeles.

Ida-Virumaa. Olukord ja strateegilised eesmärgid. Taskuteatmik annab ülevaate Ida-Viru maakonna strateegilistest eesmärkidest ja praegusest olukorrast statistiliste näitajate abil. 

Ajakiri Märka Last. Interneti erinumber 2016. Loe ajakirja 

Ajakiri Märka Last. Nr 1/2016. Loe ajakirja 
MEEDIAKAJASTUS
Rae valla lastekaitsespetsialistide usutlus oma tööst ja uuest seadusest. Loe artiklit
Loobun uudiskirjast