Copy
EYST's monthly E-Newsletter
View this email in your browser

Cylchlythyr Hapddalwyr EYST

Croeso i’n Cylchlythyr Hapddalwyr diweddaraf sy’n gasgliad misol rheolaidd o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y sector wirfoddol a chymunedol lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, a’n cynnwys gwybodaeth ynglyn â chyfleoedd nawdd, hyfforddiant, swyddi, byrddau a datblygiad, yn ogystal â diweddariadau pwysig gan y Llywodraeth Gymreig. Rydyn ni hefyd yn bwriadu cynnwys newyddion neu brosiectau pwysig o fewn y sector, felly anfonwch unrhywbeth yr hoffech chi ei rannu i Judy@eyst.org.uk

Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau darllen a carem ni petae chi’n anfon eich adborth ynglyn â sut i wella. Diolch 😊

Os carech chi dderbyn y cylchlythyr hwn yn y Gymraeg, rhowch wybod i ni trwy anfon neges i’r ebost uchod ac fe wnawn ni eich hychwanegu chi at ein rhestr bostio.

Coronafeirws – Cymru gyfan ar lefel rhybudd 0 

Diogelwch Cymru:

O Mawrth 28

 • dim ond mewn amgylcheddau iechyd a gofal y bydd angen gwisgo gorchudd wyneb, yn gyfreithiol
 • mae angen i weithloedd a lleoliadau sy’n agored i’r cyhoedd barhau i gwblhau asesiadau risg coronafeirws

O Ebrill 18

 • os yw’r sefyllfa iechyd gyhoeddus yn parhau’n sefydlog, byddwn yn cael gwared o’r holl gyfyngiadau sy’n weddill 

Gwybodaeth wedi’i dynnu oddi yma: https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0

CYFLEOEDD NAWDD

Raise Your Voice yn Cefnogi Pobl Ifanc wrth Bleidleisio yn yr Etholiadau Nesaf!

Ydych chi’n Glwb Ieuenctid sy’n gweithio gda phobl ifanc yng Nghymru? Mae nawdd o £500 y mudiad ar gael i gynnal digwyddiadau/gweithgareddausy’n cefnogi pobl ifanc i #GofrestruIBleidleisio a chodi’u llais ynglyn â’r etholiadau lleol sydd ar y gweill.

Cysylltwch â Rachel@madswansea.com am ragor o wybodaeth.

Elusen Didymus yn Cynnig Nawdd ar gyfer Prosiectau Cymorth Cymdeithasol

Gall elusennau Cofrestredig yn y DU wneud cais am hyd ar £5,000 ar gyfer prosiectau cymorth cymdeithasol rhyngwladol. Bydd Didymus, elusen creu grantiau, yn gwobrwyo nawdd ar gyfer prosiectau sy’n cefnogi gwaith o fewn cymunedau dan anfantais yn y DU, Affrica, a Canolbarth a De America sy’n cyflawni un o bump o amcanion yr elusen: 

 • Annog cynhwysiad cymdeithasol
 • Cefnogi addysg
 • Datblygu’r celfyddydau
 • Cefnogi cydraddoldeb ac amrywiolaeth
 • Hyrwyddo dealltwriaeth crefyddol

Mae nawdd hefyd ar gael ar gyfer prosiectau sy’n bodoli’n barod o fewn elusennau llai i sicrhau eu hyfywedd hir dymor.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw canol dydd ar 30ain Ebrill 2022.

Cliciwch yma i ganfod sut i wneud cais.

Gwnewch gais am grant prosiect ieuenctid o £500 gan Grow Wild

Mae grantiau o £500 ar gael ar gyfer prosiectau wedi’u harwain gan ieuenctid sy’n dathlu blodau gwyllt, planhigion a madarch y DU mewn ffyrdd cyffrous a chreadigol. Caiff pobl ifanc rhwng 14 a 25 mlwydd oed eu hannog i ddefnyddio cyfryngau creadigol megis barddoniaeth, celf gweledol a cherddoriaeth er mwyn helpu pobl I ymgysylltu â’i gilydd a gyda natur yr haf hwn.

Mae gan blanhigion y gallu hynod i ddarparu ffynhonnellau bwyd a chysgod pwysig i’n trychfilod, ein hadar a bywyd gwyllt eraill; serch hynny, mae hyn wedi bod dirywio ar draws y wlad, yn enwedig mewn ardaloedd dinesig. Fedrwch chi helpu i adfer hyn?

Y dyddiad cau argyfer cyflwyno cais yw 10yb ar Ddydd Llun 25ain Ebrill 2022.

Am ragor o wybodaeth a sut I wneud cais, ewch yma.

YMGYNGHORIADAU A CHYFLEOEDD YMRWYMO

Ymgynghoriad ar Gynllun Hola I Mi Women’s Aid Cymru

Mae Women’s Aid Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar gynllun Hola I Mi ar ddiwedd y mis.

Yn aml cymunedau yw’r rhai cyntaf i ddysgu am drais a chamdriniaeth, ond wyddan nhw ddim beth yw’r ffordd gorau i ymateb bob tro. Bwriad cynllun “Hola I Mi” Women’s Aid Cymru (WWA) yw i:

• Ddarparu sgiliau i aelodau’r gymuned fel y gallant ymateb pan mae rhywun yn cael eu camdrin. Mae hyn yn cynnwys sylwi ar yr arwyddion o gamdriniaeth, y gallu i lywio goroeswyr at wasanaethau arbenigol, a gwrando heb feirniadaeth.

• Osgoi camdriniaeth rhag digwydd yn y lle cyntaf. Mae hyn yn cynnwys y gallu i adnabod a theimlo’n hyderus wrth herio arferion rhywedd a chysyniadau beio dioddefwyr sy’n cefnogi ac yn normaleiddio camdriniaeth.

Mae WWA yn deall fod goroeswyr o rai cymunedau yn wynebu rhwystrau ychwanegol wrth geisio am gymorth i ganfod a defnyddio’r gwasanaethau y mae nhw eu hangen. Bydd y wybodaeth a gesglir yn yr ymgynghoriad hwn yn ein helpu ni i ddeall y rhwystrau hyn ac yn bwydo’r adolygiad o gynllun “Hola I Mi” er mwyn ei wneud yn fwy cynhwysol.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau ar Ddydd Gwener 29ain Ebrill 2022 am 5yh. Os hoffech chi wneud cyfraniad, gwnewch yn siwr eich bod chi wedi cwblhau’r arolwg yma cyn yr amser hwnnw.

Petae gennych chi unrhyw gwestiynnau ynglyn â’r arolwg neu am yr ymgynghoriad yn gyffredinol, ebostiwch Miriam Merkova, y Pennaeth Datblygiad Prosiect, ar MiriamMerkova@welshwomensaid.org.uk

gofod3 2022 – Yn derbyn ceisiadau er mwyn arwain digwyddiadau

Mae CGGC bellach yn derbyn ceisiadau i arwain digwyddiadau yn gofod3, y digwyddiad gwirfoddol mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Bydd gofod3 yn ei ôl eto eleni rhwng 20-24 Mehefin 2022, yn digwydd arlein. Mae’n brif ddigwyddiad sy’n digwydd dros gwrs wythnos, a’n cynnig adnoddau pwysig i staff, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr o fewn y drydedd sector trwy siaradwyr, trafodaethau panel, dosbarthiadau meistr a gweithdai.

Petae gennych chi unrhywbeth gwerthfawr i’w rannu gyda’r sector wirfoddol, peidiwch ag oedi i wneud cais i arwain digwyddiad o’ch fformat a’ch dewis chi.

I fynnu ffurflen gais cysylltwch â helo@gofod3.cymru

Prince’s Trust – Digwyddiad Gyrfaoedd Menywod mewn Gwaith

Yn dilyn eu rhaglen cyflogadwyaeth Menywod mewn Gwaith llwyddiannus, bydd y Prince’s Trust yn cynnal digwyddiad gyrfaoedd untro ar gyfer menywod rhwng 16-30. Bwriad y digwyddiad yw i ysbrydoli ac addysgu menywod ifanc am amrywiaeth o opsiynau gyrfaol fel y’u hesbonir gan bobl o fewn y diwydiant.

Fe fydd yna siaradwyr gwâdd o’r diwydiant Technegol, Gofal Iechyd a Chymdeithasol, Gwasanaeth Cwsmeriaid, yr Heddlu, Addysgu a Marchnata yn ogystal â perchnogion busnes. Fe fydd cyfle i holi cwestiynnau i’r siaradwyr ar ddiwedd eu sgwrs. 

Manylion sesiwn:

 • Dydd Mawrth 26ain Ebrill, 10yb-1yp
 • Mae’r digwyddiad yn agored i fenywod trwy Gymru rhwng 16-30 oed. Fe fydd hon yn sesiwn ddigidol wedi’i weinyddu ar Microsoft Teams, felly bydd angen i’r holl gyfrannwyr gael mynediad i ddyfais a Wi-Fi.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Alysha Khan, yr Arweinydd Datblygiad Ieuenctid ar alysha.khan@princes-trust.org.uk, neu cysylltwch â’r rhif gwasanaeth cwsmeriaid ar 0800 842 842.

Calan Mai Cyngor Masnach Abertawe 2022

Mae Cyngor Masnach Abertawe yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn Sgwâr y Castell ar Ddydd Sul Mai 1af am 12 Ganol Dydd i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr.

Ymunwch â’r frwydr yn erbyn y creisis costau byw, clywch gan weithwyr mewn trafferthion a gan ymgyrchwyr sy’n brwydro i wella ein byd.
 
Dewch â baneri ac arwyddion, rhannwch y poster gyda’ch rhwydwaith ac annogwch eich ffrindiau, eich teulu a’ch aelodaethau i fynychu.  
 
Petae chi neu gynrychiolydd o’r corff yr ydych chi’n ei gynrychioli yn dymuno siarad ar y diwrnod, cysylltwch â swansea.tradescouncil@gmail.com.

Iftar Cymunedol i gael ei gynnal ar ddiwedd y mis yng Nghaerdydd

Bydd The Hideout, siop goffi gymunedol ym Mhafiliwn Grange, yn cynnal Iftar Cymunedol gyda bwyd a diod am ddim, yn agored i holl aelodau’r gymuned.

Mae croeso i gyfranogwyr ddod â phlatiad i’r digwyddiad. Boed i chi fod yn ymprydio ai peidio, mae croeso i bawb i ddod i brofi Ramadhan â’i gilydd fel cymuned!

Manylion digwyddiad

 • 26ain Ebrill o 7yh
 • Caffi The Hideout ym Mhafiliwn Grange

Os yr ydych chi’n fusnes lleol all gyfrannu bwyd/diodydd, cysylltwch â ni trwy thehideoutcardiff@gmail.com.

CYFLEOEDD SWYDD + BWRDD

Proses recriwtio Criminal Justice in Wales ar gyfer 12 aelod panel yn cynnwys Cadeirydd – YN CAU’N FUAN

Mae’r dyddiad cau ar gyfer penodi 12 aelod â thâl o’r Panel gan gynnwys Cadeirydd annibynol yn prysur agosau. Bydd panel yn cael ei ffurfio yr haf sy’n dyfod i oruchwylio’r gwaith gwrth-hiliaeth sy’n cael ei weinyddu gan Criminal Justice in Wales, gan ddarparu archwiliad allanol a sicrhau fod  datblygiad yn digwydd.
 
Dylai ymgeiswyr arfaethedig feddu ar:

 • Ddiddordeb brwd mewn cydraddoldeb Hil
 • Dealltwriaeth o’r System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru, gan gynnwys, er enghraifft, fel cyn-weithiwr proffesiynol o fewn y system, trwy brofiad bywyd fel dioddefwr, tramgwyddwr neu amddiffynydd, neu fel aelod o deulu un o’r rhain.
 • Y gallu i gwestiynnu, herio a gwneud penderfyniadau deallus

Byddai Criminal Justice in Wales yn croesawu’n benodol geisiadau gan bobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, yn cynnwys cymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr.
 
Bydd aelodau’r panel yn derbyn tâl fesul awr ar gyfer mynychu cyfarfodydd a bydd y Cadeirydd yn derbyn cyfradd fymryn yn uwch i adlewyrchu eu cyfrifoldebau ychwanegol.  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mawrth 19fed Ebrill 2022. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Judy@eyst.org.uk neu ewch yma i ddarllen mwy.

Bwrsariaeth Chwaraeon S4C er mwyn astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae S4C yn awyddus i gefnogi unigolion sydd â diddordeb mewn gyrfa ym myd darlledu chwaraeon iaith Gymraeg, ac sydd o gefndir Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig, trwy gynnig bwrsariaeth i astudio cwrs MSc Darlledu Chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r bwrsariaeth mewn cydweithrediad â Rondo a Media Atom.

Mae’r bwrsariaeth yn agored i unrhyw fyfyriwr Cymraeg o gefndir Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig fydd yn astudio ar y cwrs MSc Darlledu Chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn y flwyddyn academaidd 2022-2023. Mae’r gallu a’r ymrwymiad i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol. Pe bae angen, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni i drafod unrhyw gefnogaeth ychwanegol y byddwch chi ei angen (e.e cyrsiau gloywi iaith). 

Mae’r bwrsariaeth yn cynnwys £9000 i fedru cael digon ar gyfer ffioedd cwrs gan S4C, Rondo a Media Atom.

Er mwyn ymgeisio ar gyfer y bwrsariaeth, bydd disgwyl i chi gyflwyno datganiad personol yn cynnwys crynodeb o’ch gyrfa a’ch profiad ar ffurf ysgrifenedig (dim mwy na 500 o eiriau) NEU fideo (dim mwy na 5 munud o hyd). Bydd canllaw yn cael ei ddarparu yn esbonio beth y gallech chi ei gynnwys yn y datganiad.

Er mwyn cofrestru eich diddordeb neu am sgwrs anffurfiol ynglyn â’r cyfle hwn, cysylltwch â nia.edwards-behi@s4c.cymru. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 25ain Mai 2022. Am ragor o wybodaeth, ewch yma.

Swyddi Gwag yn Nhai Cadwyn

Swyddi Gwag yn Nhai Cadwyn

Mae Cadwyn yn gymdeithas tai cymunedol wedi’i seilio yng Nghaerdydd. Maent yn fusnes amrywiaethol gyda phrofiad mewn rheolaeth a datblygiad tai cymdeithasol, gosodiadau tai cymunedol, gosodiadau a gwerthiant marchnad, adnewyddiad masnachol a phrosiect ailgylchu gwych.

Dyma’r swyddi gwag sydd ar gael ar y funud, cymrwch olwg arnynt!:

Cynorthwy-ydd Cyllid – Rhan Amser 20 awr (Cytundeb Sefydlog dros 12 mis)
- Dyddiad cau: 9.00yb Dydd Mawrth 19eg Ebrill 2022

Gweithiwr Atgyfnerthu – Shifftiau’n cael eu cynnig fel a phryd y bo’r angen
- Dyddiad Cau: Parhaol

Am ragor o wybodaeth ynglyn â swyddi gwag Cadwyn, ewch yma.

Angen am weithwyr llawrydd ar gyfer cyfnod Ymchwil a Datblygu Remarkable Rhythm

Mae Y&D Remarkable Rhythm yn archwiliad tair wythnos o hyd o sain ddisgrifiad a symudiad integreiddedig yn y datblygiad o ‘Remarkable Rhythm’ – sioe theatr ddawns 20-munud ar gyfer cynulleidfaoedd teulu sy’n archwilio cyfathrebu a chysylltiad.

Wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Y Loteri Genedlaethol, a Theatr Iolo gyda chymorth gan Ballet Cymru, mae angen llenwi swyddi creadigol er mwyn cefnogi’r cyfnod Y&D. Bydd gan y bobl greadigol llwyddiannus werthoedd clir fydd yn sail i’w hymarfer, awch i’r sector gelfyddydol estyn allan at ystod ehangach o gymunedau, ymrwymiad eglur tuag at ragoriaeth yn eu gwaith, a beiddgarwch mewn archwiliad artistig.

Mae Krystal S. Lowe am lenwi’r swyddi canlynol:

 • Dylunydd Sain-Cyfansoddwr
 • Ymgynghorydd Sain Ddisgrifio – gyda phrofiad bywyd o amhariaeth gweledol
 • Dylunydd Set a Gwisg

Darllenwch rhagor yma

Er mwyn gwneud cais, disgrifiwch eich gwerthoedd ar unrhyw ffurf y mynnoch ond mewn dim mwy na 200 gair neu ffeil fideo/sain 2 funud o hyd; rhannwch y manylion cyswllt ar gyfer un canolwr; ac (ar gyfer swyddi dylunio) anfonwch enghreifftiau o’ch gwaith sydd fwyaf priodol ar gyfer y swydd yr hoffech chi ymgeisio amdani.

Anfonwch eich ceisiadau at Krystalslowe.contact@gmail.com erbyn Dydd Llun, Mai 16eg 2022; bydd Krystal mewn cysylltiad gyda chi erbyn Dydd Gwener, Mai 20fed.

ADNODDAU AR GYFER Y SECTOR

Ddeufis yn nôl, fe wnaethon ni fwrw goleuni ar Glitter Cymru a’u gwaith parhaus yn cefnogi’r gymuned LHDTC+ ethnig ar draws Cymru. Fe sonion ni eu bod nhw wedi lansio adroddiad, dan y teitl ‘Mudo Cwiar yng Nghymru – Adroddiad Lletya Ceiswyr Lloches LHDTC+ 2021/22’, mewn cydweithrediad â Displaced People in Action (DPIA). Mae bellach modd i fwrw golwg dros yr adroddiad yma.

Mae’r cyhoeddiad yn tynnu oddi ar ganlyniadau ac awgrymiadau arolwg Cymru-gyfan arlein, yn holi ffoaduriaid a cheiswyr lloches am eu profiadau penodol tra’n byw mewn llety gwasgariad. Caiff heriau a phroblemau eu huwch-oleuo yn ogystal â phryderon diogelwch gwirioneddol.

Mae’n gwbl glir er ein bod ni’n cyfeirio at Gymru fel Cenedl Noddfa, mae llawer o waith dal i’w wneud – felly porwch trwy’r ddogfen y mis hwn!

TAFLU GOLEUNI AR Y SECTOR

Mae ein ffocws y mis hwn ar Victim Support!

Ym mis Ebrill, rydyn ni’n hoelio ein ffocws ar neb llai na Victim Support! I’r rheiny sydd ddim yn ymwybodol, mae Victim Support yn cynnig adnoddau a chefnogaeth i bobl sy’n wynebu troseddau casineb a digwyddiadau ysgytiol eraill. Yn fwy penodol, fe gynigion nhw eu cefnogaeth fel prif siaradwyr yn fforwm diweddar EYST i drafod cyraeddiadau Menywod o Liw yn rhan o Ddydd Rhyngwladol y Merched.

Rydyn ni hefyd eisiau cydnabod Victim Support am eu hystyriaeth wrth ddarparu larymau ymosodiad personol i’n 18 person ifanc. Gwyddwn yn iawn mai problem enbyd yw pa mor fygythiedig y gall diogelwch menywod fod, felly rydyn ni’n falch fod mesurau mewn lle er mwyn helpu i warchod menywod a merched ifanc. Er mwyn dysgu rhagor ynglyn â gwaith Victim Support, ymwelwch â’u gwefan yma.
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
Copyright © 2020 Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales (EYST), All rights reserved.
Charity Reg No: 1152486 | Company No: 06709767


Our mailing address is:

EYST, Units B & C, 11 St Helen's Road, Swansea, SA1 4AB
unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ethnic Youth Support Team · Unit B, 11 St Helens Road · Swansea, sa14ab · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp