Copy
EYST's monthly E-Newsletter
View this email in your browser

Cylchlythyr Hapddalwyr EYST

Croeso i’n Cylchlythyr Hapddalwyr diweddaraf sy’n gasgliad misol rheolaidd o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y sector wirfoddol a chymunedol lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, a’n cynnwys gwybodaeth ynglyn â chyfleoedd nawdd, hyfforddiant, swyddi, byrddau a datblygiad, yn ogystal â diweddariadau pwysig gan y Llywodraeth Gymreig. Rydyn ni hefyd yn bwriadu cynnwys newyddion neu brosiectau pwysig o fewn y sector, felly anfonwch unrhywbeth yr hoffech chi ei rannu i Judy@eyst.org.uk

Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau darllen a carem ni petae chi’n anfon eich adborth ynglyn â sut i wella. Diolch 😊

Os carech chi dderbyn y cylchlythyr hwn yn y Gymraeg, rhowch wybod i ni trwy anfon neges i’r ebost uchod ac fe wnawn ni eich hychwanegu chi at ein rhestr bostio.

Coronafeirws – Cymru gyfan ar lefel rhybudd 0 

Cadwch Cymru’n ddiogel:

O Chwefror 28ain:
  • yn gyfreithiol bydd ond angen gorchudd wyneb o fewn amgylcheddau manwerthu, trafnidiaeth gyhoeddus a iechyd a gofal
  • bydd dal disgwyl i chi hunan-ynysu pe bae symptomau gennych chi neu pe bae chi’n profi’n bositif
  • bydd disgwyl i leoliadau rheoledig barhau i wneud asesiadau risg coronafeirws
O Fawrth 28ain:
  • os yw’r sefyllfa iechyd gyhoeddus yn parhau’n sefydlog, byddwn yn cael gwared o’r holl reoliadau sy’n weddill

Gwybodaeth wedi’i dynnu oddi yma: https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0

CYFLEOEDD NAWDD

The Big Give yn lansio Cronfa Gyfatebol Anchor

Mae The Big Give yn hynod o gyffrous i fedru cyhoeddi lansiad eu Cronfa Gyfatebol Anchor er mwyn helpu elusennau i lansio eu hymgyrchoedd arian cyfatebol eu hunain, a dyma’r tro cyntaf y bydd The Big Give yn darparu nawdd i elusennau o’n coffrau ein hunain.

Bydd The Big Give yn cynnig cyfraniad o £1k o arian cyfatebol (hyd at uchafswm o £10k yr elusen) i ymgyrchoedd elusennol am bob £4k y byddant yn ei godi gan wystlon.

Er enghraifft:
Os yw elusen yn codi £8k gan wystlon ar gyfer eu pot arian cyfatebol, bydd The Big Give yn llenwi’r pot arian cyfatebol gyda £2k yn ychwanegol.
I fod yn gymwys:

  • Amseru: Bydd angen i elusennau anfon eu ffurflen mynegiad o ddiddordeb erbyn 18fed Mawrth 2022. Bydd angen i elusennau lansio eu hymgyrchoedd arian cyfatebol rhwng 2il Mai 2022 a 30ain Mehefin 2022. Bydd angen i unrhyw ymgyrchoedd ddod i ben erbyn 31ain Awst 2022.
  • Detholiad: Bydd ceisiadau’n cael eu dethol ar gyfer y rhestr fer gan The Big Give. Byddwn yn cysylltu ag elusennau erbyn 1af Ebrill 2022 os y cânt eu dewis i dderbyn nawdd Gyfatebol Anchor.
  • Bydd The Big Give yn cynnig gwerth £1,000 o arian cyfatebol ar gyfer pob £4,000 llawn o wystlon wedi’u diogelu gan yr elusen. Yr uchafswm o arian cyfatebol a gaiff ei wobrwyo i elusen yw £10,000.

Cysylltwch â The Big Give ar hello@thebiggive.org.uk os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau neu pe bae chi’n dymuno trafod eich cynlluniau ymgyrchu.

Gwirfoddoli Cymru y CGGC yn ei ôl!

Mae CGGC newydd ail-lansio eu cynllun nawdd Gwirfoddoli Cymru, yn canolbwyntio ar brosiectau fydd yn cefnogi profiad gwirfoddoli gadarnhaol, yn herio rhwystrau i wirfoddoli ac yn cael dylanwad hir-dymor ar y gymuned.

Mae prif gynllun nawdd Gwirfoddoli Cymru 2022-25 bellach yn agored i geisiadau gan ddefnyddio Porth Gais Amlbwrpas (MAP) y CGGC.

Bydd nawdd o hyd at £25,000 y flwyddyn ar gael, dros uchafswm o ddwy flynedd.

Bwriad y cynllun wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, yw i gynyddu ymrwymiad gwirfoddolwyr a chynnig cyfleoedd sydd o safon uchel ac yn gadarnhaol ill dau. Mae prosiectau’r gorffennol wedi gwireddu canlyniadau sylweddol, nid yn unig trwy fuddio’r gymuned yn ystod y pandemig ond hefyd hybu lles y gwirfoddolwyr.

Os oes gan eich corff ddiddordeb mewn cael mynediad i brif gynllun nawdd Gwirfoddoli Cymru ewch i dudalen nawdd Gwirfoddoli Cymru am ragor o fanylion neu cysylltwch â volwalesgrants@wcva.cymru.

Cronfa UK Youth: Thriving Minds

Mae Cronfa UK Youth wedi lansio Thriving Minds fel ymateb uniongyrchol i’r creisis iechyd meddwl gynyddol ymhlith pobl ifanc.

Gall cyrff ieuenctid yn y DU gyda throsiant o hyd at £500,000 wneud cais. Bwriad y gronfa yw i sicrhau bod gan gyrff ieuenctid yr adnoddau angenrheidiol er mwyn gwella darpariaeth iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid. Nid oes cyfyngiad ar werth na thermau’r nawdd ac maent yn amrywio o £15,000-£50,000 y flwyddyn am hyd at 3 mlynedd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Sul 20fed Mawrth am Hanner Nos.

Byddwn yn ymateb i ymgeiswyr ym Mai 2022.

Am ragor o wybodaeth ewch yma

Gorymdaith yn Erbyn Hiliaeth: 20 Mawrth

Bydd TUC Cymru yn ymuno â Stand Up To Racism Wales i nodi diwrnod Gwrth-Hiliaeth y CU yn rhan o brotestiadau cenedlaethol ar draws y DU.

Bydd yr orymdaith yn ymgynnull ger Neuadd Dinas Caerdydd am hanner dydd ar Ddydd Sul 20fed Mawrth ac yn ymlwybro tuag at risiau’r Senedd ble y cawn glywed gan Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru Shavanah Taj, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt ac eraill.

Ymunwch â’r orymdaith a byddwch yn rhan o’r ymwthiad yn erbyn yr amgylchedd gynyddol wrthwynebus tuag at ffoaduriaid, mudwyr, a grwpiau lleiafrifol.

Am ragor o wybodaeth ynglyn â sut y gallwch chi gymryd rhan, ewch i dudalen digwyddiad Stand Up To Racism Wales: https://www.facebook.com/events/890206241686230?ref=newsfeed

YMGYNGHORIADAU A CHYFLEOEDD YMRWYMO

FA Cymru: gweithdy Pêl Droed yn Croesawu Ffoaduriaid
Bydd y gweithdy hwn yn cael ei weinyddu gan Amnesty International UK, yn rhan o raglen Pêl Droed yn Croesawu Ffoaduriaid FA Cymru.

Bydd yn darparu cyfle i ymrwymwyr ddatblygu eu dealltwriaeth o pwy yw ffoaduriaid a cheiswyr lloches a sut y gall Clybiau pêl droed weithio gyda’r gymuned hon a dod yn “Glybiau sy’n croesawu Ffoaduriaid”.
Bydd y gweithdy yn darparu sgiliau ymarferol i fedru gweithio gyda a chynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn eich Clwb tra’n creu gwagle agored ar gyfer trafodaeth gonest a myfyrdod.
Bydd y gweithdy’n rhyngweithiol ac yn ddengar a bydd yn wagle diogel ar gyfer dysgu a rhannu syniadau a straeon o brofiadau da ac arfer gorau.

Arwyddwch i fyny ar Eventbrite

*NODER fod y gweithdy hwn ar gyfer unigolion sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli o fewn pêl droed yng Nghymru ac mae wedi’i dargedu at unigolion sy’n cynrychioli eu Clwb gyda’r bwriad o’r Clwb yn dod yn “Glwb Sy’n Croesawu Ffoaduriaid” ardystedig.
FA Cymru: Gweithdy Dywedwch Na i Hiliaeth
Mewn partneriaeth â Show Racism the Red Card, bydd FA Cymru yn darparu cyflwyniad i wrth-hiliaeth ar gyfer Clybiau ac aelodau o’r teulu pêl droed. Mae’n weithdy amserol wedi’i drefnu i nodi’r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Diddymu Anffafriaeth Hiliol.

Mae’r gweithdy’n rhyngweithiol ac yn ddengar ac yn darparu gwagle diogel i drafod a dysgu rhagor am y pwnc o hiliaeth.

Arwyddwch i fyny ar Eventbrite

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau ynglyn â’r gweithdy cysylltwch â PAWB@faw.co.uk

**NODER fod y gweithdy hwn ar gyfer unigolion sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli o fewn pêl droed yng Nghyrmu.
Comisiynau Awduron gyda Llenyddiaeth Cymru
Mewn partneriaeth ag Adnoddau Naturiol Cymru, mae Llenyddiaeth Cymru yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb gan awduron a hwyluswyr creadigol i ddyfeisio a gweinyddu prosiect ysgrifennu creadigol sy’n canolbwyntio ar iechyd a lles.

Bydd yn rhaid i bob prosiect ymrwymo â 10 cyfranogwr a gweinyddu o leiaf 8 sesiwn ar gyfer y grwp targed a chyflwyno cynnyrch gorffenedig e.e. llyfr, perfformiad, ffilm.

Mae 3 comisiwn ar gael i gyd - gwerth £4000 yr un.

Y dyddiad cau ar gyfer mynegiadau o ddiddordeb yw Dydd Llun 21ain Mawrth 2022 am 12:00 y prynhawn.

Mae unrhyw awduron llawrydd wedi’u seilio yng Nghymru yn gymwys ar gyfer y cyfle hwn, ond bydd awduron sydd heb dderbyn comisiynau neu waith cyflogedig gan Llenyddiaeth Cymru dros y 12 mis diwethaf yn derbyn blaenoriaeth.

Am ragor o wybodaeth, ewch yma.

CYFLEOEDD SWYDD + BWRDD

Recriwtio aelodau ar gyfer Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru
 
Y Panel Goruchwylio a Chynghori Annibynnol 
ALLWCH CHI HELPU'R SYSTEM CYFIAWNDER TROSEDDOL YNG NGHYMRU I LEIHAU GWAHANIAETHAU AR SAIL HIL?
 
Allwch chi fynd ati mewn modd adeiladol i gefnogi a herio'r system cyfiawnder troseddol yng Nghymru i gyflawni ei haddewidion Gwrth-hiliaeth? 


Hoffai Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru recriwtio 12 o aelodau i'r Panel, gan gynnwys Cadeirydd annibynnol, mewn rolau â thâl i oruchwylio ei waith ar wrth-hiliaeth, craffu arno'n allanol, a sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud. 
 
Dylid pwysleisio bod y rolau hyn yn agored i'r rhai sydd â'u bryd ar gyflawni newid, lle maent wedi cael profiad o'r system eu hunain. 
Bydd angen i ddarpar ymgeiswyr feddu ar y canlynol: 
  • Diddordeb brwd mewn cydraddoldeb hiliol  
  • Dealltwriaeth o'r System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru, gan gynnwys, er enghraifft, fel cyn-weithiwr proffesiynol yn y system, drwy brofiad go iawn fel dioddefwr, troseddwr neu ddiffynnydd, neu fel aelod o deulu un o'r rhain. 
  • Y gallu i gwestiynu a herio, a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth 
Hoffai Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru yn arbennig benodi pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol, gan gynnwys pobl o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.
 
Bydd aelodau'r Panel yn cael eu talu fesul awr am fynychu cyfarfodydd a bydd y Cadeirydd yn cael cyfradd ychydig yn uwch i adlewyrchu dyletswyddau ychwanegol. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw hanner dydd ddydd Mawrth 19 Ebrill. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Judy@eyst.org.uk, neu ewch yma i ganfod mwy.
 
Swydd wag Eiriolwr Cymunedol gydag ASC
Mae Advocacy Support Cymru yn chwilio am Eiriolwr Iechyd Meddwl Cymunedol (EIMC) i sicrhau fod eu cleiantiaid yn cael eu clywed a’u hystyried gan bobl broffesiynol sydd ynghlwm â’u gofal a’u triniaeth.

Eiriolwr Cymunedol
£20,931 i £23,043

Bwriad EIMC yw i alluogi eu cleiantiaid, gan eu hysbysu o’u hawliau cyfreithiol a’u cefnogi i eirioli drostynt hwy eu hunain pan yn bosibl. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad helaeth o weithio gydag oedolion a/neu blant bregus, unai o fewn amgylchedd iechyd neu ofal cymdeithasol, neu’n anuniongyrchol, er enghraifft fel gofalwr.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18fed Mawrth 2022 am 5yh.

Am ragor o wybodaeth ewch yma.
Cyngor C-NPT yn chwilio am Swyddog Cydlyniad Cymunedol
Mae Cyngor Castell-Nedd a Phort Talbot yn chwilio am Swyddog Cydlyniad Cymunedol i gefnogi rhanbarth o 3 Awdurdod Lleol (Abertawe, Castell-Nedd a Phort Talbot a Phenybont), gan ddarparu cefnogaeth i ymrwymo holl aelodau’r cyhoedd ond yn bennaf cymunedau sy’n anoddach i’w cyrraedd.

Swyddog Cydlyniad Cymunedol
Gradd 5 £21,322 i £24,491 y flwyddyn

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i gynorthwyo wrth adnabod a lleddfu tensiynau cymunedol (troseddau casineb, eithafiaeth, gweithredaeth). Yn rhan o’r gwaith mae ffocws gynyddol ar fesur argraff y weithgaredd yn hytrach na’r cynnyrch.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18fed Mawrth 2022.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag Elinor Wellington ar e.wellington@npt.gov.uk. Am ragor o wybodaeth, ewch yma.
Swydd Cynorthwyydd Polisi a Materion Cyhoeddus yn Colegau Cymru
Mae Colegau Cymru yn chwilio am rhywun i helpu hyrwyddo buddion addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru. Byddant yn cynrychioli colegau addysg bellach ar lwyfan cenedlaethol, gan weithio’n agos ag ASau yn y Senedd a gyda swyddogion Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyfarfod gyda a briffio llefarwyr pleidiau gwleidyddol priodol ac aelodau Pwyllgorau Senedd allweddol, yn ogystal ag ymgymryd â gwaith ymchwil, dadansoddi (ansoddol a mesurol), ac i helpu i ddatblygu awgrymiadau polisi gyhoeddus.

Cynorthwyydd Polisi a Materion Cyhoeddus
£19,808 - £21,524

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun 28 Mawrth 2022 12.00yp.

Ar hyn o bryd mae hwn yn gyfle gweithio-oddi-cartref yn bennaf gyda’r disgwyliad y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn teithio i’r swyddfa yng Nghaerdydd, ac â pharodrwydd i deithio ar draws Cymru, o fewn y DU ac weithau’n rhyngwladol.

Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r swydd gan gynnwys sut i ymgeisio, ewch yma
Swydd dan Hyfforddiant gyda rad Cymru Wales
Mae rad Cymru Wales yn gyfle gwych i unrhywun fyddai’n dymuno gweithio ym myd teledu ond sydd heb fedru canfod ffordd i mewn neu sydd wedi wynebu rhwystr mynediad.

Boed i’r rhwystr fod oherwydd hil, anabledd neu gefndir economaidd - crëwyd rad er mwyn diddymu’r rhwystrau hyn. Mae’n swydd dan hyfforddiant â thâl dros wyth-mis gyda chwmni cynhyrchu teledu Cymreig annibynnol sy’n cynnwys hyfforddiant llawn trwy gydol y cyfnod gwaith.

Mae wyth safle ar gael ar draws tair swydd: Ymchwilydd, Cynorthwyydd Golygu a Chynorthwyydd Cynhyrchu.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28ain Mawrth 2022.

Cewch fanylion llawn ynglyn â sut i wneud cais yn ogystal â Chwestiynnau Cyffredin ar www.trcmedia.org/training/rad-cymru-wales-tv-traineeship/
Hub Cymru Africa yn chwilio am Gadeirydd Annibynnol
Mae Hub Cymru Africa yn chwilio am Gadeirydd annibynnol ar gyfer eu Bwrdd Partneriaeth.

Ni fydd tâl ar gyfer y swydd. Bydd unrhyw wariant personol rhesymol yn cael ei ad-dalu yn unol â’r polisi treuliadau.
Ar hyn o bryd, mae’r bwrdd partneriaeth yn cynnwys dau ymddiriedolwr o bob corff cyfrannog ac mae’n gyfrifol am arweinyddiaeth strategaethol a goruchwyliaeth rhaglen o weithgareddau sy’n cefnogi mentrau datblygiad rhyngwladol yng Nghymru.

Bydd y Cadeirydd yn sicrhau fod y Bwrdd yn cyflawni ei gyfrifoldebau yn ogystal â chynrychioli’r Bwrdd pan yn angenrheidiol ar gyfer trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru neu gyrff cyhoeddus swyddogol eraill.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi’u cwblhau yw 31ain Mawrth 2022.

Am ragor o wybodaeth a sut i wneud cais, cysylltwch â cathiejackson@hubcymruafrica.org.uk. Fel arall, ewch yma i ganfod mwy.

ADNODDAU AR GYFER Y SECTOR

Cyfarfod â’r Tîm Gwaith Allanol Datblygiad Cymunedol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae ein bywydau wedi cael eu heffeithio mewn amryw o ffyrdd gan bandemig COVID-19 ac mae’r effeithiau’n dal i barhau, yn enwedig, ac yn fwy anghymesur, o fewn Cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Rydyn ni oll am weld Cymru mwy iach a mwy cyfartal, a dyna pam mae’r Tîm Gwaith Allanol Datblygiad Cymunedol wedi cael ei sefydlu gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda, gyda’r bwriad o ganfod ffyrdd i wella canlyniadau iechyd pobl o leiafrifoedd ethnig yn ein tair sir (Sir Gâr, Ceredigion, a Sir Benfro).    
  
Rydyn ni wedi datblygu cysylltiadau clos ag awdurdodau lleol, cyrff statudol a thrydydd sector, a grwpiau cymunedol o fewn y dair sir. Ein ffocws yw i estyn allan at ac i ymrwymo â grwpiau lleiafrifoedd ethnig megis cymunedau Du ac Asiaidd, cymunedau Sipsi a Theithwyr, Ffoaduriaid a grwpiau bregus eraill.

Ffoadur o Syria:
‘Rwy’n hapus iawn i’ch adnabod ac rydych chi wedi darparu llawer o wasanaethau i mi ac rwy’n diolch o waelod calon i chi...yn enwedig...am ei bod hi wedi fy helpu i gymaint pan yr âf i i’r ysbyty, ac mae angen cyfieithydd neu unrhywbeth arall arna i’

I ganfod mwy neu er mwyn siarad ag aelod o’r tîm cysylltwch â: Stepheni neu Sandra trwy Inclusion.hdd@wales.nhs.uk neu 07866 077602.

TAFLU GOLEUNI AR Y SECTOR

Mae ein ffocws y mis hwn ar Community Care and Wellbeing Service!

Rydyn ni’n hapus tu hwnt i fedru taflu goleuni ar Community Care and Wellbeing Service (CCAWS) y mis hwn! Wedi’u seilio yng Nghaerdydd, mae CCAWS yn darparu gwasanaethau ar gyfer y gymuned yn y meysydd canlynol: eiriolaeth, creu cyfeillion a chwnsela. Mae cyfleoedd hefyd ar gael i ymgysylltu â CCAWS trwy ddod yn eiriolwr, yn gyfaill neu trwy gwblhau trefniant dan oruchwyliaeth yn rhan o’r broses o ddod yn gwnselydd proffesiynol.

Mae’r gwasanaethau hyn yn rhad ac am ddim ac yn darparu ffordd wych o gaffael cymorth sy’n buddio lles emosiynol a iechyd meddwl unigolion. Caiff gwirfoddolwyr eu hyfforddi ac yn bwysicach na dim, mae’r gwagleoedd wedi’u creu i fod yn anfarnol. Yn ogystal, mae’r corff yn medru darparu Gweithdai Gwytnwch! Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â nhw dros Twitter, Facebook neu tarwch ebost trwy info@ccaws.org.uk
 
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
Copyright © 2020 Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales (EYST), All rights reserved.
Charity Reg No: 1152486 | Company No: 06709767


Our mailing address is:

EYST, Units B & C, 11 St Helen's Road, Swansea, SA1 4AB
unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ethnic Youth Support Team · Unit B, 11 St Helens Road · Swansea, sa14ab · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp