Copy
EYST's monthly E-Newsletter
View this email in your browser

Cylchlythyr Hapddalwyr EYST

Croeso i’n Cylchlythyr Hapddalwyr diweddaraf sy’n gasgliad misol rheolaidd o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y sector wirfoddol a chymunedol lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, a’n cynnwys gwybodaeth ynglyn â chyfleoedd nawdd, hyfforddiant, swyddi, byrddau a datblygiad, yn ogystal â diweddariadau pwysig gan y Llywodraeth Gymreig. Rydyn ni hefyd yn bwriadu cynnwys newyddion neu brosiectau pwysig o fewn y sector, felly anfonwch unrhywbeth yr hoffech chi ei rannu i Judy@eyst.org.uk

Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau darllen a carem ni petae chi’n anfon eich adborth ynglyn â sut i wella. Diolch 😊

Os carech chi dderbyn y cylchlythyr hwn yn y Gymraeg, rhowch wybod i ni trwy anfon neges i’r ebost uchod ac fe wnawn ni eich hychwanegu chi at ein rhestr bostio.

Coronafeirws – Cymru gyfan ar lefel rhybudd 0 

Er bod y cyfyngiadau wedi’u llacio, cofiwch gadw Cymru’n ddiogel am nad yden ni wedi cyrraedd man ble y medrwn gael gwared o’r holl reolau eto.

O Ionawr 28ain:

 • Bydd clybiau nos yn medru ail-agor
 • Bydd angen Pás COVID i fynychu digwyddiadau dan do mawr, clybiau nos, sinemau, theatrau a neuaddau cyngerdd
 • Mae gweithio o gartref yn parhau i fod yn bwysig ond bydd hynny’n symud o fod yn gyfraith i fod yn gyngor
 • Ym myd lletygarwch, ni fydd unrhyw gyfyngiadau ar gyfarfod pobl nac ychwaith gofyn am wasanaeth bwrdd neu bellter cymdeithasol o 2 fetr
 • Bydd dal angen gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth cyhoeddus ac yn y mwyafrif o fannau cyhoeddus dan do

Gwybodaeth wedi’i dynnu oddi yma: https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0

CYFLEOEDD NAWDD

Cronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru

Bwriad Cronfa Cymru Actif yw i ddiogelu a chynyddu clybiau a chyrff chwaraeon cymunedol yng Nghymru trwy gydol pandemig Cofid-19 a thua’r dyfodol.
Mae’r gronfa eisoes wedi helpu sawl clwb a chyfungorff ar draws Cymru i wynebu’r heriau a gyflwynwyd gan y pandemig Coronafeirws. Bydd yn parhau i ddarparu nawdd i helpu clybiau i wynebu’r heriau hyn, ac i sicrhau cynaliadwyedd am flynyddoedd i ddod.

Gwnaethpwyd y gronfa £4 miliwn yn bosibl trwy arian y mae Chwaraeon Cymru yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Mae dau math o nawdd ar gael:

 • Diogelu - Ar gyfer clybiau a chyrff cymunedol sydd mewn perygl ariannol uniongyrchol
  • Grantiau o £300-£50,000 ar gael ar gyfer cymorth brys
 • Cynnydd - Ar gyfer cynaliadwyedd hir-dymor o fewn clybiau
  • Grantiau o £300-£50,000* ar gael

* Bydd angen i chi wneud cyfraniad o 10% ar gyfer grantiau dros £10k neu 20% dros £25k.

Caiff penderfyniadau nawdd eu gwneud o fewn 20 diwrnod o gyflwyno’ch cais.

Ewch yma am ragor o wybodaeth

Grant Cymunedol Tesco

Mae Grantiau Cymunedol Tesco yn agored i elusennau a grwpiau cymunedol wneud cais am nawdd o hyd at £1,500. Mae’n raglen barhaol ble y bydd tri phrosiect o bob ardal leol, bob tri mis, yn cael eu gosod ar restr fer i’w cyflwyno ar gyfer pleidlais gyhoeddus. Os caiff y bleidlais ei hennill, bydd y swm yr holir amdano’n cael ei wobrwyo.

Bydd grantiau’n cael eu gwobrwyo i gyrff gwirfoddol neu gymunedol (gan gynnwys elusennau/cwmnïau cofrestredig), ysgolion, cyrff iechyd (e.e. Grwpiau Comisiynu Clinigol (GCC), Ymddiriedolaeth Ysbyty’r GIG, Ymddiriedolaeth Sefydliadol), Cynghorau Bro/Tref, awdurdodau lleol a darparwyr tai cymunedol.

Rydyn ni’n agored i geisiadau gan unrhyw achosion da lleol ond ar hyn o bryd ein blaenoriaeth yw i helpu prosiectau sy’n cefongi gwarant bwyd yn ogystal â phlant a phobl ifanc.

Ewch yma am ragor o wybodaeth

Sefydliad Banc Lloyds

Mae Sefydliad Banc Lloyds yn rhoi nawdd i elusennau bach a lleol i gefnogi eu gwaith o helpu pobl i oresgyn problemau cymdeithasol cymhleth. Caiff elusennau gydag incwm blynyddol o £25,000 i £1 miliwn gyda hanes profedig o weithredu newid cadarnhaol trwy wasanaethau personol eu cefnogi.

Rydyn ni’n agored i geisiadau trwy’r flwyddyn. Mae’n fwriad gennym i wneud penderfyniad o fewn pedwar mis.

Gallwch wneud cais am nawdd o fewn un o’r pyrth canlynol:

 • Llwyrddibyniaeth a Dibyniaeth
 • Ceiswyr Lloches ac Amddifadiaid
 • Rheiny sy’n gadael Gofal
 • Camdriniaeth Domestig
 • Y Di-gartref a’r rheiny mewn Cartrefi Bregus
 • Anawsterau Dysgu
 • Iechyd Meddwl
 • Tramgwyddo, Carchar neu Wasanaeth Cymunedol
 • Cam-driniaeth Rhywiol ac Ecsbloetiaeth
 • Y Fasnach Ddynol a Chaethwasiaeth Fodern
 • Rhieni Ifanc

Ewch yma am ragor o wybodaeth

Grant Bach Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru, mewn cydweithrediad â Sefydliad Moondance, yn cynnig grant un-tro bach i aelodau sy’n cael trafferth â chynaliadwyedd byr-dymor, addasu i ffyrdd newydd o weithio a chostau cynyddol neu gostau sefydlu.

Cynigir grantiau o hyd at £500 i amgylcheddau wedi’u cofrestru ar gyfer 1-19 o blant a £750 i 20 o blant a throsodd.
Gwahoddir ceisiadau gan unrhyw amgylcheddau gofal plant gan gynnwys grwpiau ar gyfer plant bach. Gall grwpiau i blant bach wneud cais am hyd at £500 ac ni fydd angen llenwi’r adran reoleiddiol AGC ar y ffurflen gais.

Am ragor o wybodaeth ac er mwyn derbyn ffurflen gais, cysylltwch â moyaw@earlyyears.wales

Ewch yma am ragor o wybodaeth

YMGYNGHORIADAU A CHYFLEOEDD YMRWYMO

Astudiaeth ar Brofiadau Gofalwyr Di-Dâl
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn cynnal astudiaeth er mwyn deall profiadau gofalwyr di-dâl o fewn cymunedau Du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Y bwriad yw i wella’r gydnabyddiaeth a’r gefnogaeth a gaiff ei dderbyn o fewn amgylcheddau iechyd a gofal cymdeithasol.
 “Os yr ydych chi’n gofalu am gyfaill neu aelod o’r teulu fyddai’n ei gweld hi’n anodd dod i ben heb eich cymorth, rydyn ni’n awyddus i siarad hefo chi!”

I ganfod rhagor, cysylltwch â Tim Banks trwy tbanks@carer.org neu 07790 398466. Byddwn ni’n cynnig basged fechan i ddiolch i chi am gymryd rhan.
Caffi Genomeg Rhithiol i Bobl Ifanc
Ydych chi’n berson ifanc sy’n awyddus i ganfod mwy ynglyn â genomeg a iechyd, neu’n cael eich heffeithio gan gyflwr prin neu enetig? Ymunwch â Wales Gene Park yn eu Caffi Genomeg Rhithiol i Bobl Ifanc. Caiff y digwyddiadau hyn eu hanelu at y rheiny rhwng 16 a 25 oed ond mae croeso i bawb.
 
Caffi Genomeg Rhithiol i Bobl Ifanc
Dydd Iau 3 Mawrth 2022
6 - 7.30yh Dros Zoom
 
Bydd caffi mis Mawrth yn cyflwyno sgyrsiau hamddenol yn cynnwys:
 • Stori Dylwyth Teg Genomig: Sut y caiff genomeg ei bortreadu yn y cyfryngau? - Rhys Vaughan, Wales Gene Park
 • Ysgrifennu Gwyddoniaeth: Sut y gall a sut y dylai geneteg a genomeg siapio drama - Lisa Parry, Illumine Theatre
 • Esboniad Cerddorol o Epigeneteg - Dr Karen Reed, Wales Gene Park
Gellir mynychu’r holl sesiynau’n rhad ac am ddim.
 
Er mwyn cofrestru ar gyfer y Caffi Rhithiol, ewch yma -https://rb.gy/2vpch4
Mae Urban Circle yn chwilio am gynigion rysait ac/neu farddoniaeth!
Mae Pots, Pans & Poetry yn brosiect wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy’n bwriadu cysylltu pobl o fewn ein cymunedau trwy ddiwylliant a chreadigrwydd. Mae Urban Circle Casnewydd yn gwahodd cynigion o ryseitiau ac/neu gerddi fydd yn cael eu cyfosod mewn casgliad cyhoeddedig.

Gall ryseitiau fod ar gyfer unrhyw bryd ond dylent fod ag arwyddocâd diwylliannol. Bydd angen darparu mesuriadau, dulliau a chanllawiau coginio penodol ynghyd â nifer y plateidiau.

Gall y cerddi fod mewn unrhyw ffurf ond ni ddylent fod yn hwy na 500 gair. Dylai’r cerddi ymateb i’r themâu o ddiwylliant, cymuned neu fwyd.
 
Ceisiadau’n cau ar 28ain Chwefror am 7yh. Am ragor o wybodaeth, ewch yma

Anfonwch eich ceisiadau at Submissions@UCNewport.co.uk
Gweithdy ynglyn â sut i gefnogi Chwaraewyr ac Aelodau Clwb yn ystod Ramadan
I baratoi ar gyfer mis Ramadan bydd y gweithdy hwn yn cynnig cymorth ynglyn â’r ffyrdd gorau i gefnogi Chwaraewyr ac Aelodau Clwb yn ystod y mis hwn. Bydd cyfranogwyr yn dysgu mwy ynglyn â Ramadan a pham y mae Mwslemiaid yn ymprydio yn ystod y mis tra hefyd yn chwalu unrhyw ystrydebau.

Bydd hefyd cyfle i gyfranogwyr gael sesiwn C & A gydag ymgynghorydd ffydd o Nujum Sports.

Bwriad y gweithdy:
 • Meithrin dealltwriaeth o Ramadan.
 • Magu dealltwriaeth ddyfnach o sut i gefnogi Chwaraewr neu Aelod Clwb sy’n ymprydio.
 • Herio rhai o’r chwedlau a’r ystrydebau sy’n bodoli o gylch Ramadan.
 • I ddeall yr heriau y mae Mwslemiaid yn ei wynebu ym myd pêl droed a’r ffyrdd y gallwn gyfeirio atynt.
Bydd cyfranogwyr yn derbyn:
 • Ffeil-o-ffaith Ymwybyddiaeth Ramadan
 • Cefnogaeth a chyngor barhaus.
Bydd y gweithdy’n cael ei gynnal ar-lein dros Zoom ac mae’r niferoedd yn gyfyngedig.

Er mwyn cofrestru: https://www.eventbrite.co.uk/e/ramadan-awareness-workshop-tickets-265045968627
Mae Pêl Droed y CAE yn nôl!
Mae The CAE yn cynnal twrnament pêl droed am ddim, fydd yn cymryd lle yn yr LC yn Abertawe bob dydd Sadwrn am yn ail rhwng 1-3yh. Rhaid cofrestru i gymryd rhan.

Cynhelir y digwyddiadau hyn er mwyn helpu i leddfu unigedd unigolion a hwyluso’r greadigaeth o berthnasau o fewn y gymuned.

I gofrestru: https://www.eventbrite.co.uk/e/thecaefootball-tickets-256120733007

Ebostiwch sam@caentr.org am ragor o wybodaeth neu gallwch ei decstio ar 07577366791.

CYFLEOEDD SWYDD + BWRDD

Cynllun Prentisiaeth Llywodraeth Cymru 2022 yn agor yn fuan
Mae Llywodraeth Cymru yn hysbysebu 50 o gyfleoedd prentisiaeth ym mis Mawrth. Mae prentisiaeth yn ddewis gyrfaol gwych pe bae chi’n gadael yr ysgol neu’r coleg, yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl cychwyn teulu neu’n chwilio am yrfa newydd.
 • Ennilwch £21,300 y flwyddyn tra dan hyfforddiant
 • Derbyniwch 31 diwrnod o wyliau, 10 dydd gŵyl cyhoeddus a threfniant gwaith hyblyg i’ch helpu chi i ganfod cydbwysedd gwaith/bywyd da
 • Astudiwch ar gyfer cymhwyster Lefel 3 mewn Cyllid, Data Digidol a Thechnoleg neu Gweinyddiaeth Busnes
 • Datblygwch ystod eang o sgiliau
Beth nesaf?

Ymwelwch â: Banc Talent Llywodaeth Cymru i gofrestru eich diddordeb.

Gallwch hefyd bori trwy waith Llywodraeth Cymru a magu dealltwriaeth gwell o’r gwasanaeth sifil yng Nghymru trwy ymweld â:
https://llyw.cymru/amdanom-ni
Comisiynydd Plant Cymru yn chwilio am 3x Aelod Anweithredol
Mae tri Aelod Annibynol (Anweithredol) newydd yn cael eu recriwtio i eistedd ar Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg y Comisiynydd Plant.

Bydd disgwyl i aelodau archwilio, herio a darparu cyngor annibynol i’r comisiynydd plant newydd, Rocio Cifuentes, ynglyn â sut y caiff ei swyddfa ei reoli, sut y mae’n rheoli risg, a pha mor effeithiol ac effeithlon y mae’r tim yn defnyddio cyllid cyhoeddus.

Mae’r penodiad am gyfnod o dair mlynedd a bydd aelodau’n cael eu gwahodd i ddechrau eu penodiad ym mis Ebrill 2022.

Yr ymrwymiad amser disgwyliedig ar gyfer y swydd yw 6 diwrnod y flwyddyn na fydd yn cael ei dalu amdano.

Bydd cyfradd dyddiol o £300 yn cael ei gynnig ar gyfer ymrwymiadau ychwanegol rheolaidd.

Ewch yma am ragor o wybodaeth am y swydd

Y dyddiad cau i wneud cais yw cyn 5yh, ar 28ain Chwefror 2022.

ADNODDAU AR GYFER Y SECTOR

Llun: Asiantaeth Huw Evans, wedi’i ffynhonellu oddi ar TheNational.Wales
Y mis hwn rydyn ni’n amlygu rhaglen ddogfen BBC Wales a gafodd ei ddarlledu yn gynharach yn y flwyddyn o’r enw, ‘Death of Two Black Men: Police in the Spotlight’. Wedi’i ffilmio blwyddyn wedi marwolaethau trychinebus Mohamud Hassan a Mouayed Bashir, mae eu teuluoedd ill dau yn siarad gyda gohebydd BBC Wales Investigates Mo Janna yn unig. Mae’r rhaglen hefyd yn archwilio beth y mae lluoedd yr heddlu yn ei wneud i daclo pryderon dros honiadau o hiliaeth a’r defnydd anghymesur o rym.

Ewch yma i wylio’r rhaglen ar BBC iPlayer

TAFLU GOLEUNI AR Y SECTOR

Mae ein ffocws y mis hwn ar Glitter Cymru!

Rydyn ni’n falch iawn o fedru taflu goleuni ar Glitter Cymru ym mis Chwefror, sydd digwydd bod yn Fis Hanes LHDT+ hefyd. Y thema eleni yw meddwl, corff ac enaid ac mae Glitter Cymru wedi crynhoi hynny o fewn arddangosfa ar-lein - yn dod ag adegau positif a heddychlon o fewn cyfnod hynod o galed ar gyfer y Gymuned Lleiafrifoedd Ethnig Cwîar ynghanol y pandemig at ei gilydd. Ar ben hynny, yn ddiweddar fe wnaeth Glitter Cymru lansio adroddiad - y cyntaf o’i fath - dan y teitl ‘Adroddiad Anghenion Lletya Ceiswyr Lloches LHDTC+’ mewn cydweithrediad â DPIA.

Mae eu gwaith o gefnogi pobl LHDT+ DALlE wedi bod yn anhygoel, serch hynny mae hi dal yn ddigon gwir bod yn rhaid i ni weithio’n weithredol gyda’n gilydd i sicrhau fod gan bob cymuned y cyfleoedd i allu ffynnu. Rydyn ni felly’n edrych ymlaen at weld y gwaith yma’n parhau mewn modd gydweithrediadol a phragmatig i fedru croesawu pawb yng Nghymru!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Glitter Cymru dros ebost glittercymru@gmail.com.
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
Copyright © 2020 Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales (EYST), All rights reserved.
Charity Reg No: 1152486 | Company No: 06709767


Our mailing address is:

EYST, Units B & C, 11 St Helen's Road, Swansea, SA1 4AB
unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ethnic Youth Support Team · Unit B, 11 St Helens Road · Swansea, sa14ab · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp