Copy
EYST's monthly E-Newsletter
View this email in your browser

Cylchlythyr Hapddalwyr EYST

Croeso i’n Cylchlythyr Hapddalwyr diweddaraf sy’n gasgliad misol rheolaidd o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y sector wirfoddol a chymunedol lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, a’n cynnwys gwybodaeth ynglyn â chyfleoedd nawdd, hyfforddiant, swyddi, byrddau a datblygiad, yn ogystal â diweddariadau pwysig gan y Llywodraeth Gymreig. Rydyn ni hefyd yn bwriadu cynnwys newyddion neu brosiectau pwysig o fewn y sector, felly anfonwch unrhywbeth yr hoffech chi ei rannu i Judy@eyst.org.uk

Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau darllen a carem ni petae chi’n anfon eich adborth ynglyn â sut i wella. Diolch 😊

Os carech chi dderbyn y cylchlythyr hwn yn y Gymraeg, rhowch wybod i ni trwy anfon neges i’r ebost uchod ac fe wnawn ni eich hychwanegu chi at ein rhestr bostio.

Coronafeirws – Cymru gyfan ar lefel rhybudd 0 

Cadwch Cymru yn ddiogel:

Gwybodaeth wedi’i dynnu oddi yma: https://llyw.cymru/coronafeirws

CYFLEOEDD NAWDD

Sefydliad Elusennol Artemis yn cynnig grantiau

Mae Sefydliad Elusennol Artemis yn cynnig rhoddion mewn pedwar maes allweddol yn bennaf:
 
•    iechyd
•    addysg
•    tlodi
•    yr amgylchedd

Mae’r sefydliad yn cynnig grantiau cychwynol o rhwng £1,000 a £10,000 i elusennau wedi’u seilio yn y DU. Gall rhoddion gynyddu os y datblygir partneriaeth.
Rhoddir blaenoriaeth i elusennau bach a chanolig gydag incwm o llai na £2 miliwn y flwyddyn. Mae’r sefydliad yn blaenoriaethu cyrff sy’n gwneud rhywbeth gwahanol a phrosiectau sydd yn gynaliadwy ac y gellir eu chwyddo neu eu copïo.

Derbynir ceisiadau trwy’r flwyddyn gydag Ymddiriedolwyr yn cwrdd ar ddiwedd bob mis i ystyried ceisiadau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan gan gynnwys gwybodaeth ynglyn â sut i wneud cais.

Grant Cryfhau Cymunedau

Rhaglen grantiau yw Cryfhau Cymunedau Elusen Henry Smith er mwyn cefnogi cyrff cymunedol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon sy’n gweithio o fewn ardaloedd mwyaf difreintiedig y DU.
Mae’r elusen eisiau cynnig nawdd i gyrff sy’n galluogi:

  • Pobl o fewn y gymuned i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n gwella ymgysylltiad, cyfleoedd a lles
  • Pobl sydd wedi’u diarddel, sy’n fregus, neu sy’n wynebu ffurfiau eraill o galedi i gael mynediad i wasanaethau wedi’u seilio yn y gymuned sy’n cefnogi newid cadarnhaol hirhoedlog.


Mae grantiau o rhwng £20,000 a £60,000 ar gael y flwyddyn ar gyfer costau rhedeg. Gall cyrff ymgeisio am hyd at dair mlynedd o nawdd.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw bryd. Nid oes dyddiadau cau.
Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan

Pobl a Lleoedd: Grantiau Canolig a Mawr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau ar gyfer cyrff gwirfoddol neu gymunedol a chyrff sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r grantiau ar gyfer prosiectau ble y mae pobl a chymunedau yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn creu effeithiau cadarnhaol.

Mae’r rhaglen Pobl a Lleoedd wedi’i rannu i fewn i grantiau o ddau faint. Mae’r grantiau canolig rhwng £10,001 a £100,000 ac mae’r grantiau mawr rhwng £100,001 a £500,000.

Mae’r Gronfa yn blaenoriaethu prosiectau sydd yn:

  • Cefnogi cyrff i addasu ac ymateb i sialensau newydd a rhai’r dyfodol
  • Cefnogi cymunedau sydd wedi’u heffeithio’n andwyol gan Covid-19
  • Cefnogi cymunedau a chyrff i ddod yn fwy hydwyth i’w helpu i fedru ymateb yn well i argyfyngau’r dyfodol.

Rhagor o wybodaeth am y grantiau canolig
Rhagor o wybodaeth am y grantiau mawr

YMGYNGHORIADAU A CHYFLEOEDD YMRWYMO

Yn gweithio gyda phobl ifanc? Helpwch i gymryd rhan mewn #HoliadurLleisiauIfanc!

A ydy eich corff yn gweithio gyda phobl ifanc er mwyn eu galluogi i gael llais a dylanwad dros faterion sy’n bwysig iddyn nhw? A ydych chi’n cefnogi pobl ifanc i ymrwymo ag eraill sy’n gweithio o fewn meysydd sy’n effeithio ar eu bywydau? Rydyn ni am glywed gennych chi!

Mae’r Centre for Youth Impact yn cynnal arolwg er mwyn deall sut y mae cyrff yn cefnogi pobl ifanc i ddylanwadu ar benderfyniadau eraill - y rheiny sy’n gweithio ar draws meysydd sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc neu ar faterion sy’n bwysig i bobl ifanc. Mae hwn yn gyfle i’ch corff rannu eich barn ynglyn â beth sy’n gweithio, pa rwystrau yr ydych chi’n eu wynebu, a pha gefnogaeth y credwch chi sydd ei angen er mwyn cefnogi pobl ifanc i gael llais.

Mae’r arolwg yn rhan o brosiect Amlhau Llais a Phwer Pobl Ifanc y Ganolfan, wedi’i ariannu’n gydweithrediadol gan Sefydliad Paul Hamlyn, BBC Plant Mewn Angen a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bwriad y brosiect yw i generadu mewnolwg gwell i fewn i raddfa ymarferiad llais ieuenctid yn y DU, gan gynnwys deall mwy ynglyn â’r gweithgareddau sy’n cefnogi pobl ifanc i gael eu lleisiau wedi’u clywed, a pha bobl ifanc sy’n cael eu cyrraedd a’u hymrwymo yn y broses (ac i’r gwrthwyneb, y rheiny sydd ddim).
 
Bydd y data a gesglir yn cael ei wneud yn ddienw, yn cael ei gyfosod a’i gyflwyno fel adnodd rhyngweithiol fydd ar gael i’r cyhoedd, er mwyn cefnogi ymarferwyr, noddwyr a phobl ifanc i ddeall y darlun o ymarferiadau llais ieuenctid ar draws y DU. Bydd eich data yn cyfrannu tuag at ddarlun cenedlaethol o lais ieuenctid, fedr ymddwyn fel sbringfwrdd i wella’r gwaith yr ydyn ni oll yn ei wneud ar y cyd o fewn y maes yma.
 

Bydd yr arolwg yn digwydd rhwng 01 Mehefin - 14 Awst. Os yr ydych chi’n gorff sy’n helpu pobl ifanc i ymrwymo mewn gwneud penderfyniadau neu’n eu cefnogi i ddylanwadu ar eraill, yna mae’r arolwg hwn ar eich cyfer chi. I gymryd rhan, cliciwch yma.

Versus Arthritis yn darparu sesiwn wybodaeth ar Reoli Poen

YN BYW GYDA PHOEN?

Ymunwch â ni a’n siaradwr gwâdd Ben Lightowler (Ffisiotherapydd Clinigol Arbennigol mewn Rheoli Poen) wrth i ni ddysgu rhagor am ddeall poen, datblygu sgiliau hunan-reoli a chael mynediad i gefnogaeth pellach. Bydd cyfle i holi cwestiynnau.
Mae croeso i bawb.

Er mwyn cofrestru, defnyddiwch y ddolen isod:

Tocynnau Sesiwn Wybodaeth Rheoli Poen, Mer 20 Gorff 2022 am 14:00 | Eventbrite

Galwad Agored gan IAITH ar gyfer Cymorth Prosiect mewn Cynllunio a Chyfieithu Ieithoedd

Mae IAITH: Y ganolfan Gymraeg ar gyfer cynllunio ieithyddol yn creu cwrs ar-lein ar ran y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg. Bydd y cwrs yn rhoi trosolwg o fywyd yng Nghymru a’r iaith Gymraeg i unigolion sy’n newydd i Gymru. Bydd y cwrs ar gael mewn 5 iaith, Pashto, Farsi, Cantonaidd, Wcreineg ac Arabeg Syria. Rydyn ni’n chwilio am gymorth gyda’r gwaith yma, yn benodol:

· Cyfieithwyr lefel broffesiynol yn yr ieithoedd a restrir uchod
· Siaradwyr yr ieithoedd uchod, sydd efallai’n newydd i Gymru neu sydd wedi cyrraedd Cymru o fewn y 10 mlynedd diwethaf. Bydd yr unigolion hyn yn cefnogi staff IAITH i sicrhau fod cynnwys y cwrs yn ddefnyddiol, yn ddiddorol, ac yn briodol ar gyfer y cymunedau ieithyddol a ystyriwyd ar gyfer y brosiect hon.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y naill gyfle gwaith neu’r llall, cysylltwch â siwan.tomos@iaith.cymru.

Fe fydd tâl ar gyfer y gwaith yma. Os nad yw hi’n bosibl i unigolion dderbyn arian fel tâl, gallwn gynnig talebau i chi.

CYFLEOEDD SWYDD + BWRDD

Techniquest yn recriwtio mwy o Ymddiriedolwyr

Elusen addysgiadol blaenllaw wedi’i seilio yng Nghaerdydd yw Techniquest a’u cenhadaeth yw i sodro gwyddoniaeth o fewn diwylliant Gymreig trwy ymrwymiad rhyngweithiol. Mae Techniquest newydd fynd trwy weddnewidiad cyffrous i drawsnewid eu canolfan ym Mae Caerdydd a’u cynnwys arddangosfa i sicrhau eu lle fel arweinydd o fewn y sector STEM yn yr 21ain ganrif.

Rydyn ni nawr yn gwahodd ceisiadau i ymuno â Bwrdd yr elusen er mwyn helpu i siapio ei blaenoriaethau a’i chyfeiriad yn y dyfodol ac i sicrhau ei bod yn parhau i gael ei harwain a’i rheoli’n effeithiol. Rydyn ni’n chwilio am ymgeiswyr addas fedr gefnogi, gynnig cyngor ac arbennigedd yn ogystal â phersbectif gwrthrychol ar dri philer ein strategaeth: adeiladu Cymuned, cofleidio Amrywiaeth a datblygu Partneriaethau.

Rydyn ni’n ymrwymedig i sicrhau fod Bwrdd amrywiaethol, cytbwys a chynhwysol yn llywodraethu dros y cyfungorff - un sy’n adlewyrchu ac yn cynrychioli’r cymunedau yr ydyn ni’n estyn allan atynt - ac rydyn ni’n annog ac yn croesawu ceisiadau gan unrhyw grwpiau sydd wedi’u tan-gynrychioli.

Bydd y rhain yn safleoedd gwirfoddol, di-dâl ac yn golygu lleiafswm o 4 cyfarfod min nos ac 1 cyfarfod cynllunio a strategaeth y flwyddyn; bydd hefyd gwaith a hyfforddiant ysbeidiol tu hwnt i’r amseroedd hyn a’r potensial o wasanaethu ar yr is-bwyllgor Archwiliad a Chyllid.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2yp ar ddydd Iau 28ain Gorffennaf 2022. Ewch yma am ragor o wybodaeth.

BBC Plant mewn Angen yn chwilio am Swyddog Effaith!

Ar hyn o bryd mae BBC Plant Mewn Angen yn chwilio am Swyddog Effaith i helpu gyda chreu grantiau a gweithgarwch rheoliadol o fewn yr elusen. Mae hwn yn gytundeb 12 mis, rhan amser wedi’i seilio yng Nghaerdydd. 21 Awr, 3 diwrnod yr wythnos.

Bydd y deiliad llwyddiannus yn chwarae rhan allweddol yng Nghymru i gwrdd ag amcanion yr elusen. Byddwch yn rheoli ardal ddaearyddol a phortffolio grantiau, yn gweithio gyda hapddalwyr lleol a chenedlaethol er mwyn hwyluso’r datblygiad a’r gweinyddiad o ddatrysiadau ar gyfer newid i blant a phobl ifanc.

Mae BBC Plant Mewn Angen yn bodoli er mwyn creu gwahaniaeth gadarnhaol i fywydau plant a phobl ifanc difreintiedig ar draws y DU. Mae’r rôl yn cefnogi ein cenhadaeth i ganolbwyntio ar nawdd ac ariannu’r syniadau ysbrydoledig sy’n newid bywydau plant.

Bydd y rôl wedi’i seilio yn y swyddfeydd newydd yn Sgwâr Canolog, Caerdydd.

Y dyddiad cau i wneud cais yw 24ain Gorffennaf 2022. Am ragor o wybodaeth ewch yma

Mae Chwarae Teg yn recriwtio

Mae Chwarae Teg, cyfungorff sy’n ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb, gweld gwerth mewn amrywiaeth a gweithio’n gynhwysol yn hurio ar gyfer y swyddi canlynol ar y funud:

Partner Cyfathrebiadau
Tâl: £29,082
Oriau Gwaith: 35 awr yr wythnos
Lleoliad : Gweithio o gartref
Cytundeb: Tymor Sefydlog yn dod i ben 31 Mai 2023

Bydd y rôl yn chwarae rhan ganolog wrth godi ymwybyddiaeth o fewn y cyfryngau am ymgyrch Agile Nation2 sydd wedi cael ei reoli gan Chwarae Teg ers 2015, ac a fydd yn dod i benllanw ddiwedd Mai 2023.

Fe fydd astudiaethau achos presennol ac o’r gorffennol i’w huwcholeuo yn y cyfryngau ynghyd â rhai gweithgareddau cyffrous ynghylch dathlu ac adeiladu ar etifeddiaeth Agile Nation2. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau sylw’r wasg a defnyddio dulliau cyfathrebu ysgrifenedig a darlledu eraill megis podlediadau a blogiau.

Y dyddiad cau i wneud cais yw 09:00 ar Ddydd Gwener 22ain 2022.

Mae swyddi gwag eraill gyda Chwarae Teg yn cynnwys:

  • Partner Gweinyddiaeth Cyllid a Gweithredu
  • Partner Marchnata - Cynnwys Digidol a Rheolaeth Asiantaeth


Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r swyddi gan gynnwys sut i wneud cais, ymwelwch â http://www.chwaraeteg.com/careers

ADNODDAU AR GYFER Y SECTOR

Mewn newyddion diweddar, datgelodd y mabolgampwr Olympaidd arobryn Syr Mo Farah y gwir am ei blentyndod pan y siaradodd yn agored am ei siwrnai i’r DU a’i brofiad o’r fasnach bobl. Aeth hyn mor bell â mabwysiadu enw plentyn arall ar y pryd, wnaeth ddatblygu i fewn i’w hunaniaeth, i raddau helaeth. Yn y rhaglen ddogfen didwyll yma gan y BBC, codir y llen ar hanes Mo a sut y mae hynny wedi effeithio arno ar ei siwrnai o ddeall ei hunaniaeth, wrth wneud synnwyr ohono ac wrth fyw gyda’r effaith o fasnachu pobl a bod ymhell o’i gartref a’i deulu. Yn stori ‘Methu neu Oroesi’ go iawn rydyn ni’n annog pawb i wylio’r rhaglen ddogfen yma ynglyn â sut beth yw hi i fod yn ffoadur plant, a sut mae hynny’n eich siapio chi maes o law.

Gallwch wylio’r rhaglen ddogfen ar BBC iPlayer yma

TAFLU GOLEUNI AR Y SECTOR

Mae ein ffocws y mis hwn ar Equal Power Equal Voice!

Y mis hwn, rydyn ni’n uwcholeuo neb llai na Equal Power Equal Voice (EPEV) gafodd eu gwobrwyo â gwobr Rhwydwaith Cyfoedion y Flwyddyn yng ngwobrau Amrywiaeth a Chynhwysiant WalesOnline a gynhaliwyd yn Stadiwm Dinas Caerdydd yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Yn rhaglen mentora wedi’i gefnogi gan EYST Cymru, Stonewall Cymru, Anabledd Cymru a WEN Cymru, bwriad EPEV yw i gynyddu amrywiaeth a chynrychiolaeth o fewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddol yng Nghymru.

Ers ei chreadigaeth, mae’r rhaglen wedi ymrwymo â dros 100 o bobl sy’n cael eu mentora sydd wedi neilltuo amser i ddysgu am y broses o wneud penderfyniadau yng Nghymru, sut i ddod yn Aelod Bwrdd a’r sgiliau sydd eu hangen i gynrychioli’r hyn yr ydych chi’n ei gredu ynddo, a hynny oll tra’n mynychu sesiynau 1 wrth 1 â’u mentor penodedig. Mae’r rheiny sy’n cymryd rhan wedi nodi cynnydd yn eu hyder a’u gwybodaeth wedi iddynt ymuno â’r rhaglen. Wrth i EPEV bellach feddwl am recriwtio eu criw nesaf o bobl i gael eu mentora, teimlwn fod yr anrhydedd hwn wedi cadarnhau etifeddiaeth y rhaglen a pha mor bwysig yw partneriaethau a gweithio’n gydweithrediadol yn enwedig ymysg gwahanol groesdoriadau. Da iawn i dîm EPEV!

Dysgwch rhagor am EPEV yma https://epev.cymru/
Ar gyfer y rhestr llawn o fuddugwyr, darllenwch yr erthygl a gyhoeddwyd gan WalesOnline

 
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
Copyright © 2020 Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales (EYST), All rights reserved.
Charity Reg No: 1152486 | Company No: 06709767


Our mailing address is:

EYST, Units B & C, 11 St Helen's Road, Swansea, SA1 4AB
unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ethnic Youth Support Team · Unit B, 11 St Helens Road · Swansea, sa14ab · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp