Copy
View this email in your browser
E neit
Aarbechtsdokument 
mat villen Iddie fir de
Klimapakt!
De Klimapakt ënnerschreiwen? Jo oder Nee? Dëst ass fir déi meescht Gemenge guer keng Fro. Et gëtt eng sëlleche Virdeeler vun deenen eng Gemeng duerch de Klimapakt profitéiere kann, ganz ofgesinn dovunner, dass d‘Gemengen hirem Haaptzil vun enger sozialer, wirtschaftlecher an ökologescher Gemeng mat dëser Kontributioun méi no kommen.

D‘Ënnerschreiwe vum Klimapakt ass awer nëmmen deen éischten Schratt an de Wee dono ass net ëmmer sou einfach. Heiansdo feelt et u Méiglechkeeten, meeschtens awer och un Iddien. Den EEA Moosnamekatalog gett Weeër fir a setzt d'Rahmebedingunge, mee fir sech déi méiglech Aktiounen a Projete, déi domatt verbonne si, konkret virzestellen, ass net ëmmer evident. Et muss awer net ëmmer komplizéiert sinn a wisou net dovunner profitéieren, dass aner Gemengen, Veräiner an Entreprisen schonn an dësem Beräich aktiv waren an een dëst Wëssen an de Know-How notze kann?

D’EBL huet aus dësem Grond fir Iech een Dokument ausgeschafft, dat een Iwwerbléck iwwert ons Aktivitéiten am Beräich Ëmwelt- a Klimaschutz gëtt. Hei kenn dir Iech inspiréieren an ons gäre bei Interessi uschreiwen. Mir hëllefen Iech gären Äer Gemeng nach méi nohalteg ze gestalten, och am Kader vum Klimapakt.

 
Als PDF Datei eroflueden
Share
Tweet
Forward
Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l | 4, Place de l'Europe 1499 Luxembourg
Tel: (+352) 247 - 86831 ;  - 86832 oder - 86866 | Fax: (+352) 2478 6841 | info@ebl.lu
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email