Thank you for taking the time to read our Newsletter.  You have received this Newsletter as a member, past or present or supporter of Harlech & Ardudwy Leisure and your support is vital to our continued success.
View this email in your browser

Cylchlythyr Mis Ionawr

January Newsletter

 

Diolch o galon am eich cefnogaeth.

A big thank you for your continued support. 

Gair gan y Bwrdd Rheoli:

Rydym ar dechrau trefnu Gŵyl Cerddoriaeth yn faes parcio'r Ganolfan ar Ddydd Sadwrn 13.06.15 o hanner dydd tan hanner nos.  Fydd cerddoriaeth /grwps Cymraeg a Saesneg - rhai lleol a rhai o fwrdd, Bar a Bwyd ar gael. Y gobaith fydd i'r Ŵyl yma dyfu dros y blynyddoedd nesa ac yn rhoi'r ardal Harlech ac Ardudwy ar y map.  Mae cyngor 'Ratz Alley' ar y 21.02.15 yn Neuadd Goffa ac mae tocynnau ar gael am £10.  Mae angen i bobl ddod ymlaen i helpu trefnu'r Ŵyl yma.  Cysylltwch â Jim/Sheila ar: jandslees@gmail.com.

Rydym yn gweithio yn galed i gadw'r ganolfan yma ar agor i bawb mwynhau - felly cofiwch gefnogi ni drwy gefnogi'r wahanol weithgareddau yma - mae bob ceiniog sydd yn cael ei chodi yn mynd at gadw'r ganolfan ar agor.

* Loteri Cymunedol - am fwy o fanylion - Loteri
* Noson hefo Alastair Scott - 31.01.15 o 7.30 o gloch - Caffi Ganolfan £5
* Noson Ratz Alley - 21.02.15 o 7.00 o gloch - Neuadd Goffa, Harlech £10
* Ymuno a'r Triathlon, Harlech - 29.03.15 - Triathlon Harlech
* Amserlen Nofio y Ganolfan - Amserlen
* Amserlen Wal Ddringo - Amserlen

Mae hi yn wythnos drist iawn i ni yn y ganolfan ac yr ardal, gafwyd wybod bod Korina Mort wedi marw yn sydyn Dydd Gwener.  Roedd Korina yn wirfoddolwr gwych ac wedi rhoi cannoedd o oriau i mewn i'r ganolfan yma - Korina dechreuodd y caffi yn y ganolfan ac roedd yn gweithio yn galed ac oriau mawr i wneud y lle yn llwyddiannus, roedd Korina bob tro yn gweithio ar syniadau i wneud y lle yn well.  Korina dechreuodd ac y cogydd yn y Clwb Cinio llwyddianus misol - mi fydd hi yn gymaint o golled i ni ac i'r gymuded i gyd. Rydym eisiau cydymdeimlo gyda Tom a'r teulu i gyd - roedd Korina yn wych a fydd ei cholled yn cael ei deimlo am amser hir iawn.

Cysylltwch ar Bwrdd ar ebost: hal.chair@btconnect.com

Diolch
Heidi Williams (Cadeirydd y Bwrdd Rheoli - Wirfoddol)
A Message from the Mangement Board

We are in the process of organising a Music Festival in the Centre’s Car Park on Saturday 13.06.15 from 12 till 12.  There will be a mix of Welsh and English Groups – some local and some further afield, with a Bar and Food available.  The hope is that this Festival will grow over the next few years and will put Harlech & the Ardudwy area on the map.  There is a warm-up event on the 21.02.15 in the Memorial Hall in Harlech where Ratz Alley will be playing – bring your own bottle, food available. Tickets cost £10.  We need your help to make this a success and for you to help with organising this event.  Please contact Jim/Sheila on jandslees@gmail.com.
 
We work hard to keep the centre open for everyone to enjoy – so please support us in any way that you can by supporting the various events that we have advertised on this newsletter – every penny raised goes towards keeping the centre open.

* Community Lottery - Information
* An Evening with Alastair Scott - 31.01.15 @ 7.30 pm in Cafe - £5
* Ratz Alley Evening - Memorial Hall, Harlech 21.02.15 from 7.00 pm  - £10
* Enter Harlech Triathlon: (Triathlon, Fun Run, Duathlon) - 29.03.15 - Triathlon 
* Pool Timetable - Timetable
* Wall timetable - Timetable
 
It has been a sad week for everyone at the centre as we heard the sad news that Korina Mort died on Friday morning – very suddenly.  Korina was an amazing volunteer and put in hundreds of hours into this centre – Korina started the café in the centre and worked long hours to make the place a success.  She was always working on new ideas to make the place better.  Korina launched, organised and cooked at the very successful monthly Dinner Club.  She will be a huge loss to the whole community.  We would like to offer our deepest sympathy to Tom and the whole family – Korina was amazing and her loss will be felt for a very long time.

To contact the Board - email: hal.chair@btconnect.com

Thank You
Heidi Williams (Volunteer - Chair of the Management Board)
Our next Community Lottery Draw is in March - to make sure you have a chance of winning in the next Community Lottery ensure you have handed in your completed Application Form. If you have any questions or need any help to complete it, please speak to a member of staff, Friends of the Pool or any Board member.
Do you have any ideas or new activities you would like to see at your Community Leisure Centre.  Please let us know and we will see what we can do!
Email: harlechleisure
 Ei Angen ar Frys Ysgrifennydd i'r Cwmni
 Company Secretary Urgently Required
Do you have time and the skills needed to be our Company Secretary?  We need someone to take minutes at our monthly Board meetings, produce and circulate them to Board Members and gather papers prior to meetings.
This is a voluntary position and needs someone with experience and discretion.
For more information please contact Bethan on 01766 780576 or email: harlechleisure@btconnect.com
A oes gennych amser a'r sgiliau sydd eu angen i fod yn Ysgrifennydd i'r Cwmni? Mae angen rhywun i gymryd cofnodion yn ein cyfarfodydd Bwrdd Rheoli bob misol, cynhyrchu a'u dosbarthu i Aelodau'r Bwrdd a chasglu papurau cyn y cyfarfodydd.
Mae hon yn swydd wirfoddol ac mae angen rhywun sydd â phrofiad a disgresiwn.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan ar 01766 780576 neu
e-bostiwch: harlechleisure@btconnect.com


 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
A very Happy New Year to all our members and supporters.
Why not start 2015 the healthy way and make one of your new year resolutions to join one of our healthy fitness classes, or just come for a swim or a climb.  Afterwards why not have some healthy refreshment in our relaxing cafe.  See you soon!
Ydych chi'n siarad a ysgrifennu yn Gymraeg?
Mae angen rhywun, neu dîm o bobl sy'n barod i gyfieithu posteri, llythyrau, ffurflenni ayb i ni.
Allwch chi helpu?
Cysylltwch â Bethan ar 01766 780576
neu e-bostiwch: harlechleisure@btconnect.com

Are you a Welsh speaker and able to Write in Welsh?
We need someone, or a team of people willing to translate posters, letters, forms etc for us.
Can you help?
Contact Bethan on 01766 780576
or email: harlechleisure@btconnect.com
Mae Harlech & Ardudwy Hamdden yn cefnogi Triathlon Harlech 2015

Awydd ymuno ?

Harlech & Ardudwy Leisure Support Harlech Triathlon 2015

Have you entered yet ?
KEEP IN TOUCH
Don't forget to visit our website www.harlechleisure.co.uk for the latest timetables and also for last minute deals and special events.   If you know anyone who would like to receive a copy of this newsletter, please let us know by emailing: harlechleisure@btconnect.com


CADWCH MEWN CYSYLLTIAD
Peidiwch ag anghofio i ymweld a'r wefan www.harlechleisure.co.uk ar gyfer yr amserlenni diweddaraf a hefyd ar gyfer delio munud olaf a digwyddiadau arbennig. Os ydych yn adnabod unrhyw un a hoffai dderbyn copi o'r cylchlythyr hwn, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: harlechleisure@btconnect.com
Our mailing address is:
harlechleisure@btconnect.com

unsubscribe from this list    update subscription preferences