Thank you for taking the time to read our Newsletter.  You have received this Newsletter as a member, past or present or supporter of Harlech & Ardudwy Leisure and your support is vital to our continued success.
View this email in your browser

Cylchlythyr Mis Tachwedd
November Newsletter

 

Diolch o galon am eich cefnogaeth .......
A big thank you for your continued support ......

We have been busy making positive changes to Harlech & Ardudwy Leisure over the last few months and hope you have been able to visit to see the results of our Maintenance Day and the hard work achieved since by our dedicated team of volunteers!
The whole front of the building has been given a facelift and we hope you have noticed our new signs too!
The poolside itself has changed colour after many years and is, I'm sure you'll agree, looking much brighter. The changing rooms have had some TLC too with a deep clean and new coat of paint.  We know we still have a ways to go but we are chipping away behind the scenes on the rest of the list of jobs!

Rydym wedi bod yn brysur yn gwneud newidiadau positif i Ganolfan HamddenHarlech a Ardudwy yn ystod y misoedd diwethaf ac yn gobeithio y byddwch wedi gallu gweld y gwahaniaeth o ganlyniad ein Diwrnod Cynnal a Chadw a'r gwaith caled gan ein tîm ymroddedig o wirfoddolwyr!
Mae ochr flaen o'r adeilad wedi cael ei beintio ac rydym yn gobeithio eich bod wedi sylwi ein arwyddion newydd hefyd!
Mae ochr y pwll ei hun wedi newid lliw ar ôl blynyddoedd lawer ac rwy'n siwr y byddwch yn cytuno, yn edrych yn llawer mwy disglair. Mae'r ystafelloedd newid wedi cael rhywfaint o ofal tyner hefyd ac wedi cael ei beintio ac wedi ei glanhau.  Rydym yn gwybod fod dal ffordd i fynd ond rydym wedi dechrau y dasg yma.

 

Click on the images below for the Wall and Pool Timetable 

Ydych chi'n siarad a ysgrifennu yn Gymraeg?
Mae angen rhywun, neu dîm o bobl sy'n barod i gyfieithu posteri, llythyrau, ffurflenni ayb i ni.
Allwch chi helpu?
Cysylltwch â Bethan ar 01766 780576
neu e-bostiwch: harlechleisure@btconnect.com

Are you a Welsh speaker and able to Write in Welsh?
We need someone, or a team of people willing to translate posters, letters, forms etc for us.
Can you help?
Contact Bethan on 01766 780576
or email: harlechleisure@btconnect.com
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
 Ei Angen ar Frys Ysgrifennydd i'r Cwmni
 
 Company Secretary Urgently Required


Do you have time and the skills needed to be our Company Secretary?  We need someone to take minutes at our monthly Board meetings, produce and circulate them to Board Members and gather papers prior to meetings.
This is a voluntary position and needs someone with experience and discretion.
For more information please contact Bethan on 01766 780576 or email: harlechleisure@btconnect.com

A oes gennych amser a'r sgiliau sydd eu angen i fod yn Ysgrifennydd i'r Cwmni? Mae angen rhywun i gymryd cofnodion yn ein cyfarfodydd Bwrdd Rheoli bob misol, cynhyrchu a'u dosbarthu i Aelodau'r Bwrdd a chasglu papurau cyn y cyfarfodydd.
Mae hon yn swydd wirfoddol ac mae angen rhywun sydd â phrofiad a disgresiwn.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan ar 01766 780576 neu
e-bostiwch: harlechleisure@btconnect.com

 

Cinio Nadolig

Christmas Dinner

 
Dydd Mawrth / Tuesday 09.12.14
 
Starter - Prawn Cocktail or Melon
Main - Roast Turkey Dinner
Sweet - Christmas Pudding with Rum Sauce or Trifle
Tea/Coffee + Mince Pie


£15.00
 
Booking Essential
tel: 01766 781626 / 780576


 
Mae Harlech & Ardudwy Hamdden yn cefnogi Triathlon Harlech 2015

Awydd ymuno ?

Harlech & Ardudwy Leisure Support Harlech Triathlon 2015

Have you entered yet ?


http://www.harlechleisure.co.uk/activity/harlech-triathlon/
KEEP IN TOUCH
Don't forget to visit our website www.harlechleisure.co.uk for the latest timetables and also for last minute deals and special events.   If you know anyone who would like to receive a copy of this newsletter, please let us know by emailing: harlechleisure@btconnect.com


CADWCH MEWN CYSYLLTIAD
Peidiwch ag anghofio i ymweld a'r wefan www.harlechleisure.co.uk ar gyfer yr amserlenni diweddaraf a hefyd ar gyfer delio munud olaf a digwyddiadau arbennig. Os ydych yn adnabod unrhyw un a hoffai dderbyn copi o'r cylchlythyr hwn, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: harlechleisure@btconnect.com
Our mailing address is:
harlechleisure@btconnect.com

unsubscribe from this list    update subscription preferences