Copy

Предизвикателствата, които стоят пред интеграцията на ромите

През март 2014 г. екип от изследователи от ИИНЧ се включи в работата на проект „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”. Проектът е спечелен от Know How Centre към НБУ, финансиран от Фондация „Велукс”. Неговата цел е развиване на модел за успешна интеграция на хората от ромската общност, чрез включването им в услугите за изграждане на родителски капацитет за подкрепа на ранното детско развитие, ранна превенция на отпадането от училище и намаляване на рисковото поведение на младежите от ромската общност. Включено е изследване на най-уязвимите представители на общността „джобове на бедността“ (за гр. Кюстендил, кв. Изток и за гр. София, кв. Факултета). Стартира предучилищна програма за деца на 4-5 годишна възраст и подкрепа на техните родители. Развиват се уменията на ромски младежи и девойки да изследват проблемите на своята общност, да открояват ресурсите и силните й страни, да могат да извеждат и приоритизират проблемите и да работят за тяхното решаване съвместно с местните органи на властта, институциите и заинтересовани групи от ромската общност.

Добри практики за интеграция на ромите в България

12/09/2016

Статията представя изследване, което идентифицира факторите, допринесли за успешното завършване на средно образование на деца от ромския квартал “Изток” в Кюстендил. От завършилите през 2013 средно образование 20 деца в ромския квартал в града,  17...

Доклади и излседвания

13/09/2016

През март 2014 г. екип от изследователи от ИИНЧ се включи в работата на проект „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”. Проектът е спечелен от Know How Centre към НБУ, финансиран от...

12/09/2016

Настоящият текст е извадка от външна оценка на проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в град Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“, финансиран от фондация „Велукс“, направена от проф. Илона Томова, Институт за...

Работни позиции

01/11/2016

 Можете да направите промяна! Вашето време и умения биха могли да повлияят на живота на много хора. Child Protection Hub/Terre des hommes търсят доброволци за преводи на съществуващи текстове и материали на сайта на childhub от английски на...

Дискутиране на случай

Какъв случай ще се разглежда? По време на дискусията ще се разгледа случай на дете с диагноза аутизъм, лека степен на интелектуално затруднение. Детето не може да говори и от няколко месеца не участва в групови дейности в Дневния център, който...

Устойчиви ли са постигантите успехи?

Повечето от постигнатите успехи са устойчиви. Наложително е полагането на допълнителни усилия за повишаване образованието на децата и младежите, с което е свързана и здравната култура и постепенната промяна на властовите отношения между половете.

Въпреки това здравният статус на ромите в квартала продължава да е по-нисък от този на българите в града. За да се подобри е необходимо преди всичко повишаване на жизнения стандарт, увеличаване на заетостта и доходите, подобряване на жилищните условия и хигиената в квартала. Важно условие е повишаване на образователното ниво и на качеството на образованието на ромските деца и младежи. Тревожна тенденция е влошаването на качеството на образованието в средните професионални училища в града, в които преобладаващият брой ученици са ромски деца.

Този проект е финансиран от Австрийската Агенция за Развитие, Европейския Съюз, Фондация Оук, Тер дез Ом и УНИЦЕФ.