Copy

Buletini childhub.org, Mars 2017

ChildHub ka kënaqësinë t'ju informojë se kursi i ri "Praktikimi i Mbikëqyrjes në mbrojtjen e fëmijëve të Agjensive të kujdesit" është tani i disponueshëm në Anglisht. Kursi është zhvilluar në partneritet me CELCIS të Universitetit të Strathclyde dhe bazohet në materiale trajnimi zhvilluar nga Universiteti i Stirling për Shqipërinë. Ju mund ta gjeni atë këtu

Lajme

30.03.2017

Për të parën herë, Shqipëria ka një Kod të Drejtësisë Penale për Fëmijët! Kodi i Drejtësisë Penale për Fëmijët sjell risi të rëndësishme në Shqipëri. Së pari, garanton zbatimin dhe respektimin e një qasje të drejtësisë “miqësore” për fëmijët, e...

23.03.2017

Është miratuar në lexim të parë, në parim, Projekt Kodi i Drejtësisë për të Mitur, i hartuar dhe finalizuar nga Ministria e Drejtësisë, përmes të cilit janë adresuar pengesat të hasura gjatë zbatimit të kodit ekzistues si dhe janë paraparë disa...

28.03.2017

  Save the Children Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë organizuan Konferencën Kombëtare "Kujdesi me bazë familjen duhet të mbizotërojë ndaj Kujdesit Rezidencial për Fëmijët". Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti...

21.03.2017

Më 21 mars, 2017, u organizuar një ceremoni për vlerësimin e profesionistëve që kanë dhënë kontributin e tyre në childhub.org nga Qendra Burimore Rajonale, projekt i Terre des hommes Shqipëri. Pjesë e këtij aktiviteti ishin personat burimorë të...

10.03.2017

Ministria e Punës dhe Mireqënies Sociale - MPMS përmes procesit të thirrjeve publike, ka vazhduar të mbështesë ofrimin e shërbimeve direkte të ofruara nga sektori jo qeveritar. MPMS ka ofruar mbështetje financiare me subvencione për OJQ-të, që...

10.03.2017

Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës 2.0 ka filluar të zbatohet prej janarit të këtij viti. KOMF (Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve) ka nisur implementimin e projektit dy vjeçar “Mbështetje për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë”, të financuar nga...

Libraria online

06.03.2017

Këshilli i Bashkimit Europian ka adoptuar Udhërrëfyesin e BE për promovimin dhe Mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ky udhërrëfyes është versioni i përditësuar i udhërrëfyesit të 2007 të BE. Syimi i këtij udhërrëfyesi është të rifreskojë...

01.03.2017

Ju lutemi gjeni bashkëngjitur më poshtë raportin e Departamentit të shtetit për gjëndjen e të drejtave të njeriut në Shqipëri për vitin 2016.  

01.03.2017

Raporti i përgatitur në nivel të Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me mbështetjen financiare publike për OJQ-të përmban informacionet bazë sa i përket mbështetjes financiare publike për OJQ-të në kuadër të organizatave buxhetore, duke...

20.12.2016

Ky raport u lëshua nga Avokati i Popullit në bashkëpunim me Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve. Zyra e UNICEF në Shqipëri bashkëpunoi me Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve (Child Rights Observatory) për të zbatuar Programin “e Fuqizimit të...

23.03.2017

Ky dokument shërben si bazë për sistemin e sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar, respektivisht si referencë kryesore për vlerësimin dhe vetëvlerësimin e performancës së shkollës, planifikimin zhvillimor të saj dhe avancimin e vazhdueshëm...

Thirrje

20.03.2017

Qendra Ndëkombëtare (IC): kërkime mbi shfrytëzimin seksual të fëmijëve, dhunën dhe trafikimin (Universiteti i Bedfordshire) në partneritet me Iniciativën Research Sexual Violence (SVRI) po ndërmarrin një rishikim ndërkombëtar të evidencave në lidhje...

Të mësuarit

15.05.2017

  Pse ta ndjekësh këtë kurs? Është e vështirë të përcaktohet numri i fëmijëve në përkujdesje alternative nëpër botë, por dimë se shumë fëmijë vazhdojnë të vendosen në mënyrë të panevojshme në sistemin e kujdesit alternativ në menyrë të...

24.03.2017

Raporti (Ang.) sjell në dritë pabarazinë në mes të grupeve të ndryshme të fëmijëve dhe progresit i kohëve të fundit në luftimin e varfërisë ekstreme shpesh nuk ka arritur tek ata fëmijë që kanë nevojë më së shumti - për shkak të gjeografisë, gjinisë...

Vënde të lira pune

04.04.2017

Misioni i Terre des hommes Shqipëri po kërkon të rekrutojë një Menaxher Programi. Termat dhe detajet e mëtejshme mund t'i gjeni bashkëngjitur.

Multimedia

21.03.2017

Drejtoresha e Arsimit në Komunën e Prishtinës, Arbërie Nagavci, duke e komentuar veprimin e mësueses Lendita Ilazi Fazliu në shkollën “Emin Duraku” e cila kishte publikuar foto të fëmijëve në grup të mbyllur të cilët nuk kishin mësuar vjershën,...

Mbyllje

Shpërndaje këtë email tek një mik ose një koleg!

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.