Copy

Përdoruesit shqip-folës arrijnë numrin më të lartë të vizitorëve në childhub.org

Njihuni me shifrat më të fundit si dhe vizitoni burimet më të freskëta mbi mbrojtjen e fëmijëve nga Shqipëria dhe Kosova.

Lajme

14.11.2016

Në shator 3,558 persona vizituan faqen e internetit (krahasuar me 1,915 në gusht) me rreth 20,000 faqe të klikuara.  Në tetor faqen e internetit e vizituan 11,857 dhe rreth 45,000 faqe u panë. Shumë prej jush erdhën në faqe për të luajtur lojën (...

,

22.11.2016

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF, lansoi Indeksin e Mbrojtjes së Fëmijës, i cili nxorri në pah se si Kosova performon në më shumë se 600 indikatorë, të përshtatur nga lista zyrtare e zbatimit të Konventës për të Drejtat...

02.11.2016

Procedurat Standarte të Veprimit (PSV) për Bashkëpunimin Transnacional dhe Menaxhimin e Rasteve për mbrojtjen e viktimave të trafikimit me një fokus të vecantë tek fëmijet në lëvizje, midis Shqipërisë, Kosovës dhe Malit te Zi u miratuan në një takim...

Mundësi punësimi

06.12.2016

Punë me kohë të plotë Në zyrën kombëtare. Kohëzgjatja: 1-2 years Synimi i pozicionit: Të drejtojë me efektivitet objektivat strategjike të programit të Rinisë. WVA&K synon të zbatojë të menduarin më të fundmë lidhur me praktikat më të mira per...

Kurse online

12.11.2016

Universiteti i Minesotës ofron një kurs 6 javor për Reziliencën tek fëmijët e ekspozuar ndaj Traumës, Shkatërrimit dhe Luftës: Perspektivat Globale. Kursi diskuton tema të rëndësishme, ndër të tjera, tejkalimi i përvojave të rrezikshme nga fëmijët,...

Multimedia

03.11.2016

Rrjeti nderkombetar per kujdesin ndaj femijeve dhe te rinjve (CYC-Net) ka hartuar shtatë parime etike ndërkombëtare për të gjithë njerëzit që punojnë me fëmijët dhe të rinjtë: http://www.cyc-net.org/profession/pro-principles.html Besohet se të...

21.11.2016

Për ta shënuar ditën e Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës, sot Save the Children Kosova do të lansojë raportin “Zëri Ynë”. Klikoni videon për të parë disa gjetje të rendësishme të raportit.

Webinare

02.12.2016

This webinar is designed for people working with children, recognizing the need to include parents and/or other caregivers in the process. During the webinar we will explore common challenges faced by professionals in the process of involving and...

08.12.2016

Kur të rinjtë të kenë qasje në informacion dhe të rriturit janë në gjendje të bejne biseda të rëndësishme me ta, atëherë është krijuar një bazë e fortë për të rinjtë që të marrin pjesë në mënyrë aktive. Shumë profesionistë janë në mëdyshje gjithsesi...

Biblioteka online

30.11.2016

Ky botim përmbledh praktikat e fokusuara në mbrojtjen e fëmijëve në familje dhe komunitet, programe për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual, shfrytëzimi ekonomik, mbrojtjen e fëmijëve në situata të jashtëzakonshme, duke përfshirë edhe...

01.11.2016

Raporti Analiza e situatës së parandalimit të keqtrajtimit të fëmijëve–progresi në të ardhmen, u përgatit në kuadër të Marrëveshjes Bashkëpunuese Dyvjeçare midis Zyrës së OBSH-së në Shqipëri/Zyrës Rajonale për Evropën (BCA) 2014-2015 me Ministrinë e...

25.11.2016

Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës është një mekanizëm i pavarur për matjen e reformave të vendit në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (KDF). Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës nxjerr...

Kujtesë!

Vazhdoni të luani lojën për të rritur fondin për thirrjet për projekte të vogla, inovative dedikuar fëmijëve të margjinalizuar. Ju kujtojme se afati i mbylljes së aplikimeve është 1 Dhjetori 2016.

http://childhub.org/sq/aktivitetet-e-mbrojtjes-se-femijeve-ne-europen-ju...

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.