Copy

Eurydice билтен

View this email in your browser

Eurydice мрежа пружа информације о образовним системима и политикама у Европи. Мрежу чини 40 националних јединица са седиштем у 37 земаља које учествују у ЕУ програму Еразмус+. Најважнији допринос ове мреже огледа се у реализацији компаративних студија и изградњи платформе са националним описима образовних система. 

У протеклом периоду је објављено неколико компаративних студија на различите теме, а могуће је приступити им онлајн и бесплатно их преузети.

EURYDICE ПУБЛИКАЦИЈЕСтудија Ка праведности и инклузији у високом образовању у Европи у 10 поглавља говори о 10 принципа за унапређење социјалне димензије високог образовања. Неки од њих тичу се стратешких докумената који адресирају питања инклузије, флексибилности при уласку у систем високог образовања и флексибилности самих студијских програма, уређености целоживотног учења, саветовања и вођења студената, професионалног усавршавања запослених у високом образовању и других области. Студија је доступна на енглеском језику.


Компаративна студија Раст постигнућа и мотивације при учењу математике и природних наука у школама приказује приступе у учењу и подучавању математике и природних наука у Европи, структуру програма наставе и учења, компарацију фонда часова из ових предмета, као и питања у вези са оцењивањем, подршком ученицима са ниским постигнућима и мотивацијом за учење математике и природних наука. Ова студија је тренутно доступна на енглеском језику.


Студија Образовање и обуке одраслих у Европи представља свеобухватан приказ политика и пракси образовања одраслих. Фокус студије је на приступу програмима и флексибилним путањама учења, националном управљању и оквирима политика, финансијској подршци и подстицајима намењеним одраслим полазницима, признавању неформалног и информалног учења и на иницијативама које имају за циљ подизање свести и информисање о образовању одраслих. Ова студија је доступна на енглеском, али и на српском језику.

 

Све објављене публикације Eurydice мреже су доступне овде.
Вести о новинама и актуелностима из различитих образовних система су доступне на овом линку а национални описи које обезбеђује свака од земаља чланица мреже доступни су овде и могуће је претраживати их по нивоима образовања, темама и подтемама.
За све додатне информације у вези са активностима у оквиру Еурyдице мреже можете нас контактирати путем е-поште: office@tempus.ac.rs
Copyright © 2022 Фондација Темпус, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences