Copy

Rehabilitatiecongres 21 mei - WRAP en IPS - Ervaringsdeskundigheid

View this email in your browser

Nieuwsbrief Kenniscentrum Phrenos

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van Kenniscentrum Phrenos, 2015 no. 3. In deze nieuwsbrief bijzondere aandacht voor het Rehabilitatiecongres van 21 mei a.s., WRAP en IPS, basismodule voor de opleiding van ervaringsdeskundigen, het begrip schizofrenie, Jaarverslag 2014 en het eerste lustrum van Phrenos.
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Kenniscentrum Phrenos. Heeft u collega's die de nieuwsbrief ook willen ontvangen, dan kunnen zij zich hier aanmelden. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klikt u dan hier om zich af te melden.

Phrenos Rehabilitatiecongres

Om de twee jaar vindt het Rehabilitatiecongres plaats. Werd het de afgelopen keren georganiseerd in de Jaarbeurs in Utrecht, dit jaar heeft Kenniscentrum Phrenos gekozen voor de Brabanthallen in Den Bosch. Het congres heeft een gevarieerd en mooi programma voor iedereen die geïnteresseerd is in herstel en participatie van mensen met psychische aandoeningen. En we kunnen het congres dit jaar aanbieden voor een kleinere prijs!
Het congres vindt plaats op 21 mei in de Brabanthallen in Den Bosch. Op het programma staan in de ochtend plenaire lezingen van de psychiaters René Keet en Jim van Os over herstel en behandeling, Wilma Boevink over de herstelbeweging, wethouder Lenie Scholten over herstelondersteuning en de Wmo, en Ton Verspoor zal vertellen over de ontwikkeling van een herstelacademie. ’s Middags zijn er parallelsymposia en workshops. Onderwerpen zijn armoede en zelfregie, herstel door educatie, werk, WRAP, huisvesting. Te veel om op te noemen. 

Kosten voor deelname bedragen € 295,=, incl. lunch, congresprogrammafolder en certificaat. Een gereduceerd tarief geldt voor medewerkers van instellingen die aangesloten zijn bij Kenniscentrum Phrenos (€ 225,=), cliënten en familieleden (€ 75,=), en studenten (€ 75,=). Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzPt en RSV.

 Meer informatie en inschrijven

Herstel met werk en WRAP

Deelnemers aan de conferentie Herstel met werk en WRAP maakten op 9 april jl. kennis met IPS (Individuele Plaatsing en Steun), een methode om mensen die herstellen van een psychische aandoening begeleiden naar werk en WRAP (Wellnes Recovery Action Plan) een zelfhulpinstrument dat mensen die aan hun herstel willen werken kunnen gebruiken. Tijdens deze dag werd ook een brochure gepresenteerd met de resultaten van een onderzoek naar combinatie van IPS en WRAP.
Download de brochure

Lezing van Graham Thornicroft te bekijken op website van Phrenos

Kenniscentrum Phrenos bestaat 5 jaar en dat willen we vieren. Het bestuur heeft een aantal activiteiten aangekondigd. Een ervan is de registratie van waardevolle lezingen over innovatie in de ggz. Als eerste is er een fim gemaakt van een lezing van prof. dr. Graham Thornicroft van King’s College, UK. Hij hield op 9 januari jl. de voordracht: What we know from research concerning anti-stigma interventions tijdens een Masterclass Onderzoek Antistigma-interventies bij Tranzo, Universiteit Tilburg. Thornicroft onderzoekt al jaren stigmatisering van mensen met psychische aandoeningen. In zijn lezing toont hij de gevolgen van stigma, laat hij zien hoe ze in Engeland stigmabestrijding aanpakken en roept hij op tot wereldwijde actie om stigmatisering van mensen met psychische aandoeningen tegen te gaan.
Bekijk de film

Prijsvraag voor deelnemers Phrenos

Vanwege het eerste lustrum van Phrenos heeft het bestuur er ook voor gekozen een prijsvraag uit te schrijven.
In het rapport Over de Brug, landelijk aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen, wordt gestreefd naar “een derde meer herstel in 2025”:
"Wij stellen voor om de ambitie nader te operationaliseren in een derde meer herstel in 2025 op elk van de drie dimensies van herstel:
1. Herstel van gezondheid (een derde gezondheidswinst c.q. minder psychiatrische én somatische problematiek gemeten met de HONOS en de zelfredzaamheidsmatrix).
2. Maatschappelijk herstel (een derde meer participatie in werk of studie gemeten met de participatieladder en de functionele remissieschaal (Wiersma e.a., ingediend).
3. Persoonlijk herstel (een derde meer verwezenlijking van individuele doelen gemeten met de Nederlandse Herstelschaal (Van Gestel-Timmermans e.a., 2014).
Tot deze operationalisering van onze ambitie rekenen we ook de vereiste inspanning om mensen met ernstige psychische aandoeningen die nog niet, of ongewenst niet meer in zorg zijn, toe te leiden naar de behandeling, begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben.”
Wij vragen de aangesloten instellingen een idee uit te werken dat bijdraagt aan deze ambitie. Het beste idee wordt door een onafhankelijke jury uitgekozen. Voor de realisatie van het idee wordt de ondersteuning van Phrenos én een bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld.
Ideeën kunnen tot 1 juli worden ingediend bij Jaap van Weeghel jweeghel@kcphrenos.nl.
De jury zal voor 1 juli worden samengesteld en bekendgemaakt. Het winnende idee wordt bekendgemaakt tijdens de Deelnemersraad van 14 oktober 2015.

Phrenos-debat over 'Schizofrenie bestaat niet'

Leden van Kenniscentrum Phrenos debatteerden op 15 april over de campagne 'Schizofenie bestaat niet' onder leiding van Malou van Hintum. Tijdens het debat bleek dat de campagne veel losmaakt en een flinke injectie geeft aan discussie over het begrip 'schizofrenie' die al jaren gevoerd wordt. Volgens de aanwezigen moet echter het belangrijkste niet uit het oog verloren worden: goede behandeling en rehabilitatie.
Ook de KNAW zal binnenkort een debat over 'Schizofrenie bestaat niet' organiseren tussen Jim van Os (initiatiefnemer) en André Aleman (UMCG).

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Op maandag 13 april 2015 werden de eerste exemplaren van het Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid gepresenteerd. Hierin staat beschreven wat een opleiding tot ervaringsdeskundige in de ggz in de kern zou moeten bevatten. Jos Terhaag en Dienke Boertien overhandigden de eerste exemplaren aan Ben Roelands van het Fonds Psychische Gezondheid en Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland.
Lees meer

Jaarverslag 2014 en 5 jaar Phrenos

Het Jaarverslag 2014 van Kenniscentrum Phrenos is klaar. We kunnen terugkijken op een succesvol jaar. In dit jaarverslag vindt u tevens een zevental beschouwingen over wat Phrenos in het eerste lustrum na de fusie bereikt heeft op het gebied van herstel, stigma, kennisnetwerk, congressen, Individuele Plaatsing en Steun, vroege psychose en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.
Download het jaarverslag


Behandeling, rehabilitatie en herstel bij ernstige psychische aandoeningen

Tweet
Forward
Volg ons op twitter
Volg ons op twitter
Website Kenniscentrum Phrenos
Website Kenniscentrum Phrenos
Copyright © 2015 Kenniscentrum Phrenos, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences